Burmistrzowie Cieszyna

Ratusz w Cieszynie – siedziba burmistrza

Pierwsza wzmianka o burmistrzu Cieszyna pochodzi z 1387 roku. Przewodniczył obradom rady miejskiej. Do XVI wieku nie otrzymywał za pełnienie tej funkcji żadnych poborów. Gdy na początku XVII wieku wprowadzono urząd prymatora, pozycja burmistrza uległa osłabieniu. Nie zmienił tej sytuacji fakt likwidacji urzędu prymatora w 1712 roku. Dopiero po 1848 roku burmistrz jako przedstawiciel lokalnego samorządu zaczął odgrywać ważniejszą rolę.

W latach 1945–1990 urząd burmistrza Cieszyna nie istniał. Jednak prezydent miasta z lat 1945–1950, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950–1973 oraz Naczelnicy Miasta z lat 1973–1990 występują w literaturze przedmiotu na listach cieszyńskich burmistrzów ze względu na zbliżone kompetencje. Stanowisko burmistrza przywrócone zostało ponownie w 1990 roku.

Za panowania Piastów (1387–1653)

Urząd burmistrza pojawił się w Cieszynie w drugiej połowie XIV wieku. Jeszcze w 1361 roku w dokumentach pojawia się Piotr, wójt Cieszyna. W 1364 roku Cieszyn przeszedł na prawo magdeburskie, czego efektem było wykształcenie się organów samorządowych (w tym m.in. urzędu burmistrza). Pierwszym znanym burmistrzem był Mikołaj Giseler, figurujący na dokumencie z 1387 roku. Dokument ten jednak nie zachował się nawet w regestrze. Pierwszym potwierdzonym źródłowo burmistrzem Cieszyna jest Mikołaj Kecherle, piastujący swój urząd w 1481 roku.

Burmistrz przewodniczył obradom rady miasta – oprócz niego brali w nich udział rajcy (w Cieszynie było ich czterech), ławnicy i pisarz miejski. Z reguły burmistrzem zostawał kupiec lub rzemieślnik, będący obywatelem danego miasta, dodatkowo legitymującym się prawym pochodzeniem. Do końca XVI wieku burmistrz z racji sprawowanej funkcji nie otrzymywał żadnych poborów. Otrzymywali jednak pewne przywileje finansowe – w 1513 roku książę Kazimierz II uwolnił burmistrza i radców od wszelkich danin na rzecz miasta, szosu, strażowego i innych powinności; mieli płacić tylko podatki królewskie i książęce. Książę Wacław III Adam wyznaczył im wynagrodzenie. Za panowania tego księcia po raz pierwszy burmistrz Cieszyna został podniesiony do stanu szlacheckiego – był nim Andrzej Kecherle. Na przełomie XVI i XVII wieku czterech burmistrzów pochodziło z rodziny Franczków – Jakub (1555, 1556–1557, 1564–1565, 1568–1569), Jakub młodszy (1582–1584), Mikołaj (1598, 1603–1607) i Wacław (1599). Był to jedyny przypadek w dziejach miasta, by aż tylu burmistrzów należało do jednej rodziny.

Upadek urzędu burmistrza datuje się na początek XVII wieku. Za panowania księcia Adama Wacława pojawił się urząd prymatora, który z ramienia władz państwowych sprawował funkcję kontrolną nad samorządem i stał wyżej od burmistrza. Nieraz prymatorami zostawali dawni burmistrzowie[1]. W drugiej połowie XVII wieku inwokacja w księgach sądowych brzmiała Prymator, burmistrz i rada miasta Cieszyna (zamiast wcześniejszej wersji – My burmistrz i rada miasta Cieszyna).

Za panowania Habsburgów (1653–1918)

Ludwik Klucki, burmistrz Cieszyna w latach 1850–1861

W 1653 roku po śmierci księżnej Elżbiety Lukrecji rządy w Księstwie Cieszyńskim objęli Habsburgowie. Przedstawiciele tej dynastii konsekwentnie dążyli do osłabienia samorządności w swoim państwie. Wprawdzie dwaj pierwsi burmistrzowie z czasów panowania Habsburgów – Andrzej Wildau i Wacław Pohledeczky zostali podniesieni do stanu szlacheckiego, lecz ogólnie następował spadek znaczenia piastowanego przez nich urzędu[2]. Dodatkowo dochodziło do sporów między burmistrzem a prymatorem.

Jan Demel von Elswehr, burmistrz Cieszyna w latach 1861–1875 i 1876–1892

Ten ostatni otrzymał cesarską instrukcję, że przy głosowaniu ma stosować się do większości; wyjątek mógł uczynić jedynie w nadzwyczajnych wypadkach. Zakazano mu dodatkowo podejmowania jakichkolwiek decyzji na własną rękę bez zgody burmistrza i radców[3]. Rada miasta Cieszyna prosiła o zniesienie urzędu prymatora, co nastąpiło w 1712 roku. W tym czasie pensja burmistrza wynosiła 120 florenów (według budżetu z 1680 roku). Spośród cieszyńskich burmistrzów z XVIII wieku najbardziej znanym był Leopold Innocenty Nepomucen Polzer, prawnik i historyk amator.

Od 1813 roku burmistrz otrzymywał pensję w wysokości 800 florenów, jednak nakazano obsadzać ten urząd prawnikami. W latach 1814–1848 burmistrzem był Alojzy Kaufmann; był nim przez 34 lata i jest to najdłuższa potwierdzona kadencja w dziejach miasta. Rola burmistrza wzrosła po reformach przeprowadzonych po Wiośnie Ludów, gdy przywrócono pełny samorząd miejski. W efekcie w latach 1850–1861 burmistrzem był cieszący się dużą popularnością prawnik Ludwik Klucki, znany z polonofilskiej postawy.

Po 1859 roku, czyli w okresie konstytucyjnym w monarchii Habsburgów, kadencja rady miejskiej trwała trzy lata; rada miejska wybierała zarząd na czele z burmistrzem.

Po 1918 roku

W latach 1920–1922 władzę w mieście sprawował komisarz miasta: pierwszym był Józef Duda (1920–1922), drugim Jan Michejda (1922). W 1922 roku przywrócono urząd burmistrza.

Od 1 września do października 1939 roku zarządem miasta kierował kominiarz Artur Gabrisch, później – aż do końca hitlerowskiej okupacji burmistrzem był urzędnik przysłany z Niemiec – Wilhelm Koperberg.

5 maja 1945 roku przywrócono w Cieszynie polską administrację, jednak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zlikwidowano urząd burmistrza. W latach 1945–1950 władza znajdowała się w ręku Prezydenta, w latach 1950–1973 przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej, a od 1973 do 1990 roku – Naczelnika Miasta. Urząd burmistrza ponownie zaczął funkcjonować w 1990 roku.

Lista burmistrzów Cieszyna

Burmistrzowie do 1920 roku

Lp.Imię i nazwiskoDaty sprawowania urzęduInformacje dodatkowe
1Mikołaj Giseler1387Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[4].
2Jan Dirsno1416Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[5].
3Mikołaj Brewer1419Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[6].
4Mateusz Banaris1420Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[7]. Przypuszcza się, że mógł być łaziebnikiem[8].
5Bleichar1440Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[6].
6Mikny1450Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[6]. W dokumentach pojawia się w 1440 roku jako rzeźnik[9].
7Mikołaj Kecherle1468Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[10]. Po raz pierwszy.
8Piotr Kawalec1480Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11].
9Mikołaj Kecherle1481Po raz drugi.
10Mikołaj Kecherle1483Po raz trzeci.
11Łukasz Fleischer (Łukasz Rzeźnik)1485Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11].
12Marcin Schneider (Marcin Krawiec)1488Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11]. Po raz pierwszy.
13Mathes Fuhrmann (Mateusz Furman, Maciej Woźnica)1491Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11]. Po raz pierwszy.
14Marcin Schneider (Marcin Krawiec)1496[12]Nieznany starszej literaturze. Po raz drugi.
15Mikołaj Schneider (Mikołaj Krawiec)1499Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11]. Po raz pierwszy.
16Jan Czech1501–1502[13]Po raz pierwszy.
17Mateusz Furman1503[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
18Fabian1504Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11].
19Mikołaj Krawiec1506[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
20Łukasz Grindler1507Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[14].
21Stefan Czandczer1508–1509[15]Po raz pierwszy.
22Jan Czech1509[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
23Stefan Czandczer1510–1511Po raz drugi.
24Stefan Złotnik1511–1512[16]Po raz pierwszy
25Stefan Czandczer1512[12] lub 1513[17]Po raz trzeci.
26Stefan Złotnik1513[12] lub 1512[17]Po raz drugi.
27Stefan Czandczer1514–1515[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz czwarty.
28Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach)1515[18]Po raz pierwszy
29Stefan Złotnik1516Po raz trzeci.
30Andrysek1517Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[19]. Po raz pierwszy.
31Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach)1519Po raz drugi.
32Wawrzyniec Sukiennik1521Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[14]. Po raz pierwszy.
33Maciej Hanek1524Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[14].
34Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach)1526Po raz trzeci.
35Maciej Rzeźnik1527Jego imię odczytywano także jako Mateusz[20]. Po raz pierwszy.
36Wawrzyniec Piekarz1528
37Maciej Rzeźnik1529[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi
38Stefan Złotnik1530Po raz czwarty.
39Andrysek1530–1531[21]Po raz drugi.
40Maciej Rzeźnik1532–1533[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz trzeci.
41Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach)1534Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[22]. Po raz czwarty.
42Andrysek1535[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz trzeci.
43Stefan Złotnik1536Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[22]. Po raz piąty.
44Maciej Rzeźnik1537[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz czwarty.
45Wawrzyniec Sukiennik1538[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
46Andrzej Kecherle1539–1540[22] lub 1539–1541[12]Pierwszy nobilitowany burmistrz Cieszyna. Po raz pierwszy.
47Klimek Krawiec1542Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23].
48Jan Złotnik1543Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23]. Pasierb Stefana Złotnika.
49Andrzej Kecherle1544–1545[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
50Piotr Netopirz1546Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23]. Po raz pierwszy.
51Maciej Krawiec1547Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[22]. Po raz pierwszy.
52Jan Weyssek1548Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[22].
53Maciej Krawiec1549[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
54Klimek, czyli Jakub Kolbasa1550Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[22].
55Piotr Netopirz1551–1552[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
56Maciej Spassowski1553Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[22].
57Franciszek Tiessky1554Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[22]. Po raz pierwszy.
58Jakub Franczek1555Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[22]. Po raz pierwszy.
59Mateusz vel Maciej Krawiec1556Po raz pierwszy.
60Piotr Netopirz1556[22] lub 1556–1557[12]Po raz trzeci.
61Jakub Franczek1556–1557[24]Po raz drugi.
62Mateusz vel Maciej Krawiec1558–1559Po raz drugi.
63Franciszek Tiessky1559–1561[25]Po raz drugi.
64Melchior Chudoba1561–1562[26]Po raz pierwszy.
65Franciszek Tiessky1562–1563[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz trzeci.
66Melchior Chudoba1563–1564Po raz drugi.
67Jakub Franczek1564–1565Po raz trzeci.
68Piotr Szubart (Piotr Piekarz).1565-1566
69Wacław Komutre1566–1568[27]
70Jakub Franczek1568–1569Po raz czwarty.
71Wawrzyniec Herczok1571
72Jan Delong1576
73Marcin Wintergrun1577–1578Po raz pierwszy.
74Piotr Szorpa1578[28] lub 1579[12]
75Marcin Wintergrun1580Po raz drugi.
76Jakub Franczek młodszy1582–1584
77Maciej Subor1585[29]
78Piotr Szopa1588–1589[12]Nieznany w starszej literaturze.
79Klaudiusz Strauss1590–1591Po raz pierwszy
80Maciej Reis1592Po raz pierwszy.
81Maciej Szubart1594
82Maciej Reis1595–1596Po raz drugi.
83Klaudiusz Strauss1597–1598Po raz drugi.
84Mikołaj Franczek1598Po raz pierwszy.
85Wacław Franczek1599[30]Nieznany w starszej literaturze.
86Jerzy Penkala1600–1601
87Andrzej Zyrowy (Zwawy)1601–1603
88Mikołaj Franczek1603–1607Po raz drugi.
89Maciej Schubart1607
90Tomasz Scholcz1608[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz pierwszy.
91Tomasz Scholcz1612–1613Po raz drugi.
92Maciej Reis1613Po raz trzeci.
93Jan Dubrawski1614
94Maciej Jakel1618–1625Po raz pierwszy.
95Marcin Ondrzejski1625
96Maciej Jakel1627Po raz drugi.
97Fryderyk Reis1629–1636
98Antoni Larquandt (de Lanqvard)1638 i 1641Pominięty w najnowszym zestawieniu burmistrzów Cieszyna[29].
99Michał Werner1638Po raz pierwszy.
100Sebald Bleicher1639
101Michał Werner1640–1641[31]Po raz drugi.
102Jan Krauze1642–1644[12]Nieznany w starszej literaturze. Po raz pierwszy.
103Jan Czerwonka1648–1650[12]Nieznany w starszej literaturze.
104Jan Krauze1648–1650[32]Po raz drugi.
105Andrzej Wildau1651–1654Drugi burmistrz Cieszyna podniesiony do stanu szlacheckiego. Po raz pierwszy.
106Wacław Pohledeczky1655–1670Trzeci burmistrz Cieszyna podniesiony do stanu szlacheckiego.
107Jan Jerzy Roth1672[12]Nieznany w starszej literaturze.
108Jan Jerzy Heymann1686–1689
109Jakub Ambroży Angelek1690
110Krzysztof Kampf1696
111Gotfryd Ernest Frey1707–1720
112Jan Jerzy Clemens1721–1727
113Henryk de Rudolphi1727–1730Po raz pierwszy.
114Ferdynand Leopold Peter1730
115Henryk de Rudolphi1731–1734Po raz drugi.
116Leopold Innocenty Nepomucen Polzer1735–1750
117Franciszek Bilowitzky1750-1761
118Jan Ignacy Sarkander1762–1775
119Franciszek Kaliwoda1775Po raz pierwszy.
120Józef Weber1776–1777Po raz pierwszy.
121Franciszek Kaliwoda1778Po raz drugi.
122Józef Weber1778–1787Po raz drugi.
123Maksymilian Bilowitzky1787–1791
124Józef Metz1792
125Jan Klein1793–1797
126Jan Schalata1797-1808
127Franciszek Warlinger1808–1814
128Alojzy Kaufmann1814–1847Pełnił swój urząd najdłużej ze wszystkich burmistrzów Cieszyna.
129Franciszek Rothleuther1848–1849
130Ludwik Klucki1850–1861
131Johann Demel von Elswehr1861–1875Czwarty burmistrz Cieszyna podniesiony do stanu szlacheckiego. Po raz pierwszy.
132Jakub Skrobanek1875–1876
133Johann Demel von Elswehr1876–1892Po raz drugi
134Leonard Demel von Elswehr1892–1908Syn poprzedniego. Po raz pierwszy.
135Rudolf Bukowski1908–1913
136Leonard Demel von Elswehr1913–1915Po raz drugi.
137Alojzy Gamroth1916–1920

Komisarze miasta

Lp.Imię i nazwiskoDaty sprawowania urzęduInformacje dodatkowe
138Józef Duda1920–1922
139Jan Michejda1922Po raz pierwszy (później jako burmistrz).

Burmistrzowie w latach 1922–1945

Lp.Imię i nazwiskoDaty sprawowania urzęduInformacje dodatkowe
140Jan Michejda1922–1927Po raz drugi (poprzednio jako komisarz).
141Józef Londzin1927–1929
142Władysław Michejda1929–1937Bratanek Jana.
143Rudolf Halfar1937–1939
144Artur Gabrisch1939
145Wilhelm Koperberg1939–1945

Prezydent w latach 1945–1950

Lp.Imię i nazwiskoDaty sprawowania urzęduInformacje dodatkowe
146Jan Smotrycki1945–1950Pierwszy i zarazem ostatni prezydent Cieszyna.

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej

Lp.Imię i nazwiskoDaty sprawowania urzęduInformacje dodatkowe
147Wincenty Zając1950–1953Po raz pierwszy.
148Józef Nowak1953–1956
149Jan Foltyn1956–1958
150Karol Zielonka1958–1962
151Wincenty Zając1962–1963Po raz drugi.
152Boguchwał Mitręga1963–1967
153Jan Kulig1967–1973Po raz pierwszy (później jako Naczelnik Miasta).

Naczelnicy Miasta

Lp.Imię i nazwiskoDaty sprawowania urzęduInformacje dodatkowe
154Jan Kulig1973–1977Po raz drugi (poprzednio jako Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej).
155Stanisław Łuczkiewicz1977–1980
156Zbigniew Krajewski1980–1981
157Edward Matuszek1981–1990
158Ryszard Mazur1990

Burmistrzowie od 1990 roku

Lp.Imię i nazwiskoDaty sprawowania urzęduInformacje dodatkowe
159Jan Olbrycht1990–1998W 1994 roku został wybrany na drugą kadencję.
160Bogdan Ficek1998–2010W 2002 roku został wybrany na drugą kadencję, w 2006 roku na trzecią.
161Mieczysław Szczurek2010–2014
162Ryszard Macura2014–2018
163Gabriela Staszkiewicz2018–

Przypisy

 1. W 1615 roku prymatorem był Maciej Reis, były burmistrz, a w 1644 roku Antoni Larquart.
 2. W 1674 roku zlicytowano dom byłego burmistrza Wacława Pohledeczkyego, który musiał opuścić Cieszyn w dziadowskim odzieniu.
 3. F. Popiołek, Szkice z dziejów Cieszyna, s. 58.
 4. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 22, 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 118; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 5. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 118; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 6. a b c M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 23, 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 118; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 7. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 23, 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 8. W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 118.
 9. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 23.
 10. W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 11. a b c d e f M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 24, 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 12. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [1] (ostatni dostęp 2007-06-15).
 13. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [2] (ostatni dostęp 2007-06-15). W starszej literaturze podaje się, że Jan Czech pełnił urząd w 1501 roku, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 14. a b c M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 15. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [3] (ostatni dostęp 2007-06-15). W starszej literaturze podaje się, że Stefan Czandczer pełnił urząd w latach 1508–1510, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 16. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [4] (ostatni dostęp 2007-06-15). W starszej literaturze podaje się, że Stefan Złotnik pełnił urząd w 1512 roku, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 17. a b W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 18. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [5] (ostatni dostęp 2007-06-15). W starszej literaturze podaje się, że Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach) pełnił urząd w 1514 roku, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 19. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 25, 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 20. W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 21. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [6] (ostatni dostęp 2007-06-15). W starszej literaturze podaje się, że Marcin Andrysek pełnił urząd w 1531 roku, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 22. a b c d e f g h i j M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 23. a b c M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 24. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [7] (ostatni dostęp 2007-06-15). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74) podaje, że w 1556 roku burmistrzem był Marcin Tszaldo, a w 1557 Jakub Franczek.
 25. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [8] (ostatni dostęp 2007-06-15). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74) podaje, że Tiessky był burmistrzem w latach 1559–1560.
 26. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [9] (ostatni dostęp 2007-06-15). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74) podaje, że Melchior Chudoba był burmistrzem w 1561 roku.
 27. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [10] (ostatni dostęp 2007-06-15). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74) podaje, że Komutre był burmistrzem w latach 1566–1567.
 28. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 29. a b Pomija go W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [11] (ostatni dostęp 2007-06-15).
 30. W. Gojniczek, Elita władzy w Cieszynie na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Samorządowość i elity władzy w Cieszynie na przestrzeni dziejów pod red. I Panica, Cieszyn 2002, s. 76.
 31. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [12] (ostatni dostęp 2007-06-15). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 75) podaje, że Werner był burmistrzem w 1641 roku.
 32. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [13] (ostatni dostęp 2007-06-15). Dawniej podawano (W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 75), że Krauze był burmistrzem w 1649 roku.

Bibliografia

 • Gojniczek W., Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, [w:] 500 lat ratusza i rynku w Cieszynie 1496–1996, pod red. I. Panica i M. Makowskiego, Cieszyn 1996, s. 67–82.
 • Iwanek W., Burmistrzowie Cieszyna, [w:] Kalendarz Cieszyński 1993, Cieszyn 1992, s. 117–122.
 • Landwehr von Pragenau M., Geschichte der Stadt Teschen, Würzburg 1976, s. 119.
 • Popiołek F., Szkice z dziejów Cieszyna, Katowice 1957, s. 58–62, 66–67.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Tesin-namesti.jpg
Main square in Cieszyn
Ludwik Klucki.jpg
Ludwik Klucki, mayor of Cieszyn
Johann Demel.jpg
Johann Demel von Elswehr, mayor of Cieszyn