Chmura (meteorologia)

Wolkenstockwerke.pngCirr-
Alto- et al.
Strat- et al.

Chmury – obserwowane w atmosferze skupiska kondensatów substancji występującej w postaci pary. W atmosferze ziemskiej jest to para wodna[1]. Ochładzanie zmniejsza prężność pary nasyconej, osiągnięcie temperatury punktu rosy powoduje nasycenie pary wodnej (saturację), dalsze ochładzanie wywołuje przesycenie i kondensację. Kondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i sublimacja (w przypadku chmur lodowych) zachodzą w atmosferze na chmurowych lub lodowych jądrach (zarodkach) nukleacji.

Chmury

Fizyka chmur

Rodzaje chmur

Chmury będące obiektami badania fizyki chmur to zbiorowiska unoszących się w powietrzu cząstek w postaci kropelek wody, kryształków lodu albo ich mieszaniny.

Fizykę chmur można podzielić na trzy działy, w zależności od sposobu podejścia do obiektu badań. Są to: mikrofizyka chmur, makrofizyka chmur[a] i fizyka układów chmurowych. Do fizyki chmur włącza się też fizykę opadów, tj. cząstek (kropli wody lub bryłek lodu) tak dużych, że nie można zaniedbać ich, następującego pod wpływem siły ciężkości, ruchu względem powietrza. Mikrofizyka chmur jest fizyką pojedynczej cząstki chmurowej lub dyskretnego zbioru takich indywidualnych cząstek w ich wzajemnym oddziaływaniu. Makrofizyka chmur traktuje chmurę jako ośrodek ciągły (taki jak gaz lub ciecz, abstrahując od jej mikrostruktury kropelkowej lub kryształkowej), charakteryzowany przez zmienne zależne od punktu w przestrzeni i czasie. Realną interpretacją punktu w przestrzeni i czasie jest, tak jak w klasycznej teorii ośrodków ciągłych, pewna skończona objętość przestrzenna i skończony przedział czasu, których kształt i wielkość zależy od przyjętej skali opisu. W ujęciu makrofizycznym chmurę charakteryzuje, poza ogólnofizycznymi wielkościami, takimi jak temperatura, ciśnienie, prędkość ruchu itp., wielkość zwana wodnością, określająca masę ciekłej wody zawartej w jednostce objętości powietrza. Pojęcie wodności można też odnosić tylko do określonej frakcji wody chmurowej lub opadowej. Przez wodę chmurową rozumiemy tę część zawartej w chmurze wody, dla której można zaniedbać jej ruch względem powietrza i traktować jako swego rodzaju składnik gazowy, w odróżnieniu od wody opadowej, która może się względem powietrza przemieszczać pod działaniem grawitacji. W odniesieniu do chmur lodowych lub mieszanych można by mówić o lodności, ale ten termin nie jest przyjęty w języku polskim. Poza szeroko rozumianymi fizycznymi własnościami chmury, makrofizyka chmur zajmuje się również morfologiczną strukturą różnych typów chmur oraz mechanizmami ich powstawania i ewolucji. Fizyka układów chmurowych zajmuje się zespołami indywidualnych chmur, tworzącymi się pod wpływem procesów meteorologicznych niezależnych od chmur lub jako wynik ich samoorganizacji. Zajmuje się takimi zjawiskami, jak widoczne na obrazach satelitarnych struktury falowe, pola komórek konwekcyjnych, ścieżki i grzędy chmur konwekcyjnych, mezoskalowe kompleksy konwekcyjne, układy chmur frontowych itp. Jest to więc dziedzina na pograniczu fizyki chmur i mezometeorologii lub ogólnie meteorologii dynamicznej. Obrazowo mówiąc, mikrofizyka chmur jest fizyką chmury widzianej przez mikroskop, makrofizyka – fizyką chmury oglądanej „nieuzbrojonym okiem” z powierzchni Ziemi lub pokładu samolotu, zaś fizyka układów chmurowych – fizyką chmur widzianych ze sztucznego satelity Ziemi lub na ekranie radaru.

Organizacja chmur i mgieł

Rolki nisko leżącego stratusa zaobserwowane w Half Moon Bay w Kalifornii

Chmury lub mgły organizują się w specyficzne struktury takie jak otwarte i zamknięte komórki konwekcyjne, uliczki chmur, podłużne i poprzeczne rolki i inne, na skutek ruchu mas powietrza. Tego typu organizacja jest zazwyczaj obserwowana na zdjęciach satelitarnych lub lotniczych nad oceanami. Rodzaj organizacji zależy od wysokości warstwy granicznej, stabilności kolumny atmosferycznej, prędkości wiatru, pionowego profilu wiatru. Za organizację chmur i mgieł często odpowiedzialne są fale atmosferyczne. Zjawisko przypomina także komórki Bénarda obserwowane w warunkach laboratoryjnych.

Zjawiskami tymi zajmują się nie tylko meteorolodzy, ale także żeglarze klas olimpijskich[2][3], dla których oscylacje wiatru w skali kilku minut są istotne. Np. wiatr pulsujący związany jest z poprzecznymi rolkami chmurowymi, wiatr oscylujący związany jest z rolkami podłużnymi.

Podział chmur

Chmury można podzielić na różne sposoby:

 • ze względu na wysokość występowania – wg pięter – na:
  • chmury niskie,
  • chmury średnie,
  • chmury wysokie;
 • ze względu na kształt na:
  • chmury kłębiaste,
  • chmury warstwowe,
  • chmury pierzaste;
 • ze względu na budowę wewnętrzną:
 • ze względu na sposób powstania:

Typologia ta obejmuje chmury występujące w troposferze. Oprócz nich w regionach polarnych występują chmury położone w wyższych warstwach atmosfery. Na wysokości 15–25 km, w stratosferze występują polarne chmury stratosferyczne, do których zalicza się obłoki perłowe. Na wysokościach 75–85 km ponad powierzchnią ziemi, w mezosferze występują obłoki srebrzyste.

Nazewnictwo chmur

Pierwsza klasyfikacja chmur opublikowana została przez Luke’a Howarda w 1803. Znanych jest wiele rozmaitych odmian podstawowych rodzajów chmur. Odmiany te zostały skatalogowane w dziele „Międzynarodowy atlas chmur” opublikowanym przez Światową Organizację Meteorologiczną. Atlas został zaktualizowany i opracowany w wersji multimedialnej w 2017 r[4][5].

Analogicznie jak w nomenklaturze botanicznej i zoologicznej łacińskie nazwy rodzajów zapisywane są od wielkiej litery, określenia gatunkowe od małej. Takie łacińskie zapisy jednostek systematycznych (rodzaj i gatunek, ewentualnie też odmiana) tekście wyróżniane są kursywą (np.: Cirrocumulus stratiformis lacunosus, tzn. chmury kłębiaste pierzaste w kształcie warstwy przypominającej plaster miodu).

W języku polskim, m.in. w podręcznikach, używane są odpowiedniki polskie nazw łacińskich[b]. Ponadto stosuje zapożyczenia łacińskie, pisane od małej litery (np.: cirrocumulus, cirrocumulusy)[6].

Charakterystyczne cechy chmur (według J. Czirkowa 1989) i prawdopodobieństwo (p) wystąpienia z nich opadów (w %)[7]
Rodzaj chmurWysokość
podstawy w km
Zasięg pionowyp
Chmury wysokie

Pierzaste – Cirrus (Ci)

Pierzaste warstwowe – Cirrostratus (Cs)

Pierzaste kłębiaste – Cirrocumulus (Cc)

7–10

6–8

6–8

od setek m do kilku km

od 0,1 do kilku km

0,2–0,4 km

0

0

0

Chmury średnie

Średnie warstwowe – Altostratus (As)

Średnie kłębiaste – Altocumulus (Ac)

3–5

2–6

0,2–0,7 km

1–2 km

2

14

Chmury niskie

Kłębiaste warstwowe – Stratocumulus (Sc)

Warstwowe – Stratus (St)

0,1–1,0

0,6–1,5

0,1–0,7

do kilku km

0,2–0,8 km

0,2–0,8 km

56

13

11

Chmura o budowie pionowej

Warstwowe deszczowe – Nimbostratus (Ns)[c][8]

Kłębiaste – Cumulus (Cu)

Kłębiaste deszczowe – Cumulonimbus (Cb)

0,2-0,5

0,6–2,5

0,4–2,5


od setek m do kilku km

od kilku km do tropopauzy


0[d]

4

Lista rodzajów i wybranych gatunków chmur, z czterech rodzin (pięter)

 • Wysokie
  • Cirrus.svg Cirrus – chmury pierzaste
  • Cirrostratus.svg Cirrostratus – chmura pierzasto-warstwowa
  • Cirrocumulus.svg Cirrocumulus – chmury pierzasto-kłębiaste, tzw. „baranki”, jeden z rodzajów chmur lodowych
 • Średnie
  • Altostratus.svg Altostratus – chmura średnia warstwowa, o mieszanym składzie
  • Altocumulus.svg Altocumulus – chmury średnie kłębiaste
   • Altocumulus lenticularis.svg Altocumulus lenticularis – chmura średnia kłębiasta soczewkowata (lub o kształcie wrzecionowatym), składająca się z przechłodzonej wody
 • Niskie
  • Stratocumulus.svg Stratocumulus – chmura kłębiasto-warstwowa – chmura piętra niskiego, zbudowana z kropelek wody
  • Stratus.svg Stratus, łac. ‘rozciągnięty’ – chmura warstwowa, w przypadku dużej grubości dająca gęstą, szarą okrywę, może obniżyć się do podłoża atmosfery jako mgła
 • Niskie z pewnymi cechami budowy pionowej
  • Nimbostratus.svg Nimbostratus – chmura deszczowa bądź śniegowa – dość ciemna, gęsta chmura o składzie mieszanym, o rozciągłości nieraz dziesiątków kilometrów
  • Clouds CL 1.svg Cumulus – chmura kłębiasta – chmura piętra niskiego z płaską podstawą, wypiętrzająca się w górę w wyniku ruchów konwekcyjnych
   • Cumulus fractus – chmura kłębiasta powstała w wyniku rozpadu innego cumulusa
   • Cumulus humilis – chmura kłębiasta pięknej pogody, gatunek o stosunkowo płaskiej górnej powierzchni, większej szerokości niż wysokości
   • Cumulus mediocris – chmura kłębiasta średniej wielkości z szarą podstawą, może powodować przelotne opady o niskiej intensywności
 • Niskie o wyraźnych cechach budowy pionowej
  • Clouds CL 2.svg Cumulus – chmura kłębiasta
   • Cumulus congestus – chmura kłębiasta wyraźnie wypiętrzona z szarą podstawą, może powodować przelotne opady o zwiększonej intensywności
  • Cumulonimbus.svg Cumulonimbus – chmura kłębiasto-deszczowa, która może przekształcić się w gatunek chmury burzowej, a wtedy posiada w górnej części kowadło (łac. incus), zbudowane z kryształków lodu

Zestawienie informacji na temat 10 rodzajów chmur

Nazwa międzynarodowaSkrót nazwyPolska nazwa rodzaju chmuryPiętro występowania w troposferzeOznaczenie graficznePrzykładGłówny budulec chmuryOpady oraz zjawiska towarzyszące chmurze
AltocumulusAcśrednia kłębiastaśrednieAltocumulus.svgAltocumulus02.jpgkrople wody
AltostratusAsśrednia warstwowaśrednieAltostratus.svgAltostratusClouds.jpgkrople wody i kryształki loduprzy większej grubości chmur – opad drobnego deszczu lub śniegu
CirrusCipierzastawysokieCirrus.svgkryształki lodu
CirrocumulusCcpierzasto-kłębiasta, pierzasta kłębiastawysokieCirrocumulus.svgCirrocumulus4 - NOAA.jpgkryształki lodu
CirrostratusCspierzasto-warstwowa, pierzasta warstwowawysokieCirrostratus.svgCs1.jpgkryształki lodu
CumulusCukłębiastaniskie z pewnymi cechami budowy pionowejClouds CL 1.svg lub Clouds CL 2.svgCumulus 01.jpgkrople wodyte najwyżej rozbudowane pionowo dają małe lub umiarkowane opady deszczu
CumulonimbusCbkłębiasto-deszczowa, kłębiasta deszczowaniskie, średnie, wysokie[9]Cumulonimbus.svgBig Cumulonimbus.JPGkrople wody (w dolnej części chmury) i kryształki lodu (w górnej części chmury)zwykle intensywne, czasami gwałtowne opady deszczu, śniegu, gradu; u gatunku capillatus opadom towarzyszą wyładowania elektryczne (burze)
NimbostratusNswarstwowo-deszczowa, warstwowa deszczowaniskie z pewnymi cechami budowy pionowejNimbostratus.svg2014 Nimbostratus.jpgkrople wody i kryształki loduciągły opad deszczu lub śniegu
StratusStwarstwowaniskieStratus.svgSun through Stratus.JPGkrople wodyczęsto mżawka lub śnieg ziarnisty
StratocumulusSckłębiasto-warstwowa, kłębiasta warstwowaniskieStratocumulus.svgLarge Stratocumulus.JPGkrople wodyniekiedy niewielkie opady deszczu lub virga

Klasyfikacja chmur

Wymienione w tabeli gatunki i formy specjalne uszeregowano według częstości występowania[4].

Rodzaj chmurGatunkiOdmianyFormy specjalne i zjawiska towarzyszące chmurzePrzykład[e]
Cirrusfibratus
uncinus
spissatus
castellanus
floccus
intortus
radiatus
vertebratus
duplicatus
mamma
fluctus
Cirrus fibratus
Cirrus fibratus vertebratus
Cirrocumulusstratiformis
len
castellanus
floccus
undulatus
lacunosus
virga
mamma
cavum
Cirrocumulus stratiformis perlucidus
Cirrocumulus stratiformis
Cirrostratusfibratus
nebulosus
duplicatus
undulatus
Cirrostratus nebulosus undulatus
Cirrostratus nebulosus undulatus
Altocumulusstratiformis
lenticularis
castellanus
floccus
volutus
translucidus
perlucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
virga
mamma
cavum
fluctus
asperitas
Altocumulus
Altocumulus stratiformis perlucidus
Altostratus translucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
virga
praecipitatio
pannus
mamma
Altostratus
Altostratus translucidus
Stratocumulusstratiformis
lenticularis
castellanus
floccus
volutus
translucidus
perlucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
virga
mamma
praecipitatio
fluctus
asperitas
cavum
Stratocumulus
Stratocumulus stratiformis perlucidus
Stratusnebulosus
fractus
opacus
translucidus
undulatus
praecipitatio
fluctus
Stratus
Stratus fractus zbliżony do nebulosus
Cumulushumilis
mediocris
congestus
fractus
radiatusvirga
praecipitatio
pileus
velum
arcus
pannus
fluctus
tuba
Cumulus
Cumulus humilis
Nimbostratus  praecipitatio
virga
pannus
Nimbostratus
Nimbostratus
Cumulonimbuscalvus
capillatus
 praecipitatio
virga
pannus
incus
mamma
pileus
velum
arcus
murus
cauda
flumen
tuba
Cumulonimbus
Cumulonimbus capillatus incus

Chmury macierzyste – genitus

[10]

 • altocumulogenitus (acgen) – utworzony przez częściową transformację chmury altocumulus;
 • altostratogenitus (asgen) – utworzony przez częściową transformację chmury altostratus;
 • cirrogenitus – utworzony przez częściową transformację cirrus;
 • cirrocumulogenitus (ccgen) – utworzony przez częściową transformację cirrocumulus;
 • cirrostratogenitus – utworzony przez częściową transformację cirrostratus;
 • cumulogenitus (cugen) – utworzony przez częściową transformację cumulus;
 • cumulonimbogenitus (cbgen) – utworzony przez częściową transformację cumulonimbus;
 • nimbostratogenitus (nsgen) – utworzony przez częściową transformację nimbostratus;
 • stratogenitus – utworzony przez częściową transformację stratus;
 • stratocumulogenitus (scgen) – utworzony przez częściową transformację stratocumulus.

Chmury na innych planetach

Chmury na Neptunie

W Układzie Słonecznym każda planeta, która utrzymuje dostatecznie gęstą atmosferę, posiada specyficzne chmury.

Chmury na Wenus są całe zbudowane z kropelek kwasu siarkowego, a przy tym są tak gęste, że odbijają większość padającego na nie promieniowania słonecznego. Uniemożliwiają one również ucieczkę promieniowania z powierzchni planety, czego konsekwencją jest olbrzymi efekt cieplarniany.

Mars posiada wysokie cienkie chmury zbudowane z lodu.

Jowisz i Saturn w najwyższej części atmosfery posiadają chmury zbudowane z amoniaku, w części środkowej atmosfery chmury składają się głównie z wodorosiarczku amonu, a w najniższej istnieją chmury wodne.

Księżyc Saturna Tytan posiada chmury zbudowane z azotu, metanu i prostych związków organicznych.

Uran i Neptun posiadają atmosfery zdominowane przez chmury metanu.

Zobacz też

Uwagi

 1. W literaturze anglojęzycznej określana zwykle w sposób zawężający jako „dynamika chmur” – cloud dynamics.
 2. Istnieją dwie wersje tłumaczeń polskich. (Składnia polskich odpowiedników nie zawsze odpowiada kolejności wyrazów podstawowych nazwy łacińskiej.) Te chmury, które mają nazwy dwuczłonowe, są zapisywane bądź jako
  • dwa przymiotniki bez łącznika (np.: pierzaste kłębiaste), wtedy drugi jest określeniem pierwszego, bądź
  • z łącznikiem (np.: pierzasto-kłębiaste), który jednak sugeruje równorzędność obu członów, co nie jest prawdą. Na przykład chmury pierzaste kłębiaste są zbliżone do pierzastych: występują w tym samym piętrze, zbudowane są wyłącznie z kryształków lodu, a cechą przypominającą chmury kłębiaste jest jedynie ich kształt. Chmury pierzasto-kłębiaste nie są więc połączeniem chmur pierzastych i kłębiastych.
 3. Obecnie chmury warstwowe deszczowe zaliczane są do chmur średnich.
 4. Wśród chmur Cumulus wyjątkiem jest gatunek chmura kłębiasta średnio wypiętrzona (Cu med), który często daje przelotny opad.
 5. Podano w miarę możliwości nie tylko nazwę rodzajową, lecz i gatunkową, a ponadto odmianę chmury, ewentualnie jej szczególną formę.

Przypisy

 1. Bogusław Bartosik. Z głową w chmurach. „Wiedza i Życie”, s. 4, 2009-06. Elżbieta Wieteska. Prószyński Media. ISSN 0137-8929. (pol.). 
 2. Frank Bethwaite: High performance sailing. Camden, Maine: International Marine, 1993.
 3. Frank Bethwaite: High performance sailing. Waterline Books, 1996. ISBN 1-85310-757-3.
 4. a b Cloud classification summary (Section 2.1.4), [w:] International Cloud Atlas [online], Światowa Organizacja Meteorologiczna [dostęp 2018-02-25] (ang.).
 5. Dorota Matuszko, Jakub Soroka: Nowa klasyfikacja chmur. „Przegląd Geofizyczny” R. 62: 2017, s. 83–99. [1], [dostęp 2018-02-25]
 6. cirrocumulus. W: Słownik Języka Polskiego PWN. [2], [dostęp 2021-06-29].
 7. Czesław Koźmiński, Marian Rojek, Agrometeorologia, wyd. Wyd. 2 zm, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998, ISBN 83-01-12498-9, OCLC 749762721.
 8. Definitions, International Cloud Atlas, World Meteorological Organization, 2017 [dostęp 2017-06-30].
 9. Jako chmura o budowie pionowej obejmuje więcej niż jedno piętro troposfery. Chmury burzowe rozbudowane są od piętra niskiego do wysokiego.
 10. Międzynarodowy atlas chmur, Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny, Warszawa 1956

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

2014 Nimbostratus.jpg
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY-SA 3.0
"Whale's mouth" (Arcus) Na chwilę przed intensywnymi opadami
Altostratus.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Marine Fog Pattern 1.jpg
Autor: Jacek Walicki, Licencja: CC BY-SA 2.5
Rolki chmury stratus nad Oceanem Spokojnym w Half Moon Bay, w Kalifornii.
Big Cumulonimbus.JPG
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Sun through Stratus.JPG
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Altocumulus.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Cumulus clouds in fair weather.jpeg
Autor: Michael Jastremski, Licencja: CC BY-SA 2.0
Cumulus clouds in fair weather. Photograph taken by Michael Jastremski.
As 1.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Stratocumulus.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Altocumulus1.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Nimbostratus.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Stratus.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Neptune clouds.jpg
This Voyager 2 high resolution color image, taken 2 hours before closest approach, provides obvious evidence of vertical relief in Neptune's bright cloud streaks.

These clouds were observed at a latitude of 29 degrees north near Neptune's east terminator. The linear cloud forms are stretched approximately along lines of constant latitude and the Sun is toward the lower left. The bright sides of the clouds which face the Sun are brighter than the surrounding cloud deck because they are more directly exposed to the sun. Shadows can be seen on the side opposite the sun. These shadows are less distinct at short wavelengths (violet filter) and more distinct at long wavelengths (orange filter). This can be understood if the underlying cloud deck on which the shadow is cast is at a relatively great depth, in which case scattering by molecules in the overlying atmosphere will diffuse light into the shadow.

Because molecules scatter blue light much more efficiently than red light, the shadows will be darkest at the longest (reddest) wavelengths, and will appear blue under white light illumination.

The resolution of this image is 11 kilometers (6.8 miles per pixel) and the range is only 157,000 kilometers (98,000 miles). The width of the cloud streaks range from 50 to 200 kilometers (31 to 124 miles), and their shadow widths range from 30 to 50 kilometers (18 to 31 miles). Cloud heights appear to be of the order of 50 kilometers (31 miles).
Cumulus 01.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Altocumulus lenticularis.svg
Symbol chmury altozumulus lenticularis (CM = 4)
St1.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Cs1.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Cumulonimbus.svg
Autor: MesserWoland, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Cloud classification symbol CL9. Cumulonimbus, the upper part of which is clearly fibrous (cirriform) often in the form of an anvil; either accompanied or not by cumulonimbus without anvil or fibrous upper part, by cumulus, stratocumulus, stratus or 'scud' (Cumulonimbus cappillatus or incus).
Clouds CL 2.svg
Cloud classification symbol Cl2
Altocumulus02.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
AltostratusClouds.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Large Stratocumulus.JPG
Autor: Simon Eugster --Simon 13:07, 8 Apr 2005 (UTC), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Large Stratocumulus stratiformis perlucidus, illuminated from east
Clouds CL 1.svg
Cloud classification symbol CL 1
Cirrostratus.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Long Cirrus fibratus.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Iss007e10807.jpg
This view of Earth's horizon as the sun sets over the Pacific Ocean was taken by an Expedition 7 crew member onboard the International Space Station (ISS). Anvil tops of thunderclouds are also visible.
Sc 2.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Wolkenwandel.webm
Autor:

Zu Fotos von Meinolf Wewel

spielt Michael Leuschner das Andantino aus der Sonate A-Dur op.post.D 959 von Franz Schubert, Licencja: CC BY-SA 3.0
Zu Fotos von Meinolf Wewel spielt Michael Leuschner das Andantino aus der Sonate A-Dur op.post.D 959 von Franz Schubert
Cirrocumulus.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Cloud types en.svg
Autor:

Valentin de Bruyn / Coton

This illustration has been created for Coton, the cloud identification guide for mobile., Licencja: CC BY-SA 3.0
Cloud classification
Cirrus.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Close Cirrostratus.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0