Armia Austro-Węgier

kaiserliche und königliche Armee
Ilustracja
Sztandar armii lądowej
Historia
Państwo

 Austro-Węgry

Sformowanie

1868

Rozformowanie

1918

Działania zbrojne
I wojna światowa
Mapa garnizonów wojskowych Monarchii Austro-Węgierskiej, 1898
Naczelny dowódca do 1916 – cesarz Franciszek Józef I
c.k piechota galicyjska i bośniacka, rok 1898
c.k. kawaleria około 1900
c.k. artyleria polowa około 1900
Koszary 45. pułku piechoty oraz batalionu Landwehry, widok z góry Aptekarki, Sanok, 1911-1912
Austro-węgierscy jeńcy wojenni w Karelii w 1915
Albatros D.III kompanii lotniczej Flik 41/J należący do asa Godwina Brumowskiego
SMS Tegetthoff, okręt Austro-Węgierskiej Marynarki Wojennej
Klamra pasa głównego – Armia Austro – Węgier

Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee, czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich-königliche Armee, k.k. Armee, czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkräfte).

Cesarka i królewska Armia (k.u.k. Armee) miała charakter armii ogólnopaństwowej („wspólnej” dla obu części Austro-Węgier). Obok niej istniały również formalnie niezależne: cesarsko-królewska Obrona Krajowa (k.k. Landwehr) dla Przedlitawii, królewsko-węgierska Obrona Krajowa (k.u. Honvédség) dla Zalitawii oraz Landsturm (mający charakter zbliżony do pospolitego ruszenia).

Obok lądowych sił zbrojnych istniała też cesarsko-królewska Marynarka Wojenna.

Podstawy prawne poboru

Powszechny obowiązek służby wojskowej nakładała na obywateli „Ustawa wojskowa” (Wehrgesetz), wydana w 1868 r. Określała czas trwania służby na 3 lata w linii i 7 lat w rezerwie. Dwa lata w Landwehrze służyły osoby, które odbyły wcześniej służbę w armii stałej, pozostałe osoby 12 lat. Czas służby w rezerwie uzupełniającej to 10 lat. Według nowej ustawy z 1912 roku czas służby określono w następujący sposób:

 • w armii lądowej: 2 lata w służbie czynnej, 10 lat w rezerwie uzupełniającej, 3 lata w linii i 7 lat w kawalerii i artylerii konnej;
 • w marynarce wojennej: 4 lata w linii, 5 lat w rezerwie i 3 lata w obronie morskiej;
 • w rezerwie uzupełniającej: 12 lat.

Poborem objęci byli mężczyźni między 19 a 50 rokiem życia, a w węgierskiej części do 55 roku życia.

W Austro-Węgrzech jeden żołnierz przypadał na 128 obywateli, podczas gdy we Francji - jeden na 65, a w Niemczech - jeden na 98. Zmobilizowana armia liczyła ok. 1,8 mln żołnierzy - dla porównania armia Rzeszy ok. 2,4 mln, a Rosji ok. 3,4 mln.

Poborowi kierowani byli zwykle do jednostek odległych od miejsc zamieszkania: na Bukowinę kierowano Polaków, Włochów i Niemców, do Tyrolu Ukraińców i Słowaków, do Lwowa Rumunów i Czechów[1].

Struktura organizacyjna

W chwili wybuchu I wojny światowej całe terytorium Austro-Węgier było podzielone na 16 okręgów wojskowych, w których w lipcu i sierpniu 1914 zmobilizowano dowództwa 6 armii 18 korpusów (korpusy I-XVII i jedna Grupa Armijna), 50 dywizji piechoty, 19 brygad piechoty (poza składem dywizji), 5 brygad górskich (pozadywizyjnych), 14 brygad marszowych, 5 brygad pospolitego ruszenia i 11 dywizji kawalerii. We wrześniu 1914 powołano kolejnych 26 brygad pospolitego ruszenia.

W skład każdego zmobilizowanego korpusu wchodziły zazwyczaj dwie liniowe dywizje piechoty i jedna dywizja obrony krajowej (Landwehry lub Honvedu). Artylerię korpusu stanowił dwubateryjny dywizjon artylerii ciężkiej – 150 mm haubic z 8 działami. W skład korpusu wchodziły też: batalion saperów, oddziały łączności, kolumna drutów kolczastych oraz służby.

Dywizja piechoty składała się z 2 brygad piechoty, po 2 pułki każda; artylerii dywizyjnej, złożonej z 1 pułku armat 77 mm po 5 baterii i 1 dywizjonu haubic 104 mm po 2 baterie; 1 dywizjonu rozpoznawczego (2-3 szwadrony kawalerii); oddziału łączności; oddziału sanitarnego; parku amunicyjnego; kolumny zaopatrzeniowej; piekarni oraz taborów.

Dywizja kawalerii składała się również z 2 brygad po 2 pułki. Pułk kawalerii liczył 6 szwadronów. Każda dywizja kawalerii dysponowała dywizjonem artylerii konnej i pododdziałami karabinów maszynowych.

Podstawową jednostką terytorialną podległą Ministerstwu Wojny były Okręgi Komendy Korpusu – w 1914 było ich 16.

Najniższy szczebel terytorialnej organizacji wojska stanowiło 114 wojskowych okręgów uzupełnień. Spośród nich 102 były podporządkowane pułkom piechoty armii wspólnej, a po 4 należały do: jednostek bośniacko-hercegowińskich, pułków tyrolskich strzelców cesarskich oraz marynarki wojennej.

Austriacka artyleria liczyła około 2600 dział. Wydatki na armię stanowiły stale ok. 16% budżetu państwa.

Wojska łączności

Wojska łączności, poza jednostkami wchodzącymi w skład dywizji piechoty i kawalerii oraz korpusów, składały się z batalionów telegraficznych na szczeblu armii i naczelnego dowództwa i z batalionów specjalnych. Łączność radiowa dopiero zaczynała się rozwijać; całe siły zbrojne dysponowały 11 radiostacjami.

K.u.k. Luftfahrtruppen – wojska lotnicze

Wojska lotnicze, podobnie jak wojska łączności, stawiały dopiero pierwsze kroki. Pierwsze jednostki lotnicze zaczęto tworzyć w 1909. W 1914 istniał jeden oddział sterowców wraz z obsługą techniczną, 15 kompanii lotniczych (Fliegerkompagnie, Flik) oraz jedna kompania i 12 oddziałów balonowych. Kompanie lotnicze liczyły po 106 ludzi i dysponowały łącznie 84 samolotami, których używano przede wszystkim do celów rozpoznania.

Wywiad

Centralę służby wywiadowczej stanowiło Biuro Ewidencyjne (Evidenzbüro) Sztabu Generalnego w Wiedniu. Sam wywiad podlegał wydzielonej Grupie Wywiadu (Kundschafts-gruppe) w Biurze Ewidencyjnym.

Przy każdym dowództwie korpusu istniał Główny Ośrodek Wywiadowczy (Hauptkundschaftstelle – w skrócie HK-Stelle). Zwierzchnikiem z urzędu był szef sztabu korpusu. Na czele każdego ośrodka stał szef, którym był zazwyczaj oficer Sztabu Generalnego. W skład ośrodka wchodziło dwóch lub więcej oficerów; ponadto do współpracy przydzielano im funkcjonariuszy policji, żandarmerii, Straży Skarbowej, prokuratury oraz sędziego śledczego.

Na szczeblu powiatowym, w miarę potrzeby, szczególnie w rejonach przygranicznych, tworzone były ośrodki wywiadowcze niższego rzędu (K-Stelle).

Po wybuchu wojny utworzony został przy Naczelnym Dowództwie Armii (AOK) Oddział Informacyjny (Nachrichtenabteilung), któremu podlegały oddziały informacyjne przy dowództwach poszczególnych armii (Armeekommando) i grup operacyjnych (Armeegruppekommando). Przy niższych związkach taktycznych istniały oddziały zwiadowcze (Nachrichtendetachement).

Szkoły wojskowe

W czasie pokoju armia dysponowała 24 tysiącami oficerów, będących absolwentami trzech Wyższych Szkół Wojskowych:

Aby dostać się do Akademii, należało albo zdać maturę, albo ukończyć Szkołę Kadetów Piechoty (takich szkół było 15), Szkołę Kadetów Kawalerii w Hranicach, Szkołę Kadetów Artylerii, albo też Szkołę Kadetów Wojsk Technicznych.

Działania zbrojne

Rozwiązywanie problemów językowych

Każdy pułk miał na stałe przypisany okręg uzupełnień. Było to rozwiązanie praktyczne, ze względu na występowanie wielu narodowości. Językiem służbowym był zawsze niemiecki, poza tym obowiązywał węgierski w formacjach Honvedu oraz chorwacki w VI dystrykcie Honwedów. Regulaminy wojskowe drukowano w 3 powyższych językach, a w wersji skróconej w jeszcze kilku innych.

Oprócz tego istniał termin „język pułkowy” (Regimentsprache). Była to mieszanina różnych języków, w której prowadzono szkolenie żołnierzy, i która musiała być znana - przynajmniej częściowo - oficerom i podoficerom (każdy oficer zobowiązany był do jego poznania w ciągu 3 lat od promocji). Językiem pułkowym mógł stać się język, którym mówiło co najmniej 20% żołnierzy, przy tym musiał to być jeden z 10 oficjalnych języków monarchii. W 1910 132 jednostki były jednojęzyczne, 144 dwujęzyczne i 19 trójjęzycznych.

Stopnie wojskowe

Różne kolory materiału oraz guzików (poza generałami) są oznaczeniami różnych pułków.
PiechotaKawaleriaArtyleriaStrzelcy polniPatki kołnierzoweInsygnia Strzelców Górskich
Korpus szeregowych
Infanterist /
Honvéd (węg.)
(Szeregowy)
Dragoner
Husar
Uhlan
KanonierJäger
Soldat der k.u.k Infanterie mit Lichtdrap Egalisierung.png
Jäger der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Gefreiter /
Őrvezető (węg.)
(Starszy szeregowy)
GefreiterVormeister
Főtűzer
Patrouillenführer
Járőrvezető
Gefreiter der k.u.k. Infanterie.png
Patrouilleführer der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Korpus podoficerów
Korporal /
Tizedes (węg.) /
Desátník (cz.)
(Kapral)
KorporalGeschütz-VormeisterUnterjäger
Unterjäger der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Zugsführer /
Szakaszvezető (węg.)
(Plutonowy)
ZugsführerZugsführerZugsführer
K.u.k. Zugsführer Krapprote Egalisierung.png
Zugsführer k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Feldwebel /
Őrmester (węg.)
(Sierżant)
WachtmeisterFeuerwerkerOberjäger
K.u.k. Feldwebel.png
Oberjäger k.k. Gebrigstruppe 1907-18.png
Kadett-Feldwebel
(Kadett) /
Kadétőrmester (węg.)
(Hadapród)
(Sierżant-podchorąży, od 1908 Kadet)
Kadett-Wachtmeister
(Kadett)
Kadett-Feuerwerker
(Kadett)
Kadett-Oberjäger
(Kadett)
K.u.k. Kadett 1908-14.png
Kadett k.k. Gebirgstruppe 1908-14.png
Stabsfeldwebel /
Törzsőrmester (węg.)
(Starszy sierżant – oznaki do 1914)
StabswachtmeisterStabsfeuerwerkerStabsoberjäger
K.u.k. Stabsfeldwebel 1913-14.png
Stabsoberjäger k.k. Gebirgstruppe 1907-14.png
Stabsfeldwebel /
Törzsőrmester (węg.)
(Starszy sierżant – oznaki po 1914)
StabswachtmeisterStabsfeuerwerkerStabsoberjäger
K.u.k. Stabsfeldwebel 1914-18.png
Stabsoberjäger k.k. Gebirgstruppe 1914-18.png
Offiziersstellvertreter (od 6 czerwca 1915) /
Tiszthelyettes (węg.)
(brak odpowiednika, dosł. zastępca oficera)
OffiziersstellvertreterOffiziersstellvertreterOffiziersstellvertreter
K.u.k. Offiziersstellvertreter 1915-1918.png
Offiziersstellvertreter k.k. Gebirgstruppe 1915-18.png
Kadett-Offiziersstellvertreter
Hadapród-Tiszthelyettes (węg.)
(Podchorąży)
(stopień nadawany do 1908 r.)
Kadett-OffiziersstellvertreterKadett-OffiziersstellvertreterKadett-Offiziersstellvertreter
K.u.k. Fähnrich 1908-18.png
Fähnrich der k.k. Gebirgstruppe 1908-18.png
Fähnrich /
Zászlós (węg.)
(Chorąży)
(od 1908 – zastąpił podchorążych)
FähnrichFähnrichFähnrich
K.u.k. Fähnrich 1908-18.png
Fähnrich der k.k. Gebirgstruppe 1908-18.png
Korpus oficerów
Leutnant /
Hadnagy (węg.)
(Podporucznik)
LeutnantLeutnantLeutnant
K.u.k. Leutnant orangegelbe Eaglisierung.png
Leutnant k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Oberleutnant /
Főhadnagy (węg.)
(Porucznik)
OberleutnantOberleutnantOberleutnant
K.u.k. Oberleutnant der Infanterie.png
Oberleutnant k.k. Gebirgstruppe1907-18.png
Hauptmann /
Százados (węg.)
(Kapitan)
RittmeisterHauptmannHauptmann
K.u.k. Hauptmann der Infanterie.png
Hauptmann k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Major /
Őrnagy (węg.)
(Major)
MajorMajorMajor
K.u.k. Major.png
Major k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Oberstleutnant /
Alezredes (węg.)
(Podpułkownik)
OberstleutnantOberstleutnantOberstleutnant
K.u.k. Oberstleutnant.png
Oberstleutnant k.k. Gebirgstruppe 1907-1918.png
Oberst /
Ezredes (węg.)
(Pułkownik)
OberstOberstOberst
Oberst k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Generałowie
Generalmajor /
Vezérőrnagy (węg.)
(Generał brygady)
Feldmarschalleutnant /
Altábornagy (węg.)
(Generał dywizji)
General der Infanterie
Gyalogsági tábornok (węg.)
(Generał piechoty)
General der Kavallerie
Lovassági tábornok
(Generał kawalerii)
Feldzeugmeister /
Táborszernagy
(Generał artylerii)
K.u.k. General der Infanterie.png
Generaloberst /
Vezérezredes (węg.)
(Generał armii)
(od 1915)
K.u.k. Generaloberst.png
Feldmarschall /
Tábornagy (węg.)
(Marszałek polny)
K.u.k. Feldmarschall.png

Niektóre mundury

Rekonstruktorzy armii austro-węgierskiej podczas pogrzebu Ottona von Habsburga
Hełm austro-węgierskiego dragona

Opinie

Praktycznie w całej monarchii żołnierzy „uważano za swoich i jako swoich traktowano”. Mieszkańcy Lwowa „nawet lubili to wojsko” - nikomu nic złego nie robiło, a ładnie grało (...), czy to wracając z koszar ulicami śródmieścia, czy w lokalach na zabawie, na ślizgawce, na wielkim Festynie, czy 17 sierpnia wieczorem podczas fakelzugu w przeddzień urodzin najmiłościwiej panującego monarchy”[2]. Wojsko przynosiło awans cywilizacyjny żołnierzy, a w przypadku garnizonów (np. Krakowa) - stawało się motorem modernizacyjnym miast i miasteczek[3].

Zobacz też

Bibliografia

Literatura polskojęzyczna

 • Tomasz Nowakowski Armia Austro-Węgierska 1908-1918, Warszawa: Feniks 1992, ISBN 83-900217-4-9.

Literatura niemieckojęzyczna

 • Heinz von Lichem: Spielhahnstoß und Edelweiß – die Friedens- und Kriegsgeschichte der Tiroler Hochgebirgstruppe „Die Kaiserschützen” von ihren Anfängen bis 1918. Stocker Verlag, Graz 1977. ISBN 3-7020-0260-X.
 • Heinz von Lichem: Der Tiroler Hochgebirgskrieg 1915–1918. Steiger Verlag, Berwang (Tirol) 1985. ISBN 3-85423-052-4.
 • Anton Graf Bossi Fedregotti: Kaiserjäger – Ruhm und Ende: nach dem Kriegstagebuch des Oberst von Cordier. Stocker Verlag, Graz 1977. ISBN 3-7020-0263-4.
 • Carl Freiherr von Bardolff: Soldat im alten Österreich – Erinnerungen aus meinem Leben. Diederichs Verlag, Jena 1938.
 • Allmeyer-Beck/Lessing: Die K.u.K. Armee 1848–1918. Bertelsmann Verlag, München 1974.
 • Oskar Brüch, Günter Dirrheimer: Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien. Militärwissenschaftliches Institut: Band 10, Das k.u.k. Heer 1895. Stocker Verlag, Graz 1997. ISBN 3-7020-0783-0.
 • Rest-Ortner-Ilmig: Des Kaisers Rock im 1. Weltkrieg – Uniformierung und Ausrüstung der österreichisch-ungarischen Armee von 1914 bis 1918. Verlag Militaria, Wien 2002. ISBN 3-9501642-0-0.

Przypisy

 1. W. Łazuga, "Kalkulować ... Polacy na szczytach c.k. monarchii, Poznań 2013, ISBN 978-83-7785-088-6, s. 25-26
 2. K. Schleyen Lwowskie gawędy, Warszawa 1999, s. 24
 3. M. Baczkowski, Znaczenie armii austriackiej dla rozwoju cywilizacyjnego Galicji (1848-1918), Kwartalnik Historyczny R. 116, nr 2, 2009, s. 71-90

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Austria-Hungary (1867-1918).svg
Flag of the Austro-Hungarian Monarchy (1867-1918)
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria.svg
Autor: Sodacan, Licencja: CC BY-SA 3.0
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria-Hungary, used from 1866 to 1915.
K.u.k. Generaloberst.png
Autor: L' empereur Charles,, Licencja: CC0
Rank insignia of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.) 1868 to 1918, Colonel general (rank class II) – gorget patch from 1915 to 1918.
K.u.k. Leutnant orangegelbe Eaglisierung.png
Leutnant der k.u.k. Arme mit orangegelber Egalisierung
Staber68.png
Autor: Steinbeisser, Licencja: CC0
1st Sergeant of the k.u.k. hungarian 68th Infantry Regiment (Collar brown-red, buttons yellow - more than 9 years in Service)
Fähnrich der k.k. Gebirgstruppe 1908-18.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a Ensign 1907 to 1918.
Sanok Kaserne (Sanok koszary).jpg
Ehemalige K.k. Landwehr-Kaserne in Sanok
Kuk GenMajor 1918.png
Autor: L' empereur Charles, Licencja: CC0
Rank insignia of the Austro-Hungarian land forces “Major general” .
Hauptmann k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a Captain 1907 to 1918 .
K.u.k. Oberstleutnant.png
Autor: L' empereur Charles, Licencja: CC0
Rank insignia of a Lieutenent-colonel of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.) 1868 to 1918,.
K.u.k. Feldartillerie beim Manöver (1900).jpg
Austro-Hungarian field artillery exercising with 90 mm Feldkanone M 75 (Field-Gun)
K.u.k. Stabsfeldwebel 1914-18.png
Autor: NieznanyUnknown author, Licencja: CC0
K.u.k. Stabsfeldwebel (First-Sergeant) cherry-red collar. Rank insignia was in use from 1914-1918.
K.u.k. Oberleutnant der Infanterie.png
Autor: NieznanyUnknown author, Licencja: CC0
K.u.k. Rangabzeichen, hier Oberleutnant (Fohadnagy) der Infanterie mit "stahlgrüne Egalisierung" (Ausführung auch für Oberarzt, Oberleutnant-Auditor und Oberleutnant-Rechnungsführer.
K.u.k. Oberst RK VI.png
Autor: L' empereur Charles, Licencja: CC0
Rank insignia of a Colonel of the Austro-Hungarian armed forces 1868 to 1918.
Leutnant k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Lieutenant's Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) 1907 to 1918.
Major k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Majos Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) 1907 to 1918 .
K.u.k. General der Infanterie.png
Autor: L' empereur Charles, Licencja: CC0
Rank insignia of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.) 1868 to 1918, here “General of the infantry” (OF8/class of rank III) – gorget patch.
Jäger der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Rifleman's rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) used from 1907 to 1918.
20110716 Otto von Habsburg funeral procession 2162.jpg
Autor: Jakub Hałun, Licencja: CC BY-SA 4.0
Procesja pogrzebowa Otto von Habsburga
K.u.k. Offiziersstellvertreter 1915-1918.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.), „Offiziersstellvertreter“ (Warrant Officer) with “orange” regimental identification color – 1915-1918.
Stabsoberjäger k.k. Gebirgstruppe 1907-14.png
Rank insignia of the Austrian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a First sergeant (worn from 1907 to 1914) .
Gorskii. Austrian prisoners of war in Olonets province.jpg
Original Description: Austrian prisoners of war near a barrack [Karelia].
Klamra pasa głównego - Armia Austro - Węgier.JPG
Autor: Pesell, Licencja: CC BY-SA 4.0
Klamra pasa głównego - Armia Austro - Węgier
Gefreiter der k.u.k. Infanterie.png
Private 1st class of the Infantry of the Austria-Hungarian Army with dark-brown regimental identification color
K.u.k. Major.png
Autor: Steinbeisser, Licencja: CC0
Major's rank insignia of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.) until 1918, – gorget patch infantry (sky blue), issue 1911.
K.u.k. Feldmarschall-Lt -1918.png
Autor: L' empereur Charles, Licencja: CC0
Rank insignia of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.) 1868 to 1918, here “Feldmarschalleutnat” (Lieutenant-General) (class of rank IV) – gorget patch. The rank insignia was also used for the identical ranks “General-Chief Staff Surgeon” and “General-Chiefauditeur”.
Albatros D.III(Oef.) Brumowski.jpg
An Oeffag built Albatros DIII flown by Godwin Brumowski; The left man in front is Godwin von Brumowski - Austria-Hungarys ace of the aces - with Frank Linke-Crawford, another flying ace. Picture taken at Flik 41J's airfield Torresella at the italian front
Zugsführer k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a Sergeant 1907 to 1918 .
Stabsoberjäger k.k. Gebirgstruppe 1914-18.png
Rank insignia of the Austrian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a First sergeant worn from 1914 to 1918.
Kadett k.k. Gebirgstruppe 1908-14.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a Cadet 1908 to 1914.
Pelzulanka der k.u.k. Ulanen.png
k.u.k.Ulanen Pelz-Ulanka
Naval Ensign of Austria-Hungary (1894–1915).svg
Autor: Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 3.0
Naval Ensign of Austria-Hungary, used from 1894 to 1915.
StaberHimmelblau.PNG
1st Sergeant of the k.u.k. hungarian 19th Infantry Regiment (Collar sky-blue, buttons white)
KorporalStahlgrün.PNG
Autor: Centenier, Licencja: CC0
Corporal of the Austro-Hungarian Infantry with steelgreen regimental identification color.
Hellblaue Attila der k.u.k. Husarenl.png
Light-Blue Tunic of a Corporal of the k.u.k. Hussars
Oberst k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr). “Colonel” 1907 to 1918.
K.u.k. Feldwebel.png
K.u.k. Feldwebel der Infanterie mit rosenroter Egalisierung.
K.u.k. Hauptmann der Infanterie.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian infantry (k.u.k.) until 1918 gorget patch pale red, issue 1911.
K.u.k. Feldmarschall.png
Autor: L' empereur Charles, Licencja: CC0
Rank insignia of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.) 1868 to 1918, here Field marshal (class of rank I) – gorget patch as since 1915.
Helm eines k.u.k. Dragoners.jpg
Helmet of an austro-hungarian imperial and royal dragoon
Patrouilleführer der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Patrouilleführer (Private 1st class) rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (pattern as worn from 1907 to 1918.
K.u.k. Zugsführer Krapprote Egalisierung.png
Sergeant (Zugsführer) of the k.u.k. Infantry
Oberjäger k.k. Gebrigstruppe 1907-18.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a Master-Sergeant 1907 to 1918 .
K.u.k. Fähnrich 1908-18.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian armed forces (k.u.k.) 1868 to 1918, here “Ensign“ collar patch with “white” corps identification color – 1908-1914.
Oberstleutnant k.k. Gebirgstruppe 1907-1918.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a Lieutenant-colonel 1907 to 1918 .
Mapa c.k. garnizonow (Landwehra) 1898.jpg
Garnisonen der k.u.k Armee (Stand 1898)
Offiziersstellvertreter k.k. Gebirgstruppe 1915-18.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a Warrant Officer 1915 to 1918.
Austrian Imperial Standard - Infantry pattern mix early 19th century.svg
Autor:
creator QS:P170,Q113142
Upload David Liuzzo
, Licencja: CC BY-SA 3.0
Imperial Standard of the Austrian Empire with Medium Coat of arms. Used until 1915 also for the Austro-Hungarian Empire. >>> See <<<


With the inspiration and the main goal to recreate the 1806 infantry pattern shown here, this turned out a mixed work based on the three sources. I took the mainwork from the Imperial standard of 1828, added the eagle listed and used the order of the CoAs from the Hugo Gerhard Ströhl work. All in all, perhaps a bit of an anachronism, but it nevertheless looks cool.
KuK Kavallerie 1898.jpg
Imperial and Royal Austro–Hungarian cavalry
K.u.k. Kadett 1908-14.png
Cadet (this insignia was in use until 1914)
KuK Infanterie 1898.jpg
K und K Galiziesches Infanterie
Unterjäger der k.k. Gebirgstruppe 1907-18.png
Rank insignia of an Unterjäger (Corporal) the Austrian Mountain Infantry 1907 to 1918 as part of the Austro-Hungarian Army
Soldat der k.u.k Infanterie mit Lichtdrap Egalisierung.png
Autor: NieznanyUnknown author, Licencja: CC0
Private of the k.u.k. Infantry (Regimental identification color: Hazelnut).
Tegetthoff.jpg
Austro-Hungarian battleship SMS Tegetthoff. Pre-First World War postcard – copyright expired.
Oberleutnant k.k. Gebirgstruppe1907-18.png
Rank insignia of the Austro-Hungarian mountain infantery (part of the k.k. Landwehr) for a First-lieutenant 1907 to 1918.
K.u.k. Stabsfeldwebel 1913-14.png
K.u.k. Stabsfeldwebel (First-Sergeant) white collar. Rank insignia was in use from 1913-1914.