Akot

  • Akot – miasto w Indiach
  • Akot – miasto w Sudanie Południowym