Praktyki religijne Świadków Jehowy

Praktyki religijne Świadków Jehowy – ogół indywidualnych i zbiorowych działań, uznawanych za elementy wielbienia Boga w religii Świadków Jehowy[1].

Świadkowie Jehowy uważają, że wszelkie wierzenia i praktyki religijne chrześcijan powinny być oparte na Piśmie Świętym; nie mogą być one wytworem ludzkiego umysłu, opierać się na tradycji sprzecznej z Biblią lub na ludzkiej filozofii[2]. Ich zdaniem oddawanie czci Bogu stanowi najważniejszą powinność każdego człowieka, a praktyki religijne są uznane przez Boga tylko wtedy, gdy wypływają ze szczerych pobudek i są zgodne z wymaganiami zawartymi w Biblii[3]. Uważają, że religia musi wpływać na codzienne życie człowieka[4]. Praktykowanie religii nie jest dla nich tylko jednym z elementów życia, ale drogą życiową, tzn. zasadom wiary podporządkowane mają być wszystkie sprawy nie tylko związane z oddawaniem czci Bogu, ale też życie codzienne[5][6].

Praktyki religijne

Chrzest nowych członków – przez całkowite zanurzenie w wodzie – podczas kongresu (Polska).

Chrzest

 • Przyjmują chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie[7][8] jako symbol oddania się Bogu osoby dojrzałej[9][10]; nie praktykują chrztu niemowląt[10].
 • Oczekują od kandydatów do chrztu, że przed tym publicznym obrzędem osoba zdecydowana na przyłączenie się do Świadków Jehowy wcześniej zdobędzie podstawową wiedzę biblijną, dostosuje swoje życie do zasad biblijnych oraz odda się Jehowie Bogu na służbę w osobistej modlitwie[9][11][9].
 • Zwykle kandydat do chrztu przez jakiś czas przed chrztem jest wdrażany do pełnienia służby w dziele ewangelizacji jako tzw. nieochrzczony głosiciel[9].
 • Nie posiadają tzw. formuły chrztu, czyli nie ma podczas tego aktu żadnych wygłaszanych słów (przed chrztem padają tylko odpowiedzi na dwa pytania)[12][10].
 • Nie pobierają opłat za udzielenie chrztu[13].
Głoszenie od domu do domu (Portugalia)

Ewangelizacja

 • Prowadzą na całym świecie działalność kaznodziejską[a], głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym[14][15] jako niepłatni ochotnicy – głosiciele, z których część podejmuje się służby w charakterze pionierów pomocniczych lub służby pełnoczasowej (pionierów stałych[16], misjonarzy, nadzorców obwodu) lub też pracy w Biurach Oddziałów, zwanych też „Betel”. Na świecie spośród prawie 8,7 miliona głosicieli, prawie 1,3 miliona (w Polsce około 8,5 tysiąca) to pionierzy pełnoczasowi (dane z roku 2020)[17][18]. Uważają, że głoszenie[19] czyli obwieszczanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym jest dziś najważniejszą działalnością prowadzoną na ziemi (Obj. 14:6, 7), przyczynia się do uświęcania imienia Jehowy Boga (Mt. 6:9), orędzie to odmienia życie ludzi i może prowadzić do ich wybawienia[20]. Dlatego każdy z nich jako głosiciel ma za zadanie nieodpłatnie uczestniczyć w działalności kaznodziejskiej[21].
 • Swych nauk opartych na Biblii nauczają głównie przez głoszenie od domu do domu, a także publiczne na ulicach i w innych miejscach publicznych (np. parkingi, porty, parki) oraz przez tzw. głoszenie nieoficjalne – krewnym i znajomym (także przez telefon, komunikatory internetowe, e-mail oraz listownie) oraz innym przygodnie spotykanym osobom[22]. Prowadzą też tematyczny bezpłatny interaktywny kurs biblijny[23][24][25]. W działalności tej szeroko wykorzystują publikacje w formie drukowanej, ale także filmy wideo, nagrania audio, telewizję internetową JW Broadcasting[26] oraz oficjalną stronę internetową: jw.org[27][28][29], która zawiera informacje w przeszło 1030 językach. Pod względem liczby wersji językowych jest ona największym serwisem internetowym na świecie[30]. Umożliwia m.in. czytanie, słuchanie oraz pobieranie (w postaci plików) całej Biblii i różnych publikacji Świadków Jehowy[31][32].
 • W celu objęcia działalnością kaznodziejską całego globu w 1943 roku Towarzystwo Strażnica otworzyło szkołę kształcącą misjonarzy (Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead). Obecnie kształceni są w niej także nadzorcy obwodu i pracownicy Biur Oddziałów[33]. Do stycznia 2021 roku szkołę tę ukończyło około 9 tysięcy studentów w 149 klasach[34][35][36].

Małżeństwo

 • Zaręczyny, narzeczeństwo: Świadkowie Jehowy zaręczyny traktują jako poważne zobowiązanie, którego następstwem ma być zawarcie małżeństwa – związku kobiety i mężczyzny. Kategorycznie wystrzegają się mieszkania pod jednym dachem z osobą niebędącą jeszcze partnerem małżeńskim; wystrzegają się życia w konkubinacie, a przedmałżeńskie kontakty seksualne uznają za grzech rozpusty[37][38][39].
 • Ślub: Wyznawcy pragnący się pobrać muszą spełnić pewne wymagania prawne, aby móc zawrzeć legalny związek w danym kraju. Ceremonii złożenia przysięgi małżeńskiej[40][41] przewodniczy urzędnik urzędu stanu cywilnego (w Polsce; w innych krajach jego odpowiednik) lub w niektórych krajach upoważniony kaznodzieja[42][40].
  • Okolicznościowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa[a] – za zgodą miejscowych starszych zboru; na ogół zapraszana jest cała wspólnota zboru i inni goście[43]. Wygłaszane 30 minutowe przemówienie pt. Małżeństwo godne uznania w oczach Bożych kieruje uwagę na praktyczne rady zawarte w Biblii, dotyczące życia rodzinnego[40].
  • Nie pobiera się opłat za przeprowadzenie ceremonii ślubnej w Sali Królestwa[13][42].
  • W zależności od decyzji nowożeńców może być zorganizowane przyjęcie weselne[44]. Odpowiedzialność za przebieg całej uroczystości ślubnej spoczywa przede wszystkim na panu młodym[40].
  • Niektóre zwyczaje ślubne nie są w ogóle praktykowane, m.in. polterabend, tłuczenie kieliszków na szczęście, okrzyki gości gorzko gorzko, oczepiny, sypanie ryżem albo jego substytutami, toasty[45][46][42].
 • Zalecone jest pobieranie się tylko ze współwyznawcą[47].
 • Świadkowie Jehowy wystrzegają się rozwodów[48]. Uznają, że według Biblii małżeństwo rozwiązuje śmierć współmałżonka. Za jedyny powód do rozwodu, umożliwiającego później zawarcie kolejnego małżeństwa, uznają cudzołóstwo jednej ze stron (Mt 19:9)[49], tzn. wszystkie niedozwolone stosunki płciowe poza obrębem małżeństwa zawartego zgodnie z Biblią. Obejmuje to cudzołóstwo, prostytucję i stosunki seksualne między osobami w stanie wolnym, jak również seks oralny i analny oraz pieszczenie narządów płciowych kogoś, z kim się nie jest związanym węzłem małżeńskim. Niewierność drugiej strony, daje stronie wiernej prawo do decyzji o rozwodzie i późniejszej możliwości zawarcia kolejnego małżeństwa[50].
 • Nie praktykuje się odnawiania przysięgi małżeńskiej[40].
 • Obchodzenie rocznic ślubu jest kwestią pozostawioną osobistej decyzji[51][42].
 • Świadkowie Jehowy uważają, że małżeństwo ma stanowić święty, trwały związek – dar od Jehowy Boga[52], pozwalający kobiecie i mężczyźnie wzajemnie się wspierać[53][54], w którym można znaleźć miłość i bliskość oraz który pozwala stworzyć odpowiednie warunki do wychowywania dzieci[55]. Mąż jest odpowiedzialny za duchową[56], emocjonalną i materialną pomyślność małżeństwa i rodziny[57]. Wystrzegają się słów i czynów rujnujących małżeństwo oraz zdecydowanie potępiają wszystko co mogłoby przyczynić się do zdrady[58][59].
Świadkowie Jehowy poza zebraniami zborowymi studiują Biblię osobiście oraz w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym). Oprócz tego codziennie analizują fragment Biblii na podstawie broszury Codzienne badanie Pism.

Modlitwa

Osobiste i rodzinne studium Biblii

 • Biblię studiują indywidualnie (tzw. osobiste studium Biblii) i w gronie rodzinnym (tzw. wielbienie Boga w gronie rodzinnym)[82][83]. Oprócz tego codziennie analizują fragment Biblii na podstawie broszury Codzienne badanie Pism[84] oraz rozmyślają nad tym, czego dowiedzieli się z czytania Biblii[85][1][86].

Pogrzeb

 • Pochówek odbywa się w sposób zgodny z miejscowym prawem i zwyczajami (niekolidującymi z wierzeniami Świadków Jehowy)[87][88]; może być stosowana kremacja[89][90].
 • Uroczystości pogrzebowe wyznawców nie zawierają rytuałów i obrzędów w intencji zmarłych. Okolicznościowe 30 minutowe przemówienie może odbyć się w miejscowej Sali Królestwa[a], w zakładzie pogrzebowym, w domu zmarłego lub przy grobie. Starszy zboru krótko przypomina historię życia zmarłego, jego udział w działalności zboru oraz jego nadzieję na zmartwychwstanie, którą żywił. Celem takiej uroczystości jest wywyższenie Jehowy jako Boga miłości i miłosierdzia, a jednocześnie pocieszenie osób pogrążonych w smutku oraz przypomnienie, co Biblia mówi o śmierci i nadziei zmartwychwstania. W czasie uroczystości zwykle śpiewa się jedną lub kilka pieśni religijnych, a kończy modlitwą do Boga[87][91][88].
 • Ponieważ Świadkowie Jehowy nie wierzą w nieśmiertelność duszy, dlatego odrzucają wszelkie praktyki wynikające z tego poglądu. Nie oddają czci duchom zmarłych oraz wystrzegają się wszelkich ceremonii, urządzanych z myślą o zjednaniu przychylności zmarłych przodków, w tym świętowania, gdy pogrzeb kończy się stypą. Wystrzegają się m.in. nocnego czuwania przy zwłokach, składania ofiar płynnych, przemawiania do zmarłych i kierowania do nich próśb, organizowania uroczystych rocznic pogrzebu, noszenia żałoby oraz innych zwyczajów wynikających z wiary w nieśmiertelność duszy (np. Wszystkich Świętych, Zaduszki itp.)[91][92][93][87][88].
 • Nie pobierają opłat za przeprowadzenie uroczystości pogrzebowych[87][13].

Święta

 • Obchodzą doroczną uroczystość Wieczerzy Pańskiej (Pamiątka)[94] wiosną, w dniu odpowiadającym 14 nisan według kalendarza hebrajskiego, wieczorem po zachodzie słońca[95][96]. Wygłoszone wtedy zostaje okolicznościowe przemówienie o tematyce biblijnej, podkreślające rolę Jezusa Chrystusa w zamierzeniu Bożym co do ludzkości, w szczególności znaczenie jego ofiarnej śmierci jako okupu złożonego dla wybawienia z niewoli grzechu i śmierci[97]. Następnie podawany jest obecnym chleb pieczony bez zakwasu i czerwone wino, które spożywają wyłącznie osoby uważające się za wybrane do przyszłych władz Królestwa Bożego w niebie[98][96]. Świadkowie Jehowy uważają, że celem obchodzenia Wieczerzy Pańskiej jest upamiętnienie Jezusa oraz wyrażenie wdzięczności za ofiarę, jaką złożył za ludzi. Ta doroczna uroczystość nie jest żadnym sakramentem ani obrzędem religijnym, w wyniku którego dostępuje się łaski czy przebaczenia grzechów[99].
 • Odrzucają tradycyjne rytuały, święta, wywodzące się z kultury ludowej bądź obchodzone indywidualnie – jak urodziny czy imieniny – czy ustanowione święta państwowe oraz święta religijne, jeśli te naruszają przykazania lub zasady biblijne, np. związane lub wywodzące się z niezgodnych ich zdaniem z Biblią poglądów i praktyk religijnych, stanowią element kultu państwa lub nadmiernej czci oddawanej ludziom[100][101].
Zebranie Świadków Jehowy w Sali Królestwa (Portugalia).

Zebrania zborowe

 • Cotygodniowe zebrania zborowe: Świadkowie Jehowy we wszystkich swych zborach organizują cotygodniowe zebrania[102][103][104]. W związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku odbywają się one dwa razy w tygodniu w formie wideokonferencji[105] – przeprowadzanie ich w obiektach nazywanych „Salami Królestwa” jest wstrzymane[a]. Wstęp na te zebrania jest wolny, nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy. Aktualny program zebrań – identyczny program przedstawiany we wszystkich zborach na świecie – jest zamieszczony online na oficjalnej stronie internetowej jw.org, w Bibliotece Internetowej Strażnicy, w darmowych aplikacjach na urządzenia cyfrowe JW Library i JW Library Sign Language oraz w wybranych publikacjach. Zebranie w weekend (wykład publiczny i studium Strażnicy). W innym dniu tygodnia odbywa się drugie zebranie – zebranie w tygodniu o nazwie Chrześcijańskie życie i służba. Podczas nich modlą się, studiują Pismo Święte, śpiewają pieśni, dają wyraz swojej wierze oraz wzajemnie się zachęcają[1][106][107]. W wyjątkowych sytuacjach z programu zebrań można skorzystać poprzez serwis internetowy jw.org oraz inne komunikatory internetowe (w tym wideokonferencje)[a][108]. Krótka charakterystyka tych dwóch zebrań[109][110]:
  • Zebranie w weekend odbywa się najczęściej w niedzielę i składa się z dwóch części:
   • Wykład publiczny – 30-minutowe przemówienie publiczne o tematyce biblijnej. Mówcą może być starszy zboru lub sługa pomocniczy. Omawia on z podium określony wcześniej temat biblijny, kierując uwagę na wersety z Pisma Świętego, które obecni śledzą we własnych egzemplarzach Biblii. Wykłady publiczne mają urozmaiconą tematykę (szkice, prawie 200 tematów, dostarcza Ciało Kierownicze). Omawiają nauki i proroctwa biblijne, zasady i rady dotyczące życia rodzinnego, małżeńskiego, problemów młodzieży i zasad moralnych. Celem tych przemówień jest kierowanie uwagi obecnych na nauki chrześcijcijańskie i zachęcanie ich do tego, żeby wytrwale pełnili służbę na rzecz Królestwa Bożego. Po jego zakończeniu następuje studium Strażnicy.
   • Studium Strażnicy – godzinne zebranie, na którym omawia się artykuły specjalnie przygotowane na to studium zborowe, zawarte w czasopiśmie „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. Artykuły do studium mają różnorodną tematykę: omawiają zagadnienia biblijne oraz rady przydatne w życiu chrześcijańskim. Lektor odczytuje akapity z podręcznika, a prowadzący – wyznaczony starszy zboru – zadaje zamieszczone w czasopiśmie pytanie, na które obecni dobrowolnie udzielają odpowiedzi. W czasie dyskusji odczytuje się również wersety biblijne. Artykuły do studium na dany tydzień są identyczne i rozważane są w tym samym tygodniu w przeszło 120 tysiącach zborów na całym świecie.
  • Zebranie w tygodniu o nazwie Chrześcijańskie życie i służba rozpoczyna się pieśnią i modlitwą oraz krótkimi uwagami wstępnymi przewodniczącego zebrania. Następnie zaczyna się pierwsza z trzech części zebrania:
   • Skarby ze Słowa Bożego – 25 minutowa pierwsza część zebrania, której celem jest lepsze zrozumienie Słowa Bożego. Na początku zostaje wygłoszone 10 minutowe przemówienie oparte na fragmencie Biblii przewidzianym na dany tydzień, przy użyciu pomocy wizualnych zamieszczonych w dwumiesięczniku „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań” oraz krótkich filmów, przybliżających tło i kontekst relacji biblijnych. Punkt wskazuje na ich praktyczne zastosowanie. Następny 10 minutowy punkt „Wyszukujmy duchowe skarby” omawia za pomocą pytań i odpowiedzi z udziałem obecnych, myśli zawarte w przeczytanym fragmencie Biblii. Część kończy się 4 minutowym odczytaniem fragmentu Biblii przez wyznaczonego wcześniej mężczyznę.
   • Ulepszajmy swoją służbę – druga, 15 minutowa część zebrania składa się z trzech zadań ćwiczebnych przydzielonych wcześniej uczestnikom lub wyświetla się krótkie filmy zawierające propozycje prowadzenia rozmowy w służbie kaznodziejskiej – nawiązywanie rozmowy, dokonywanie odwiedzin ponownych i prowadzenie studiów biblijnych. Celem tej części zebrania jest przygotowanie do służby kaznodziejskiej oraz pomoc w skutecznym głoszeniu dobrej nowiny i nauczaniu.
   • Chrześcijański tryb życia – ostatnia, 45 minutowa część rozpoczyna się pieśnią, następnie w jednym lub w dwóch punktach programu omawia się praktyczne zastosowanie Biblii w życiu codziennym oraz omawianie potrzeb zboru – różne tematy i zagadnienia o treści przydatnej dla członków zborów. Po nim następuje 30 minutowe „zborowe studium Biblii”, na którym omawia się Biblię na podstawie określonego podręcznika wydanego przez Towarzystwo Strażnica. Lektor odczytuje akapity z podręcznika, a prowadzący – na ogół co tydzień inny, wyznaczony starszy zboru (lub sługa pomocniczy) – zadaje zamieszczone w publikacji pytanie, na które obecni dobrowolnie udzielają odpowiedzi. W czasie dyskusji odczytuje się również wersety biblijne. Celem tej części zebrania jest nauka stosowania zasad biblijnych w życiu codziennym. Przed końcową pieśnią i modlitwą przeprowadza się krótką powtórkę myśli poruszonych w trakcie całego zebrania, a także zapowiada się, co będzie omawiane w następnym tygodniu. Zebranie trwa godzinę i 45 minut[111][112][113][114][115][116]. Celem tej części zebrania jest pokazanie obecnym, jak stosować w życiu zasady biblijne[117][118].
 • Zbiórka do służby polowej – krótkie zebranie zborowe, na którym przygotowuje się głosicieli i pionierów do głoszenia dobrej nowiny (ewangelizacji)[119]. Organizowanie zbiórek ma na celu prowadzenie ewangelizacji w sposób uporządkowany i skuteczny[120]. Zbiórki organizowane są w zależności od potrzeb i miejscowych warunków, w Sali Królestwa lub w innych dogodnych miejscach (w wyjątkowych sytuacjach w formie wideokonferencji)[a]. Na zbiórce omawia się rady biblijne, podaje się wskazówki, jak sobie radzić w typowych sytuacjach podczas służby kaznodziejskiej, albo rozważa inne rady z periodyku „Chrześcijańskie życie i służba”. Następnie dokonuje się podziału grupy oraz wyznacza teren do pracy. Zebranie kończy modlitwa do Boga Jehowy. Spotkania te trwają od 5 do 7 minut, a jeśli odbywają się po zebraniu zborowym – jeszcze krócej[121]. Przewodniczy im zwykle jeden ze starszych zboru lub sług pomocniczych[120].
Zgromadzenie w Sali Zgromadzeń (Centrum Kongresowe Świadków Jehowy w Sosnowcu).
Doroczny kongres na stadionie (Turyn, Włochy 2009)

Zgromadzenia

Trzy razy do roku świadkowie Jehowy uczestniczą w masowych spotkaniach zwanych zgromadzeniami (kongresami)[103][122]. W związku z pandemią COVID-19 od 2020 roku ich program jest udostępniany bezpłatnie w serwisie internetowym jw.org[123]. W związku z tą sytuacją organizowanie ich zwykle na dużych obiektach, takich jak stadiony, hale sportowe, a także coraz częściej we własnych obiektach, specjalnie w tym celu budowanych – Salach Zgromadzeń – jest wstrzymane[a]. Rodzaje zgromadzeń:

 • Kongresy regionalne lub międzynarodowe – odbywające się co roku, zwykle 3-dniowe kongresy na stadionach lub w wynajętych halach, rzadziej we własnych Salach Zgromadzeń. Gromadzą zwykle wiele tysięcy osób. Przed tymi kongresami przeprowadzana jest kampania zapraszania na nie osób postronnych. Na kongresy międzynarodowe lub specjalne zapraszani są licznie delegaci z innych krajów[124].
 • Zgromadzenia obwodowe – jednodniowe zjazdy głosicieli z danego obwodu, organizowane dwa razy w roku we własnych Salach Zgromadzeń lub w innych obiektach.

Charakterystyczne zabronione formy kultu

Kult obrazów

Kult państwa

 • Nie oddają czci godłom państwowym, sztandarom, hymnom itp., choć darzą je stosownym szacunkiem[128]. W sprawach swoich obowiązków obywatelskich (np. podatki) starają się postępować zgodnie z zasadą z listu do Rzymian 13:1, iż „nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga" i zawsze z uwzględnieniem nadrzędności władzy Boga (zasada z Dziejów Apostolskich 5:29 »Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom«)[129].

Współpraca międzywyznaniowa

Wystrzegają się współpracy międzywyznaniowej i nie biorą udziału w ruchach ekumenicznych, uważając, że inne religie i wyznania zostały zwiedzione przez Szatana. Ich zdaniem chrześcijaństwo zdradziło Boga i Biblię, a inne religie również nie cieszą się Bożym uznaniem. Ogół religii utożsamiają z „wielką prostytutką” „Babilonem Wielkim”[130] z biblijnej Księgi Apokalipsy i uważają, iż spotka go kara ze strony Boga[131][132][133].

Zobacz też

Uwagi

 1. a b c d e f g W związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku publiczna działalność ewangelizacyjna oraz działalność od domu do domu została zawieszona (do osób zainteresowanych prowadzona jest obecnie tylko listownie, telefonicznie i w formie elektronicznej). W związku z tym do odwołania zawieszono wymagania godzinowe dla pionierów pełnoczasowych (stałych, specjalnych i misjonarzy), a także szkolenia i kursy (oprócz Kursu Służby Pionierskiej obecnie przeprowadzanego w formie wideokonferencji). Zebrania zborowe odbywają się w formie wideokonferencji lub są przekazywane przez stacje radiowe i telewizyjne (obecnie nie odbywają się one w Sali Królestwa). Wstrzymano organizowanie kongresów regionalnych, specjalnych i zgromadzeń obwodowych. Ich program jest zamieszczany w oficjalnym serwisie internetowym jw.org (w marcu 2021 roku Świadkowie Jehowy przygotowali nową stronę internetową do transmisji na żywo programu zgromadzeń obwodowych (z udziałem nadzorcy obwodu) — JW Stream–Studio). Od marca 2020 roku zbory zaczęły wykorzystywać aplikacje do wideokonferencji, na przykład Zoom. Ciało Kierownicze podjęło decyzję o przeznaczeniu środków pochodzących z dobrowolnych datków na zakup kont Zoom dla ponad 65 000 zborów w przeszło 170 krajach. Natomiast w 21 krajach afrykańskich gdzie dostęp do internetu jest utrudniony lub bardzo kosztowny zebrania zborowe są transmitowane przez stacje radiowe i telewizyjne, z których może korzystać ponad 1,2 miliona głosicieli, ma to miejsce również w niektórych krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej.

Przypisy

 1. a b c Watchtower, W co wierzą Świadkowie Jehowy?, jw.org.
 2. Czy potrafisz „odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe”?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 1 sierpnia 2001, s. 7–12.
 3. Jehowa błogosławi czystej religii, [w:] Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości; wolumin = I [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2000, s. 390–402.
 4. Watchtower, Czy trzeba należeć do jakiejś zorganizowanej religii?, jw.org.
 5. Watchtower, Skąd się wzięła nazwa Świadkowie Jehowy?, jw.org.
 6. Watchtower, Rzymian 12:2 — „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu”, jw.org.
 7. Watchtower, Czym jest chrzest?, jw.org.
 8. Baptysteria — niemi świadkowie zaniechanej praktyki religijnej, „Przebudźcie się!”, jw.org, wrzesień 2007, s. 12–14.
 9. a b c d Czy mam oddać życieBogu i zostać ochrzczony?, [w:] Czego nas uczy Biblia [online], jw.org, 2018, s. 185–196.
 10. a b c Kto może zostać ochrzczony?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, 1 kwietnia 2006, s. 26–30.
 11. Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?, jw.org, 12 maja 2016.
 12. Czy jesteś gotowy do chrztu?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, marzec 2020, s. 11–15.
 13. a b c Jak Jehowa zapewnia powodzenie swemu dziełu, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 grudnia 1990, s. 24, ISSN 1234-1150.
 14. Watchtower, Nasza ogólnoświatowa kampania głoszenia, jw.org [dostęp 2015-09-02].
 15. W co wierzą Świadkowie Jehowy?, „Przebudźcie się!”, Towarzystwo Strażnica, sierpień 2010, s. 8, 9, ISSN 1234-1169.
 16. Kto to jest pionier?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 16.
 17. Watchtower, Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie 2020, Towarzystwo Strażnica, 2020, s. 2.
 18. Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?, jw.org [dostęp 2020-12-21].
 19. Głosiciel, głoszenie, wolumin 1; Wnikliwe poznawanie Pism, Towarzystwo Strażnica, 2006, s. 694–698, ISBN 83-86930-84-5.
 20. Watchtower, „Stale bacz na usługiwanie, które przyjąłeś w Panu”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 stycznia 2008, s. 4–8.
 21. Watchtower, ‛Upewniajcie się co do rzeczy ważniejszych’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 kwietnia 2013, s. 22–26.
 22. Jak jest zorganizowana nasza działalność ewangelizacyjna?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 15.
 23. Watchtower, Zaczynamy studiować Biblię, jw.org [dostęp 2021-04-02].
 24. Jak wygląda studium Biblii?, jw.org [dostęp 2021-04-02].
 25. Watchtower, Co to jest studium Biblii?, jw.org [dostęp 2021-04-24].
 26. JW Broadcasting, jw.org, 6 października 2014.
 27. Co można znaleźć na naszej stronie internetowej?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 31.
 28. Nasz oficjalny serwis internetowy..., „Nasza Służba Królestwa”, grudzień 2012, s. 3–6, ISSN 1234-4559.
 29. Gdzie szukać odpowiedzi na ważne pytania życiowe?, jw.org.
 30. Kampania upowszechniania serwisu jw.org, jw.org, 1 sierpnia 2014.
 31. Serwis jw.org – narzędzie do szerzenia prawdy biblijnej, jw.org, 24 lipca 2014.
 32. Ogólnoświatowa kampania informowania o serwisie jw.org, jw.org, 23 marca 2015.
 33. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 września 2012, s. 13–17.
 34. Watchtower, Wyjątkowa uroczystość zakończenia nauki w Szkole Gilead, jw.org, 20 marca 2020 [dostęp 2020-03-20].
 35. Watchtower, JW Broadcasting – grudzień 2019: Zakończenie nauki 147 klasy Szkoły Gilead, jw.org, 2 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-02].
 36. Watchtower, JW Broadcasting – czerwiec 2020: Zakończenie nauki przez 149 klasę Szkoły Gilead, jw.org, 7 czerwca 2021.
 37. Watchtower, Co Biblia mówi o życiu ze sobą przed ślubem?, jw.org, 13 stycznia 2020 [dostęp 2020-01-13].
 38. Watchtower, Czy Świadkom Jehowy wolno umawiać się na randki?, jw.org, 6 sierpnia 2015 [dostęp 2015-08-06].
 39. Płeć (życie płciowe), [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 239, 240.
 40. a b c d e Zaślubiny godne uznania w oczach Boga i ludzi, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 października 2006, s. 19–22, ISSN 1234-1150.
 41. Żyjcie zgodnie z waszą przysięgą małżeńską!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 marca 1996, s. 18–23, ISSN 1234-1150.
 42. a b c d Jak wygląda ślub Świadków Jehowy?, jw.org [dostęp 2020-06-22].
 43. Radosny i godny dzień zaślubin, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 października 2006, s. 28–31.
 44. Czy wszystkie święta i uroczystości podobają się Bogu?, Zawsze bądź blisko Jehowy, Watchtower, 2019, s. 180, 181.
 45. Ślub, Zawsze bądź blisko Jehowy, Watchtower, 2019, s. 251.
 46. Święta i zwyczaje, które nie podobają się Bogu, [w:] Trwajcie w miłości Bożej [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 153, 154.
 47. Znajduj radość w małżeństwie, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 marca 2008, s. 7–11.
 48. Watchtower, Jaki jest pogląd Świadków Jehowy na rozwód?, jw.org [dostęp 2017-06-02].
 49. Małżeństwo, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 159–165.
 50. Szanuj to, co „Bóg połączył”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, grudzień 2028, s. 10–14.
 51. Pytania czytelników: Czy wypada chrześcijanom obchodzić rocznicę ślubu?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1972, s. 24.
 52. Małżeństwo – dar od Boga, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], jw.org, s. 110–120.
 53. Małżeństwo, [w:] Wnikliwe poznawanie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, 1247–1252 (tom I).
 54. Szanuj małżeństwo – dar od Boga, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 stycznia 2010, s. 13–17, ISSN 1234-1150.
 55. Czy Biblia nie sugeruje, że szczęśliwym można być tylko w małżeństwie?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 października 2010, s. 25, ISSN 1234-1150.
 56. Służcie Jehowie całą rodziną, [w:] Twoja rodzina może być szczęśliwa [online], Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 29–31.
 57. Recepta na udane małżeństwo, [w:] Twoja rodzina może być szczęśliwa [online], Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 3–5.
 58. Watchtower, Co Biblia mówi o pornografii? Czy cyberseks jest zły, jw.org [dostęp 2016-09-02].
 59. Po ślubie, [w:] Zawsze bądź blisko Jehowy [online], Towarzystwo Strażnica, 2019, s. 147–158.
 60. a b Modlitwa — wyjątkowy zaszczyt, [w:] Czego nas uczy Biblia? [online], jw.org, s. 174–184.
 61. Dlaczego trzeba się modlić w imię Jezusa?, jw.org.
 62. Dlaczego należy się modlić w imię Jezusa?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwa [online], jw.org, luty 2008, s. 11–14.
 63. Dlaczego trzeba się modlić w imię Jezusa?, jw.org.
 64. a b Kim są aniołowie?, jw.org.
 65. Modlitwy, które Bóg wysłuchuje, [w:] Przebudźcie się! [online], jw.org, 8 września 2002, s. 26, 27.
 66. Czy powinniśmy modlić się do Jezusa?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, styczeń 2015, s. 14, 15.
 67. Czy modlić się do świętych, jw.org.
 68. Czy należy modlić się do „świętych”?, [w:] Przebudźcie się! [online], jw.org, 8 listopada 2010, s. 20, 21.
 69. Czyje modlitwy Bóg wysłuchuje?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], 15 stycznia 1990, s. 5.
 70. O co się modlić?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], 1 października 2010, s. 7, 8.
 71. Towarzystwo Strażnica, Modlitwa przybliża nas do Boga, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], jw.org, 2021, s. 9.
 72. O co mogę się modlić?, jw.org.
 73. Z jakich dwóch przyczyn Bóg nie wysłuchuje niektórych modlitw?, jw.org.
 74. Czy Bóg mi pomoże, gdy się pomodlę?, jw.org.
 75. Dlaczego się modlić? Czy Bóg mi odpowie?, jw.org.
 76. Jak można zbliżyć się do Boga?, [w:] Bóg ma dla nas dobrą nowinę! [online], jw.org, s. 24, 25.
 77. Błogosławieństwo, [w:] Wnikliwe poznawanie Pism [online], 2006, s. 245.
 78. Zbliż się do Boga przez modlitwę, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia [online], jw.org, s. 164–173.
 79. Co mówią o tobie twoje modlitwy?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], 15 listopada 2009, s. 5.
 80. Czy o tym wiedziałeś?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], 1 czerwca 2009, s. 27.
 81. Watchtower, Słowniczek biblijny: Amen, [w:] Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata [online], Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 1756.
 82. Czym jest rodzinne wielbienie Boga?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 13.
 83. Czy znajdujesz czas na studium Biblii?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 października 2009, s. 32.
 84. Wykupujmy czas na czytanie i studium, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, jw.org, 1 października 2000, s. 18–23.
 85. Towarzystwo Strażnica, Jak odnieść najwięcej korzyści z poznawania Biblii?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], jw.org, 2021, s. 45.
 86. Czy cenisz korzyści z broszury Codzienne badanie Pism?, „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań”, jw.org, luty 2020, s. 7.
 87. a b c d Watchtower, Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na pogrzeby?, jw.org.
 88. a b c Chrześcijańskie pogrzeby – godne, skromne i akceptowane przez Boga, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 15 lutego 2009, s. 29–32.
 89. Biblijny punkt widzenia. Co sądzić o kremacji?, [w:] Przebudźcie się! [online], jw.org, 8 marca 2009, s. 10, 11.
 90. Watchtower, Co Biblia mówi o kremacji?, jw.org.
 91. a b Stroń od zwyczajów, które nie podobają się Bogu, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, 1 stycznia 2005, s. 27–30.
 92. Czyściec, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 66–68.
 93. Msza, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 185.
 94. Wieczerza Pańska — uroczystość, która przysparza chwały Bogu, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia [online], jw.org, s. 206–208.
 95. Od sederu do zbawienia, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 lutego 1990, s. 13–15, ISSN 1234-1150.
 96. a b „Czyńcie to na moją pamiątkę”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2013, s. 22–26, ISSN 1234-1150.
 97. Przemówienie podczas Pamiątki w roku 2020, jw.org, 1 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-01].
 98. ‛Należyte osądzenie siebie’ — w okresie Pamiątki, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 lutego 1990, s. 15–20, ISSN 1234-1150.
 99. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy obchodzą Wieczerzę Pańską inaczej niż pozostałe religie?, jw.org, 16 listopada 2015 [dostęp 2015-11-16].
 100. Czy obchodzić święta?, [w:] Czego naprawdę uczy Biblia [online], jw.org, s. 222, 223.
 101. Watchtower, Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą pewnych świąt?, jw.org, 12 grudnia 2018 [dostęp 2018-12-12].
 102. Towarzystwo Strażnica, Jaką korzyść możesz odnieść z zebrań Świadków Jehowy?, [w:] Już zawsze ciesz się życiem! — interaktywny kurs biblijny [online], jw.org, 2021, s. 41.
 103. a b George D. Chryssides, The A to Z of Jehovah's Witnesses, Plymouth: Scarecrow Press, Inc., 2008, lxx, ISBN 978-0-8108-6891-5 (ang.).
 104. Jak wyglądają nasze zebrania?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], 2018, s. 10.
 105. Watchtower, Zebrania zborowe Świadków Jehowy, jw.org.
 106. Dlaczego warto przychodzić na nasze zebrania?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018, s. 8.
 107. Dlaczego powinniśmy korzystać z zebrań?, [w:] Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy [online], jw.org, kwiecień 2016, s. 18–22.
 108. Sprawozdanie dotyczące pandemii koronawirusa, jw.org, 19 marca 2020 [dostęp 2020-03-21].
 109. Co się dzieje w Sali Królestwa?, jw.org.
 110. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2020, s. 59–70.
 111. Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań, Watchtower.
 112. Watchtower, Zebranie chrześcijańskiego życia i służby, jw.org, 3 listopada 2015 [dostęp 2015-12-20].
 113. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy, Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 59.
 114. Jak przygotowywać się do zebrań?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, 2018, s. 12.
 115. Program zgromadzenia statutowego w roku 2015: Część 1 – Chrześcijańskie życie i służba, jw.org, 5 listopada 2015 [dostęp 2016-06-21].
 116. Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 19–23.
 117. Szkolenie poddanych Królestwa, [w:] Królestwo Boże panuje! [online], jw.org, 2014, s. 188.
 118. Wskazówki dotyczące zebrań chrześcijańskiego życia i służby, jw.org, 2020.
 119. Skrzynka pytań: Co należy omawiać na zbiórkach do służby polowej?, „Nasza Służba Królestwa”, wrzesień 2001, s. 6, 7, ISSN 1234-4559.
 120. a b Zbiórki do służby polowej, „Nasza Służba Królestwa”, sierpień 2009, s. 6, 7, ISSN 1234-4559.
 121. Zbiórki do służby polowej, które osiągają swój cel, „Nasza Służba Królestwa”, marzec 2015, s. 3–6.
 122. Watch Tower Bible and Tract Society, Dlaczego przychodzimy na zgromadzenia?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], jw.org, 2018.
 123. Watchtower, Silni dzięki wierze! Kongres Świadków Jehowy w roku 2021: ‛Silni dzięki wierze!’, jw.org [dostęp 2021-04-24].
 124. Watchtower, Nasze kongresy międzynarodowe, jw.org [dostęp 2021-06-07].
 125. Obrazy, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 209–213.
 126. Watchtower, Czy kult wizerunków jest właściwy?, jw.org [dostęp 2019-12-10].
 127. Watchtower, Czy modlić się do świętych?, jw.org.
 128. Oddawanie honorów fladze, udział w wyborach i służba cywilna, [w:] Trwajcie w miłości Bożej [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 212–215.
 129. Neutralność, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 192–198.
 130. Watchtower, „Sprawię, że przestaniesz uprawiać prostytucję”, [w:] Czyste wielbienie Jehowy — nareszcie przywrócone! [online], s. 163, 164.
 131. Jaki jest pogląd biblijny na współpracę międzywyznaniową?, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka internetowa Strażnicy, s. 290, 291.
 132. Babilon Wielki, [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism [online], Biblioteka Internetowa Strażnicy, s. 34–38.
 133. Watchtower, Czy Świadkowie Jehowy nawiązują współpracę międzywyznaniową?, jw.org.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

2016 Sala Królestwa Świadkow Jehowy w Kłodzku.JPG
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Sala Królestwa Świadków Jehowy w Kłodzku
Casaemcasa.jpg
Autor: Steelman, Licencja: CC BY-SA 2.5
Jehovah's Witnesses proselytizing
Reunião em Salão do Reino.jpg
Autor: Steelman, Licencja: CC BY-SA 2.5
Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, Portugal
Chrzest Świadków Jehowy.jpg
Autor: Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), Licencja: CC BY-SA 4.0
Chrzest na Świadków Jehowy. Zgromadzenie okręgowe w Szczecinie. 12 lipca 2008.
Estudo.jpg
Autor: Steelman, Licencja: CC BY-SA 2.5
Personal bible study
Centrum Kongresowe Sosnowiec.jpg
Autor: Premia, Licencja: CC BY-SA 3.0
Centrum Kongresowe Świadków Jehowy Sosnowiec (Hala główna), Zgromadzenie specjalne „Pozostały czas jest skrócony”
Assembleatdg2009.jpg
Autor: Ciosl, Licencja: CC BY-SA 3.0
Assemblea internzionale dei testimoni di geova 2009 a Torino