Krzyż Walecznych

Krzyż Walecznych

Awers wzoru 1920
Awers
Awers wzoru 1944
Baretka
Baretka wzoru 1920
(amarantowa)
Baretka
Baretka wzoru 1941
(biała)
Baretka
Baretka wzorów 1960, 1977, 1992
(pąsowa)
Ustanowiono

11 sierpnia 1920

Wielkość

II RP:
36 × 36 mm (1920-23)
44 × 44 mm (1920-23, 1939)
Rząd emigracyjny:
42,5 × 42,5 mm (1940)
36,2 × 36,2 mm (1941-46)
42,7 × 42,7 mm (1943-46)
Polska Ludowa:
42,6 × 42,6 mm (1943-46)
33,5 × 33,5 mm (1944)
36 × 36 mm (1944-46)
46 × 46 mm (1946-85)[1]

Kruszec

brąz

Wydano

Prawie 124 tys.:
ok. 60 tys. (do 1923)
ok. 200 (w czasie kampanii wrześniowej)
ok. 24 tys. (władze emigracyjne)
ok. 40 tys. (Polska Ludowa)

Powyżej

Order Zasługi RP

Poniżej

Krzyż Wojskowy

Krzyż Walecznych (KW) – polskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1920 roku.

Historia

Krzyż Walecznych z 1920
Krzyż Walecznych 1944 awers
Krzyż Walecznych 1944 rewers

Okres 1920–1939

Krzyż Walecznych został ustanowiony rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 roku ...celem nagrodzenia czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju... przez oficerów, podoficerów i szeregowców[2]. W wyjątkowych przypadkach mógł być nadany osobom cywilnym współdziałającym z armią czynną. Początkowo miał być nadawany za czyny dokonane po wskrzeszeniu niepodległego państwa, tj. po 11 listopada 1918 roku, lecz później nagradzano także za czyny wcześniejsze[3]. Wyłączne prawo do nadawania krzyża przyznano Naczelnemu Wodzowi, ale ten rozkazem z 20 września 1920 roku nakazał jedynie konieczność zatwierdzania nadań. Dowódcy armii mogli warunkowo przyznawać krzyż oficerom, a podoficerom i szeregowym dowódcy dywizji. Ostatecznie odznaczano nim za czyny bojowe dokonane w okresie wojny 1918–1920, za walki w Legionach Polskich, w korpusach i formacjach tworzonych w Rosji i Francji oraz za walki w powstaniach wielkopolskim, śląskich i za działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) na obszarach okupowanych. Wyjątkowo wyróżniono tym odznaczeniem także wszystkich żyjących w chwili nadania weteranów powstania styczniowego. Wielu uznaje za datę rozpoczęcia nadań Krzyża dzień 8 października 1920 roku. Podczas wojny polsko-sowieckiej zgodnie z rozkazem z 20 września 1920 roku Krzyż Walecznych mieli prawo nadawać warunkowo dowódcy poszczególnych armii i dywizji. Prawo zatwierdzania warunkowych nadań krzyża przekazał Józef Piłsudski w styczniu 1921 roku ministrowi spraw wojskowych. Pod koniec roku zlikwidowano nadania warunkowe, aby zachować konieczny obiektywizm oraz uporządkować system nadań i od tej pory wnioski na krzyż nadsyłano do Referatu Orderów i Odznaczeń Gabinetu Ministra.

Krzyż Walecznych był jedynym polskim odznaczeniem wojskowym nadawanym w latach 1921–1923 cudzoziemcom. Uhonorowanych nim było wielu Francuzów, m.in. prezydent Raymond Poincaré, premier Georges Clemenceau oraz marszałkowie Ferdynand Foch i Philippe Pétain. W Belgii czterokrotnie nagrodzono królową Elżbietę, a trzykrotnie księcia Leopolda. Krzyż Walecznych otrzymali również Włosi, Amerykanie, Brytyjczycy, Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy, Łotysze i Estończycy.

Nadawanie Krzyży Walecznych zakończono w dniu 29 maja 1923 roku (z jednym wyjątkiem z okazji 70. rocznicy powstania styczniowego, dla jego żyjących jeszcze a nieodznaczonych weteranów) i w tym okresie nadano ok. 60 tys. Krzyży Walecznych. Wśród odznaczonych było m.in. ok. 100 weteranów powstania styczniowego, 300 weteranów powstań śląskich, 400 uczestników powstania wielkopolskiego, 1230 cudzoziemców, miasto Płock oraz mogiła ochotników z Ameryki. Najmłodszym odznaczonym był 11-letni uczeń II klasy gimnazjum w Płocku Tadeusz Jeziorowski[4].

Krzyż Walecznych miał jeden stopień i mógł być nadany tej samej osobie czterokrotnie. Osoba odznaczona miała szereg przywilejów m.in.:

 • prawo do niezwłocznego awansu (dla wojskowych) o jeden stopień w miarę posiadanych kwalifikacji i w granicach etatów,
 • pierwszeństwo do honorów ze strony wojskowych równych stopniem, nieposiadających Krzyża Walecznych lub innego wyższego odznaczenia,
 • prawo wyborcze do Senatu RP,
 • prawo pierwszeństwa przy obsadzie stanowisk w służbie państwowej i społecznej,
 • prawo pierwszeństwa przy przyznawaniu stypendiów w rządowych zakładach wychowawczych dla siebie i dla kształcenia swoich dzieci.

W 1935 opublikowano listę odznaczonych Krzyżem Walecznych osób, które z powodu nieustalenia ich miejsca pobytu dotychczas nie otrzymały przysługujących im odznak i legitymacji[5].

Okres 1939–1945 (Polskie Siły Zbrojne i Armia Krajowa)

Krzyż Walecznych Rozkazem Naczelnego Wodza z 1940 roku ogłoszonym w styczniu 1941 roku został uznany za odznaczenie nadawane za czyny męstwa dokonane w czasie wojny. W rozkazie podkreślono, że ... każdorazowe nadanie „Krzyża Walecznych” może mieć miejsce tylko za określony oddzielny czyn męstwa i odwagi wykazanej w boju. Rozkaz ten określał tryb nadawania odznaczenia, określał też, że wniosek może składać bezpośredni przełożony żołnierza, co najmniej jednak dowódca kompanii lub oddziału równorzędnego. Odznaczenie nadawał Naczelny Wódz. W dekrecie Prezydenta RP z dnia 20 września 1941 roku określono, że Krzyż Walecznych może być nadawany czterokrotnie, niezależnie od posiadanych Krzyży Walecznych otrzymanych za czyny wykazane w bojach w latach 1918–1921. W latach 1940–1945 w Polskich Siłach Zbrojnych nadano łącznie około 25 tys. Krzyży Walecznych. Pomimo iż nadania wielokrotne były oszczędniejsze niż za walkę w latach 1918–1921, istniały osoby, które otrzymały krzyż w sumie ośmiokrotnie (czterokrotnie za lata 1918–1921 i czterokrotnie za lata 1939–1945), m.in. Władysław Anders i Stefan Rowecki. Chociaż ustawa tego nie przewidywała, Elżbieta Zawacka otrzymała pięć Krzyży Walecznych za działalność w czasie II wojny światowej, w tym ostatnimi trzema została odznaczona przez gen. Władysława Sikorskiego[6], a Jan Mazurkiewicz, ps. Radosław oznaczenie to otrzymał jedenastokrotnie[7].

Okres 1943–1989

W dniu 22 grudnia 1944 roku dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego przyjęto Krzyż Walecznych jako odznaczenie wojenne w Polsce Ludowej. Należy przy tym dodać, że już w dniu 11 listopada 1943 roku rozkazem nr 3 dowódca 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR gen. Zygmunt Berling odznaczył 46 żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki za czyny męstwa dokonane w czasie bitwy pod Lenino w dniach 11–13 października 1943 roku. Krzyż Walecznych początkowo nadawany był przez dowódcę 1 Korpusu, później 1 Armii Polskiej w ZSRR, a po wyzwoleniu części ziem polskich przez Naczelnego Dowódcę WP. Od 1947 roku odznaczenie było nadawane przez Radę Państwa. Krzyż włączono do systemu odznaczeń Rzeczypospolitej Polskiej na mocy ustawy z 1992 roku.

Wg danych Biura Odznaczeń Państwowych Kancelarii Rady Państwa oraz Biura Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP nadano w kolejnych latach:

 • 29 879 krzyży – 1943-1950,
 • 1631 krzyży – 1951-1960,
 • 4354 krzyże – 1961-1970,
 • 2863 krzyże – 1971-1980,
 • 52 krzyże – 1981-1987,
 • 55 krzyży – 1988-2004;

łącznie 38 852 krzyże[8][9]. Według innych danych całkowita liczba nadań KW w czasach Polski Ludowej wyniosła 40 tys.[1].

Okres po 1989 roku

Zgodnie z art. 14 Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. Krzyż walecznych jest odznaczeniem wojennym i stanowi nagrodę za czyny męstwa i odwagi wykazane w boju, dlatego też nie może być (podobnie jak Order Virtuti Militari i Krzyż Zasługi z Mieczami) nadany w czasie pokoju. Jego funkcję jako nagrody za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju pełni ustanowiony w 2007 roku Krzyż Wojskowy[10].

Opis odznaki

Okres 1920–1939

Odznaką Krzyża Walecznych jest krzyż typu kawalerskiego wykonany z brązu o wymiarach 44,0 x44,0 mm. Na ramionach awersu krzyża rozłożony jest napis NA – POLU – CHWAŁY – 1920; na środku krzyża umieszczona jest tarcza pięciokątna z wizerunkiem orła państwowego. Na rewersie krzyża w środku na tarczy jest wieniec z liści wawrzynowych, przez który przechodzi miecz obusieczny skierowany pionowo głownią do góry. Na ramionach napis WALE – CZNYM. Na górnym ramieniu wybijany był kolejny numer.

Wstążka koloru amarantowego o szerokości 37 mm z dwoma białymi paskami o szerokości 7 mm po bokach, umieszczone w odległości 1 mm od brzegu. Każde kolejne nadanie uwidaczniały nałożone na wstążkę okucia w formie listewek z brązu o szerokości 6 mm, ozdobionych wytłoczonymi liśćmi dębowymi. Przy drugim nadaniu nakładano jedną listewkę, przy trzecim – dwie, a przy czwartym – trzy. Odznaczeni byli zobowiązani do noszenia zawsze pełnej odznaki Krzyża Walecznych (odznaczenie nie posiadało baretki[11]).

Okres 1939

Po obronie Warszawy generał dywizji Juliusz Rómmel odznaczył 200 osób Krzyżem Walecznych (oraz wielu krzyżami Virtuti Militari). Problem polegał jednak na tym, że każdy musiał sam ten medal wykupić. Niewiele przetrwało do dzisiaj, znane są głównie kopie. Krzyż wyglądał identycznie jak jego poprzednik z 1920 r., jednak zamiast daty 1920, widniała data 1939.

Okres 1939–1945 (Polskie Siły Zbrojne)

Odznaka Krzyża Walecznych nadawana w Polskich Siłach Zbrojnych (w tym w Armii Krajowej) była identyczna jak odznaka z okresu przed 1939 rokiem. Z tym, że dekretem Prezydenta RP z dnia 20 września 1941 roku zmieniono barwy wstążki: zamiast amarantowej z białymi paskami wprowadzono wstążkę białą z amarantowymi paskami. Tego zabiegu dokonano w celu odznaczania żołnierzy odznaczonych wielokrotnie KW w latach przed II wś, aby nie byli limitowani możliwością wyłącznie czterokrotnego odznaczenia[12].

Wprowadzono baretki (również dla Krzyży nadanych za wojnę 1919–21). Kolejne nadania odznaczenia markowano na baretce pionowymi metalowymi okuciami.

Okres 1943–1989

Odznaką Krzyża Walecznych jest krzyż typu kawalerskiego, równoramienny, patynowany na brązowo, o wymiarach 44 × 44 mm. Ramiona krzyża są obramowane. Na awersie pośrodku ramion krzyża znajduje się pięcioboczna tarcza z wytłoczonym na niej orłem, na górnym pionowym i na poziomych ramionach jest napis NA – POLU – CHWAŁY, a na dolnym pionowym ramieniu data 1944. Zdarzają się Krzyże Walecznych z datą 1943 i orzeł na tarczy posiada koronę – są to krzyże wykonane w ZSRR i nadane żołnierzom za bitwę pod Lenino. Na rewersie krzyża wytłoczony jest wieniec z liści wawrzynowych, na ramionach poziomych jest napis WALE – CZNYM, na pionowych miecz obusieczny skierowany głownią ku górze.

Wstążka odznaczenia była pąsowa o szerokości 40 mm z białymi paskami szerokości 8 mm po bokach.

Odznaczenia te od końca 1945 roku wykonywały rodzime firmy, głównie J. Knedlera w Warszawie i P. Grabskiego w Łodzi.

Nie stosowano okuć ponownego nadania na wstążkę i baretki. Ponownie odznaczany otrzymywał kolejny egzemplarz Krzyża i nosił dodatkową baretkę.

Od 1992 roku

Przywrócono wygląd odznaki z roku 1920 (z ukoronowanym orłem wzoru 1919). Pozostawiono większe wymiary Krzyża (44 × 44 mm) oraz pąsową barwę wstążki o szerokości 40 mm z białymi paskami szerokości 8 mm po bokach.

Przywrócono okucia ponownego nadania na wstążce i baretce.

Stanowi on odznaczenie nadawane w czasie wojny. Jego odpowiednikiem w czasie pokoju jest Krzyż Wojskowy[13].

Baretki

Baretki Krzyża Walecznych
POL Krzyż Walecznych (1920) BAR.svg

(amarantowa – wzór 1920
zatw. podczas II WŚ)
nad. po raz pierwszy
POL Krzyż Walecznych (1920) 2r BAR.svg

(amarantowa – wzór 1920
zatw. podczas II WŚ)
nad. dwukrotnie
POL Krzyż Walecznych (1920) 3r BAR.svg

(amarantowa – wzór 1920
zatw. podczas II WŚ)
nad. trzykrotnie
POL Krzyż Walecznych (1920) 4r BAR.svg

(amarantowa – wzór 1920
zatw. podczas II WŚ)
nad. czterokrotnie
POL Krzyż Walecznych (1941) BAR.svg

(biała – wzór 1941)
nad. po raz pierwszy
POL Krzyż Walecznych (1941) 2r BAR.svg

(biała – wzór 1941)
nad. dwukrotnie
POL Krzyż Walecznych (1941) 3r BAR.svg

(biała – wzór 1941)
nad. trzykrotnie
POL Krzyż Walecznych (1941) 4r BAR.svg

(biała – wzór 1941)
nad. czterokrotnie
POL Krzyż Walecznych (PSZnaZach) 5x BAR.svg

(biała – wzór 1941 nieoficj.)
nad. pięciokrotnie
POL Krzyż Walecznych BAR.svg

pąsowa (wzory 1960, 1977)
W Polsce Ludowej nie stosowano okuć ponownego nadania[14].
Noszono kolejne egzemplarze baretek.
POL Krzyż Walecznych BAR.svg

(pąsowa – wzór 1992)
nad. po raz pierwszy
POL Krzyż Walecznych 2r BAR.svg

(pąsowa – wzór 1992)
nad. dwukrotnie
POL Krzyż Walecznych 3r BAR.svg

(pąsowa – wzór 1992)
nad. trzykrotnie
POL Krzyż Walecznych 4r BAR.svg

(pąsowa – wzór 1992)
nad. czterokrotnie

Odznaczeni

Prócz żołnierzy, zarówno polskich jak i cudzoziemców[15], odznaczenie przyznawano także oddziałom wojskowym[16] oraz miejscowościom, których mieszkańcy wyróżnili się męstwem i bohaterstwem (np. Płock, wsie Malec, Radwanowice[17], Świniarsko[18], Bażanówka[19], Lubatowa[20], Żarnowa[21]. W 1946 Krzyżem Walecznych wyróżniono Sztandar Straży Ogniowej m. st. Warszawy[22].

Zobacz też

Przypisy

 1. a b odznaczenia - Krzyże Walecznych - odmiany, odznaczenia.pl.tl [dostęp 2019-01-27] (pol.).
 2. Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 roku o ustanowieniu Krzyża Walecznych (Dz.U. z 1920 r. nr 87, poz. 572)
 3. Naczelne Dowództwo w Rozkazie Dziennym nr 85 w dniu 8 września 1920 roku opublikowało tekst rozporządzenia wykonawczego, uwzględniającego nagradzanie czynów sprzed 1 listopada 1918 roku
 4. Stefan Oberleitner: Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990. T. 1. Zielona Góra: Wyd. Kanion, 1992, s. 148. ISBN 83-85571-00-7
 5. Lista odznaczonych Krzyżem Walecznych o nieznanych adresach. Warszawa: Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1935, s. 3.
 6. Juliusz Niekrasz: Z dziejów AK na Śląsku. Katowice 1993. s. 40
 7. Stanisław Mazurkiewicz: Czy Radosław był postacią kontrowersyjną? [w:] „Zeszyty Historyczne” nr 128. Paryż: Instytut Literacki, 1999. s. 146
 8. Wojciech Stela: Polskie ordery i odznaczenia (Vol. I). Warszawa: 2008, s. 20.
 9. W czasopiśmie DeAgostini "Ordery i Odznaczenia" nr 3 na s. 7 wymieniona jest liczba 46 tys. w latach 1939-1991
 10. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1031)
 11. Dekretem Prezydenta RP z dnia 20 września 1941 roku wprowadzono baretki równocześnie z wprowadzeniem nowych barw do barwy wstążki krzyży nadawanych w PSZ na Zachodzie.
 12. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1941 r. o zmianie rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o ustanowieniu "Krzyża Walecznych" (Dz.U. 1941 nr 6 poz. 12)
 13. Odznaczenia bojowe III Rzeczpospolitej - Polska po 1989 r. (1989 r. -) - FORUM.HISTORIA.org.pl - Forum historyczne, forum.historia.org.pl [dostęp 2019-01-27] (ang.).
 14. W pierwszych latach istnienia Polski Ludowej, kawalerowie Krzyża Walecznych 1943 i 1944, często umieszczali na odznaczeniach i ich baretkach okucia ponownego nadania (podobnie w przypadku Medalu "Zasłużonym na Polu Chwały" i Krzyża Zasługi). Ta przedwojenna tradycja z czasem zanikła a żołnierze i weterani nosili kolejne egzemplarze nadanego im odznaczenia i kolejne baretki.
 15. Cudzoziemcy z Krzyżem Walecznych. krzyzwalecznych.pl. [dostęp 2014-09-06].
 16. Zbiorowości z Krzyżem Walecznych. krzyzwalecznych.pl. [dostęp 2014-09-06].
 17. 70. rocznica pacyfikacji Radwanowic. prawy.pl, 21 lipca 2013. [dostęp 2014-09-06].
 18. Świniarsko. zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl. [dostęp 2014-09-06].
 19. Święto Ludowe w Bażanówce. isanok.pl, 26 maja 2010. [dostęp 2014-09-06].
 20. Wypoczynek i rekreacja. uzdrowisko-iwonicz.com.p. [dostęp 2014-09-06].
 21. Żarnowa. strzyzow.pl. [dostęp 2014-09-06].
 22. M.P. z 1946 r. nr 66, poz. 126.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

POL Krzyż Walecznych (1920) BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (1920).
The Order of the White Eagle.png
Autor: Jakubkaja, Licencja: CC BY 3.0
Order Orła Białego – szkic
Godło II Rzeczypospolitej.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej ustalone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
POL Krzyż Walecznych (1941) 2r BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (1941) nadany dwukrotnie.
Krzyż Walecznych 1944 awers zoom.jpg
Autor: Joszek, Licencja: CC BY-SA 4.0
Krzyż Walecznych 1944 awers
Coat of arms of Poland-official3.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
POL Krzyż Walecznych (1920) 2r BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (1920) nadany dwukrotnie.
POL Krzyż Walecznych (1941) 3r BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (1941) nadany trzykrotnie.
Cross of Valour (Poland) 1944.jpg
Autor: Joszek, Licencja: CC BY-SA 4.0
Cross of Valour (Poland) 1944
POL Krzyż Walecznych (1941) 4r BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (194) nadany czterokrotnie.
POL Krzyż Walecznych (1941) BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (1941).
POL Krzyż Walecznych (PSZnaZach) 5x BAR.svg
Baretka: Krzyż Walecznych (z czterema okuciami – za pięciokrotne nadanie) Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (od 20 września 1941).
Krzyż Walecznych 1944 rewers zoom.jpg
Autor: Joszek, Licencja: CC BY-SA 4.0
Krzyż Walecznych 1944 rewers