Sąd okręgowy

Obszary właściwości sądów okręgowych
Gmach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Pałac Trybunalski w Kaliszu, siedziba Sądu Okręgowego w Kaliszu (2011)
Budynek Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Budynek Sądu Okręgowego w Łomży

Sąd okręgowy (SO, do 1998 wojewódzki, SW) – w Polsce sąd powszechny orzekający zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji.

Właściwość

W polskim wymiarze sprawiedliwości jest zasadą, że w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy. W postępowaniu cywilnym procesowym sąd okręgowy orzeka w sprawach o roszczenia majątkowe przekraczające 75 tys. zł (z pewnymi wyjątkami), o roszczenia wynikające z Prawa prasowego, o ochronę praw niemajątkowych (z pewnymi wyjątkami), a także o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni, o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem oraz w pewnych innych sprawach dotyczących uchwał osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak również rozpoznaje sprawy o roszczenia związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Sąd okręgowy orzeka w sprawach własności intelektualnej w postępowaniu odrębnym (dotyczy to także zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, jak również ochrony dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą). Sąd okręgowy ponadto orzeka w postępowaniu nieprocesowym o ubezwłasnowolnieniu, a także separacji na żądanie jedno z małżonków i jej zniesieniu. W sprawach karnych sąd okręgowy orzeka jako sąd pierwszej instancji tylko w sprawach o zbrodnie i niektóre występki.

Ponadto na wniosek sądu rejonowego sąd apelacyjny może przekazać sądowi okręgowemu do rozpoznania w I instancji sprawę o każde przestępstwo ze względu na szczególną wagę lub zawiłość tej sprawy, zaś w sprawach cywilnych postanowienie o przekazaniu sprawy do sądu okręgowego wydaje sam sąd rejonowy. Sąd okręgowy uprawniony jest także do wydania listu żelaznego i europejskiego nakazu aresztowania. Instancją odwoławczą od orzeczeń tego sądu jest sąd apelacyjny – tylko wtedy, gdy sąd okręgowy był sądem I instancji w danej sprawie.

W drugiej instancji sąd okręgowy rozpoznaje apelacje i zażalenia od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa prasowego wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.

Organizacja

Sądy okręgowe tworzy i znosi minister sprawiedliwości po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Sądownictwa w drodze rozporządzenia. Obszar właściwości sądu okręgowego powinien obejmować obszary właściwości przynajmniej dwóch sądów rejonowych. Mogą również być powoływane ośrodki zamiejscowe i wydziały zamiejscowe sądów okręgowych. Choć obszar właściwości sądu oraz podział administracyjny są od siebie niezależne, to okręgi zasadniczo mieszczą się w granicach jednego województwa. Jedynym wyjątkiem jest obszar właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach, który obejmuje północny fragment województwa podlaskiego oraz kilka wschodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

W Polsce istnieje 46 sądów okręgowych[1]:

 1. Sąd Okręgowy w Białymstoku,
 2. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej,
 3. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,
 4. Sąd Okręgowy w Częstochowie,
 5. Sąd Okręgowy w Elblągu,
 6. Sąd Okręgowy w Gdańsku,
 7. Sąd Okręgowy w Gliwicach,
 8. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim,
 9. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze,
 10. Sąd Okręgowy w Kaliszu,
 11. Sąd Okręgowy w Katowicach,
 12. Sąd Okręgowy w Kielcach,
 13. Sąd Okręgowy w Koninie,
 14. Sąd Okręgowy w Koszalinie,
 15. Sąd Okręgowy w Krakowie,
 16. Sąd Okręgowy w Krośnie,
 17. Sąd Okręgowy w Legnicy,
 18. Sąd Okręgowy w Lublinie,
 19. Sąd Okręgowy w Łodzi,
 20. Sąd Okręgowy w Łomży,
 21. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu,
 22. Sąd Okręgowy w Olsztynie,
 23. Sąd Okręgowy w Opolu,
 24. Sąd Okręgowy w Ostrołęce,
 25. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim,
 26. Sąd Okręgowy w Płocku,
 27. Sąd Okręgowy w Poznaniu,
 28. Sąd Okręgowy w Przemyślu,
 29. Sąd Okręgowy w Radomiu,
 30. Sąd Okręgowy w Rybniku,
 31. Sąd Okręgowy w Rzeszowie,
 32. Sąd Okręgowy w Siedlcach,
 33. Sąd Okręgowy w Sieradzu,
 34. Sąd Okręgowy w Słupsku,
 35. Sąd Okręgowy w Suwałkach,
 36. Sąd Okręgowy w Szczecinie,
 37. Sąd Okręgowy w Świdnicy,
 38. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,
 39. Sąd Okręgowy w Tarnowie,
 40. Sąd Okręgowy w Toruniu,
 41. Sąd Okręgowy w Warszawie,
 42. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie,
 43. Sąd Okręgowy we Włocławku,
 44. Sąd Okręgowy we Wrocławiu,
 45. Sąd Okręgowy w Zamościu,
 46. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

Sąd okręgowy dzieli się na wydziały:

 • cywilny (oddzielnie wydział cywilny oraz cywilny odwoławczy),
 • karny (oddzielnie wydział karny oraz karny odwoławczy),
 • penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń sądowych,
 • pracy,
 • ubezpieczeń społecznych (jeśli liczba spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpatrywanych przez sąd okręgowy jest niewielka to zamiast tego wydziału i odrębnego wydziału pracy, tworzy się wspólny wydział pracy i ubezpieczeń społecznych),
 • gospodarczy.

W SO w Warszawie istnieje ponadto:

 • odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony konkurencji i konsumentów),
 • odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów np. rejestr zawodowy, rejestr partii politycznych (Wydział VII),
 • odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych).

Przypisy

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1269).

Zobacz też

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Sądy-okręgi.png
Autor: VV94, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mapa właściwości miejscowej sądów okręgowych w Polsce (stan na 16 XII 2017 r.).

PS: autorem grafiki z podziałem Polski na gminy jest użytkownik Aotearoa.

PS2: oryginalna mapa autorstwa Aotearoy nie zawierała podziału Warszawy na dzielnice, stąd musiałem wskazać bieg Wisły sam, jednak zrobiłem to bardzo nieudolnie, za co przepraszam z góry :)
Coat of arms of Poland-official3.png
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
SO Łomza.jpg
Autor: Maty1211, Licencja: CC BY-SA 4.0
Sąd Okręgowy w Łomży
651362 Kalisz trybunał 02.JPG
Autor: Dawid Galus, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kalisz, trybunał, ob. sąd, 1820-1824
District Court in Białystok.jpg
Autor: Grzegorz Dąbrowski, Licencja: CC BY 4.0
Budynek Sądu Okręgowego w Białymstoku, ulica Marii Skłodowskiej-Curie 1.
Gorzów Sąd Okregowy.jpg
Autor: Stiopa, Licencja: CC BY-SA 4.0
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 33. Obiekt pobudowano jako koszary artyleryjskie i służył armii w latach 1895 - 1920. Na fotografii - po remoncie elewacji.
Budynek Sądu Okręgowego w Toruniu2019.jpg
Autor: Mateuszgdynia, Licencja: CC BY-SA 4.0
Budynek Sądu Okręgowego w Toruniu2019
Bydgoszcz Sąd 2.jpg
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy