Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Stan autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

     istniejące

     przejezdne (na zasadzie tymczasowej org. ruchu)

     w realizacji

     Umowa "projektuj i buduj", etap projektowania

     na etapie przetargu

     planowane

Docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce – część polskiej sieci dróg krajowych obejmująca najważniejsze drogi krajowe, obsługujące trasy międzynarodowe i międzyregionalne.

Według planów obowiązujących od września 2019 roku, planowana sieć dróg szybkiego ruchu będzie docelowo liczyć około 8177 km, w tym ok. 2100 km autostrad i ok. 6077 km dróg ekspresowych[1]. Według danych z raportu przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2020 roku jakość dróg klasyfikuje Polskę na 20. miejscu spośród 27 państw europejskich i 57. na świecie[2].

Definicje ustawowe

Pierwsze polskie znaki drogowe oznaczające początek autostrady (znak IIIA – 12) i jej zakończenie (IIIA – 13), wprowadzone w 1968 roku. W 1975 roku[3] dokonano zmiany wyglądu, która obowiązuje do dziś.

Już w latach 60. XX wieku w polskich aktach prawnych zaczęły pojawiać się zagadnienia dotyczące autostrady[4], którą uznawano za drogę specjalnie zaprojektowaną i zbudowaną dla ruchu samochodowego i oznaczoną określonym znakiem drogowym. Oznakowane w ten sposób drogi charakteryzowały się ograniczeniami dostępu[5] oraz specyficznymi zasadami[6].

Obecnie w polskim prawodawstwie definicje legalne pojęcia „autostrada” i „droga ekspresowa” zawarte są w dwóch aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.) – w art. 3 pkt 2 i art. 4 pkt 10, pkt 11 – określa je w następujący sposób:

 • autostradadroga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady;
 • droga ekspresowa – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi;

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) – w art. 2 pkt 3, pkt 4 – definiuje je w następujący sposób:

 • autostrada – autostradę w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep
 • droga ekspresowa – drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca.

Parametry techniczne

Podstawa prawna

Parametry dróg określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie[7]. Autostrada różni się od drogi ekspresowej głównie tym, że droga ekspresowa: może być jednojezdniowa, ma więcej węzłów, czasami ma skrzyżowania, w terenie zabudowy może być zaprojektowana dla niższej prędkości projektowej niż autostrada, ma węższe pasy ruchu, może mieć węższe pasy awaryjne i pobocza. Droga ekspresowa ma mniejszy minimalny pas drogowy niż autostrada – 40 m zamiast 60 m. Stosowanie zjazdów jest zabronione na obu rodzajach dróg.

Parametry autostrady

Autostrada wyjątkowo może mieć węzły drogowe z drogami głównymi, węzłami powinna łączyć się z drogami głównymi przyspieszonymi, drogami ekspresowymi i autostradami. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 5 km i 3 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast. Autostrada powinna posiadać urządzenia łączności alarmowej. Pozostałe parametry autostrad są zależne od prędkości projektowej.

prędkość projektowa [km/h]120100801
szerokość pasa ruchu (m)3,753,5
szerokość pasa awaryjnego (m)3,02,5
maksymalna długość odcinka prostego (m) o załomach niwelety (wypukłych zmianach nachylenia drogi) nieograniczających widoczności20001500
minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę (m)500400350
minimalna długość łuku (m)300200150
maksymalne pochylenie podłużne (%)456
 1. tylko w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta

Parametry drogi ekspresowej

Droga ekspresowa wyjątkowo może mieć skrzyżowania na prawe skręty z drogami zbiorczymi, powinna mieć węzły lub skrzyżowania z drogami głównymi i węzły z drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe to uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy. Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach. Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione.

Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 km/h na terenie zabudowy (w tym ostatnim przypadku tylko silnie zurbanizowanym). Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m. Pozostałe parametry dróg ekspresowych są zależne od prędkości projektowej.

poza terenem zabudowyna terenie zabudowy1
prędkość projektowa [km/h]120110080807060
szerokość pasa ruchu (m)3,53,5
3,75²
3,53,5
maksymalna długość (m) odcinka prostego o wypukłych zmianach nachylenia drogi
(załomach niwelety) nieograniczających widoczności
20001500150012001000
minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę (m)500400350350300250
minimalna długość łuku (m)300200150150100
maksymalne pochylenie podłużne (%)456678
 1. tylko drogi dwujezdniowe
 2. droga jednojezdniowa

Prawne warunki korzystania

Oznaczenia

Polskie znaki drogowe oznaczające autostradę (znak D-9) i drogę ekspresową (D-7)

Autostrady w Polsce oznacza się znakiem białego wiaduktu nad dwiema białymi jezdniami na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle, z białym numerem zawsze poprzedzonym literą A[8] oraz miniaturką znaku D-9 stosowaną wyłącznie w przypadku drogowskazów wskazujących kierunek dojazdu do autostrady[a]. Drogowskazy na autostradach mają niebieskie tło.

Drogi ekspresowe w Polsce oznacza się znakiem białego samochodu zwróconego frontem do kierowcy, na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle, z białym numerem zawsze poprzedzonym literą S[8] oraz miniaturką znaku D-7 stosowaną wyłącznie w przypadku drogowskazów wskazujących kierunek dojazdu do drogi ekspresowej[b]. Drogowskazy na drogach ekspresowych mają zielone tło.

Numeracja

Numeracja autostrad i dróg ekspresowych jest spójna z numeracją sieci dróg krajowych. Autostrady budowane są równolegle do dróg krajowych i po oddaniu do użycia przejmują ich numery (przed numerem dodawana jest litera A). Stara droga otrzymuje na ogół nowy numer, większy o 90 od dotychczasowego. Drogi ekspresowe budowane są w większości sytuacji mniej więcej po śladzie istniejących wcześniej dróg krajowych i przejmują numer zastępowanej drogi krajowej (poprzedzony literą S), natomiast na odcinkach, gdzie dawna droga krajowa nie pokrywa się z nowym przebiegiem drogi ekspresowej, staje się ona gminną lub po ew. decyzji władz województwa – drogą wojewódzką i otrzymuje odpowiednie nowe oznaczenie.

Autostrady i drogi ekspresowe mogą posiadać jednocześnie oznaczenia tras europejskich, niezależne od numeracji krajowej (np. cała autostrada A2 jest częścią drogi E30). W takich wypadkach na tablicach drogowych uwidocznione są oba numery.

Dopuszczalna prędkość

Tabela podaje przewidziane przez Prawo o ruchu drogowym limity prędkości na polskich autostradach i drogach ekspresowych.

Maks. prędkość [km/h] dla poszczególnych typów pojazdów
Typ pojazduAutostradaDroga ekspresowa
DwujezdniowaJednojezdniowa
 • samochód osobowy
 • motocykl
 • samochód ciężarowy do 3,5 tony
Znak B-33 140kph.svgZnak B-33 120kph.svgZnak B-33 100kph.svg
 • autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne
Znak B-33 100kph.svg
 • samochód osobowy z przyczepą
 • motocykl z przyczepą
 • samochód ciężarowy z przyczepą do 3,5 tony
 • samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony (również z przyczepą)
 • oznakowany pojazd przewożący materiały niebezpieczne i podobne
 • autobus (również z przyczepą)
Znak B-33 80kph.svg
 • pojazd z urządzeniem wystającym do przodu (więcej niż 1,5 metra od siedzenia)
Znak B-33 60kph.svg
 • motocykl (również z przyczepą) przewożący dziecko w wieku do lat 7
Znak B-33 40kph.svg

Wraz z początkiem roku 2011 podwyższono dopuszczalne prędkości dla samochodów osobowych (ze 130 km/h do 140 km/h na autostradach oraz ze 110 km/h do 120 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych)[9].

Inne ograniczenia

Prawo o ruchu drogowym na autostradzie i drodze ekspresowej zabrania zawracania, zatrzymywania się lub postoju pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych) oraz cofania. W odróżnieniu od autostrady, na drodze ekspresowej dozwolone jest holowanie. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym autostrada przeznaczona jest dla ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep (art. 2 pkt 3).

Opłaty

Zasady płatności

Polskie znaki drogowe (D-9 i D-7) z tabliczkami (T-28) oznaczające drogi płatne dla pojazdów lekkich[10]
Miejsca poboru opłat w Polsce
Zarządcy autostrad w Polsce

     Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

     koncesjonariusz

     analiza systemu realizacji

Stawki za kilometr dla samochodów osobowych

Korzystanie z dróg ekspresowych jest zwolnione z opłat dla pojazdów lekkich, a autostrady A1, A2 i A4 zaplanowano jako płatne. Wpływy z opłat za przejazd odcinkami zarządzanymi przez GDDKiA zasilają Krajowy Fundusz Drogowy.

Na autostradach wybudowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego obowiązują dwa systemy rozliczeń:

 • System opłat rzeczywistych, gdzie wynagrodzeniem koncesjonariusza są wpływy z opłat dokonywanych na bramkach. Wysokość opłat ustala koncesjonariusz (zgodnie z ograniczeniami zawartymi w umowie koncesyjnej). W takim systemie funkcjonują odcinki A2 (Nowy Tomyśl – Konin)[11] oraz A4 (Kraków – Katowice)[12].
 • System opłat za dostępność, gdzie wynagrodzeniem koncesjonariusza jest wypłacana ze środków publicznych przez cały czas trwania koncesji „opłata za dostępność”. Wysokość opłat za przejazd ustala minister ds. transportu a wpływy zasilają Krajowy Fundusz Drogowy. W takim systemie funkcjonują odcinki A2 (Nowy Tomyśl – Świecko)[11] oraz A1 (Toruń – Pruszcz Gdański)[13]. Dokładana wysokość „opłat za dostępność” nie została ujawniona, ale w 2013 szacowana była na 1,3 mld zł rocznie w sumie dla obu tych odcinków[13].

Opłaty są pobierane w dwóch systemach: otwartym i zamkniętym.

System otwarty

Popularniejszym spośród funkcjonujących u koncesjonariuszy jest system otwarty, w którym opłata za przejazd pobierana jest wyłącznie w umieszczonych w poprzek głównych jezdni autostrady punktach poboru opłat (PPO), w których dokonuje się płatności zróżnicowanej w zależności od typu pojazdu. Wdrożenie takiego systemu jest relatywnie tanie, jednakże obniża płynność ruchu na trasie, bowiem w celu wniesienia opłaty konieczne jest zatrzymanie pojazdu na każdym PPO (przykładowo na wielkopolskim odcinku A2 co około 50 km).

W tym systemie pobierane są opłaty przez:

System zamknięty

Innym sposobem poboru myta autostradowego jest tzw. system zamknięty, w którym na drogach dojazdowych do i z każdego węzła autostrady (na tzw. łącznicach) budowane są stacje poboru opłat (SPO) oraz punkty poboru opłat (PPO) na jezdniach głównych autostrady, na końcach odcinka koncesyjnego. W tych miejscach kierowca wjeżdżający na autostradę otrzymuje bilet, za który płaci we właściwym SPO lub PPO opuszczając autostradę. Opłata jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz pokonanego dystansu. System ten wymaga znacznie większych nakładów, ze względu na konieczność wybudowania SPO na każdym węźle. Rozwiązanie takie jest znacznie wygodniejsze dla użytkowników, gdyż nie tamuje ruchu na głównych jezdniach drogi, co zdecydowanie wpływa na utrzymanie dużej płynności ruchu (a co za tym idzie – skrócenie czasu przejazdu i obniżenie zużycia paliwa) oraz poprawę bezpieczeństwa, natomiast może powodować zakłócenia w ruchu na węzłach.

W tym systemie pobierane są opłaty na odcinkach:

Do 1 grudnia 2021, w tym systemie pobierane były również opłaty na odcinkach A2 KoninStryków (103 km), od 1 lipca 2011, oraz A4 Bielany WrocławskieGliwice-Sośnica (166 km), od 1 czerwca 2012[15].

Autostrady bezpłatne

Jest lub pozostanie bezpłatny przejazd:

System opłat viaTOLL

Polski znak drogowy (T-34) wskazujący, że za przejazd tak oznaczonym odcinkiem drogi publicznej pobiera się opłatę elektroniczną (w systemie e-TOLL, dotyczy pojazdów ciężkich i autobusów).

Od 1 lipca 2011 pojazdy przekraczające dopuszczalną masę całkowitą (dmc) 3,5 tony oraz autobusy muszą posiadać urządzenie systemu viaTOLL. Na wybranych odcinkach dróg zainstalowano czytniki elektroniczne, które w sposób bezprzewodowy połączą się z urządzeniem oraz naliczą opłatę za przejazd. Urządzenie można doładować na wybranych stacjach benzynowych oraz w przystosowanych do tego punktach. Kary za przejazd po płatnym odcinku bez urządzenia są następujące:

 • 1500 zł (w przypadku pojazdu o dmc powyżej 12 ton)
 • 750 zł (w przypadku pojazdu o dmc od 3,5 ton do 12 ton)[17].

System viaTOLL miał być wygaszony najpóźniej do 30 września 2021[18], zastąpi go nowy system e-TOLL.

System opłat e-TOLL

24 czerwca 2021 uruchomiono nowy system do poboru opłaty eletronicznej - e-TOLL, oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego. Ma on zastąpić funkcjonujący w oparciu o bramownice system viaTOLL i zmniejszyć koszty po stronie administracji drogowej. Obowiązek korzystania z systemu nałożony jest na użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusów.

Elektroniczny system poboru opłat

W 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podało plany wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat. Nowe rozwiązania dotyczą płatnych autostrad, na których występują problemy przy istniejącym manualnym systemem poboru opłat. W czasie wielkiego natężenia ruchu drogowego, który szczególnie powstaje w okresie wakacyjnym, tworzą się olbrzymie zatory drogowe, które czasem sięgają nawet 10 km[19]. Kierowcy są zmuszeni oczekiwać do 2 godzin przed punktami poboru opłat, aby wnieść opłatę. Dlatego też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała przetargi na wybudowanie nowych bramek na autostradzie A4[20].

W ratowaniu sytuacji nie pomogło wydzielenie dodatkowych stanowisk poboru opłat dla aut posiadających system ViaAuto na autostradach A2 i A4[21] – według wielu ekspertów było to zabranie jednego stanowiska dla kierowców płacących tradycyjnie.

W czasie wakacyjnych korków zostało wprowadzonych wiele prostych rozwiązań, między innymi pomoc „lotnych” inkasentów, którzy bezpośrednio podają bilety kierowcom, zmniejszając zatory drogowe, czy też wytyczenie przez policję objazdów[22]. Następnie była decyzja Rady Ministrów, że w sierpniowe weekendy do końca wakacji w roku 2014 na odcinku autostrady A1 zarządzanym przez GTC miały zostać całkowicie zniesione opłaty na wszystkich punktach poboru opłat. Darmowy przejazd obowiązywać miał od piątku od godziny 16 do niedzieli do godziny 24[23].

Nowy system miał być wprowadzony do 2016–2017 roku. Według różnych koncepcji miałby on na celu całkowitą likwidację punktów poboru opłat lub ich przebudowę, w której nad każdym stanowiskiem bramkowym zamontowany byłby nadajnik viaTOLL. Każde auto musiałoby zawierać urządzenie viaAUTO, takie, jakie posiadają pojazdy ciężarowe. Biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy kierowca jeździ regularnie po autostradach, istniałaby możliwość wcześniejszego zarejestrowania się na specjalnej stronie internetowej, a system miałby rozpoznać pojazd, skanując jego tablice rejestracyjne. Koncepcja musiałaby pozyskać uznanie prywatnych koncesjonariuszy[24][25].

System automatyczny VideoToll

W lipcu 2019 r. uruchomiony został system automatycznego poboru opłat na autostradzie A1 (odcinek ToruńGdańsk)[26] i na autostradzie A4 (odcinek KatowiceKraków)[27]. System opiera na videotollingu (odczycie tablic rejestracyjnych pojazdu). Żeby móc skorzystać z automatycznych płatności należy pobrać aplikację dostępną na urządzenia z systemem operacyjnym iOS oraz Android, uzupełnić dane pojazdu (markę, model, kraj aktualnej rejestracji, numer rejestracyjny, kategorię pojazdu) oraz podpiąć kartę płatniczą, z której ma zostać pobrana opłata za przejazd.

System opłat w swobodnym ruchu

1 grudnia 2021 roku na fragmentach autostrad:

 • Autostrada A2 Konin Wschód – Stryków,
 • Autostrada A4 Bielany Wrocławskie – Gliwice Sośnica

dotychczasowy system poboru opłat został zastąpiony nowym, opartym o zasadę swobodnego ruchu (ang. free-flow). Oznaczało to zakończenie dalszej eksploatacji istniejących miejsc poboru opłat na głównych jezdniach oraz łącznicach węzłów. Oprócz już istniejącego systemu viaTOLL kierowcy mogą opłacić przejazd za pomocą elektronicznego biletu obowiązującego w danym czasie i na określonym odcinku oraz za pomocą danych geolokalizacyjnych – rozwiązanie to wymaga instalacji specjalnego urządzenia w pojeździe lub aplikacji mobilnej[15][28].

Program budowy w III RP

Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce

Opracowanie i zmiany programu

Program budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, opracowany pod koniec lat 90. XX wieku, mimo wielu modyfikacji jest na bieżąco realizowany. Zmiany wprowadzone do pierwotnej wersji programu dotyczyły terminów ukończenia poszczególnych odcinków i zmian klasy drogi (np. droga ekspresowa S3 początkowo była planowana jako autostrada A3). Sieć autostrad i dróg ekspresowych rozbudowywana jest szybciej między innymi ze względu na duże zainteresowanie problemem, dotacje z europejskiego Funduszu Spójności, a także dotacje Unii Europejskiej. Dodatkowym impulsem mobilizującym instytucje rządowe do przyspieszenia prac w tym kierunku stało się przyznanie organizacji Euro 2012 Polsce i Ukrainie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 maja 2004 określono sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce o łącznej długości ok. 7200 km (w tym ok. 2000 km autostrad)[29]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 lutego 2007[30] uzupełniło wykaz autostrad i dróg ekspresowych o drogi S2 i S79. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt, a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, które zakłada[31]:

8 września 2015 uchwałą Rady Ministrów został zatwierdzony Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025), który przewiduje realizację ok. 3900 km autostrad i dróg ekspresowych[33][34].

30 września 2015 na stronach RCL[35] został opublikowany Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, a 13 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[36]. W wyniku wprowadzonych zmian docelowa długość sieci autostrad pozostała bez zmian (ok. 2000 km), a długość dróg ekspresowych wzrosła do ok. 5500 km[36]. Rozporządzenie opublikowano 29 października 2015, weszło w życie 13 listopada 2015[36]. W rozporządzeniu tym w planowanej sieci dróg wprowadzono następujące zmiany:

19 maja 2016 na stronach KPRM[37] oraz MIB[38] została opublikowana informacja o przyjęciu przez Radę Ministrów kolejnych zmian do rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. 23 maja 2016 projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach RCL[39], a 19 maja Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[40]. Rozporządzenie opublikowano 4 czerwca 2016. Termin wejścia w życie określono na 60 dni od dnia ogłoszenia[40]. W wyniku wprowadzonych zmian docelowa długość sieci autostrad pozostała bez zmian (ok. 2000 km), a długość dróg ekspresowych wzrosła do ok. 5650 km[40]. W rozporządzeniu tym w planowanej sieci dróg wprowadzono następujące zmiany:

 • przedłużenie przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku S61 (Ełk) – S19 (Knyszyn),
 • nowa droga ekspresowa S52 na odcinkach:
 • ujednolicenie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych: przebieg drogi ekspresowej S1 oraz przebieg drogi ekspresowej S52 na odcinku (granica) CieszynBielsko-Biała.

25 września 2019 w Dzienniku Ustaw została opublikowana zmiana rozporządzenia o sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. W wyniku wprowadzonych zmian docelowa długość sieci autostrad wzrosła z ok. 2000 km do ok. 2100 km, a długość sieci dróg ekspresowych z ok. 5650 km do ok. 5880 km[41]. Wprowadzono następujące zmiany:

Ocena i porównanie

Europejski Trybunał Obrachunkowy w 2013 opublikował porównanie procedur i kosztów budowy 24 odcinków dróg w krajach otrzymujących najwięcej funduszy Unii przeznaczonych na budowę dróg: w Polsce, Grecji, Hiszpanii i Niemczech. Wybudowanie 1000 m² jezdni (bez planowania, nadzoru, obiektów inżynieryjnych typu mosty, tunele) było najdroższe w Polsce (164 tys. euro), a najtańsze w Niemczech (87 tys.)[42]. Wybudowanie drogi nowym śladem było przeciętnie 2 razy droższe niż modernizacja istniejącej drogi z powodu kosztów wywłaszczeń i prac ziemnych[43]. W przypadku S7 BiałobrzegiJedlińsk budowa kilometra starym śladem była droższa niż budowa S8 RadzyminWyszków nowym śladem z powodu konieczności wybudowania dróg zbiorczych dla ludności mieszkającej przy S7[44]. W Niemczech drogi są budowane znacznie krótszymi odcinkami, 1,5–5 km[45].

Najdroższe bariery bezpieczeństwa były w Polsce (35 euro/m), a najtańsze w Grecji (20 euro/m)[46]. Budowa m² jezdni na moście w Polsce była druga najtańsza, mimo najdroższego betonu mostowego (228 euro/m³), który najtańszy był w Hiszpanii (130 euro/m³)[47]. Tylko w Polsce wyjątkowo pozwala się na modyfikacje podpisanego kontraktu zwiększające jego cenę – koszty budowy po podpisaniu kontraktu wzrosły w Polsce o 1%, średnia czterech krajów to 23% głównie z powodu znalezisk archeologicznych, błędów planowania, czy wzrostu cen materiałów[48]. W Polsce budowy były najbardziej terminowe, oddawano je ze średnim opóźnieniem 3 miesięcy (16% czasu budowy) przy średniej 9 miesięcy (41%)[49].

Zaawansowanie budowy

Poniższa tabela zawiera zestawienie oraz stan realizacji planowanych autostrad i dróg ekspresowych w Polsce zgodnie z rządowym „wykazem autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej” będącym załącznikiem do rozporządzeń Rady Ministrów. W rubryce Długość całkowita, wartości poprzedzone symbolem ~ są przybliżone i mają charakter jedynie orientacyjny (nieustalony jest ostateczny przebieg tych dróg, tym samym nieznana dokładna ich długość). Dane w pozostałych rubrykach według stanu na 29 grudnia 2022 r.

Wszelkie zmiany w poniższej tabeli dokonywane są na podstawie artykułów na Wikipedii o poszczególnych autostradach oraz drogach ekspresowych (z kolei informacje we wspomnianych artykułach tworzone są na podstawie wiarygodnych źródeł.)

Autostrady
OznaczenieMapaZakładany przebiegDługość całkowitaOdcinki gotoweOdcinki gotowe [%]Odcinki w realizacji[c]Odcinki w przetarguOdcinki z DŚU
A1-PL.svgNowaMapaA1.svgRusocin (S6) – Gorzyczki (granica)568 km543,8 km95,7%24,2 km
A2-PL.svgNowaMapaA2.svgŚwiecko (granica) – Kukuryki (granica)622,2 km489,2 km78,6%101 km32 km
A4-PL.svgNowaMapaA4.svgJędrzychowice (granica) – Korczowa (granica)672,8 km672,8 km100%
A6-PL.svgNowaMapaA6.svg(S6) Kołbaskowo (granica) – Rzęśnica (S3)29 km29 km100%
A8-PL.svgNowaMapaA8.svgautostradowa obw. Wrocławia
na odcinku A4 – Psie Pole
22,4 km22,4 km100%
A18-PL.svgNowaMapaA18.svgOlszyna (granica) – Krzyżowa (A4)76,8 km27,2 km

+48,1 km

jedna jezdnia

35,4%1,5 km

+48,1 km

jedna jezdnia

A50-PL.svgNowaMapaA50.svgCentralny Port KomunikacyjnyMińsk Mazowiecki114 km0 km0%
Razem autostrad2105,2 km1784,4 km
+48,1 km jedna jezdnia
84,76%
+2,28% jedna jezdnia
126,7 km

+48,1 km

jedna jezdnia

32 km
Drogi ekspresowe
OznaczenieMapaZakładany przebiegDługość całkowitaOdcinki gotoweOdcinki gotowe [%]Odcinki w realizacjiOdcinki w przetarguOdcinki z DŚU
S1-PL.svgNowaMapaS1.svgPyrzowice (A1) – Zwardoń (granica)142,7 km69,6 km

+17,1 km

jedna jezdnia

48,8%47,5 km

+8,5 km

jedna jezdnia

S2-PL.svgPL droga ekspresowa S2.svgPłd. Obw. Warszawy:
Konotopa (A2) – Lubelska (A2)
34,1 km34,1 km100%
S3-PL.svgNowaMapaS3.svgŚwinoujścieLubawka (granica)470,6 km404,7 km86%65,9 km
S5-PL.svgNowaMapaS5.svgOstróda (S7) – Bolków (S3)540,2 km368,2 km68,2%
S6-PL.svgNowaMapaS6.svgKołbaskowo (A6) – Rusocin (A1)425,4 km215,2 km

+9,5 km

jedna jezdnia

50,6%149,1 km

+9,5 km

jedna jezdnia

51,6 km
S7-PL.svgNowaMapaS7.svgGdynia (Morska) (A1) – Rabka-Zdrój (Zabornia)705,6 km559,2 km79,3%99,6 km22,1 km
S8-PL.svgNowaMapaS8.svgKłodzkoChoroszcz (S19)627,8 km541 km86,2%63,7 km
S10-PL.svgNowaMapaS10.svgSzczecin (A6) – Naruszewo (S50)474,3 km55,6 km

+7,8 km

jedna jezdnia

11,7%38 km12 km154,9 km
S11-PL.svgNowaMapaS11.svgKołobrzegPiekary Śląskie (A1)565,4 km83,3 km

+6,1 km

jedna jezdnia

14,7%72,5 km92,2 km
S12-PL.svgNowaMapaS12.svgPiotrków Trybunalski (A1) – Dorohusk-Jahodyn (granica)327,2 km82,8 km25,3%14 km55,2 km108,2 km
S14-PL.svgZach. obw. Łodzi: Słowik (A2) – Róża (S8)41,7 km25,4 km60,9%16,3 km
S16-PL.svg
NowaMapaS16.svg
(c) Dawid Skalec, CC BY-SA 3.0
Olsztyn (S51) – Knyszyn (S19)198,1 km8,2 km
(nieoznaczona)

+18,4 km

jedna jezdnia (nieoznaczona)

4,1%13,1 km6,9 km

+18,4 km

jedna jezdnia

S17-PL.svgNowaMapaS17.svgWarszawa (Drewnica) (S8) – Hrebenne-Rawa Ruska (granica)315,9 km181,3 km

+9,6 km

jedna jezdnia

57,4%45,8 km

+9,6 km

jedna jezdnia

45,4 km33,8 km
S19-PL.svgNowaMapaS19.svgKuźnica Białostocka-Bruzgi (granica) – Barwinek (granica)581 km164,6 km

+29,5 km

jedna jezdnia

28,3%298,1 km

+29,5 km

jedna jezdnia

11,9 km76,9 km
S22-PL.svgNowaMapaS22.svgElbląg (S7) – Grzechotki (granica)[50]50,6 km50,6 km

jedna jezdnia

100%

jedna jezdnia

S50-PL.svgNowaMapaS50.svgCentralny Port KomunikacyjnyMińsk Mazowiecki191 km0 km0%
S51-PL.svgNowaMapaS51.svgOlsztyn (S16) – Olsztynek (S7)34 km34 km100%
S52-PL.svgNowaMapaS52.svgCieszyn (granica) – Głogoczów (DK7)

+ płn. obw. Krakowa: Balice (A4) – Zastów (S7)

136,3 km60,1 km44,1%14,8 km[d]61,4 km
S61-PL.svgNowaMapaS61.svgOstrów Mazowiecka (S8) – Budzisko (granica)213,8 km151,1 km70,7%62,7 km
S74-PL.svgNowaMapaS74.svgSulejów (S12) – Nisko (S19)203,2 km6,8 km3,3%26,1 km5 km99,3 km
S79-PL.svg
NowaMapaS79.svg
(c) Dawid Skalec, CC BY-SA 3.0
Warszawa (Marynarska) – Warszawa-Lotnisko (S2)7,5 km7,5 km100%
S86-PL.svg
NowaMapaS86.svg
(c) Dawid Skalec, CC BY-SA 3.0
Sosnowiec (Małobądzka) – Katowice (Boh. Monte Cassino)8,6 km8,6 km100%
Razem dróg ekspresowych6295 km3061,3 km

+148,6 km

jedna jezdnia

48,63%
+2,4% jedna jezdnia
963,5 km

+57,1 km

jedna jezdnia

136,4 km

+18,4 km

jedna jezdnia

764,1 km
Planowane historyczne autostrady i drogi ekspresowe
Oznaczenie pierwotneZakładany przebiegOznaczenie aktualneInformacje dodatkowe
A3-PL.svgSzczecinLubawka (granica)S3-PL.svgW związku z rezygnacją z wybudowania autostrady zmieniono kategorię trasy na drogę ekspresową S3.
A12-PL.svgOlszynaKrzywaA4-PL.svgA18-PL.svgTrasę podzielono na odcinki, które aktualnie stanowią część autostrad A4 i A18.
Droga ekspresowa S47.svgRabka-Zdrój (S7) – ZakopaneDK47Rezygnacja z budowy drogi o kategorii ekspresowej.
S69-PL.svgBielsko-Biała (S1) – Zwardoń (granica)S1-PL.svgW związku ze zmianą rządowego planu sieci autostrad i dróg ekspresowych drodze S69 nadano oznaczenie S1.

Historia budowy

Dwudziestolecie międzywojenne XX w.

Planowany układ dróg samochodowych (autostrad) w II RP.

     drogi samochodowe I kolejności

     drogi samochodowe II kolejności

W dwudziestoleciu międzywojennym XX w. zaczęto w Polsce dyskutować i planować drogi przeznaczone dla szybkiego ruchu samochodowego na dalsze odległości, tzw. autostrady. Po raz pierwszy uwagę zwrócono na to na I Polskim Kongresie Inżynierów we Lwowie we wrześniu 1937. W tych planach profesor M. W. Nestorowicz na IV Kongresie Drogowym w styczniu 1938 roku wymienił następujące drogi (plany te ukazały się też w czasopiśmie „Drogowiec” nr 9 z 5 marca 1939):

Drogi samochodowe pierwszej kolejności

 1. WarszawaŁódź – 100 km
 2. WarszawaPoznań, granica państwa (Berlin) – 350 km
 3. Okrężna naokoło Warszawy – 130 km
 4. Okrężna naokoło Poznania – 80 km
 5. GdyniaBydgoszczŁódźKatowice – 500 km
 6. Okrężna naokoło Łodzi – 90 km
 7. Bytów – Granica obszaru Gdańska – 50 km
 8. KatowiceKrakówLwów – 375 km
 9. WarszawaLublinLwówŚniatyń, granica państwa (Bukareszt) – 550 km
 10. PuławySandomierzPrzemyśl – 175 km

Razem – 2400 km

Drogi samochodowe drugiej kolejności

 1. Piotrków TrybunalskiKielceSandomierz – 180 km
 2. WarszawaKielceKraków – 180 km
 3. ŁódźKalisz, granica państwa (Wrocław) – 130 km
 4. WarszawaGrodnoWilno – granica państwa (Dźwińsk) – 575 km
 5. GrodnoNowogródek – granica państwa (Mińsk-Moskwa) – 190 km
 6. BydgoszczPoznańCzęstochowa – 350 km
 7. KatowiceCieszyn – (Brno) – 60 km
 8. Ostrołęka – granica państwa (Królewiec) – 50 km
 9. Grodno – granica państwa – (Kowno) – 40 km
 10. GrodnoBrześćKrasnystaw – 300 km
 11. WarszawaBrześć – 170 km

Razem – 2295 km

Ogólna długość dróg I i II kolejności – 4695 km

Realizacja tego planu miała trwać 30 lat (do 1969). Przez wielu jednak plan był krytykowany i uważany za nierentowny z powodu niskiego poziomu motoryzacji w Polsce (1 samochód przypadał na 1000 mieszkańców). Jednak wiosną 1939 roku, wobec rosnącego zagrożenia wojennego, Biuro Planowania przy gabinecie ministra skarbu ogłosiło plan rozbudowy komunikacji kolejowej i drogowej, w którym przewidywano budowę autostrad kosztem 130 mln zł; tych autostrad miało powstać ok. 400 km. Władze polityczno-wojskowe kraju uważały, że jako pierwsza powinna powstać autostrada Gdynia – Warszawa – Sandomierz – Lwów – granica z Rumunią.

W latach 1936–1939 zbudowano 28 km betonowej autostrady[51] między miejscowościami Warlubie i Osiek (później droga wojewódzka nr 214), droga miała dotrzeć do Gdyni z ominięciem Gdańska. Jej autorem był projektant włoskich autostrad, Piero Puricelli. Docelowo miała ona wejść w skład autostrady nr 5 (według projektu Nestorowicza).

1939–1945

Przebieg budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych

     istniejące

     w budowie

     planowane

Podczas II wojny światowej problem budowy autostrad podniesiony został przez polskie władze emigracyjne w Londynie. W przygotowanym przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi wieloletnim planie gospodarczym dla powojennej Polski, przewidziano stworzenie sieci autostrad łączących główne ośrodki kraju. W pierwszej fazie planu, obejmującej 15 lat, realizowane miały być odcinki autostrad przechodzące przez obszary o gęstym zaludnieniu, łączące podstawowe ośrodki gospodarcze lub kulturalne (Warszawa–Łódź–Bydgoszcz–Toruń, Gdańsk–Gdynia, Śląsk–Kraków i Lwów–Borysław). Docelowo przewidywano utworzenie układu trójkątnego, który polegał na funkcjonowaniu sieci autostrad łączących ośrodki regionalne oddalone od siebie o ok. 75 km.

Jednocześnie na terenie okupowanej II RP trwała budowa berlinki, w trakcie której powstały nasypy w rejonie Kościerzyny.

Po 1945

Sytuacja

Po II wojnie światowej uległy zmianie granice Polski. Na Ziemiach Odzyskanych Polska odziedziczyła po III Rzeszy niedokończone (na wielu odcinkach wybudowana jedna jezdnia) i częściowo zniszczone działaniami wojennymi autostrady:

Większość mostów autostradowych nad rzekami została zniszczona w czasie wojny. Bezpośrednio po wojnie jedynie część z nich została odbudowana. Most nad Iną został odbudowany w 1972, zaś mosty nad Pasłęką, Młynówką i Omazą na drodze ElblągGrzechotki zostały odbudowane w latach 1996–2003.

Poza istniejącymi autostradami istniały przerwane w różnych stadiach budowy drogi na trasach:

Poza odbudową mostów wszystkie te konstrukcje (ukończone i nieukończone) dotrwały w praktycznie niezmienionym stanie do połowy lat 90. XX wieku. W latach 70. wydłużono jedynie Berlinkę o odcinek Łęczyca – Lisowo, prowadząc jedną asfaltową jezdnię po śladzie autostrady, korzystając z gotowych nasypów i wiaduktów.

Plany

Autostrada A1 na odcinku Swarożyn – Nowe Marzy
Autostrada A2 – Węzeł Poznań Komorniki (Poznań Grunwald)
Autostrada A4 nocą w Katowicach
Autostrada A4 jako fragment IV obw. Krakowa
Droga ekspresowa S7 w okolicach Grójca
Obw. Wyszkowa w ciągu drogi ekspresowej S8
Największy węzeł autostradowy w Europie[52]: Gliwice-Sośnica
Most autostradowy w Mszanie, najszersza konstrukcja typu extradosed na świecie

W owym czasie powstały również ambitne plany budowy sieci autostrad na terenie całej Polski. W magazynie „Drogownictwo” z 1946 roku (nr 1) inż. Eugeniusz Buszma zaproponował następującą sieć:

 1. Wschód – Zachód (Słubice – Warszawa – Białystok) – 680 km
 2. Północ – Południe (Gdynia – Warszawa – Bałkany) – 650 km
 3. Śląsk – Bałtyk I (Gdańsk – Łódź – Katowice) – 460 km
 4. Pomorska (Gdańsk – Szczecin) – 280 km
 5. Śląska (Wrocław – Katowice – Kraków) – 190 km
 6. Mazurska (KrólewiecElblągMalbork) – 20 km
 7. Śląsk – Bałtyk II (Bydgoszcz – Wrocław) – 260 km
 8. Łódź – Wrocław – Praga – 310 km
 9. Katowice – (Wiedeń) – 60 km
 10. Poznań – Szczecin – 200 km
 11. Radom – Lublin – (Lwów) – 220 km

Razem ich długość wynosiła 3330 km. Po dodaniu odcinków poniemieckich łączna sieć miała wynieść 3700 km. Jednak planów nie zrealizowano, tłumacząc to niskim poziomem motoryzacji kraju – w 1957 roku Komisja Planowania przy Radzie Ministrów uzasadniała to faktem, iż na 1 km drogi twardej przypadały 3 pojazdy, podczas gdy dla Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosił średnio 10-20, toteż uważano, że przepustowość drogowa jest dla Polski wystarczająca.

Lata 60. – 90.

Lata 60.

Dopiero na początku lat 60. wskutek wzrostu ruchu samochodowego zdecydowano o konieczności rozpoczęcia budowy autostrad. 24 czerwca 1963 roku Rada Motoryzacyjna przy Radzie Ministrów zaprezentowała plan, którego autorem był również Eugeniusz Buszma, jej przewodniczący. Zawierał on te same odcinki co plan z 1946 roku, a także dodatkowo odcinki Warszawa – Kraków – Zakopane, Kraków – Przemyśl, Warszawa – Bydgoszcz – Koszalin, Poznań – Koszalin, Warszawa – Lublin i Warszawa – Terespol. Łączna długość miała wynosić 4300 km, z czego do 1980 r. miało powstać 700 km, a do 2000 r. 2000–3000 km autostrad. Analogiczne plany sporządziła Pracownia Sieci Drogowej Centralnego Biura Projektów i Studiów Dróg, Mostów i Lotnisk (CBPiSDMiL) pod kierunkiem Eugeniusza Tarasiewicza, uwzględniając nowsze hipotezy rozwoju motoryzacji i prognozy ruchu samochodowego. Znowelizowany kierunkowy układ dróg szybkiego ruchu, opracowany w 1969 roku, zawierał kierunkowy projekt sieci autostrad do 2000 roku o łącznej długości 2930 km i obejmował trasy:

 1. (Moskwa) – Terespol – Warszawa – Łódź – Poznań – (Berlin),
 2. (Lwów) – Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – (Berlin) z odgałęzieniem,
 3. Bolesławiec – Zgorzelec – (Drezno),
 4. Warszawa – Łódź – Katowice – (Wiedeń),
 5. Łódź – Toruń – Gdańsk z podłączeniem Warszawy,
 6. Warszawa – Radom – Kielce – Kraków,
 7. Łódź – Wrocław – (Praga),
 8. Wrocław – Poznań – Bydgoszcz.

Przewidywał także realizację w przyszłości autostrad: Poznań – Szczecin (Berlin) – Szczecin – Koszalin – Gdańsk, Warszawa – Lublin i Warszawa – Białystok – (Wilno).

Jako pierwszy odcinek zdecydowano zbudować GOP – Kraków, dla którego w 1966 r. CZDP sporządził studium wykonalności, budowę zaplanowano na lata 1974–1977. Przystąpiono również do budowy dwujezdniowych wylotów z wielkich miast, które w przyszłości miały połączyć ich centra z autostradami i magistralami, m.in. wyloty z Warszawy do Poznania, z Katowic do Warszawy i z Bydgoszczy do Torunia.

Równocześnie w latach 1960. przebudowano łącznie 26 tys. km, dróg, głównie o charakterze lokalnym[53].

Lata 70.

W latach 70. zaczęły się pierwsze poważne prace nad rozbudową sieci autostrad. W 1972 zaplanowano:

 • budowę drogi Gliwice – Kraków (później A4),
 • dokończenie budowy (dobudowa drugiej jezdni) Wrocław – Gliwice (później A4),
 • budowę drogi Warszawa – Katowice (tzw. gierkówka, później S8/A1).

W 1976 plany rozszerzono o odcinki:

W latach 1973–1977 przy współpracy ONZ zrealizowano program „Rozwój sieci drogowej”, zbudowano 35 tys. km nowych i zmodernizowano 87 tys. km starych dróg[53].

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S6Gdynia ChyloniaPruszcz Gdański (jezdnia wsch.)?1978?
S6Szczecin DąbieGoleniów Płn. (jezdnia wsch.)?1979?
Łączna długość odcinków:

Lata 80.

W 1985 plan zakładał istnienie już dwóch kategorii dróg samochodowych: autostrad i dróg ekspresowych. Jako autostrady zostały wyznaczone drogi na trasie dzisiejszych autostrad A1, A2 i A4. Realizacja tych planów postępowała jednak powoli. W latach 1978–1991 udało się oddać fragmenty A4: Jaworzno (Byczyna) – Kraków (Balice) (ok. 36 km), A2: WrześniaKonin (Modła) (ok. 48 km) oraz A1: TuszynPiotrków Trybunalski (ok. 18 km). W kolejnych latach powstawały jedynie bardzo krótkie odcinki na przedłużeniu istniejących tras oraz przy granicy w pobliżu nowo otwieranych lub rozbudowanych przejść granicznych.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S6Szczecin Dąbie – Goleniów Płn. (jezdnia zach.)?1982?
A4ChrzanówKraków Zach.?3 stycznia 1983?
S1Dąbrowa Górnicza PogoriaLędziny?1983?
S6Gdynia Chylonia – Straszyn (jezdnia zach.)?1984?
S7Kielce Płn. – Kielce Płd. (jezdnia wsch.)?1984?
A2WrześniaGolina?9 października 1985?
S86Sosnowiec Pogoń – Katowice Roździeńskiego?1985?
A4Chrzanów – Jaworzno Wsch.?22 listopada 1986?
A2Golina – Konin Zach.?10 listopada 1988?
A4Kraków Zach.Kraków Tyniec?8 grudnia 1988?
A1TuszynPiotrków Trybunalski?18 grudnia 1989?
Łączna długość odcinków:

Lata 90.

W latach 90. zaczęto ponownie zmieniać plany sieci autostrad i dróg ekspresowych. W 1993 do rangi autostrad podniesiono planowane drogi:

W latach 1999–2003/2004[54] istniała także autostrada A41, poprowadzona od Balic do węzła Kraków Radzikowskiego[e] z ówczesną drogą krajową nr 914[55] w Modlniczce.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A4Mysłowice Brzęczkowice – Jaworzno Wsch.
(jezdnia płn.)
?29 listopada 1990?
S7ZakroczymCzosnów?1990?
A4Mysłowice Brzęczkowice – Jaworzno Wsch.
(jezdnia płd.)
?4 września 1991?
A4Kraków Tyniec – Kraków Skawina?1993?
A18Olszyna (granica) – Olszyna?1993?
A4Jędrzychowice (granica) – Zgorzelec?15 lipca 1994?
A4Kraków Skawina – Kraków Opatkowice?27 października 1995?
A18GolniceKrzyżowa (jezdnia płn.)?1995?
S1Cieszyn (granica) – Cieszyn Wsch.?1995?
S3SulechówZielona Góra Płd. (jezdnia zach.)?1995?
A4Katowice Murckowska – Mysłowice?30 października 1996?
S5Świecie Zach. – Świecie Płn.?1996?
S7Miłomłyn Płn. – Miłomłyn Płd.?1997?
S5Świecie Zach. – Świecie Płd. (jezdnia płd.)?1998?
S8Radzymin Płn. – Radzymin Płd.?1998?
A4Katowice Mikołowska – Katowice Murckowska?10 listopada 1999?
Łączna długość odcinków:

2000–2005

2000–2003

W 2001 z rządowego planu budowy autostrad usunięto autostradę A3 – zastąpiono ją drogą ekspresową S3, zaś autostrada A8 została zredukowana do autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Warszawa – Białystok[56]. Do rozporządzenia określającego przebieg dróg dodano również nową drogę ekspresową S47 Rabka-ZdrójZakopane[57], która ostatecznie w 2003 roku została usunięta z rządowych planów[58]. W rozporządzeniu z 2014 roku wydłużono dodatkowo drogę S11, która we wcześniejszych planach miała przebiegać z Kołobrzegu do Poznania. Po zmianach, drogę przedłużono na Górny Śląsk, do połączenia z autostradą A1[59].

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A4Wrocław BielanyBrzeg?16 grudnia 2000?
A4Opole Zach. – Opole Płd.?16 grudnia 2000?
A4Opole Płd. – Strzelce Opolskie?26 lipca 2001?
A4Chorzów – Katowice Mikołowska?30 listopada 2001?
S6Straszyn – Pruszcz Gdański (jezdnia zach.)?2001?
A4Kraków Opatkowice – Kraków – potok Malinówka?19 grudnia 2002?
S5Śmigiel Płn. – Śmigiel Płd.?2002?
A4Potok Malinówka – Kraków Wielicka?3 września 2003?
A2Poznań KomornikiWrześnia?2003?
A4Strzelce Opolskie – Gliwice Kleszczów?4 grudnia 2003?
S8PodborzeBrok?2003?
Łączna długość odcinków:

2004

W 2004 oddano do użytku ok. 103,3 km dróg, ponadto podpisano kontrakty na budowę ponad 68 km autostrad.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A2Nowy Tomyśl – Poznań Komorniki50,427 października?
S17Piaski Zach. – Piaski Wsch.4,211 października (jako droga ekspresowa otwarta w 2013)?
A4Wrocław – Wądroże Wielkie (jezdnia płd.)48,4[60]wrzesień[61]A4
A2most autostradowy Kukuryki – granica0,2718 sierpnia
(umowa z 9 listopada 1999)
A2
Łączna długość odcinków:
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A18OlszynaKrólów (jezdnia płn.)8,920 wrześniaA18 A18
A18Królów – Żary (jezdnia płn.)15,45 październikaA18 A18
A18Żary – Iłowa (jezdnia płn.)1220 wrześniaA18 A18
A18Iłowa – gr. woj. lub. – dlnśl. – Golnice
(jezdnia płn.)
3221 wrześniaA18 A18
Łączna długość odcinków:68,3

2005

W 2005 oddano do użytku ponad 115 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ponad 120 km.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S7wsch. obw. Jędrzejowa (w tym 2,7 km jedna jezdnia)3,1?S7
S7obw. Skarżyska-Kamiennej219 grudniaS7
S1SkoczówCieszyn Zach.6,75 październikaS1
A4Gliwice KleszczówGliwice Sośnica1925 październikaA4
S10Toruń Zach. – Toruń Płd.12,414 listopadaS10
A4Krzywa – Wądroże Wielkie (jezdnia płd.)4215 grudniaA4
A4Krzywa – Legnica (jezdnia płn.)3015 grudniaA4
A4
Łączna długość odcinków:115,2
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S69Żywiec – Żywiec (Browar)4,66 czerwcaS69
A1Tczew (Goszyn) – Nowe Marzy901 sierpniaA1
A6Szczecin Kijewo – Szczecin Klucz7,7322 sierpniaA6
S17obw. Garwolina12,814 październikaS17
S5
S10
Bydgoszcz Błonie – Bydgoszcz Płd. (Stryszek)5,483 listopadaS5, S10
S5, S10
S5, S10
Łączna długość odcinków:120,61

2006–2010

2006

W 2006 oddano do użytku ok. 182,7 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 219,7 km.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A2KoninŁódź Płn. (Stryków)10026 lipcaA2
S1PyrzowicePodwarpie (II etap)9,520 listopada
(I etap zakończono w październiku 2004)
S1
S1obw. Grodźca (SkoczówJasienica)4,918 grudniaS1
A18OlszynaKrólów (jezdnia płn.)8,923 grudnia / 25 sierpniaA18
A18
A18Królów – Żary (jezdnia płn.)15,427 września / 11 grudniaA18
A18
A18Żary – Iłowa (jezdnia płn.)1227 września / 11 grudniaA18
A18
A18Iłowa – gr. woj. lub. – dlnśl. – Golnice (jezdnia płn.)3225 października i 24 września
/ 30 stycznia i 07 września
A18
A18
Łączna długość odcinków:182,7
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S8obw. Wyszkowa12,827 lutegoS8
S8obw. Wyszkowa – obw. Radzymina (druga jezdnia)17,327 lutegoS8
S7obw. Lubnia (Stróża – Lubień)422 marcaS7
S7
S22ElblągChruściel (jedna jezdnia)28,824 kwietniaS22
S7Białobrzegi – Jedlińsk (druga jezdnia, wsch.)15,76 lipcaS7
S7
S22Chruściel – Maciejewo (jedna jezdnia)10,59 sierpniaS22
S22
S7obw. Grójca (Głuchów – Skurów)8,318 październikaS7
S22ElblągGrzechotki (jedna jezdnia)507 listopadaS22
S1obw. Skoczowa (PogórzeMiędzyświeć)5,47 listopada
(dokończenie robót)
S1
S1
A4ZgorzelecWykroty20,39 listopadaA4
A4Wykroty – Krzyżowa29,39 listopadaA4
S8Radzymin Płd. – Wyszków Płn.17,37 grudniaS8
Łączna długość odcinków:219,7

2007

W 2007 oddano do użytku 40,5 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ponad 111,5 km. Spośród tych umów zerwano jedną (dotyczyła budowy 18-kilometrowego odcinka autostrady A1).

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S69MilówkaSzare2,88 styczniaS69
S69Żywiec – Żywiec (Browar)2,88 styczniaS69
S69Żywiec (Browar) – Żywiec (Przybędza)4,98 styczniaS69
A6Szczecin Kijewo – Szczecin Klucz7,7326 wrześniaA6
S17obw. Garwolina12,826 wrześniaS17
S3zach. obw. Gorzów Wlkp. (Gorzów Wlkp. Płn.

– Gorzów Wielk. Płd.) (jezdnia wsch.)

9,527 listopadaS3
Łączna długość odcinków:40,5
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A1SośnicaBełk15,522 styczniaA1
A1ŚwierklanyGorzyczki1818 października
(zerwany 15.12.2009)
A1
A1
A4Kraków Wieliczka – Kraków Szarów19,93 kwietniaA4
S69LalikiZwardoń (jedna jezdnia)1,7812 czerwcaS69
S7węzeł Kielce Płn.7,329 czerwcaS7
S3PyrzyceMyślibórz26,73 październikaS3
S7Grójec – Białobrzegi17,826 październikaS7
S69Laliki – Szare (odcinek z tunelem)4,726 październikaS69
S69
Łączna długość odcinków:
(bez zerwanych kontraktów):
111,68
(93,68)

2008

W 2008 oddano do użytku ok. 210 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ponad 310 km.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A1
A4
węzeł A1 – A42,1730 majaA1-A4
S7Białobrzegi Płd. – Jedlińsk (druga jezdnia, wsch.)15,716 lipcaS7
S3obw. Nowej Soli (Niedoradz – Nowa Sól Zach.)15,25 wrześniaS3
S7obw. Grójec (Głuchów – Skurów)8,2919 wrześniaS7
S22Elbląg – Grzechotki (jedna jezdnia)5024 wrześniaS22
A1SwarożynNowe Marzy6518 październikaA1
S69obw. Bielska-Białej (KomorowiceMikuszowice)11,923 październikaS69
S8obw. Wyszkowa (Wyszków Płn. – Mostówka)1314 listopadaS8
S7Elbląg (Nowodworska) – Elbląg Wsch.7,514 listopadaS7
A4obw. Krakowa16,18 grudniaA4
A2obw. Strykowa522 grudniaA2
Łączna długość odcinków:209,86
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S8Warszawa Konotopa – Warszawa Powązki
(Prymasa Tysiąclecia)
10,3822 styczniaS8
S3Szczecin Klucz – Pyrzyce28,222 styczniaS3
A8most na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia1,7420 majaA8
S6obw. Słupska (Słupsk Zach. – Redzikowo)
(jezdnia płd.)
166 sierpniaS6
A1BełkŚwierklany14,117 sierpniaA1
A1Nowe Marzy – Toruń (Czerniewice)62,4225 sierpniaA1
A2ŚwieckoNowy Tomyśl105,930 sierpniaA2
S7Elbląg Wsch. – Pasłęk Płn.1420 październikaS7
S69obw. Bielska-Białej (Komorowice – Mikuszowice)11,923 październikaS69
A8Wrocław Lotnisko – łącznik w Długołęce1928 październikaA8
S3Myślibórz – Gorzów Wlkp. Płn.26,713 grudniaS3
Łączna długość odcinków:310,35

2009

W 2009 oddano do użytku ponad 147 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 642 km. Spośród tych umów zerwano jedną (dotyczyła budowy 91-kilometrowego odcinka autostrady A2).

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A4Jędrzychowice (granica) – Krzyżowa5114 sierpniaA4
A1Gliwice-SośnicaRybnik15,423 grudniaA1
S7SiedlinCiechanów4,73 czerwcaS7 S7
S11Poznań Wsch. – Kórnik Płd.14,110 czerwcaS11
S7Kielce Płn. – Kielce Zach.7,116 październikaS7
S7obw. Lubnia421 październikaS7
A4Kraków Szarów – Kraków Bieżanów19,928 październikaA4
A4
S5
S10
Bydgoszcz Błonie – Bydgoszcz Płd.1222 grudniaS5/S10
S10Stargard Zach. – Stargard Wsch.13,422 grudniaS10
Łączna długość odcinków:147,6 km
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A1Stryków – Pyrzowice18022 styczniaA1
S7Skarżysko-Kamienna Płd. – Kielce Płn.1727 styczniaS7
S7Olsztynek Zach. – Nidzica (Rączki)25,629 majaS7
S7
S7
S51obw. Olsztynka (Olsztynek Wsch. – Olsztynek Zach.)5,729 majaS51
S51
S51
A1Piekary Śląskie – Gliwice Maciejów20,10317 czerwcaA1
A1
S74Kielce BocianekCedzyna6,819 czerwcaS74
S11zach. obw. Poznania (ZłotkowoGłuchowo) (etap 1)14,217 lipcaS11
S8obw. Mszczonowa (RadziejowiceMszczonów Płd.)

(etap 2)

6,324 lipcaS8
A1Piekary Śląskie – Pyrzowice1627 lipcaA1
S19Kock Płn. – Kock Płd.7,874 sierpniaS19
S8Jeżewo – Białystok Zach.24,512 sierpniaS8
A2Mińsk MazowieckiKałuszyn2124 sierpniaA2
S8Piotrków Trybunalski Płn. – Rawa Mazowiecka Płn.61,23 wrześniaS8
A4JarosławKorczowa4716 wrześniaA4
S2Płd. Obw. Warszawy: Lotnisko – Puławska7,516 wrześniaS2
A2Łódź Płn. – Warszawa Konotopa9128 września
(zerw. na odc. A i C 28.06.2011)
A2
A2
S7Gdańsk Płd. – Żuławy Zach.187 październikaS7
A4Jarosław Zach. – Przemyśl2530 październikaA4
S8Oleśnica Zach. – Syców Wsch.255 listopadaS8
S8Wrocław Psie Pole – Oleśnica Zach.2218 listopadaS8
Łączna długość odcinków:
(bez zerwanych kontraktów):
641,773
(592,573)

2010

W 2010 oddano do użytku ok. 138 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ponad 435 km. Spośród tych umów zerwano dziewięć (dotyczyły odcinków o łącznej długości 250 km).

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S69MilówkaLaliki (jedna jezdnia)4,75 marcaS69
S7SkurówBiałobrzegi Płn.17,84 majaS7
S3KluczPyrzyce28,226 majaS3
S3PyrzyceMyślibórz26,722 październikaS3
S6Słupsk Zach. – Redzikowo (jezdnia płd.)16,326 październikaS6
S7Kraków Bieżanów – Kraków Przewóz2,816 listopadaS7
A1RybnikŻory7,515 grudniaA1
S3MyślibórzGorzów Wlkp.26,730 grudniaS3
A8Wrocław Płd. – Kobierzyce730 grudniaA8
Łączna długość odcinków:137,7
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A4Tarnów Płn.Tarnów Zach.136 styczniaA4
A4BrzeskoTarnów Zach20,85 lutego (zerwany 23.02.2011)A4
S19Stobierna – Rzeszów Wsch.6,898 lutegoS19
A4Rzeszów Centralny – Rzeszów Wsch.6,9526 lutegoA4
A4
A4
S19
Rzeszów Zach.Rzeszów Centr.422 kwietnia (zerwany 25.05.2012)A4
A4
S19Rzeszów Zach.Świlcza4,3722 kwietnia (zerwany 25.05.2012)S19
S19
A4Dębica Wsch.Rzeszów Zach.20,810 majaA4
A1Toruń Płd.Kowal6417 czerwca (zerwany 06.09.2012)A1
A1
A1SójkiKotliska15,218 czerwcaA1
A1PiątekStryków2118 czerwcaA1
S14Łódź LublinekDobroń15,218 czerwcaS14
A4Tarnów Płn.Dębica Zach.347 lipca (zerwany 25.07.2012)A4
A4
S3Gorzów Wielkopolski Płd.Sulechów4323 lipcaS3
S5KaczkowoKorzeńsko29,330 lipca (zerwany 21.06.2013)S5
S5
S69Bielsko-Biała MikuszowiceŻywiec Soła15,566 sierpnia (zerwany 31.12.2013)S69
S69
S7Kielce Płn.Kielce Płd. (jedna jezdnia)231 wrześniaS7
A4Rzeszów Wsch.Jarosław Wierzbna41,223 września (zerwany 14.01.2014)A4
A4
A1ŚwierklanyGorzyczki18,31 października (ponownie)A1
S1PyrzowiceLotnisko1,915 listopadaS1
S1. wiadomosci.onet.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-18)].
A1Łódź Płn.Tuszyn3722 grudnia (zerwany 14.01.2014)A1
A1
Łączna długość odcinków:
(bez zerwanych kontraktów):
435,47
(185,24)

2011–2015

2011

W 2011 oddano do użytku 313 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 228 km.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S8Warszawa KonotopaWarszawa Powązki10,519 styczniaS8
A1ŻoryŚwierklany721 kwietniaA1
S7Skarżysko-KamiennaZalezianka16,727 kwietniaS7
A8Wrocław Płd.Wrocław Lotnisko7,45 majaA8
A8Wrocław Płn.Wrocław Psie Pole1115 lipcaA8
S7Elbląg Wsch. – Kalsk13,729 lipcaS7
S1Bielsko-Biała KomorowiceBielsko-Biała Rosta4,519 sierpnia?
A8Wrocław LotniskoWrocław Płn.10,431 sierpniaA8
A1Gliwice SośnicaGliwice Maciejów630 wrześniaA1
A1Nowe MarzyCzerniewice6214 październikaA18
S69Bielsko-Biała RostaBielsko-Biała Mikuszowice11,828 październikaS69
S11Poznań Tarnowo PodgórnePoznań Skórzewo8,128 listopadaS11
A2ŚwieckoNowy Tomyśl1071 grudniaA2
S3obw. Miękowa4,816 grudnia?
S74Kielce Bocianek – Cedzyna6,817 grudniaS74
S19Kock Płn.Kock Płd.7,921 grudniaS19
A1Gliwice MaciejówZabrze Płn.822 grudniaA1
S6Nowogard Zach. – Nowogard Wsch.9,422 grudniaS6
Łączna długość odcinków:313,0
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S12
S17
Kurów Zach.Jastków24,83 marcaS17
S61AugustówSuwałki Płd.1411 marcaS61
S12
S17
obw. Lublina: JastkówLublin Sławinek6,89 czerwcaS17
A2Łódź Płn.Skierniewice2928 lipca (ponownie)A2
A2WiskitkiGrodzisk Mazowiecki201 sierpnia (ponownie)A2
A4BrzeskoWierzchosławice20,827 września (ponownie)A4
S8
12
ŁaskŁódź Płd.33,55 październikaS8
S14RóżaŁódź Lublinek9,55 październikaS8
S12
S17
S19
obw. Lublina: Lublin SławinekLublin Felin24,46 grudniaS17
S8Syców Wsch.Walichnowy4528 grudniaS8
Łączna długość odcinków:227,8

2012

W 2012 oddano do użytku ok. 640 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę 86,7 km. Spośród tych umów zerwano jedną (dotyczyła budowy 8-kilometrowego odcinka drogi S61).

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S14Łódź LublinekDobroń9,619 majaS14
S14
A2Warszawa KonotopaPruszków723 majaA2
A2Grodzisk MazowieckiPruszków17,627 majaA2
A1PyrzowiceZabrze Płn.28,21 czerwcaA1
S1PyrzowicePyrzowice Lotnisko1,91 czerwcaS1
A2Stryków/ Łódź Płn.Skierniewice333 czerwcaA2
S11Poznań DąbrówkaPoznań Zach.6,33 czerwcaS11
S5Poznań Wsch.Gniezno354 czerwcaS5
A2Grodzisk MazowieckiSkierniewice33,36 czerwcaA2
S7Gdańsk Płd.Żuławy Zach.17,99 czerwcaS7
S7PasłękMiłomłyn3622 sierpniaS7
A2Mińsk MazowieckiKałuszyn20,829 sierpniaA2
A4
S19
Rzeszów Płn.Rzeszów Wsch.6,910 wrześniaA4
S19Rzeszów Wsch.Stobierna8,110 wrześniaS19
S8Białystok Zach.Jeżewo24,512 wrześniaS8
S7Olsztynek Zach.Juńcza330 wrześniaS7
S51obw. Olsztynka (Olsztynek Wsch.Olsztynek Zach.)5,730 wrześniaS51
S8Zambrów Zach.Zambrów Wsch.11,12 październikaS8
S8Wrocław Psie PoleOleśnica Zach.22,16 październikaS8
S8Mszczonów Płd.Rawa Mazowiecka Płn.22,817 października?
S8Rawa Mazowiecka Płn.Piotrków Tryb. Zach.61,226 października?
S11Poznań RokietnicaPoznań Płn.830 październikaS11
S7GrunwaldNidzica27,88 listopadaS7
A1Łódź Płn.Kowal8513 listopadaA1
A4SzarówTarnów Płn.5729 listopadaA4
A1GorzyczkiMszana1030 listopadaA1
S8Oleśnica Wsch.Syców Zach.2530 listopadaS8
A6KijewoRzęśnica2,221 grudniaA1
S12
S17
Lublin FelinPiaski Zach.12,121 grudniaA1
Łączna długość odcinków:639,1
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S8WalichnowyŁódź Płd.72,25 styczniaS8
S61obw. Stawisk6,520 lipcaS61
S61obw. Szczuczyna827 sierpnia (zerwany 22.06.2013)S61
Łączna długość odcinków:
(bez zerwanych kontraktów):
86,7
(78,7)

2013

W 2013 oddano do użytku ok. 298 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 128 km.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A4Jarosław Wsch. – Przemyśl1827 majaA4
S3JordanowoŚwiebodzin Płn.5,527 majaS3
S12
S17
Kurów Zach. – Jastków24,828 majaS3
S79MPL Okęcie – Marynarska214 czerwcaS79
S3Sulechów – Świebodzin Płd.2018 czerwcaS3
S3Świebodzin Płn. – Świebodzin Płd.511 lipcaS3
S2Płd. Obw. Warszawy: Konotopa – Aleja Krakowska631 lipcaS2
S3Międzyrzecz Płd. – Świebodzin Płn.1321 sierpniaS3
S7Kielce Płn. – Kielce Płd. (obw. Kielc, jezdnia zach.)2329 sierpniaS7 S7
S2Płd. Obw. Warszawy: Aleja Krakowska – Warszawa Płd. (Lotnisko)5,16 wrześniaS2
S79MPL Okęcie – Warszawa Płd. (Lotnisko)2,36 wrześniaS79
S2Płd. Obw. Warszawy: Warszawa Płd. (Lotnisko) – Puławska3,918 wrześniaS2
A4Dębica Wsch. – Rzeszów Płn.3730 październikaA4
S19Rzeszów Zach. – Świlcza413 grudniaA4
S61obwodnica Stawisk (jezdnia wschodnia)6,519 grudniaS61
A4Jarosław Zach. – Jarosław Wsch.720 grudniaA4
A1Toruń Płd. (Czerniewice) – Włocławek Zach.4520 grudniaA1
S8Syców Wsch. – Wieluń4521 grudniaS8
A4PrzemyślKorczowa22,623 grudniaA4
S8Salomea – Opacz223 grudniaS8
Łączna długość odcinków:297,7
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S19Rzeszów Zach. – Świlcza431 stycznia (ponownie)S19
A4
S19
Rzeszów Zach. – Rzeszów Cent.41 lutego (ponownie)A4
A1Toruń Płd. – Kowal643 kwietnia (ponownie)A1
S8Opacz – Paszków11,512 kwietniaS8
S11Rokietnica – Swadzim5,312 kwietniaS11
A4Tarnów Płn. – Dębica Wsch.34,757 maja (ponownie)A4
S8Warszawa Powązkowska – Warszawa Modlińska4,618 lipcaS8
Łączna długość odcinków:128,15

2014

W 2014 oddano do użytku ok. 280 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 424 km.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S8
12
Róża – Rzgów15,811 kwietniaS8
S14Róża – Dobroń3,611 kwietniaS14
A1Włocławek Zach. – Kowal1930 kwietniaA1
S3Gorzów Wlkp. Płd. – Międzyrzecz Płn.37,615 majaS3
A1Świerklany – Mszana323 majaA1
A6
S3
Kijewo – Dąbie0,517 czerwcaA6
S8
12
Łask – Róża8,158 sierpniaS8
S5Kaczkowo – Korzeńsko29,315 wrześniaS5
S12
S17
obw. Lublina: JastkówLublin Sławinek7,725 wrześniaS12
S17
S12
S17
obw. Lublina: Lublin Rudnik – Lublin Felin12,815 październikaS12
S17
S8WieluńSieradz Płd.38,629 październikaS8
A4Tarnów Płn.- Dębica Wsch.34,830 październikaA4
S12
S17
S19
obw. Lublina: Lublin Sławinek – Lublin Rudnik10,231 październikaS12
S17
S19
S69Bielsko-Biała Mikuszowice – Buczkowice6,156 listopadaS69
S61
8
Raczki – Suwałki Płd.12,757 listopadaS61
S8
12
Sieradz Płd. – Łask33,629 listopadaS8
S11Poznań Rokietnica – Poznań Tarnowo Podgórne5,319 grudniaS11
Łączna długość odcinków:278,85
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
S5KaczkowoKorzeńsko29,32448,321 lutego (ponownie)S5
S19Świlcza – Rzeszów Płd.6,3342,5754,49 kwietniaS19
S19Sokołów Małopolski Płn. – Stobierna
(jedna jezdnia)
12,529023,25 czerwcaS19
S69Bielsko-Biała Mikuszowice – Żywiec15,526016,82 lipca (ponownie)S69
S7Radom Płd. – granica woj. maz. – święt.22682,2313 lipcaS7
S7Rybitwy – Igołomska4,5528,9117,522 lipcaS7
S5Korzeńsko – Krościna15576,238,431 lipcaS5
S8Zambrów Wsch. – Mężenin15,39434,828,27 sierpniaS8
S61obw. Szczuczyna (jedna jezdnia)8126,215,811 sierpnia (ponownie)S61
S5Marcinowo – Wrocław Płn.19597,631,410 wrześniaS5
S5Krościna – Marcinowo13310,423,912 wrześniaS5
A4Rzeszów Wsch. – Jarosław Zach.4171917,516 września (ponownie)A4
S3obw. Gorzowa Wlkp. (jezdnia poł.)1228924,130 wrześniaS3
A1Stryków – Tuszyn371027,427,76 października (ponownie)A1
S11obw. Ostrowa Wlkp.12,828422,210 październikaS11
S7Jędrzejów – granica woj. święt. – małop.20348,617,4316 październikaS7
S19obw. Lublina: Lublin Sławinek – Lublin Węglin9,8423,943,229 październikaS19
S7MiłomłynOstróda Płn.9,2292,331,85 listopadaS7
S3obw. Międzyrzecza (jezdnia zach.)6,371021617 listopadaS3
S3
S11obw. Jarocina7,529339,118 listopadaS11
S8MarkiRadzymin Płd.15,4737,547,928 listopadaS8
S5MieleszynGniezno Płd.18,3476263 grudniaS5
S3Nowa Sól Płd. – Polkowice Płn.33,380324,119 grudniaS3
S3Polkowice Płn. – Lubin Płn.14,456138,922 grudniaS3
S8MężeninJeżewo14,2440,683122 grudniaS8
S12Kurów Zach. – Puławy11,8233,0819,730 grudniaS12
Łączna długość odcinków:423,5611 423,33

2015

W 2015 oddano do użytku 33,5 km dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę prawie 700 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S8Warszawa JankiWarszawa Opacz5,817 lipcaS8
S69BuczkowiceŻywiec9,424 lipcaS69
S8Warszawa PowązkowskaWarszawa Modlińska4,611 wrześniaS8
S61obw. Szczuczyna813 listopadaS61
S8PaszkówWarszawa Janki5,714 grudniaS8
Łączna długość odcinków:33,5
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
S7Nidzica Płn. – Nidzica Płd.9,1229,425,222 styczniaS7
S7Nidzica Płd. – Napierki13,6263,119,322 styczniaS7
S3Lubin Płn. – Lubin Płd.11,326123,126 styczniaS3
S8granica woj. maz. – obw. Zambrowa14,91454,930,528 styczniaS8
S51OlsztynOlsztynek13,3394,829,76 lutegoS51
S3Lubin Płd. – Legnica Płd.22,678635,727 lutegoS3
S3SulechówZielona Góra Płn. (jezdnia wsch.)13,429922,310 kwietniaS3
S7OstródaRychnowo8,8299,23422 kwietniaS7
S7Rychnowo – Olsztynek Zach.11,25388,534,522 kwietniaS7
S8PaszkówPrzeszkoda11,6436,6537,63 czerwcaS8
S7Ostróda Płn. – Ostróda Płd.9,71383,7142,615 czerwcaS7
S7ChęcinyJędrzejów21,55585,727,215 czerwcaS7
S7obw. Radomia – Radom Płn.Radom Płd.24,65729,429,629 lipcaS7
S5Poznań Zach. – Wronczyn165293330 lipcaS5
A1WoźnikiPyrzowice15,15609,540,226 sierpniaA1
A1Częstochowa Zach. – Częstochowa Płd.4,7219,3846,731 sierpniaA1
S17obw. Garwolin – granica woj. maz. – lub.25,2602,123,922 wrześniaS17
S61obw. Suwałk12,8299,423,429 wrześniaS61
S6GoleniówNowogard19,2343,9117,929 wrześniaS6
S3JaworBolków1634521,5630 wrześniaS3
S6PłotyKiełpino14,6253,9917,46 październikaS6
S3LegnicaJawor2031615,86 październikaS3
S11płn. obw. Kępna (Kępno Krążkowy – Kępno Płn.)4,56614,68 październikaS11
S7KoszwałyNowy Dwór Gdański20,471642,4480,29 październikaS7
S7Nowy Dwór GdańskiKazimierzowo19,141576,3982,39 październikaS7
S6KiełpinoKołobrzeg Zach.24455,0418,99 październikaS6
A1Częstochowa Płn. – Częstochowa Zach.20,27703,2834,712 październikaA1
S5Nowe MarzyDworzysko23,3374,721612 październikaS5
S5DworzyskoMaksymilianowo22,4409,7618,312 październikaS5
S5MaksymilianowoTryszczyn14,736925,112 październikaS5
S5TryszczynBiałe Błota13,5328,4724,312 październikaS5
S5Białe BłotaSzubin9,7259,9226,812 październikaS5
S5SzubinJaroszewo19,3351,9718,212 październikaS5
S5Jaroszewo – granica woj. kuj.-pom. – wlkp.25,1421,8116,812 październikaS5
S17SkrudkiKurów Zach.13,2270,820,519 październikaS17 S17
S3Zielona Góra Płn. – Niedoradz (druga jezdnia, wsch.)13,319414,620 październikaS3
S6NowogardPłoty20390,2419,523 październikaS6
S6Ustronie MorskieKoszalin24,2436,841829 październikaS6
S17gran. woj. maz. – lub. – Skrudki20,2608,830,19 listopadaS17 S17
S11obw. Szczecinka12322,8126,913 listopadaS11
S10obw. Wałcza17,8430,4824,218 listopadaS10
S6Kołobrzeg Zach. – Ustronie Morskie14,7342,9223,319 listopadaS6
S2Płd. Obw. Warszawy: Puławska – Lubelska18,52541,3137,411 grudniaS2
Łączna długość odcinków:699,6922 526,62

2016–2020

2016

W 2016 oddano do użytku ok. 123 km autostrad i dróg ekspresowych oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 234 km.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
A1S8Łódź Północ – Tuszyn

i S8 Rzgów – Łódź Południe

40,11 lipcaA1
S7węzeł Miłomłyn Płn.114 lipcaS7
A4Rzeszów – Jarosław41,220 lipcaA4
S3obw. Międzyrzecza (jedna zach.)6,3719 październikaS3
S19obw. Lublina
Lublin Sławinek – Lublin Węglin
9,89 grudniaS19
S7Miłomłyn – Ostróda Płn. (bez węzła)9,219 grudniaS7
S3węzeł Międzyrzecz Zachód21 grudniaS3
S8obw. Zambrowa (Płd.) – Mężenin15,422 grudniaS8
Łączna długość odcinków:123,07
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
S17Warszawa: Lubelska – obw. Kołbieli15,2370,524,427 styczniaS17
S17
S17obw. Kołbieli8,7225,525,927 styczniaS17
S17
S17obw. Kołbieli – obw. Garwolina1329022,327 styczniaS17
S17
S8Wyszków – Poręba13334,725,828 styczniaS8
S8obw. Ostrowi Maz. płn. – granica woj. maz. i podl.9,424926,52 lutegoS8
S3NiedoradzNowa Sól (druga jezdnia, wsch.)17188,511,15 lutegoS3
S8RadziejowicePrzeszkoda9,9306,9318 lutegoS8
S8Poręba – obw. Ostrowi Maz. Płd.16,11404,525,117 lutegoS8
S6
S11
obw. Koszalina i Sianowa
(wraz z odc. S11 Bielice – Koszalin Zach.)
20,1645,632,13 marcaS6
S11
A1Częstochowa Płd. – Woźniki16,757434,44 marcaA1
S51płd. obw. Olsztyna
(odc. 2, Olsztyn Płd. – Olsztyn Wsch.)
14,791362,129 marcaS51
S7Skomielna Biała – Rabka Zdrój6,1615100,831 marcaS7
S5Kościan Płd. – Radomicko1630318,912 kwietniaS5
S5Wronczyn – Kościan Płd.1936018,913 kwietniaS5
S5Leszno Płd. – Kaczkowo9,5232,624,56 majaS5
S5Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd.1944323,316 majaS5
S7Naprawa – Skomielna Biała
odc. tunelowy
3968,8322,929 czerwcaS7
S7Lubień – Naprawa7,56158229 czerwcaS7
Łączna długość odcinków:233,918 040,1

2017

W 2017 oddano do użytku ok. 294 km dróg szybkiego ruchu oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 265 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S7Szydłowiec Centrum – Szydłowiec Południe (jezdnia zach.)427 kwietniaS7
S5MieleszynGniezno Płd.18,54 majaS5
S7Szydłowiec Południe – granica woj. maz. – święt.4,523 majaS7
S7NidzicaNapierki22,723 czerwcaS7
S7Kraków Przewóz – Kraków Nowa Huta
(nazwa robocza Rybitwy – Igołomska)
4,529 czerwcaS7
S7Radom Płd. (bez węzła) – Szydłowiec Centrum1412 lipcaS7
S7Szydłowiec Centrum – Szydłowiec Południe (jezdnia wsch.)412 lipcaS7
S11obw. Ostrowa Wlkp. (Ostrów Wlkp. Wsch. – Przygodzice)12,812 lipcaS11
S7Ostróda Płd. (bez węzła)Rychnowo8,811 sierpniaS7
S11obw. Jarocina1030 sierpniaS11
S19Sokołów Małopolski Płn. (bez węzła) – Stobierna12,51 wrześniaS19
S7Jędrzejów – granica woj. święt. – małop.2023 wrześniaS7
S3obw. Gorzowa Wlkp. (jedna jezdnia)11,79 października[62][63]S3
S3SulechówZielona Góra Płn. (jedna jezdnia)13,420 października[64]S3
S5Korzeńsko – Żmigród14,96 listopada[65]S5
S5Żmigród – Krościna4,36 listopada[66]S5
S7Rychnowo – Olsztynek Zach.11,26 grudniaS7
S19Świlcza – Rzeszów Płd.(Kielanówka)6,37 grudniaS19
S5Krościna – Trzebnica922 grudniaS5
S5Trzebnica – Wrocław Płn. (Widawa) (A8)19,2922 grudniaS5
S8Granica woj. podl. – obw. Zambrowa (Płd.)14,922 grudniaS8
S8MarkiRadzymin Płd.15,3722 grudniaS8
S7Ostróda Płn. (z węzłem) – Ostróda Płd. (z węzłem)9,722 grudniaS7
S51OlsztynOlsztynek13,322 grudniaS51
S8MężeninJeżewo14,330 grudniaS8
Łączna długość odcinków:293,96
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
S61obw. Szczuczyna (jedna jezdnia)6,67511,426 majaS61
S61Budzisko – Suwałki24605,525,26 czerwcaS61
A2Warszawa (Lubelska) – obw. Mińska Maz.14,6502,53425 lipcaA2
A2. mib.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-31)].
S17węzeł Lubelska21909525 lipcaS17
S17
S7Warszawa Lotnisko – Grójec29,34813,527,717 sierpniaS7
A6Szczecin Dąbie – Rzęśnica235,417,78 wrześniaA6
A6węzeł Szczecin Kijewo1,856,631,48 wrześniaA6
S10obw. Kobylanki (jedna jezdnia)6,557,28,812 wrześniaS10
S11obw. Kępna7122,717,52 październikaS11
S7granica woj. maz. – święt. – Skarżysko-Kamienna7,625032,910 październikaS7
S19Kraśnik (koniec obw.) – Janów Lubelski (początek obw.)1839021,730 październikaS19
S19obw. Janowa Lubelskiego7148,521,230 październikaS19
S19Janów Lubelski (koniec obw.) – Lasy Janowskie8183,62330 październikaS19
S61Kolno – Stawiski16,4288,317,631 październikaS61
S61Stawiski – Szczuczyn18342,11931 październikaS61
S17obw. Tomaszowa Lubelskiego (jedna jezdnia)9,6193,520,217 listopadaS17
S17Warszawa Zakręt – Warszawa Lubelska (Wschodnia obw. Warszawy)2,5224,99022 listopadaS17
S3Brzozowo – Miękowo22,4360,5416,118 grudniaS3
S3Miękowo – Rzęśnica19126,286,618 grudniaS3
S7Napierki – Mława14294,721,120 grudniaS7
S7Mława – Strzegowo21,5446,120,720 grudniaS7
S61Łomża Płd. – Łomża Zach.7,18218,130,422 grudniaS61
Łączna długość odcinków:2655 925

2018

W 2018 oddano do użytku ok. 342 km dróg szybkiego ruchu oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 446 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S11Kępno Płn. – Kępno Krążkowy3,623 majaS11
S3Lubin Płd. – Legnica Płd.22,625 czerwcaS3
S8obw. Ostrowi Maz. Płn. – granica woj. maz. i podl.9,420 lipcaS8
S12Kurów Zachód – przeprawa mostowa na Wiśle w Puławach11,822 sierpniaS12
S3Lubin Płn. – Lubin Płd.11,327 sierpniaS3
S7Wrzosy – Brzegi8,64 wrześniaS7
S3Nowa Sól Płd. – Gaworzyce16,415 wrześniaS3
S3Gaworzyce – Polkowice Płn.16,915 wrześniaS3
S8Poręba – Ostrów Mazowiecka16,117 wrześniaS8
S5Leszno Południe – Kaczkowo9,55 październikaS5
S3Legnica – Jawor19,715 październikaS3
S3Jawor – Bolków16,115 październikaS3
S7obw. Radomia24,719 październikaS7
S8Wyszków – Poręba1319 październikaS8
S7Chęciny – Wrzosy226 październikaS7
S7KoszwałyKazimierzowo39,631 październikaS7
S5Radomicko – Leszno Południe19,19 listopadaS5
S3Zielona Góra Północ – Niedoradz (jedna jezdnia)13,330 listopadaS3
S8Radziejowice – Przeszkoda (jedna jezdnia)8,430 listopadaS8
S8Przeszkoda – Paszków13,130 listopadaS8
S51węzeł Olsztyn Południe2,56 grudniaS51
S7Brzegi – Mnichów713 grudniaS7
S3Niedoradz – Nowa Sól Płd. (jedna jezdnia)17,320 grudniaS3
S7Mnichów – Jędrzejów421 grudniaS7
S5Poznań Zach.Wronczyn (jedna jezdnia)1630 grudniaS5
Łączna długość odcinków:342
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
S7Szczepanowice – Widoma14508,1336,38 styczniaS7
S7Strzegowo – Pieńki22516,223,512 styczniaS7
S7Pieńki – Płońsk13,7311,722,812 styczniaS7
S61Ostrów Mazowiecka (Podborze) – Śniadowo19,5479,124,630 styczniaS61
S61Śniadowo – Łomża Płd.1738022,49 lutegoS61
S19Lublin – Kraśnik Południe421129,726,928 lutegoS19
S6Szemud – Gdynia2081740,926 marcaS6
S6Bożepole Wielkie – Luzino10,433832,511 czerwcaS6
S6Luzino – Szemud1033633,611 czerwcaS6
S19Lasy Janowskie – Zdziary9,3236,3325,418 czerwcaS19
S19Zdziary – Rudnik nad Sanem9286,8931,918 czerwcaS19
S19Rudnik nad Sanem – Nisko Południe6196,3432,718 czerwcaS19
S61Wysokie – Raczki2048424,24 lipcaS61
S61Ełk Południe – Wysokie23685,929,819 lipcaS61
A1gr. woj. łódzkiego – Częstochowa Północ16,9596,535,123 lipcaA1
A1Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe15,9478,930,130 lipcaA1
S61Szczuczyn – Ełk Południe23699,530,46 sierpniaS61
S19Podgórze – Kamień10,5333,531,89 sierpniaS19
A1Radomsko – gr. woj. łódzkiego7273,6339,130 sierpniaA1
A1Kamieńsk – Radomsko16,7573,134,314 wrześniaA1
S7Widoma – Kraków Nowa Huta18,31072,558,626 wrześniaS7
A4węzeł Niepołomice141,8441,828 wrześniaA4
S14Łódź Lublinek – Łódź Teofilów12,2561,8465 październikaS14
S61Łomża Zach. – Kolno13525,640,411 października (zerwany)S61
S3Bolków – Lubawka31,4238075,817 październikaS3
S52Kraków Modlniczka – Kraków Mistrzejowice14,81427,9796,513 listopadaS52
S19Nisko Południe – Podgórze11,5272,523,714 listopadaS19
S1Pyrzowice – Podwarpie (jedna jezdnia)9,7121,812,626 listopadaS1
S19Kamień – Sokołów Małopolski Płn.8,2286,434,921 grudniaS19
Łączna długość odcinków:44616 350,83

2019

W 2019 oddano do użytku ok. 430,3 km dróg szybkiego ruchu oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 95,7 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S51Olsztyn Jaroty – Olsztyn Wschód8,71 lutegoS51
S61obw. Suwałk12,813 kwietniaS61
S6Goleniów – Nowogard19,28 majaS6
S17Skrudki – Kurów Zachód13,219 czerwcaS17
S51Olsztyn Południe – Olsztyn Jaroty61 lipcaS51
S17obw. Garwolina – Ryki30,24 lipcaS17
A1Częstochowa Płd. (bez węzła) – Woźniki (z węzłem)16,72 sierpniaA1
A1Woźniki (bez węzła) – Pyrzowice (bez węzła)15,22 sierpniaA1
S6Nowogard – Płoty (jezdnia wschodnia)2022 sierpniaS6
S17Ryki – Skrudki156 wrześniaS17
S7Skomielna BiałaChabówka6,128 wrześniaS7
S6Płoty – Kiełpino14,630 wrześniaS6
S6Kiełpino – Kołobrzeg Zachód2430 wrześniaS6
S6Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie14,710 październikaS6
S6Ustronie Morskie – Bielice24,210 październikaS6
S6Bielice – Koszalin Płn.5,710 październikaS6
S11Bielice – Koszalin Zach.1,910 październikaS11
S8Radziejowice – Przeszkoda (jedna jezdnia)8,410 październikaS8
S6Nowogard – Płoty (jezdnia zachodnia)2030 październikaS6
S11obw. Szczecinka127 listopadaS11
S6Sianów Wsch. Karnieszewice28 listopadaS6
S6Koszalin Płn. – Koszalin Wsch.329 listopadaS6
S5Poznań Zach.Wronczyn (jedna jezdnia)1614 grudniaS5
S5Wronczyn – Kościan Płd.18,914 grudniaS5
S5Kościan Płd. – Radomicko1614 grudniaS5
S7Granica woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko Kamienna7,618 grudniaS7
S3Most na Odrze w Cigacicach (jedna jezdnia)0,520 grudniaS3
A1Częstochowa Płn. (z węzłem) – Częstochowa Zach. (z węzłem)20,223 grudniaA1
A1Częstochowa Zach. (bez węzła) – Częstochowa Płd. (z węzłem)4,723 grudniaA1
S5Żnin – Mieleszyn25,123 grudniaS5
S17obw. Kołbieli – obw. Garwolina1323 grudniaS17
S5Aleksandrowo – Tryszczyn14,731 grudniaS5
Łączna długość odcinków:430,3
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
A1Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk24,285735,418 kwietniaA1
S11obw. Olesna24,8667,626,920 majaS11
S14Łódź Teofilów – Słowik16,3724,144,422 sierpniaS14
S1Przybędza – Milówka8,51379162,210 październikaS1
A18Żary – Iłowa (jedna jezdnia)21,925011,414 listopadaA18
Łączna długość odcinków:95,73 877,7

2020

W 2020 roku oddano do użytku ok. 140,2 km dróg szybkiego ruchu oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 274,2 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S61obw. Szczuczyna (jedna jezdnia)6,615 majaS61
A6Szczecin Dąbie – Rzęśnica3,510 czerwcaA6
S3Miękowo – Rzęśnica1910 czerwcaS3
S17obw. Kołbieli8,717 lipcaS17
S17Warszawa Lubelska – obw. Kołbieli15,217 lipcaS17
A2Warszawa Lubelska (bez węzła) – Mińsk Mazowiecki14,614 sierpniaA2
S5Szubin – Żnin19,312 październikaS5
S10Motaniec – Stargard (jedna jezdnia)6,428 listopadaS10
S10obw. Wałcza17,819 grudniaS10
S2Warszawa Przyczółkowa – Wał Miedzeszyński6,522 grudniaS2
S2Wał Miedzeszyński – Warszawa Lubelska7,522 grudniaS2
S2Węzeł Warszawa Lubelska1,622 grudniaS2
S5Tryszczyn – Białe Błota13,531 grudniaS5
Łączna długość odcinków:140,2
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
S11Zegrze Pomorskie – Kłanino19,3478,324,87 lutegoS11
S11Koszalin – Zegrze Pomorskie16,8579,834,54 marcaS11
S11Kłanino – Bobolice11,645038,84 marcaS11
A2Kałuszyn – Groszki12499,841,75 marcaA2
A2Gręzów – Siedlce Zach.12559,246,67 kwietniaA2
S7Moczydło – Miechów18752,941,816 kwietniaS7
A18gr. państwa – Żary11,918515,524 kwietniaA18
S5Ornowo – Wirwajdy520440,828 kwietniaS5
S7Modlin – Czosnów9,7598,861,712 majaS7
S1Oświęcim – Dankowice15989,86614 majaS1
S16Borki Wielkie – Mrągowo13,1625,947,828 majaS16
S7Załuski – Modlin12635,152,99 lipcaS7
S19Rzeszów Płd. – Babica10,32230216,510 lipcaS19
S1Dankowice – Bielsko-Biała12586,748,93 sierpniaS1
S3Świnoujście – Dargobądz17,1688,840,328 sierpniaS3
S3Dargobądz – Troszyn15,9679,342,728 sierpniaS3
S1Podwarpie – Dąbrowa Górnicza7282,140,311 wrześniaS1
S17Tomaszów Lubelski Północ – Tomaszów Lubelski Południe (jedna jezdnia)5,47413,723 wrześniaS17
S7Siedlin – Załuski12,9692,553,71 październikaS7
S19Białystok Płd. – Płoski12,7396,931,327 listopada (zerwany)S19
S19Białystok Zach. – Księżyno16,657734,89 grudnia (zerwany)S19
S19Księżyno – Białystok Płd.7,9456,257,79 grudnia (zerwany)S19
Łączna długość odcinków:274,213 222,1

2021–2025

2021

W 2021 roku oddano do użytku ok. 263,1 km dróg szybkiego ruchu oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 391,6 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S3Brzozowo – Miękowo22,427 kwietniaS3
S1Pyrzowice – Podwarpie (jedna jezdnia)9,717 majaS1
S19obw. Janowa Lubelskiego – Lasy Janowskie815 czerwcaS19
S17Węzeł Warszawa Lubelska224 czerwcaS17
S61Śniadowo Łomża Płd.1714 lipcaS61
S61Kolno – Stawiski16,49 sierpniaS61
S61Stawiski – Szczuczyn189 sierpniaS61
S11Kępno Krążkowy – Kępno Płd.6,816 sierpniaS11
S7Szczepanowice – Widoma144 październikaS7
S19Lasy Janowskie – Zdziary9,311 październikaS19
S3Polkowice Płd. – Lubin Płn.629 październikaS3
S3Polkowice Płn. – Polkowice Płd.8,410 listopadaS3
S17obw. Tomaszowa Lubelskiego (jedna jezdnia)9,629 listopadaS17
S7LubieńNaprawa7,630 listopadaS7
S19Rudnik nad Sanem – Nisko Płd.66 grudniaS19
S19Nisko Płd. – Jeżowe 11,56 grudniaS19
S19Jeżowe – Łowisko10,56 grudniaS19
S19Lublin Węglin – Niedrzwica Duża11,916 grudniaS19
S19obw. Kraśnika1016 grudniaS19
S19obw. Kraśnika – obw. Janowa Lubelskiego1816 grudniaS19
S19obw. Janowa Lubelskiego716 grudniaS19
S2Warszawa Puławska – Warszawa Przyczółkowa4,620 grudniaS2
S19Łowisko – Sokołów Małopolski Północ8,223 grudniaS19
S61Wysokie – Raczki20,230 grudniaS61 S61
Łączna długość odcinków:263,1
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
A18Iłowa – gr. woj. lubuskiego (jedna jezdnia)16,2175,110,821 styczniaA18
A18gr. woj. lubuskiego – Golnice (jedna jezdnia)21,5258,712,027 styczniaA18
A2Groszki – Gręzów13530,840,828 styczniaA2
S19Płoski – Haćki8,9305,434,329 styczniaS19
S7Miechów – Szczepanowice5,3162,430,68 lutegoS7
S19Lubartów – Lublin23,8835,635,126 lutegoS19
S19Kuźnica – Sokółka15,8526,233,312 marcaS19
A2Malinowiec – Łukowisko1853029,41 kwietniaA2
A2Swory – Biała Podl.1447033,61 kwietniaA2
A2Siedlce Zach. – Malinowiec1970036,814 kwietniaA2
A2Łukowisko – Swory1337028,514 kwietniaA2
S6Chwaszczyno – Żukowo16,3715,243,916 kwietniaS6
S6Żukowo – Gdańsk Południe1677748,616 kwietniaS6
S19Krynice – Białystok Zach.10,2405,639,819 majaS19
S6obw. Słupska (jedna jezdnia)9,5128,413,528 majaS6
S12obw. Chełma1444231,614 czerwcaS12
S6Skórowo – Leśnice10,8344,431,915 czerwcaS6
S74obw. Opatowa9,7403,741,617 czerwcaS74
S6Bobrowniki – Skórowo13,1283,121,629 czerwcaS6
S19Miejsce Piastowe – Dukla10,1478,947,412 lipcaS19
S6Leśnice – Bożepole Wielkie22718,732,729 lipcaS6
S19Haćki – Bielsk Podl.932636,26 wrześniaS19
S19Boćki – Malewice16343,621,56 wrześniaS19
S19Krosno – Miejsce Piastowe10,336535,413 wrześniaS19
S19Bielsk Podl. – Boćki12,2309,325,415 październikaS19
S19Malewice – Chlebczyn25665,226,615 październikaS19
S1Bieruń – Oświęcim2,921273,130 listopadaS1
S6obw. Słupska – Bobrowniki1654934,329 grudniaS6
Łączna długość odcinków:391,612 331,3

2022

W 2022 roku oddano do użytku ok. 350,4 km dróg szybkiego ruchu oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 306,1 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S19Zdziary – Rudnik nad Sanem929 kwietniaS19
S19Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ20,121 majaS19
A6Węzeł Kijewo1,823 czerwcaA6
A1Tuszyn – Piotrków Trybunalski Płd. (przebudowa)15,924 czerwcaA1
A1Radomsko – granica woj. łódzkiego i woj. śląskiego724 czerwcaA1
A1Granica woj. łódzkiego i śl. – Rząsawa16,924 czerwcaA1
S14ZOŁ: Łódź Lublinek Łódź Teofilów12,225 czerwcaS14
S7Warszawa Lotnisko – Lesznowola6,630 sierpniaS7
S5Białe Błota – Szubin9,731 sierpniaS5
S61Szczuczyn – Ełk Południe2313 wrześniaS61
A18Żary – Iłowa (jedna jezdnia)21,915 wrześniaA18
A1Kamieńsk – Radomsko16,730 wrześniaA1
S5Nowe Marzy – Dworzysko23,326 październikaS5
S7Naprawa – Skomielna Biała3,112 listopadaS7
S5Ornowo – Wirwajdy520 grudniaS5
S6Bożepole Wielkie – Luzino10,421 grudniaS6
S6Luzino – Szemud1021 grudniaS6
S6Szemud – Gdynia Wielki Kack2021 grudniaS6
S61Suwałki – Budzisko24,222 grudniaS61
S5Dworzysko – Aleksandrowo22,422 grudniaS5
S7Napierki – Mława1423 grudniaS7
S7Mława – Strzegowo21,523 grudniaS7
S7Strzegowo – Pieńki2223 grudniaS7
S7Pieńki – Płońsk13,723 grudniaS7
Łączna długość odcinków:350,4
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
S19Babica – Jawornik11,61200103,414 lutegoS19
S19gr. woj. mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (wraz z dobudową drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzeca Podl.)13,7391,528,623 lutegoS19
S74Przełom/Mniów – Kielce Zach.16,4537,732,89 marcaS74
S19obw. Kocka i Woli Skromowskiej (jedna jezdnia)7,9183,423,21 kwietniaS19
S10Bydgoszcz Płd. – Emilianowo8410,851,46 majaS10
S10Solec – Toruń Zach.22425,919,46 majaS10
S61Łomża Zach. – Kolno13713,454,919 maja (ponownie)S61
S1Mysłowice – Bieruń10489,248,94 lipcaS1
S19Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski22,2570,725,726 lipcaS19
S10Emilianowo – Solec8239,8306 wrześniaS10
S19Radzyń Podlaski – Kock18,3626,534,215 wrześniaS19
S19Kock – Lubartów15,839024,715 wrześniaS19
S6Sianów – Sławno23,2657,928,430 wrześniaS6
S19Dukla – Barwinek18,31541,184,210 październikaS19
S17Zamość Wsch. Zamość Płd.12,5440,635,214 październikaS17
S19Domaradz – Krosno12,51063857 listopadaS19
S6Sławno – Słupsk22,9701,630,617 listopadaS6
S19Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (jedna jezdnia)13,8272,819,821 listopadaS19
S17Zamość Płd. Tomaszów Lubelski Płn.18,5822,544,528 listopadaS17
S17Tomaszów Lubelski Płd. Hrebenne17,5598,234,228 listopadaS17
Łączna długość odcinków:306,112 276,6

2023

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2023 roku planuje się oddać do użytku ok. 284,8 km autostrad i dróg ekspresowych[67][68].

Oddano do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn.OdcinekDługość [km]Koszt [mln zł]Koszt
[mln zł/km]
DataŹródło
Planowane oddanie do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S3Kamienna Góra Północ – Lubawka GP15,315 kwietniaS3
S16Ełk Wschód – Ełk Kolonia3,419 kwietniaS16
S61Ełk Południe – Ełk Wysokie19,619 kwietniaS61
S14ZOŁ: Teofilów – Słowik16,322 kwietniaS14
S17Zakręt – Warszawa Lubelska2,523 kwietniaS17
S17Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (2 jezdnia)5,423 kwietniaS17
A1Piotrków Tryb. Południe – Kamieńsk24,230 kwietniaA1
S7Tarczyn Płn. – Grójec7,930 kwietniaS7
S7Moczydło – Miechów18,716 majaS7
S61Łomża Południe – Łomża Zachód7,219 majaS61
S11Obwodnica Olesna24,820 majaS11
S52Kraków Modlniczka – Kraków Mistrzejowice14,813 lipcaS52
S11Zegrze Pomorskie – Kłanino19,37 sierpniaS11
S61Ostrów Mazowiecka (Podborze) – Śniadowo19,515 sierpniaS61
S6Koszalin Wsch. – Sianów Wsch.7,916 sierpniaS6
S11Koszalin – Zegrze Pomorskie16,84 wrześniaS11
S11Kłanino – Bobolice11,64 wrześniaS11
A18Iłowa – gr. woj. lubuskiego (jedna jezdnia)16,216 październikaA18
A18gr. woj. lubuskiego – Golnice (jedna jezdnia)21,516 październikaA18
A18gr. państwa – Żary11,924 październikaA18

2024

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2024 roku planuje się oddać do użytku ok. 329,4 km autostrad i dróg ekspresowych[67][68].

Planowane oddanie do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S7Lesznowola – Tarczyn Płn.14,823 marcaS7
S3Bolków – Kamienna Góra Północ16,115 kwietniaS3
S7Widoma – Kraków Nowa Huta18,326 kwietniaS7
S1Podwarpie – Dąbrowa Górnicza711 majaS1
S3Świnoujście – Dargobądz17,128 majaS3
S3Dargobądz – Troszyn15,928 majaS3
S16Borki Wielkie – Mrągowo13,128 majaS16
A2Kałuszyn – Groszki1228 lipcaA2
A2Groszki – Gręzów1328 lipcaA2
A2Gręzów – Siedlce Zach.1228 lipcaA2
S19Płoski – Haćki8,929 lipcaS19
S7Miechów – Szczepanowice5,38 sierpniaS7
S1Przybędza – Milówka8,510 sierpniaS1
S1Oświęcim – Dankowice1514 sierpniaS1
S1Dankowice – Bielsko-Biała1214 sierpniaS1
S19Lubartów – Lublin23,826 sierpniaS19
S19Kuźnica – Sokółka15,812 wrześniaS19
A2Malinowiec – Łukowisko181 październikaA2
A2Swory – Biała Podl.141 październikaA2
S7Modlin – Czosnów9,78 listopadaS7
S19Krynice – Białystok Zach.10,212 listopadaS19
A2Siedlce Zach. – Malinowiec1914 listopadaA2
A2Łukowisko – Swory1314 listopadaA2
S12obw. Chełma1414 grudniaS12
S1Bieruń – Oświęcim2,915 grudniaS1

2025

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2025 roku planuje się oddać do użytku ok. 328 km autostrad i dróg ekspresowych[67][68].

Planowane oddanie do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S74obw. Opatowa9,717 marcaS74
S7Załuski – Modlin1211 kwietniaS7
S7Siedlin – Załuski12,916 kwietniaS7
S19Haćki – Bielsk Podl.916 kwietniaS19
S19Bielsk Podl. – Boćki12,216 kwietniaS19
S19Boćki – Malewice1616 kwietniaS19
S19Malewice – Chlebczyn2516 kwietniaS19
S6obw. Słupska (jedna jezdnia)9,528 kwietniaS6
S6Leśnice – Bożepole Wielkie2229 kwietniaS6
S6Skórowo – Leśnice10,815 majaS6
S61Łomża Zach. – Kolno1319 majaS61
S6Bobrowniki – Skórowo13,129 majaS6
S6Chwaszczyno – Żukowo16,316 czerwcaS6
S6Żukowo – Gdańsk Południe1616 czerwcaS6
S19Krosno – Miejsce Piastowe10,313 lipcaS19
S19Miejsce Piastowe – Dukla10,113 lipcaS19
S6obw. Słupska – Bobrowniki1615 sierpniaS6
S6Sianów – Sławno23,230 sierpniaS6
S74Przełom/Mniów – Kielce Zach.16,49 wrześniaS74
S19obw. Kocka i Woli Skromowskiej (jedna jezdnia)7,91 październikaS19
S1Mysłowice – Bieruń104 październikaS1
S6Sławno – Słupsk22,917 październikaS6
S19gr. woj. mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (wraz z dobudową drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzeca Podl.)13,723 listopadaS19

2026–2030

2026

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2026 roku planuje się oddać do użytku ok. 191 km autostrad i dróg ekspresowych[67][68].

Planowane oddanie do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S19Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski22,226 kwietniaS19
S19Rzeszów Płd. – Babica10,310 majaS19
S19Radzyń Podlaski – Kock18,315 czerwcaS19
S19Kock – Lubartów15,815 czerwcaS19
S10Solec – Toruń Zach.226 lipcaS10
S17Zamość Wsch. Zamość Płd.12,514 lipcaS17
S17Zamość Płd. Tomaszów Lubelski Płn.18,528 sierpniaS17
S17Tomaszów Lubelski Płd. Hrebenne17,528 sierpniaS17
S19Babica – Jawornik11,614 wrześniaS19
S19Domaradz – Krosno12,530 październikaS19
S10Bydgoszcz Płd. – Emilianowo86 listopadaS10
S10Emilianowo – Solec86 listopadaS10
S19Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (druga jezdnia)13,822 listopadaS19

2027

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2027 roku planuje się oddać do użytku ok. 55,5 km autostrad i dróg ekspresowych[67][68].

Planowane oddanie do użytku
Ozn.OdcinekDługość [km]DataŹródło
S19Dukla – Barwinek18,31 majaS19
S19Białystok Zach. – Księżyno16,611 czerwcaS19
S19Księżyno – Białystok Płd.7,911 czerwcaS19
S19Białystok Płd. – Płoski12,711 czerwcaS19

Długość autostrad i dróg ekspresowych

Łączna długość autostrad i dróg ekspresowych w granicach dzisiejszej Polski (pod koniec roku):

 • 1936 – 95 km (wówczas III Rzesza)
 • 1937 – 133 km (wówczas III Rzesza)
 • 1938–1945 – 133 km (wówczas III Rzesza) i 28 km wewnątrz II RP (obecnie bez statusu A lub S)
 • 1945–1976 – 133 km
 • 1977–1978 – 169 km
 • 1979–1982 – 190 km
 • 1983 – 255 km
 • 1984 – 278 km
 • 1985 – 321 km
 • 1986–1987 – 327 km
 • 1988 – 348 km
 • 1989 – 366 km
 • 1990 – 381 km
 • 1991–1992 – 399 km
 • 1993 – 403 km
 • 1994 – 405 km
 • 1995 – 440 km
 • 1996 – 453 km
 • 1997 – 456 km
 • 1998 – 490 km
 • 1999 – 502 km
 • 2000 – 592 km
 • 2001 – 630 km
 • 2002 – 639 km
 • 2003 – 727 km
 • 2004 – 781 km
 • 2005 – 848 km
 • 2006 – 1013 km
 • 2007 – 1083 km
 • 2008 – 1282 km
 • 2009 – 1454 km
 • 2010 – 1560 km
 • 2011 – 1865 km
 • 2012 – 2495 km
 • 2013 – 2805 km
 • 2014 – 3100 km
 • 2015 – 3131 km
 • 2016 – 3252 km
 • 2017 – 3510 km
 • 2018 – 3811 km
 • 2019 – 4214 km[69][70]
 • 2020 – 4337 km[71]
 • 2021 – 4625 km[72]
 • 2022 – 4887 km [67]
 • 2023 – 5266 km (plany[67])
 • 2024 – 5542 km (plany[67])
 • 2025 – 5944 km (plany[67][68])
 • 2026 – 6594 km (plany)

źródło, jeżeli przy danym roczniku nie zaznaczono inaczej[73]

Węzły autostradowe

Legenda

     istniejące

     w budowie

     planowane

     brak danych

Węzły między autostradami

NazwaDroga 1Droga 2Droga 3 / 4TypWspółrzędne geograficzneSchemat
Gliwice Sośnica A 1 A 4DK 44 / DW 902Pół koniczynki i trąbka50°15′41″N 18°43′21″E/50,261389 18,722500IC Gliwice-Sosnica scheme.svg
Krzyżowa A 4 A 18Trąbka51°19′39″N 15°38′38″E/51,327500 15,643889IC Krzyzowa scheme.svg
Łódź Północ A 1 A 2Koniczynka i turbina[74]51°53′32″N 19°37′51″E/51,892222 19,630833IC Lodz-Polnoc scheme.svg
Wrocław Południe A 4 A 8 S 8 / DK 5Koniczynka i turbina[75]51°02′40″N 16°55′59″E/51,044444 16,933056IC Wroclaw-Poludnie scheme.svg

Węzły między autostradami i drogami ekspresowymi

NazwaDroga 1Droga 2Droga 3 / 4TypWspółrzędne geograficzneSchemat
Balice I A 4 S 52Trąbka50°05′13″N 19°48′18″E/50,087000 19,805000IC Balice I scheme.svg
EmiliaA 2 S 14DK91Podwójne Trąbki51°55′00″N 19°21′21″E/51,916667 19,355833?
Jordanowo A 2 S 3Podwójne trąbki[76]52°19′17,51″N 15°32′46,36″E/52,321530 15,546210IC Jordanowo scheme.svg
Konotopa A 2 S 2 S 8Trójkąt52°12′00,4″N 20°50′29,8″E/52,200100 20,841600IC Warszawa-Konotopa scheme.svg
Szczecin Zachód A 6 S 6 DK 13Koniczynka53°20′30″N 14°27′49″E/53,341600 14,463700?
Kraków Bieżanów A 4 S 7Trąbka50°00′46,62″N 20°03′45,29″E/50,012950 20,062580IC Kraków Bieżanów scheme.svg
Kraków Opatkowice A 4 S 7 DK 7Trąbka z dodatkowym połączeniem49°59′31,09″N 19°54′51,70″E/49,991970 19,914360?
Legnica Południe A 4 S 3Podwójne trąbki51°10′04,55″N 16°05′50,32″E/51,167930 16,097310IC Legnica Poludnie scheme.svg
Łódź Południe A 1 S 8Trąbka i gruszka51°38′15,598″N 19°34′42,006″E/51,637666 19,578335IC Lodz Poludnie scheme.svg
Łukowisko A 2 S 19???
Mysłowice Brzęczkowice A 4 S 1Koniczynka50°12′28″N 19°09′58″E/50,207778 19,166111Węzeł Brzęczkowice.jpg
Nowe Marzy A 1 S 5 DK 91Podwójne trąbki[77]53°28′20,71″N 18°37′00,05″E/53,472420 18,616680?
Piotrków Trybunalski Rokszyce A 1 S 12???
Piotrków Trybunalski Zachód A 1 S 8Gruszka51°26′04″N 19°38′32″E/51,434444 19,642222IC Piotrkow Trybunalski Zachod scheme.svg
Poznań Krzesiny A 2 S 5 S 11 / DW 433Koniczynka52°20′45,69″N 16°59′57,11″E/52,346025 16,999197IC Poznan-Krzesiny scheme.svg
Poznań Wschód A 2 S 5Trąbka52°19′01,02″N 17°07′46,45″E/52,316950 17,129569IC Poznan Wschod scheme.svg
Poznań Zachód A 2 S 5 S 11Podwójne trąbki52°26′20″N 16°45′18″E/52,439000 16,755000IC Poznan-Zachod scheme.svg
Pyrzowice A 1 S 1Pół koniczynki50°27′13,3″N 19°03′19,4″E/50,453700 19,055400?
Rzeszów Wschód A 4 S 19 DK 97Podwójne trąbki50°05′30,08″N 22°03′36,94″E/50,091690 22,060260IC Rzeszów Wschód scheme.svg
Rzeszów Zachód A 4 S 19Podwójna trąbka50°06′22,14″N 21°55′14,59″E/50,106150 21,920720IC Rzeszów Zachód.svg
Rzęśnica A 6 S 3 S 6 / DW 142Trąbka (dawniej mieszany)53°25′26,33″N 14°46′13,48″E/53,423980 14,770410?
Szczecin Kijewo A 6 S 10 DK 3 / DK 10Koniczynka53°22′25,82″N 14°42′05,29″E/53,373840 14,701470IC Szczecin-Kijewo scheme.svg
Szczecin Klucz A 6 S 3Trójkąt53°20′20,87″N 14°34′04,33″E/53,339130 14,567870IC Szczecin-Klucz scheme.svg
Toruń Czerniewice A 1 S 10Trąbka[78]52°57′56,92″N 18°40′37,27″E/52,965810 18,677020?
Toruń Lubicz A 1 S 10 DK 10 / DK 80Podwójne trąbki53°01′57,76″N 18°43′50,30″E/53,032710 18,730640?
Warszawa Lubelska A 2 S 2 S 17Koniczynka i turbina[79]52°11′55,0″N 21°16′20,0″E/52,198611 21,272222?
Wrocław Północ A 8 S 5 DK 5Podwójne trąbki51°10′02,17″N 17°01′24,56″E/51,167270 17,023490IC Wroclaw-Polnoc scheme.svg
Wrocław Psie Pole A 8 S 8 DW 372Trąbka51°10′34″N 17°05′14″E/51,176000 17,087100?

Węzły między drogami ekspresowymi

NazwaDroga 1Droga 2Droga 3 / 4TypWspółrzędne geograficzneSchemat
Bielice S 6 S 11Trójkąt54°11′27″N 16°07′15″E/54,190700 16,120900?
Bydgoszcz Błonie S 5 S 10 DW 223Koniczynka53°05′42″N 17°53′48″E/53,094870 17,896610?
Bydgoszcz Zachód S 5 S 10 DK 80Koniczynka??
Gdańsk Południe S 6 S 7 DW 222Zespolony – trąbka i WB54°17′24″N 18°35′13″E/54,290100 18,587000?
Goleniów Północ S 3 S 6Koniczynka i trąbka53°35′18″N 14°49′12″E/53,588200 14,820100?
Elbląg Wschód S 7 S 22 DW 500Mieszany54°08′15″N 19°26′55″E/54,137600 19,448700?
Ełk Wschód S 16 S 61 DK 16???
Kępno S 8 S 11Koniczynka51°18′57″N 18°00′33″E/51,315900 18,009300?
Kielce Zachód S 7 S 74Zespolony – trąbka, koniczynka i WB50°54′25″N 20°34′29″E/50,907000 20,574800?
Kraków Mistrzejowice S 7 S 52Trąbka50°06′00″N 20°01′53″E/50,100100 20,031400?
Kurów Zachód S 12 S 17Trąbka51°26′09″N 22°07′26″E/51,435800 22,123900?
Lublin Sławinek S 12 S 17 S 19Koniczynka i turbina51°17′03″N 22°27′08″E/51,284300 22,452200?
Olsztyn Południe S 16 S 51 DK 16Koniczynka53°43′02″N 20°25′52″E/53,717300 20,431000?
Olsztynek Zachód S 7 S 51Zespolony - gruszka i WB53°34′57″N 20°15′08″E/53,582500 20,252300?
Opacz S 2 S 7 S 8 / DW 719Mieszany52°10′24″N 20°54′44″E/52,173300 20,912200IC Opacz.svg
Ostróda Południe S 5 S 7 DK 16Koniczynka53°41′05″N 20°00′30″E/53,684600 20,008200?
Radom Południe S 7 S 12???
Róża S 8 S 14 DK 12Trąbka51°35′58″N 19°16′29″E/51,599400 19,274600?
Warszawa LotniskoS 2S 79S7Mieszany52°08′20″N 20°59′19″E/52,138861 20,988694?

Zobacz też

Uwagi

 1. W praktyce zdarza się błędne umieszczanie miniaturki znaku D-9 na oznakowaniu znajdującym się w ciągu autostrady. Zobacz przykład z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (2017)
 2. W praktyce zdarza się błędne umieszczanie miniaturki znaku D-7 na oznakowaniu znajdującym się w ciągu drogi ekspresowej.
 3. Odcinek w realizacji oznacza, że podpisana została umowa na budowę albo projekt i budowę w formule PiB (projektuj i buduj, zwanej również ZiZ – zaprojektuj i zbuduj) lub w formule OiB (optymalizuj i buduj).
 4. 12,5 km nowej trasy oraz przebudowa istniejącego odcinka o dł. 2,3 km do parametrów drogi ekspresowej.
 5. Obecnie węzeł nosi nazwę Modlniczka.

Przypisy

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.
 2. Magdalena Romanowska: Polska na 20. miejscu w Europie pod względem jakości dróg. Rynek Infrastruktury, 2020-05-05. [dostęp 2020-05-05]. (pol.).
 3. Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975.
 4. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.U. z 1968 r. nr 27, poz. 183).
 5. § 17. (...) 2. Na drogach specjalnie zaprojektowanych i zbudowanych dla ruchu samochodowego, oznaczonych znakiem „autostrada” (§ 99 ust. 12), zabrania się ruchu pieszych, zwierząt, rowerów i wszelkich innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów samochodowych (również z przyczepami), które na równym poziomym odcinku drogi mogą osiągnąć szybkość co najmniej 40 km na godzinę.

  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.U. z 1968 r. nr 27, poz. 183)
 6. Na drogach tych zabrania się:
  1) prowadzenia nauki jazdy,
  2) zatrzymywania się i postoju w innych miejscach niż oznaczone w celu postoju,
  3) cofania i zawracania,
  4) wjeżdżania na pas rozdzielający jezdnie, włączając w to również połączenia poprzeczne obu jezdni.

  3. Jeżeli kierowca na skutek awarii pojazdu lub z innych podobnych przyczyn zmuszony jest do zatrzymania się na autostradzie (ust. 2), obowiązany jest sprowadzić pojazd poza obręb jezdni, a jeżeli to nie jest możliwe, podjąć wszelkie środki zaradcze w celu uprzedzenia zawczasu innych kierujących o przeszkodzie, jaką napotkają.

  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.U. z 1968 r. nr 27, poz. 183)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
 8. a b Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. (Dz.U. z 2000 r. nr 32, poz. 393)
 9. Piotr Jędrzejak: Ograniczenia prędkości – 140 km/h na autostradach i 120 km/h na ekspresówkach od Nowego Roku. scigacz.pl, 2010-11-22. (pol.).
 10. § 48 ust. 3 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310).
 11. a b A2: Jedna autostrada i dwa systemy rozliczeń z państwem – Rynek Infrastruktury: Porty, Stocznie, Lotnisko, Porty lotnicze, Autostrada, Obwodnica, Energetyka, Ciepłownictwo, Li..., rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2018-01-09].
 12. Ponad 180 mln zł zysku właściciela zarządcy A4 Katowice-Kraków za 2016 r. – Transport drogowy – rp.pl, rp.pl [dostęp 2018-06-07] (pol.).
 13. a b Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2018-01-09].
 14. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 15. a b Od 1 grudnia 2021 r. likwidacja bramek na A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2021-03-31. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 16. Marcin Lis: Dobre wiadomości dla kierowców. Bezterminowy brak opłat na A2. money.pl, 2019-02-01. [dostęp 2019-02-12]. (pol.).
 17. Koniec z kumulacją kar dla kierowców za viaTOLL. [dostęp 2015-09-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-25)].
 18. Przypominamy, że z viaTOLL można korzystać do 30 września - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl, Ministerstwo Finansów [dostęp 2021-07-19] (pol.).
 19. „To skandal, że musimy płacić za stanie”. Czy korki wrócą w niedzielę?. 2014-08-02. [dostęp 2014-08-03].
 20. GDDKiA unieważniła przetarg na rozbudowę bramek na autostradzie A4. 2014-05-12. [dostęp 2014-08-03].
 21. Z viaAUTO miniesz szybciej bramki na A2 i a4. 2014-07-01. [dostęp 2014-08-03].
 22. Korki na polskich autostradach; przy bramkach „lotni inkasenci”, policja wytyczyła objazdy. 2014-08-02. [dostęp 2014-08-03].
 23. Swobodny przejazd przez A1 w wakacyjne weekendy. 2014-08-06. [dostęp 2014-08-07].
 24. Czemu czekamy do bramek na polskiej autostradzie?. 2014-07-28. [dostęp 2014-08-03].
 25. Elektroniczny system poboru opłat zastąpi bramki na autostradach. 2014-05-21. [dostęp 2014-08-03].
 26. Autopay – wygodne płatności automatyczne, autopay.pl [dostęp 2020-02-26].
 27. Odczyt tablic rejestracyjnych – videotolling. autostrada-a4.com.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-02-26)]., autostrada-a4.com.pl.
 28. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy likwidującej szlabany na państwowych autostradach. gov.pl, 2021-03-30. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2004 r. nr 128, poz. 1334).
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz. 220).
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2009 r. nr 187, poz. 1446).
 32. Via Baltica, Via Carpatia i S8 – kluczowe drogi dla Podlaskiego. Bankier.pl. [dostęp 2015-10-12].
 33. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). gov.pl / Ministerstwo Infrastruktury. [dostęp 2018-07-23].
 34. Będzie 3,9 tys. km nowych dróg w Polsce. onet.pl, 2015-09-07.
 35. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Rządowe Centrum Legislacji.
 36. a b c d Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1734).
 37. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2016-05-19.
 38. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 19 maja 2016 [zarchiwizowane z adresu 2016-05-22].
 39. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Rządowe Centrum Legislacji.
 40. a b c Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 784).
 41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1819).
 42. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – paragraf 25. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 43. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – paragraf 29. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 44. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – paragraf 30. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 45. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – paragraf 38. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 46. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – strona 24. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 47. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – strona 25. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 48. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – strona 27. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 49. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – strona 28. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 50. W 2005 w NPR na lata 2007–2013 planowano wydłużenie drogi do Gorzowa Wielkopolskiego (o ok. 320 km.) – Harmonogram budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007–2013; wydłużenie to nie zostało jednak wprowadzone w żadnej aktualizacji Rozporządzenia Rady Ministrów.
 51. „Autostrada pomorska” Gazeta Kościerska 3.12.1938.
 52. Umowa na największy węzęł autostradowy Europy.. gddkia.pl. [dostęp 2012-06-12]. (pol.).
 53. a b Agnieszka Serbeńska, Polskie drogi: Zapał rządowych planów studził brak środków cz. I, rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2016-12-31].
 54. Załącznik nr 2. Wykaz dróg krajowych w tym autostrad i dróg ekspresowych utrzymywanych w 2 podwyższonym standardzie w sezonie zimowym 2003/2004 [PDF], [w:] Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie 2003/2004, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2021-08-14] (pol.).
 55. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071).
 56. Nie będzie autostrady A3, a A2 i A4 będą krótsze, niż planowano, Wyborcza.pl, 13 lipca 2001 [dostęp 2012-06-22] [zarchiwizowane z adresu 2014-01-13].
 57. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011201283/O/D20011283.pdf.
 58. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031741683/O/D20031683.pdf.
 59. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041281334/O/D20041334.pdf.
 60. Google Maps, google.com [dostęp 2019-06-07] (ang.).
 61. Nowy odcinek A4 oddany do użytku :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-06-07] (pol.).
 62. S3: Od dziś jeździmy obwodnicą Gorzowa Wielkopolskiego, „Rynek Infrastruktury”, 9 października 2017 [dostęp 2018-07-23] (pol.).
 63. Jarosław Miłkowski, Drugą nitką obwodnicy Gorzowa pojedziemy już w poniedziałek, „gazetalubuska.pl” [dostęp 2017-10-06] (pol.).
 64. Jeździmy dwiema jezdniami po S3 Sulechów – Zielona Góra, „Rynek Infrastruktury”, 20 października 2017 [dostęp 2018-07-23] (pol.).
 65. Kierowcy pojadą pierwszym odcinkiem S5 na Dolnym Śląsku, „Rynek Infrastruktury”, 6 listopada 2017 [dostęp 2017-11-06] (pol.).
 66. Jest bonus dla kierowców – dodatkowe 5 km S5 przed terminem, „Rynek Infrastruktury”, 6 listopada 2017 [dostęp 2017-11-06] (pol.).
 67. a b c d e f g h i https://www.gov.pl/web/gddkia/ogolne-informacje-o-sieci-drog-krajowych
 68. a b c d e f https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3
 69. Zapomnijmy o złych drogach. Jeździmy coraz wygodniej – tvp.info, tvp.info [dostęp 2019-06-15] (pol.).
 70. 460 km nowych dróg w 2019 r., bankier.pl/ [dostęp 2021-01-01] (pol.).
 71. Ponad 385 km – tyle dróg planujemy oddać do ruchu w 2021 roku, gddkia.gov.pl/ [dostęp 2021-01-01] (pol.).
 72. Podsumowanie 2021 roku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2022-01-24] (pol.).
 73. https://www.gov.pl/attachment/b5bf6875-68fb-44d4-85b0-fa6ef771427d
 74. Zobacz największy węzeł w Polsce z lotu ptaka – 6/8 – Biznes w INTERIA.PL. [dostęp 2015-09-23].
 75. obwodnica-wroclawia.pl, obwodnica-wroclawia.pl [dostęp 2020-07-08] [zarchiwizowane z adresu 2011-12-22] (ang.).
 76. GDDKIA – Stan istniejący. drogas3.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-08-22)]..
 77. Zmiany na węźle A1. Autostrada z trąbką.
 78. Węzeł Czerniewice – zdjęcia na FotoForum | Gazeta.pl. fotoforum.gazeta.pl. [dostęp 2015-09-23].
 79. Plan orientacyjny węzła Lubelska. [dostęp 2017-08-17].

Bibliografia

 • Janusz Kaliński Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2011, ISBN 978-83-7729-116-0.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

A4-PL.svg
Sign of motorway A4 with oficial font Drogowskaz
S5-PL.svg
Sign of expressway S5 with oficial font Drogowskaz
A50-PL.svg
Tabliczka autostrady A50
S11-PL.svg
Sign of expressway S11 with oficial font Drogowskaz
IC Opacz.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 4.0
Schemat węzła Opacz, znajdującego się w ciągu drogi ekspresowej S2, tzw. południowej obwodnicy Warszawy. Węzeł składa się z trzech części, przez co na niektórych mapach drogowych jest zaznaczany jako osobne węzły drogowe.
NowaMapaS1.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S1:
 odcinki istniejące
 odcinki w budowie
 odcinki projektowane
Highway A4 Katowice.JPG
Autor: Stimoroll, Licencja: CC BY-SA 2.5
Autostrada A4 w Katowicach (al. Górnośląska)
NowaMapaS7.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S7:
 
odcinki istniejące
 
istniejąca droga dwujezdniowa
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
S2-PL.svg
Sign of expressway S2 with oficial font Drogowskaz
NowaMapaS10.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S10:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
S86-PL.svg
Sign of expressway S86 with oficial font Drogowskaz
IC Wroclaw-Polnoc scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 4.0
Węzeł autostradowy Wrocław-Północ na skrzyżowaniu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8 E67) i drogi krajowej nr 5 E261 oraz drogi ekspresowej S5 E261 znajdujący się we Wrocławiu.
NowaMapaA6.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg autostrady A6.
S17-PL.svg
Sign of expressway S17 with oficial font Drogowskaz
PL A2 Poznan Komorniki.JPG
Autor: Acubens, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Autostrada A2 w Poznaniu; wezeł "Komorniki"
IC Rzeszów Zachód.svg
Autor: PółCzłowiek-półInfobox, Licencja: CC BY-SA 2.0
Węzeł autostradowy Rzeszów Zachód na skrzyżowaniu dróg A4 i S19
S10-PL.svg
Sign of expressway S10 with oficial font Drogowskaz
IC Rzeszów Wschód scheme.svg
Autor: PółCzłowiek-półInfobox, Licencja: CC BY-SA 2.0
Węzeł autostradowy Rzeszów Wschód na skrzyżowaniu dróg: A4, S19, DK97
S12-PL.svg
Sign of expressway S12 with oficial font Drogowskaz
IC Legnica Poludnie scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 2.0
Schemat węzła autostradowego Legnica Południe, na skrzyżowaniu autostrady A4 (E40) i drogi ekspresowej S3 (E65), usytuowany na południowy zachód od Legnicy.
Uklad Drog II RP.png
Autor: Ciastkoo, Licencja: CC BY 3.0
Docelowy układ autostrad (dróg samochodowych pierwszej kolejności) i dróg ekspresowych (dróg samochodowych drugiej kolejności) w II Rzeczypospolitej.
 
drogi samochodowe I kolejności
 
drogi samochodowe II kolejności
HighwaysMapPoland.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Polskie autostrady i drogi ekspresowe:
 Istniejące
 Przejezdne (na zasadzie tymczasowej org. ruchu)
 W budowie
 Umowa "projektuj i buduj", etap projektowania
 W przetargu
 Planowane
Znak B-33 120kph.svg
Polski znak drogowy - ograniczenie prędkości do 120 km/h
NowaMapaS51.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S51:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
NowaMapaS16.svg
(c) Dawid Skalec, CC BY-SA 3.0
Przebieg drogi S16:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
DK47-PL.svg
Sign of DK 47 with oficial font Drogowskaz
Sweden road sign E1.svg
Sweden road sign: Information signs - Motorväg / Autostrada
A18-PL.svg
Sign of motorway A18 with oficial font Drogowskaz
NowaMapaS11.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S11:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
NowaMapaS86.svg
(c) Dawid Skalec, CC BY-SA 3.0
Przebieg drogi S86:
Znak B-33 40kph.svg
Polski znak drogowy - ograniczenie prędkości do 40 km/h
Znak IIIA – 13 (1968).svg
Znak IIIA – 13: koniec autostrady. Wygląd znaku na podstawie Rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych. (Dz.U. z 1968 r. nr 27, poz. 183)
A6-PL.svg
Sign of motorway A6 with oficial font Drogowskaz
IC Balice I scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 4.0
Węzeł autostradowy Balice I na skrzyżowaniu autostrady A4 (E40/E462) i drogi ekspresowej S7 (E77) znajdujący się w pobliżu Krakowa oraz portu lotniczego Kraków-Balice.
S69-PL.svg
Sign of expressway S69 with ofiginal font Drogowskaz
Droga ekspresowa S47.svg
Autor: Bielsko, Licencja: CC BY-SA 4.0
own work, based on some graphics by User:Rl91
S79-PL.svg
Sign of expressway S79 with oficial font Drogowskaz
NowaMapaS12.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S12:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
NowaMapaA1.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg autostrady A1:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
IC Kraków Bieżanów scheme.svg
Autor: PółCzłowiek-półInfobox, Licencja: CC BY-SA 2.0
Węzeł autostradowy Kraków Bieżanów pomiędzy drogami A4 oraz S7
Most w Mszanie powiat wodzisławski 2015.jpg
Autor: Piotr Hojka, Licencja: CC BY-SA 4.0
Most autostradowy w Mszanie koło Wodzisławia Śląskiego. Leży na 555 km. Autostrady Bursztynowej (A1). Jest najszerszym mostem typu extradosed na świecie.
S52-PL.svg
Sign of expressway S52 with oficial font Drogowskaz
Punkty poboru opłat.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Miejsca poboru opłat na autostradach w Polsce:
▌▌▌▌
punkty poboru opłat
▌▌▌▌▌
odcinki płatne w systemie zamkniętym
odcinki płatne w systemie mieszanym
 
odcinki płatne w systemie otwartym
 
odcinki, które będą budowane i eksploatowane jako płatne
 
pozostałe odcinki
▌▌▌▌▌
dostępna płatność elektroniczna w systemie viaTOLL
▌▌▌▌▌
dostępna płatność elektroniczna w systemach A4Go i Telepass
▌▌▌▌▌
dostępna płatność elektroniczna w systemie AmberGo
IC Lodz-Polnoc scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 4.0
Węzeł autostradowy Łódź-Północ w okolicach Strykowa.
S1-PL.svg
Sign of expressway S1 with oficial font Drogowskaz
NowaMapaS17.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S17:
 odcinki istniejące
 odcinki w budowie
 odcinki projektowane
A12-PL.svg
Sign of motorway A12 with oficial font Drogowskaz
Znak B-33 140kph.svg
Polski znak drogowy - ograniczenie prędkości do 140 km/h
NowaMapaS79.svg
(c) Dawid Skalec, CC BY-SA 3.0
Przebieg drogi S79:
S22-PL.svg
Sign of expressway S22 with oficial font Drogowskaz
S50-PL.svg
Tabliczka drogi ekspresowej S50
Znak B-33 60kph.svg
Polski znak drogowy – ograniczenie prędkości do 60 km/h.
NowaMapaS19.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S19:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
NowaMapaS5.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S5:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
S74-PL.svg
Sign of expressway S74 with oficial font Drogowskaz
NowaMapaA18.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg autostrady A18:
 odcinki istniejące
 odcinki w budowie
 odcinki projektowane
S61-PL.svg
Sign of expressway S61 with oficial font Drogowskaz
Wezelsosnicafromthesky.JPG
Autor: Mikołaj Welon vel Welones, Licencja: CC BY-SA 3.0
węzeł Gliwice-Sośnica - skrzyżowanie Autostrad A1, A4 oraz Drogi Krajowej nr 44 (ul. Pszczyńska)
NowaMapaA8.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg autostrady A8.
IC Szczecin-Kijewo scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 4.0
Węzeł autostradowy Szczecin-Kijewo na skrzyżowaniu autostrady A6, drogi ekspresowej S3 oraz drogi krajowej nr 10 w Kijewie, części Szczecina. Oznakowanie odcinka drogi ekspresowej na podstawie wiedzy własnej.
S8-PL.svg
Sign of expressway S8 with oficial font Drogowskaz
A4 Krakow 20070815 1026.jpg
Autor: Jakub Hałun, Licencja: CC BY-SA 3.0
Autostrada A4 w Krakowie. Widok z wiaduktu na ulicy Hallera w Kosocicach.
S7-PL.svg
Sign of expressway S7 with oficial font Drogowskaz
IC Piotrkow Trybunalski Zachod scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 2.0
Schemat węzła autostradowego Piotrków Trybunalski Zachód, na którym krzyżują się autostrada A1 (E75) oraz droga ekspresowa S8 (E67).
NowaMapaA50.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg autostrady A50.
NowaMapaA2.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg autostrady A2:
 odcinki istniejące
 odcinki istniejące (droga ekspresowa S2)
 odcinki w budowie
 odcinki projektowane
A1-PL.svg
Sign of motorway A1 with original font Drogowskaz
S8 - Węzeł Skuszew (3).JPG
Autor: Omega933, Licencja: CC BY-SA 2.5

DK8 (Poland)

Drogowskazy informujące o zjeździe na węźle Skuszew - Obwodnica Wyszkowa
IC Poznan-Krzesiny scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 3.0
Węzeł autostradowy Poznań Krzesiny na skrzyżowaniu autostrady A2, drogi ekspresowej S5, drogi ekspresowej S11 oraz drogi wojewódzkiej nr 433 w Krzesinach, części Poznania
S6-PL.svg
Sign of S6 with oficial font Drogowskaz
Ambox outdated serious.svg
An outdated clock with a serious icon
NO road sign 502.svg
Norwegian road sign 502.0.
Znak D9+Tabliczka T28.svg
Kompilacja polskich znaków drogowych: D-9 (początek lub kontynuacja autostrady) oraz T-28 (tabliczka wskazująca pobieranie opłaty za przejazd drogą)
Znak B-33 100kph.svg
Polski znak drogowy - ograniczenie prędkości do 100 km/h
NowaMapaS3.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S3:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
S14-PL.svg
Sign of expressway S14 with oficial font Drogowskaz
NowaMapaS50.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi ekspresowej S50.
Historia budowy autostrad i dróg ekspresowych.gif
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Polskie autostrady i drogi ekspresowe:
 
istniejące
 
w budowie
 
projektowane
A3-PL.svg
Sign of motorway A3 with oficial font Drogowskaz
IC Wroclaw-Poludnie scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 4.0
Węzeł autostradowy Wrocław Południe
NowaMapaS74.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S74:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
Docelowy uklad drog.svg
Autor: Follow by white rabbit, Licencja: CC BY-SA 3.0
Docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.
S19-PL.svg
Sign of expressway S19 with ofiginal font Drogowskaz
A8-PL.svg
Sign of motorway A8 with oficial font Drogowskaz
IC Jordanowo scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 2.0
Schemat znajdującego się w budowie węzła autostradowego Jordanowo na skrzyżowaniu autostrady A2 (część trasy europejskiej E30) i budowanej drogi ekspresowej S3 (zaplanowanej jako część trasy europejskiej E65).
PL-Motorways-pl.svg
Autostrady i Drogi Ekspresowe w Polsce
Znak IIIA – 12 (1968).svg
Znak IIIA – 12: autostrada. Wygląd znaku na podstawie Rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych. (Dz.U. z 1968 r. nr 27, poz. 183)
NowaMapaA4.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg autostrady A4:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
NowaMapaS6.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S6:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
Znak B-33 80kph.svg
Polski znak drogowy - ograniczenie prędkości do 80 km/h
PL road sign T-34.svg
Znak T-34 (viaTOLL)
IC Poznan Wschod scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 2.0
Schemat węzła autostradowego Poznań Wschód w Nagradowicach (województwo wielkopolskie), na skrzyżowaniu autostrady A2 (E30) i drogi ekspresowej S5 (E261). Węzeł jest wschodnim końcem Południowej Obwodnicy Poznania oraz południowym krańcem dla Wschodniej Obwodnicy Poznania.
Autostrady płatne w Polsce.svg
Autor: Tbap, Licencja: CC BY-SA 4.0
Stawki za kilometr dla samochodów osobowych na polskich autostradach.

Źródła:

Opłaty: https://www.gddkia.gov.pl/pl/14/oplaty-za-autostrady

Daty wygaśnięcia koncesji: http://edroga.pl/drogi-i-mosty/ppp-w-projektach-autostradowych-i-drogowych-iv-polskie-doswiadczenia-22123278

Odległości: wikipedia

Mapa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:NowaMapaStan.svg

Przyjęte opłaty i odległości:

A1 Gdańsk - Toruń: 29,90zł, 152km (odległość między węzłami Rusocin i Czerniewice)

A2 Świecko - Nowy Tomyśl: 18zł, 87km (odległość między węzłami Rzepin i Nowy Tomyśl)

A2 Nowy Tomyśl - Poznań: 22zł, 45km (odległość między węzłami Nowy Tomyśl i Poznań Zachód)

A2 Poznań - Konin: 44zł, 82km (odległość między węzłami Poznań Wschód i Sługocin)

A2 Konin - Stryków: 9,90zł, 99km (odległość między węzłami Konin Wschód i Stryków)

A4 Katowice - Kraków: 20zł, 50km (odległość między węzłami Balice I i Brzęczkowice)

A4 Gliwice - Wrocław 16,20zł, 166km (odległość między węzłami Gliwice-Sośnica i Bielany Wrocławskie)
Węzeł Brzęczkowice.jpg
Autor: Dawid2849, Licencja: CC BY-SA 4.0
Węzeł Brzęczkowice (A4xS1)
S3-PL.svg
Sign of S3 with oficial font Drogowskaz
S16-PL.svg
Sign of expressway S16 with oficial font Drogowskaz
Znak D7+Tabliczka T28.svg
Kompilacja polskich znaków drogowych: D-7 (początek lub kontynuacja drogi ekspresowej) oraz T-28 (tabliczka wskazująca pobieranie opłaty za przejazd drogą)
NowaMapaS8.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S8:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
IC Lodz Poludnie scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 4.0
Schemat węzła autostradowego Łódź Południe na skrzyżowaniu Autostrady A1 (Autostrady Bursztynowej) (E75) z drogą ekspresową S8 (E67)
NowaMapaS61.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S61:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
S51-PL.svg
Sign of expressway S51 with oficial font Drogowskaz
NowaMapaS52.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S52:
 
odcinki istniejące
 
odcinki w budowie
 
odcinki projektowane
Zarządcy autostrad.svg
Autor: (of original work) Sliwers, Licencja: CC BY 3.0
 
koncesjonariusz
 
analiza systemu realizacji
NowaMapaS22.svg
Autor: , Licencja: CC BY 3.0
Przebieg drogi S22:
IC Poznan-Zachod scheme.svg
Autor: Miko101, Licencja: CC BY-SA 4.0
Węzeł autostradowy Poznań-Zachód (dawniej Głuchowo)
Autostrada A1 Swarożyn-Nowe Marzy.JPG
Autor: Włodzimierz Wysocki, Licencja: CC BY-SA 3.0
Fragment autostrady A1, odcinek Swarożyn-Nowe Marzy. Widok w kierunku Swarożyna. Zdjęcie zrobione z przebiegającej nad autostradą drogi wojewódzkiej nr 272 (wiadukt WD80).
A2-PL.svg
Sign of motorway A2 with oficial font Drogowskaz