Decybel

Decybel
10 log10 (X)
Wartość X
301000
20100
1010
01
−100,1
−200,01
−300,001

Decybellogarytmiczna jednostka miary równa bela, oznaczana symbolem dB. Używana jest ona w sytuacji, gdy należy porównywać wielkości zmieniające się liniowo w bardzo szerokim zakresie, a najbardziej interesujące są zmiany względne (np. procentowe). Przykładem takiej sytuacji jest pomiar wielkości, których zmiany ludzkie zmysły rejestrują zgodnie z prawem Webera-Fechnera (np. głośność dźwięku, wrażenia węchowe).

Jednostką podstawową jest bel [B], jednak przyjęło się używać jednostki pochodnej – 10 razy mniejszej – czyli 1 dB = 0,1 B (stąd przedrostek decy). Wartości wyrażane w decybelach odnoszą się do ilorazu dwóch wielkości, danej wielkości do pewnej wielkości odniesienia

gdzie:

– wielkość w decybelach,
logarytm dziesiętny,
– wielkość odniesienia.

Przykład

Założeniem jest, że należy pokazać na wykresie jak zmienia się pewna wielkość

= 1
= 10
= 100
= 1000
= 10000.

Jeżeli te wartości zostałyby naniesione na skalę liniową, to punkty (i zwykle dla mniej dokładnego wykresu) byłyby zupełnie niewidoczne, przesłonione największa wartością Zmieniając skalę na decybelową (logarytmiczną) oraz przyjmując jako wielkość odniesienia otrzymuje się wielkości

= = 0 dB
= = 10 dB

i podobnie:

= 20 dB
= 30 dB
= 40 dB.

Teraz na jednym wykresie można umieścić widoczne zmiany wszystkich wartości, podczas gdy na poprzednim wartości początkowe wydają się być zerowe.

Moc w skali logarytmicznej

W skali logarytmicznej (w decybelach) często wyraża się moc:

Jeżeli wielkością, którą należy wyrazić w decybelach, jest natężenie, energia lub moc związana z drganiami harmonicznymi (drgania mechaniczne, fala elektromagnetyczna, prąd zmienny), wówczas zamiast mocą można posłużyć się amplitudą Ponieważ moc jest w tym przypadku proporcjonalna do kwadratu amplitudy, wzór przybierze postać:

Elektronika

W przypadku wielkości typu wzmocnienie napięciowe wykorzystuje się następującą definicję decybela:

Wzór ten wykorzystywany jest przy analizie charakterystyk amplitudowych filtrów elektronicznych oraz obiektów automatyki, w których np. o sytuacji, gdy 10-krotny wzrost częstotliwości powoduje 10-krotny wzrost napięcia, mówi się o wzroście 20 dB na dekadę. Dla stosunku napięć lub prądów będzie to

Akustyka

Krzywe częstotliwościowych charakterystyk korekcyjnych A oraz C

Głośność dźwięku jest pojęciem psychoakustycznym związanym przede wszystkim z jego natężeniem lub ciśnieniem akustycznym. Zgodnie z prawem Webera-Fechnera postrzeganie głośności dźwięku przez człowieka związane jest ze względną zmianą bodźca. Zatem z pojęciem głośności związane jest pojęcie poziomu natężenia dźwięku oraz poziomu ciśnienia akustycznego [1]:

dB(A) – jednostka natężenia dźwięku. Przy pomiarze wykorzystuje się częstotliwościową charakterystykę korekcyjną która optymalizuje pomiar ze względu na charakterystykę słuchu człowieka. W pomiarach akustycznych wykorzystywane są również częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne oraz (tzw. zerową).

Krzywa korekcyjna A dla oktaw 2-10
Hz31,5631252505001000200040008000
dB−39,4−26,2−16,1−8,6−3,201,21−1,1
Krzywa korekcyjna A dla oktaw (wartości numeryczne)
Hz1012,516202531,540506380100125160200250315400500630800100012501600200025003150400050006300800010000125001600020000
dB−70,4−63,4−56,7−50,5−44,7−39,4−34,6−30,2−26,2−22,5−19,1−16,1−13,4−10,9−8,6−6,6-4,8−3,2−1,9−0,800,611,21,31,210,5−0,1−1,1−2,5−4,3−6,6−9,3

Zobacz też

Przypisy

  1. Comparison of sound pressure level SPL and sound intensity level. Tontechnik-Rechner – sengpielaudio. [dostęp 2013-01-19]. (ang.).

Media użyte na tej stronie

Charakterystyka korekcyjna.png
Autor: AdiS, Licencja: CC BY-SA 3.0
Krzywe częstotliwościowych charakterystyk korekcyjnych A i C