Głosiciel

Świadkowie Jehowy głoszą od domu do domu[a] (w Portugalii)...
... na ulicy[a] (na Ukrainie)...
... z publikacjami religijnymi na ulicy[a] (we Włoszech)...
...na domowych studiach biblijnych[a]

Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym[1][2]. Według oficjalnych danych Świadków Jehowy w 2021 roku w całym świecie działalność kaznodziejską prowadziło 8 686 980 głosicieli[3] należących do 119 297 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 113 723 głosicieli w 1272 zborach)[4][5][6].

Głosiciel musi spełniać określone wymagania, dotyczące zagadnień religijnych (organizacyjnych), biblijnych (doktrynalnych) i moralnych[7]. Każdy głosiciel może mieć przydzielony teren do służby kaznodziejskiej, na którym powinien dotrzeć do jak największej liczby jego mieszkańców[a][8]. Przydzielony teren może po jakimś czasie wymienić. Głosiciel, wyruszając do służby (przeważnie razem z drugim głosicielem[9]), zwykle rozpowszechnia nieodpłatnie czasopisma „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, „Przebudźcie się!” i inne publikacje Świadków Jehowy oraz Biblie, zaprasza na zebrania do miejscowej Sali Królestwa, na wykłady podczas kongresu[10], na doroczną uroczystość Wieczerzy Pańskiej[11], bierze udział w specjalnych kampaniach informacyjnych[12][13], wyświetla krótkie filmy lub proponuje skorzystanie z bezpłatnego kursu biblijnego[14] w określonym celu[15].

Głosiciel składa comiesięczne sprawozdanie ze służby kaznodziejskiej (ilości czasu poświęconego na rozmowy z innymi osobami niebędącymi Świadkami Jehowy, liczby rozpowszechnionych publikacji, wyświetlonych filmów i prowadzonych z osobami zainteresowanymi tzw. domowych studiów biblijnych)[16].

Nie ma limitu na czas przeznaczony na służbę w danym miesiącu. Jednakże ochrzczeni głosiciele mogą zadeklarować, iż w danym miesiącu lub w dłuższym okresie, przeznaczą określoną ilość czasu na głoszenie, pełniąc służbę w charakterze tzw. pionierów[17]: pionierów pomocniczych lub pionierów stałych (tzw. pionierzy pełnoczasowi)[a].

Historia

W lipcu i sierpniu 1881 roku w „Strażnicy” opublikowano artykuł pod tytułem Czy głosisz? Oparte m.in. na Ewangelii Mateusza 24:14; 28:19–20 oraz Dziejach Apostolskich 1:8 rozważania wskazywały, że głównym zadaniem ówczesnych Badaczy Pisma Świętego powinno być głoszenie Dobrej Nowiny. Od roku 1881 zaczęto bezpłatnie rozpowszechniać swoje publikacje. Na kongresie w 1892 roku w Allegheny w Stanach Zjednoczonych około 400 osób z 20 amerykańskich stanów oraz z kanadyjskiej prowincji Manitoba – oprócz pięciu dni intensywnego studium Biblii – uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu dla tzw. kolporterów (dawna nazwa pionierów), którzy rozprowadzali publikacje religijne – głównie „Strażnicę” oraz Biblie.

Jeszcze przed rokiem 1903 zachęcano wyznawców, aby starali się wręczać publikacje każdej napotkanej osobie. W kilku aglomeracjach amerykańskich odwiedzono każde mieszkanie w promieniu 15 km od centrum. Część wyznawców usługiwała w charakterze kolporterów. Od 1914 roku rozpoczęto zapraszanie na projekcje filmu Fotodrama stworzenia.

Od roku 1919 podkreślano, że w działalności kaznodziejskiej powinien brać udział każdy chrześcijanin. W artykule Służba jest rzeczą ważną w „Strażnicy” z 15 sierpnia 1922 roku (wydanie polskie z 1 października) wyjaśniono, jak ważne jest, by „czynnie dostarczać drukowane poselstwo ludowi i tłumaczyć mu przy drzwiach, dając świadectwo, że królestwo niebieskie jest tuż przed nami.” Pomimo tego tylko część Badaczy Pisma Świętego głosiła od domu do domu – w roku 1922 co tydzień składało sprawozdanie z głoszenia 2712 osób. Wielu nie chciało głosić, traktując to zajęcie jako uwłaczające ich godności; niektórzy krytykowali tę metodę ewangelizacji. Z czasem, gdy dalej podkreślano wagę głoszenia, sporo z nich odłączyło się od głównej grupy Badaczy Pisma Świętego[18].

W 1926 roku najwyższa liczba głosicieli wyniosła 5937. W roku 1927 głosiciele zostali zachęceni do tego, by co niedziela poświęcać czas na działalność kaznodziejską. Od razu pojawiły się przeszkody. Wielu wyznawców w Stanach Zjednoczonych za to aresztowano. Pomimo tego rok później w Stanach Zjednoczonych nastąpił 53% wzrost ich liczby[19].

W następnych dziesięcioleciach w służbie do domu do domu brało udział coraz więcej głosicieli[18]. W latach 30. XX wieku organizowano tzw. kampanie dywizjonowe, podczas których głosiciele z okolicznych zborów zjeżdżali się, by opracować teren. W 1932 roku wprowadzono karty świadectwa, a w 1934 roku zaczęto korzystać w działalności ewangelizacyjnej ze specjalnie zaprojektowanych do tego celu gramofonów i płyt z nagranymi kazaniami (90 różnych wykładów)[19].

W 1936 roku głosiciele po raz pierwszy zaczęli używać na szeroką skalę plakatów informacyjnych, które noszono głównie w dzielnicach handlowych. W roku 1940 używano ponad 40 tys. gramofonów. Wtedy też rozpoczęto rozpowszechnianie czasopisma „Pociecha” (obecnie: „Przebudźcie się!”). Dwa lata później do szkolenia głosicieli wprowadzono Zaawansowany Kurs Służby Kaznodziejskiej[20]. (późniejsza: teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej; obecnie część zebrania pod nazwą „Chrześcijańskie życie i służba”).

W 1943 roku otwarto Biblijną Szkołę Strażnicy – Gilead[20][21].

Na początku lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych 28% ówczesnych Świadków Jehowy „ograniczało swoją działalność do rozpowszechniania ulotek i stania z czasopismami na ulicy. Ponad 40% uczestniczyło w służbie kaznodziejskiej nieregularnie, a nawet nie wyruszało do niej przez całe miesiące”. Dlatego w roku 1953 na międzynarodowym kongresie „Społeczeństwo Nowego Świata” w Nowym Jorku ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica, Nathan H. Knorr, oznajmił, że jednym z głównych zadań wszystkich chrześcijańskich nadzorców jest pomaganie każdemu Świadkowi, by regularnie uczestniczył w służbie od domu do domu. Dla realizacji tego celu uruchomiono ogólnoświatowy program szkoleniowy. Dzięki temu zwłaszcza osoby, które nie głosiły od domu do domu, otrzymywały wskazówki, jak z obcymi ludźmi rozmawiać przy drzwiach na podstawie Biblii i wyjaśniać kwestie najczęściej poruszane przez mieszkańców. W rezultacie tego programu w ciągu dziesięciu lat liczba głosicieli na świecie wzrosła o 100%, liczba dokonywanych tzw. odwiedzin ponownych – o 126%, a liczba studiów biblijnych – o 150%[18].

W 1963 roku osiągnięto pierwszy milion głosicieli, 11 lat później liczba ta się podwoiła. W 1977 roku wprowadzono dla pełnoczasowych głosicieli Kurs Służby Pionierskiej.

W 1985 roku przekroczono liczbę 3 milionów głosicieli, pięć lat później – 4 milionów. W 1996 roku na całym świecie działało już ich 5 milionów. W 2000 roku przekroczono liczbę 6 milionów. W 2008 roku przekroczono liczbę 7 milionów, a w 2014 – 8 milionów. W związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku publiczna działalność ewangelizacyjna oraz działalność od domu do domu została zawieszona (prowadzona jest obecnie tylko listownie, telefonicznie i w formie elektronicznej). W 2021 roku na całym świecie działało prawie 8,7 milionów głosicieli w 239 krajach i terytoriach[18][22][5].

Służba pełnoczasowa

 • Pionier pomocniczy – deklaruje poświęcenie minimum 50 godzin w miesiącu na służbę kaznodziejską. Największą ich liczbę osiągnięto w kwietniu 2011 roku – 2 657 377[b][c], w Polsce było wówczas 45 028 pionierów pomocniczych. Na świecie w 2021 roku było przeciętnie w każdym miesiącu 398 504 pionierów pomocniczych[5] (w Polsce, w 2016 – 6225).
 • Pionier (inaczej: pionier stały) – poświęca na służbę przeciętnie co najmniej 70 godzin miesięcznie; deklaruje pełnienie takiej służby co najmniej przez jeden rok. Po roku takiej służby pionier stały może skorzystać ze specjalnego szkolenia – Kursu Służby Pionierskiej. Doświadczeni pionierzy w wieku od 23 do 65 lat, po dwóch latach służby pionierskiej oraz gotowi działać na przydzielonych im terenach, mogą skorzystać z dwumiesięcznego Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa[23]. Na świecie w 2021 roku było przeciętnie 1 350 138 pionierów stałych (w Polsce – 8789[6][5]).
 • Pionier specjalny – na służbę przeznacza ok. 130 godzin w miesiącu[24]. W Polsce w 2011 roku było 241 pionierów specjalnych. Na świecie w 1992 roku było ponad 14 500 pionierów specjalnych, a w roku 2015 przeszło 55 tysięcy[25].
 • Misjonarz terenowy – na służbę przeznacza ok. 130 godzin w miesiącu; zamianowany przez Komitet Służby Ciała Kierowniczego, a teren do działalności wyznacza mu Komitet Oddziału. Nowo mianowany misjonarz terenowy jest obecnie absolwentem Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa, wybranym spośród tymczasowych pionierów specjalnych, który otrzymuje przydział terenu działalności na 3 lata. Po tym czasie jeśli chce dalej kontynuować służbę, Komitet Służby Biura Oddziału rozpatruje taką prośbę[26] (misjonarzami są również absolwenci Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead[27][24]. W 2021 roku na całym świecie działało 3090 misjonarzy terenowych. Zostali przydzielani do zborów, w których są potrzeby związane z głoszeniem. Dodatkowo 1001 misjonarzy terenowych usługiwało w charakterze nadzorców obwodów i ich żon[28].

Statystyki

Liczba głosicieli Świadków Jehowy oraz obecnych na Pamiątce od roku 1944
Najwyższa liczba głosicieli Świadków Jehowy na świecie od roku 1945
Liczebność głosicieli Świadków Jehowy na świecie:

      – dokładna liczebność nie jest podawana

      – mniej niż 1000 głosicieli

      – od 1000 do 9999 głosicieli

      – od 10 000 do 99 999 głosicieli

      – od 100 000 do 499 999 głosicieli

      – powyżej 500 000 głosicieli

Świadkowie Jehowy podają następujące dane statystyczne:[d][6]

Rok służbowyNajwyższa liczba głosicieli
na świecie[5][d]
Liczba obecnych na Pamiątce
1881100
1890400
1914600018 243
1950373 430511 203
1960916 3321 519 821
1961965 1691 553 909
1962989 1921 639 681
19631 040 8361 693 752
19641 075 5231 809 476
19651 109 8061 933 089
19661 118 6651 971 107
19671 160 6042 195 612
19681 221 5042 493 519
19691 336 1122 719 860
19701 483 4303 226 168
19711 590 7933 453 542
19721 596 4423 662 407
19731 758 4293 994 924
19742 021 4324 550 457
19752 179 2564 925 643
19762 248 3904 972 571
19822 477 6085 987 893
19832 652 3236 252 787
19842 842 5317 418 974
19853 024 1317 792 109
19863 229 0228 160 597
19873 395 6128 965 221
19883 592 6549 201 071
19893 787 1889 479 064
19904 017 2139 950 058
19914 278 82010 650 158
19924 472 78711 431 171
19934 709 88911 865 765
19944 914 09412 288 917
19955 199 89513 147 201
19965 413 76912 921 933
19975 599 93114 322 226
19985 888 65013 896 312
19995 912 49214 088 751
20006 035 56414 872 086
20016 117 66615 374 986
20026 304 64515 597 746
20036 429 35116 097 622
20046 513 13216 760 607
20056 613 82916 383 333
20066 741 44416 675 113
20076 957 85417 672 443
20087 102 99417 790 631
20097 313 17318 168 323
20107 508 05018 706 895
20117 659 01919 374 737
20127 782 34619 013 343
20137 965 95419 241 252
20148 201 54519 950 019
20158 220 10519 862 783
20168 340 84720 085 142
20178 457 10720 175 477
20188 579 90920 329 317
20198 683 11720 919 041
20208 695 80817 844 773
20218 686 98021 367 603[5]

Szkolenia dla głosicieli

Oprócz wymienionych szkoleń dla pionierów, wszyscy głosiciele korzystają z cotygodniowych zebrań pod nazwą Chrześcijańskie życie i służba oraz ze zbiórek do służby polowej[29] i innych zebrań. Aktualne wskazówki dotyczące służby kaznodziejskiej zamieszczane są w dwumiesięczniku „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań”[a][30].

Typy głoszenia

 • od domu do domu (od drzwi do drzwi)[a] – podstawowa działalność kaznodziejska Świadków Jehowy, polegająca na odwiedzaniu wszystkich domów (mieszkań) na wyznaczonym do służby kaznodziejskiej terenie osobistym[31][9][32][33];
 • głoszenie publiczne[a] – na ulicy i w innych miejscach publicznych (np. na placach targowych, dworcach, lotniskach, parkingach, w punktach handlowych i usługowych, portach, parkach)[33][31], w tym w 35 krajach korzystając z 300 tysięcy przenośnych wózków, stojaków i stolików na literaturę[34];
 • głoszenie nieoficjalne – prowadzenie nieoficjalnych rozmów ze znajomymi (np. w szkole, w miejscu pracy podczas przerw), krewnymi, sąsiadami lub osobami napotkanymi w różnych miejscach (np. w środkach transportu)[35][31];
 • głoszenie przez telefon oraz komunikatory internetowe[31][36][37];
 • głoszenie przez pisanie listów, maili[38][31];
 • głoszenie w ośrodkach penitencjarnych i więzieniach[a][39][40] (np. w Polsce ok. 450 specjalnie przygotowanych kaznodziejów odwiedza ponad 150 takich miejsc)[41];
 • odwiedziny ponowne u osób okazujących zainteresowanie (lub przyjmujących publikacje Świadków Jehowy), osobiście[a] lub listownie, telefonicznie czy przez komunikatory[31];
 • domowe studia biblijne – prowadzenie tematycznego bezpłatnego interaktywnego kursu biblijnego[15][42][31] (osobiście w domu lub w innym miejscu[a], przez telefon lub internet)[43], m.in. na podstawie podręcznika Już zawsze ciesz się życiem![44] – w roku 2021 na świecie prowadzono przeciętnie 5 908 167 takich studiów[5] (w Polsce – 29 309, w marcu 2014 roku – 56 367[45]);
 • wykład biblijny[46] – 30-minutowe przemówienie publiczne na tym zebraniu (zaliczane przez mówcę do działalności głoszenia, jeśli są na nim obecne osoby niebędące Świadkami Jehowy).

Zobacz też

 • Liczba głosicieli Świadków Jehowy w poszczególnych krajach:

Uwagi

 1. a b c d e f g h i j k l W związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku publiczna działalność ewangelizacyjna oraz działalność od domu do domu została zawieszona (do osób zainteresowanych prowadzona jest obecnie tylko listownie, telefonicznie i w formie elektronicznej). W związku z tym do odwołania zawieszono wymagania godzinowe dla pionierów pełnoczasowych (stałych, specjalnych i misjonarzy). Zebrania zborowe, zbiórki do służby, Kurs Służby Pionierskiej oraz spotkania dla pionierów organizowane w zborze odbywają się w formie wideokonferencji.
 2. Ten najwyższy miesięczny wynik liczbowy został osiągnięty w związku z obniżeniem wymagań czasowych obowiązującym w kwietniu 2011 roku. Osoby zgłaszające się do tej służby w owym miesiącu mogły bowiem zadeklarować poświęcenie na głoszenie 30 lub 50 godzin (Rocznik Świadków Jehowy 2012, wyd. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, s. 7).
 3. Obniżenie wymagań godzinowych dla pionierów pomocniczych do 30 godzin miesięcznie obowiązuje w marcu i kwietniu oraz w miesiącu wizyty nadzorcy obwodu w zborze lub w innych terminach podanych przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.
 4. a b Liczba głosicieli podana w tabeli jest sumą najwyższych liczb głosicieli w poszczególnych krajach i terytoriach, osiągniętych w ciągu 12 miesięcy roku służbowego (od września do sierpnia). Dotyczy zarówno ochrzczonych członków Świadków Jehowy, jak i nieochrzczonych zainteresowanych, którzy w danym roku oficjalnie rozpowszechniali nauki tego wyznania (Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?).

Przypisy

 1. Watchtower, Czy u Świadków Jehowy kobiety są kaznodziejami?, jw.org, 31 sierpnia 2014 [dostęp 2014-05-25].
 2. Watchtower, Nasza ogólnoświatowa kampania głoszenia, jw.org [dostęp 2015-09-02].
 3. Watchtower, Dane liczbowe, jw.org, 2021.
 4. Watchtower, Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?, jw.org, 29 grudnia 2021 [dostęp 2021-12-21].
 5. a b c d e f g Najważniejsze dane z roku 2021, jw.org [dostęp 2021-12-31].
 6. a b c Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy w poszczególnych krajach w roku 2021, jw.org [dostęp 2021-12-31].
 7. Czy jestem gotowy?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], 2021.
 8. Bądź „gorliwy w szlachetnych uczynkach”!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 czerwca 2009, s. 11–15, ISSN 1234-1150.
 9. a b Jezus wysyła 70 uczniów, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 1 marca 1998, s. 30, 31, ISSN 1234-1150.
 10. Rozpoczyna się seria międzynarodowych kongresów Świadków Jehowy, jw.org, 15 maja 2014 [dostęp 2014-09-09].
 11. Świadkowie Jehowy rozpoczynają ogólnoświatową kampanię zapraszania na Pamiątkę śmierci Chrystusa, jw.org, marzec 2018 [dostęp 2019-04-29].
 12. Kampania upowszechniania serwisu jw.org, jw.org, 1 sierpnia 2014 [dostęp 2014-09-09].
 13. Kampania w obronie dobrego imienia, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 1 maja 2011, s. 20, 21, ISSN 1234-1150.
 14. Dlaczego warto studiować Biblię?, jw.org [dostęp 2014-09-09].
 15. a b Zaczynamy studiować Biblię, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], Towarzystwo Strażnica, 2021, s. 3.
 16. Pytania czytelników: Jak należy rozumieć dane zamieszczane w sprawozdaniu rocznym?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 sierpnia 2011, s. 22, ISSN 1234-1150.
 17. Kto to jest pionier?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2014, s. 16.
 18. a b c d Służba od domu do domu — dlaczego jest dziś tak ważna?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 lipca 2008, s. 3–7, ISSN 1234-1150.
 19. a b Głoszenie publicznie i od domu do domu, [w:] Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 555–574.
 20. a b Nieustanne ogłaszanie dobrej nowiny (1942-1975), [w:] Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 94.
 21. Czy Świadkowie Jehowy prowadzą działalność misjonarską?, jw.org [dostęp 2014-09-09].
 22. Indeks: Głosiciele, [w:] Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego [online].
 23. Kto dzisiaj wykonuje spełnia wolę Jehowy?, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2018.
 24. a b Watchtower, Pamiętajmy o sługach pełnoczasowych, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXV, Towarzystwo Strażnica, 15 września 2014, s. 30, ISSN 1234-1150.
 25. JW Broadcasting — styczeń 2016, jw.org, 4 stycznia 2016 [dostęp 2016-01-04].
 26. Watchtower, Misjonarze terenowi – pracownicy na żniwach, jw.org, 17 listopada 2020 [dostęp 2020-11-17].
 27. Watchtower, Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2020, s. 110.
 28. Misjonarze posyłani ‛do najdalszych miejsc na ziemi’, jw.org, 1 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-01].
 29. Co zrobić, żeby zbiórki do służby były praktyczne?, „Chrześcijańskie życie i służba — program zebrań”, grudzień 2021, s. 7.
 30. Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 19–23.
 31. a b c d e f g Okaż wdzięczność za dwa największe dowody miłości, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, kwiecień 1987, s. 15–20.
 32. Dlaczego Świadkowie Jehowy głoszą od domu do domu?, jw.org [dostęp 2017-02-25].
 33. a b Jak jest głoszona dobra nowina?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny, Towarzystwo Strażnica, 2021, s. 87.
 34. Watchtower, Świadkowie Jehowy udostępniali oparte na Biblii publikacje na olimpiadzie i paraolimpiadzie w roku 2018, jw.org, 7 maja 2018 [dostęp 2018-05-08].
 35. Jak jest zorganizowana nasza działalność ewangelizacyjna?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, jw.org, 2018, s. 15.
 36. W trakcie pandemii głosiciele na całym świecie wykorzystują różne metody rozgłaszania dobrej nowiny, jw.org, 26 marca 2020 [dostęp 2020-04-01].
 37. Sprawozdanie dotyczące pandemii koronawirusa, jw.org, 19 marca 2020 [dostęp 2020-03-21].
 38. Pisanie listów, „Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej”, s. 71–73, ISBN 83-86930-57-8.
 39. ‛Ogłaszanie jeńcom uwolnienia’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 grudnia 2005, s. 9–12, ISSN 1234-1150.
 40. Udzielanie pomocy więźniom, jw.org [dostęp 2014-09-09].
 41. Wkrótce przestępczości „już nie będzie”, „Przebudźcie się!”, 8 lutego 2008, s. 9–12, ISSN 1234-1169.
 42. Watchtower, Co to jest studium Biblii?, jw.org [dostęp 2021-04-24].
 43. Jak wygląda studium Biblii?, jw.org [dostęp 2014-06-20].
 44. Jak wygląda kurs biblijny proponowany przez Świadków Jehowy?, jw.org [dostęp 2021-07-28].
 45. Ciekawe osiągnięcia w służbie, „Nasza Służba Królestwa”, sierpień 2014, s. 4.
 46. Jak wyglądają nasze zebrania?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, 2018, s. 10.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

EstudoBH.jpg
Autor: Steelman, Licencja: CC BY-SA 2.5
Home bible study with the help of a bible teacher. The yellow book seen in the photo is What Does the Bible Really Teach?.
Jehovah's Witnesses in the world.png
Autor: John Belushi, Licencja: CC BY-SA 4.0
Liczebność głosicieli Świadków Jehowy na świecie: kolor ciemnoszary – dokładna liczebność nie jest podawana; jasnoszary – mniej niż 1000 głosicieli; beżowy – od 1000 do 9999 głosicieli; żółty – od 10 000 do 99 999 głosicieli; jasnozielony – od 100 000 do 499 999 głosicieli; ciemno zielony – powyżej 500 000 głosicieli.
  – dokładna liczebność nie jest podawana
  – mniej niż 1000 głosicieli
  – od 1000 do 9999 głosicieli
  – od 10 000 do 99 999 głosicieli
  – od 100 000 do 499 999 głosicieli
  – powyżej 500 000 głosicieli
Casaemcasa.jpg
Autor: Steelman, Licencja: CC BY-SA 2.5
Jehovah's Witnesses proselytizing
JW1944-2014.png
Autor: Wiklol, Licencja: CC BY-SA 4.0
Liczba głosicieli Świadków Jehowy oraz obecnych na Pamiątce od roku 1944
Jehova witnesses in Lvov.jpg
Autor: User:Russianname, Licencja: CC BY 2.5
Jehova witnesses
Espositori mobili che mostrano alcune tra le principali pubblicazioni dei testimoni di Geova - 01.JPG
Autor: Fcarbonara, Licencja: CC BY-SA 3.0
Milano - Corso Buenos Aires - Una delle principali vie della città. I testimoni di Geova predicano anche utilizzando gli espositori mobili
JWpublishers.png
Autor: Wiklol, Licencja: CC BY-SA 3.0
Najwyższa liczba głosicieli Świadków Jehowy od roku 1945