Generał

Generał
Wojska Lądowe
Oznaczenie stopnia generała
naramiennik
naramiennik
kurtka nieprzemakalna
kurtka nieprzemakalna
Oznaczenie stopnia generała broni
naramiennik
naramiennik
kurtka nieprzemakalna
kurtka nieprzemakalna
Oznaczenie stopnia generała dywizji
naramiennik
naramiennik
kurtka nieprzemakalna
kurtka nieprzemakalna
Oznaczenie stopnia generała brygady
naramiennik
naramiennik
kurtka nieprzemakalna
kurtka nieprzemakalna
Flaga generała (na okrętach MW RP)

Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich.

Etymologia

Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny, nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę wojska lub konkretnego rodzaju broni. W tym znaczeniu stopień generała jako naczelnego dowódcy całych sił zbrojnych państwa zachował się jedynie w Szwajcarii.

Historia

Stopień ten, wprowadzony do obiegu w XVI wieku we Francji, występuje w podobnym brzmieniu w większości armii świata. Później generał stał się zwykłym stopniem wojskowym, podzielono go też na kilka – trzy do pięciu – stopni. W części państw poszczególne stopnie generalskie są najwyższymi stopniami wojskowymi, w części wyższym stopniem jest jeszcze marszałek, zwany w niektórych państwach feldmarszałkiem, czyli marszałkiem polowym lub polnym. Oprócz wojsk lądowych, stopień generała został w większości państw przyjęty przez lotnictwo (wyjątek w tym zakresie stanowi Wielka Brytania), natomiast odpowiednikiem generała w marynarce wojennej jest admirał. Termin "generał" używany jest zarówno jako nazwa konkretnego stopnia generała, jak i jako ogólne określenie stopni generalskich.

W armiach niektórych krajów, zwłaszcza znajdujących się w stanie wojny albo rządzonych przez dyktatorów, funkcjonował jeszcze jeden stopień, wyższy od wszystkich generałów i marszałka: był to generalissimus. Stopień ten nosił m.in. Józef Stalin.

W Polsce termin pojawił się w XVII wieku, początkowo jako stopień dowódczy wojsk zaciężnych, później także na oznaczenie dowódców artylerii.

Generał w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Generał – początkowo dowódca określonego rodzaju wojsk:

 • Generał artylerii (łac. generalis artileriae magister) ustanowiony przez Władysława IV dla Korony w 1637 r., dla Litwy w 1638 roku. Początkowo powoływany na czas określonej wojny, istniał już w XVI wieku, po raz pierwszy w bitwie pod Obertynem w 1531 roku zw. starszym nad armatą. W 1539 roku dowództwo artylerii powierzono hetmanowi polnemu, również w tym czasie niestałemu, potem jednak powrócono do pierwotnej koncepcji generała artylerii. Podczas konfederacji gołąbskiej domagano się kadencji dwuletniej dla generała artylerii, jednak urząd pozostał dożywotni. Generał artylerii podlegał hetmanowi wielkiemu, a od 1775 roku Departamentowi Wojskowemu Rady Nieustającej. Zwierzchnik wszystkich zbrojowni i arsenałów, prochowni i odlewni dział (ludwisarni), odpowiedzialny za zaopatrzenie armii i arsenałów w armaty, proch, amunicję, rejestry zaopatrzenia, organizowanie zaprzęgów i taboru artylerii oraz szkolenie artylerzystów. W czasie wojny nierzadko zlecano mu dowództwo innej broni, samodzielnych grup wojska albo członków szyku marszowego lub bojowego. Dysponował funduszem, z którego rozliczał się przed hetmanem. Generał koronny z wydatków wyliczał się też na każdym sejmie, litewski od 1717 roku przedkładał rachunki Trybunałowi Radomskiemu. Nie obejmowały generałów incompatibilitates, nie mogli jedynie sprawować innego urzędu wojskowego. Podwładnymi generała artylerii byli cejgmistrze.
 • Generał piechoty pojawił się w latach 1651–1656.
 • Generałowie inspektorzy – dla ogólnego dozoru jazdy i piechoty: dwóch dla Korony i dwóch dla Litwy, mianowani przez hetmana wielkiego, który wyznaczał im pensję. Pojawili się w pierwszej połowie XVIII wieku za panowania Augusta III. Zadaniem generałów inspektorów były objazdowe wizytacje wszystkich pułków i składanie raportów hetmanowi. Od 1775 r. podlegali Departamentowi Wojskowemu Rady Nieustającej, który zniósł wprawdzie generała litewskiego, lecz pozostałych podniósł w hierarchii przed generałów artylerii i wprowadzając ich do swych sądów.
 • Generał prowiantmagister (lata 70. XVII wieku).
 • Generał chirurg wojskowy (początkowo urząd niestały, lata 70. XVII wieku)
 • Generał audytor (1673 r. – doradca hetmana w sprawach sądowych dla wojsk cudzoziemskiego autoramentu).

Generał – dowódca wyższych jednostek wojskowych, początkowo w cudzoziemskim autoramencie, najpierw w piechocie i dragonii:

 • generał majorowie
 • generałowie lejtnanci (od końca XVII w.) starsi od generał majorów.

W czasach stanisławowskich generałowie lejtnanci byli dowódcami dywizji, a generał majorowie ich zastępcami, zaś dowódcy brygad kawalerii narodowejbrygadierzy – zostali zrównani z generał majorami. Istnieli też generałowie majorowie ziemiańscy, którzy dowodzili pospolitym ruszeniem swojej ziemi (powiatu).

W 1790 roku wraz z ożywieniem urzędu pisarzy polnych otrzymali oni stopień generała lejtnanta, najwyższy z wówczas istniejących.

Członkami sztabu generalnego w dobie I Rzeczypospolitej byli ludzie sprawujący następujące urzędy wojskowe (odpowiadające częściowo funkcji generała): hetman wielki koronny, hetman wielki litewski, hetman polny koronny, hetman polny litewski, strażnik wielki koronny i strażnik wielki litewski, strażnik polny koronny i strażnik polny litewski, pisarz polny koronny i pisarz polny litewski, oboźny wielki koronny i oboźny wielki litewski, oboźny polny koronny i oboźny polny litewski oraz regimentarze.

Poza wojskowością pojęcia "generał" w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej używano także na określenie instytucji i urzędów cywilnych.

Generał w okresie zaborów

W okresie Księstwa Warszawskiego istnieli generałowie dywizji i generałowie brygady dowodzący jednostkami (dywizje, brygady) złożonymi z jednego rodzaju wojska.

W Królestwie Polskim funkcjonował ponadto stopień generała "broni" dowodzącego danym korpusem, przy czym generał jazdy był starszy (ważniejszy) od generała piechoty (nie było generała artylerii). Dowódca Korpusu Jazdy był ważniejszy prestiżowo od dowódcy Korpusu Piechoty z powodów historycznych.

Generał w Wojsku Polskim II RP

27 marca 1919 Minister Spraw Wojskowych, generał porucznik Józef Leśniewski „w celu ustalenia nomenklatury tytułów oficerskich ustalił następujące nazwy w Wojsku Polskim dla generałów:

 • generał broni (generał piechoty, kawalerii, artylerii),
 • generał porucznik,
 • generał podporucznik.

Jednocześnie zastrzegł, że stopień generała porucznika zastępuje stopień generała dywizji, a stopień generała podporucznika winien być stosowany zamiast stopnia generała brygady lub generała majora[1]. Oficerom posiadającym stopień generała porucznika lub generała podporucznika pełniącym służbę w wojskach technicznych lub służbach bądź w Korpusie Morskim Marynarki Wojennej przysługiwał tytuł:

 • generała porucznika Korpusu Sądowego lub generała podporucznika Korpusu Sądowego,
 • generała porucznika lekarza lub generała podporucznika lekarza,
 • generała porucznika intendenta lub generała podporucznika intendenta,
 • generała porucznika marynarki lub generała podporucznika marynarki.

15 lutego 1921 Minister Spraw Wojskowych, generał porucznik Kazimierz Sosnkowski zatwierdził nazwy stopni dla oficerów i szeregowych Marynarki Wojennej. Dla oficerów korpusu morskiego wprowadzono między innymi stopnie: admirała, wice-admirała i kontr-admirała[a]. Oficerom korpusu rzeczno-brzegowego i technicznego, przysługiwały w zamian stopni admiralskich, stopnie generalskie:

 • generała marynarki (gen. mar.),
 • generała porucznika (gen. por.),
 • generała podporucznika (gen. ppor.)[2].

5 maja 1922 weszła w życie Ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich[3]. Na mocy tego aktu prawnego utworzony został Korpus Generałów, jako odrębny korpus osobowy oraz ustanowione w tym korpusie stopnie wojskowe:

W 1919 Józef Leśniewski na przykład posiadał stopień generała porucznika[4]. Józef Porzecki posiadał stopień generała majora[5].

We współczesnym Wojsku Polskim

W dzisiejszych SZ RP istnieją cztery stopnie generalskie, które w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych, Siłach Powietrznych i Wojskach Obrony Terytorialnej, przeznaczone są dla najwyższych dowódców z tych korpusów osobowych:

General m.pngNaramiennik General.svggenerał (dawniej generał armii)
Gbroni m.pngNaramiennik Generał broni land.pnggenerał broni
Generał dywizji m.PNGNaramiennik Generał dywizji land.pnggenerał dywizji
Gbrygady m.pngNaramiennik Generał brygady land.pnggenerał brygady

W Marynarce Wojennej odpowiadają im stopnie admiralskie.

Na pierwszy i następne stopnie generalskie mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku żołnierza SZ RP wnioskuje o to Minister Obrony Narodowej. W przypadkach innych, np. Straży Granicznej, Minister Spraw Wewnętrznych, a Agencji Wywiadu Szef AW.

Odpowiednikami wojskowych stopni generalskich w innych polskich służbach mundurowych są m.in.[6]:

Generał broni jest stopniem „zbiorczym”, łączącym w sobie stopnie generałów różnych rodzajów „korpusów” broni: np. generała piechoty, generała artylerii, generała kawalerii, generała lotnictwa (występujących w przeszłości w wojsku polskim lub współcześnie w wojskach obcych). Za czasów Królestwa Polskiego, tj. 1815-1831 r., mianem Korpusu Broni określano cały rodzaj broni, gdyż Korpus Piechoty i Korpus Jazdy (Kawalerii) stanowiły najwyższe szczeble dowódcze tych broni.

1 stycznia 2002 roku w Siłach Zbrojnych RP ustanowione zostały stopnie wojskowe „generała” oraz „admirała floty[7], który odpowiada stopniowi generała broni. W ten sposób stopień admirała pozostał najwyższym stopniem w Marynarce Wojennej RP i stał się odpowiednikiem nowo utworzonego „generała”. Oznakami obu tych stopni wojskowych są między innymi cztery gwiazdki. Wprowadzenie tak nazwanego stopnia generalskiego spotkało się z krytyką, gdyż – jak podkreślano – stanowi on bezpośrednią kalkę z Armii Stanów Zjednoczonych i całkowicie ignoruje polską tradycję nazewnictwa stopni generalskich (tj. * – generał brygady, ** – generał dywizji, *** – generał broni, **** – generał armii):

„Chciałem zwrócić uwagę na problematykę stopni generalskich (...). Chodzi o wprowadzenie nowego stopnia – „generał” z czterema gwiazdkami. Jednocześnie odrzucono istniejący już w PRL stopień „generał armii” argumentując, że kojarzy się on głównie z gen. Jaruzelskim i wynika z radzieckiej tradycji. Otóż to ostatnie stwierdzenie jest błędne, albowiem jest to tytulatura francuska. Tak więc stopień „generał armii” byłby zgodny z obowiązującym w Wojsku Polskim nazewnictwem opartym zresztą na wzorach francuskich (chodzi tylko o nazwy, a nie o wygląd dystynkcji, które są zupełnie inne). Mielibyśmy generała brygady (franc. General de Brigade), generała dywizji (General de Division), generała broni (General de Corps) i generała armii (General de Armee). Natomiast stopień „generał” jako najwyższy w tej hierarchii wywodzi się z systemu niemieckiego, obowiązującego także w Polsce przedrozbiorowej i wtedy układ stopni generalskich powinien wyglądać następująco: brygadier, generał major, generał porucznik i generał. Jest on zresztą wzorem dla wielu współczesnych armii, np. brytyjskiej i amerykańskiej. Co ciekawe, w tej ostatniej najwyższym stopniem generalskim (pięć gwiazdek) jest generał armii (General of the Army) i nie wynika to na pewno z radzieckiej tradycji”.

Arkadiusz Neckowicz, Niespójny system. „Polityka”. nr 39 (2002), s. 36, 28 września 2002. [dostęp 2021-04-09]. 

Insygniami generała są gwiazdki na naramiennikach (odpowiednio od jednej do czterech, w zależności od stopnia) i wężyk generalski (zarówno na naramiennikach, jak i na otoku), lampasy na spodniach, a także proporzec generalski.

Obecnie w Wojsku Polskim służy 94 generałów, w tym 62 generałów brygady (grudzień 2021)[8], 24 generałów dywizji (listopad 2021)[9], 6 generałów broni (listopad 2021)[10] i 2 generałów czterogwiazdkowych (listopad 2019)[11].

Generałowie (czterogwiazdkowi) w SZ PRL i SZ RP

Stopnie generalskie w innych armiach

Odpowiedniki polskich stopni generalskich w innych armiach

państwoNaramiennik Generał brygady land.png generał brygady (OF-6)Naramiennik Generał dywizji land.png generał dywizji (OF-7)Naramiennik Generał broni land.png generał broni (OF-8)Naramiennik General.svg generał (generał armii) (OF-9)Marszałek Polski.svg marszałek (OF-10)
 BelgiaArmy-BEL-OF-06.svg fr. Général de Brigade
niderl. Brigade-generaal
Army-BEL-OF-07.svg fr. Général-major
niderl. Generaal-majoor
Army-BEL-OF-08.svg fr. Lieutenant-général
niderl. Luitenant-generaal
Army-BEL-OF-09.svg fr. Général
niderl. Generaal
brak
 Bośnia i HercegowinaBosnia and Herzegovina Brugadier-general Insignia.svg Brigadni generalBosnia and Herzegovina Major-general Insignia.svg General majorBosnia and Herzegovina Colonel-general Insignia.svg General pukovnikbrakbrak
 BułgariaRank insignia of Бригаден генерал of the Bulgarian Army.png бригаден генералRank insignia of Генерал-майор of the Bulgarian Army.png генерал-майорRank insignia of Генерал-лейтенант of the Bulgarian Army.png генерал-лейтенантRank insignia of Генерал of the Bulgarian Army.png генералbrak
 ChRLPLA Senior Colonel r.png Da Xiao (大校)PLAMjGeneral r.png Shao Jiang (少将)PLALtGeneral r.png Zhong Jiang (中将)PLAGeneral r.png Shang Jiang (上将)brak
 ChorwacjaArmy-HRV-OF-06.svg brigadni general[c]Army-HRV-OF-07.svg general bojnikArmy-HRV-OF-08.svg general pukovnikArmy-HRV-OF-09.svg general zboraArmy-HRV-OF-10.svg stožerni general
 CzechyCzArmy 2011 OF6-Brigadni general shoulder.svg brigádní generálCzArmy 2011 OF7-Generalmajor shoulder.svg generálmajorCzArmy 2011 OF8-Generalporucik shoulder.svg generálporučíkCzArmy 2011 OF9-Armadni general shoulder.svg armádní generálbrak
 FrancjaArmy France OF6.png Général de Brigade[d]
W lotnictwie:
Général de Brigade Aérienne
Army France OF7.png Général de Division
W lotnictwie:
Général de Division Aérienne
Army France OF8.png Général de Corps d´Armée
W lotnictwie:
Général de Corps Aérien
Army France OF9.png Général d´Armée
W lotnictwie:
Général d´Armée Aérienne
Army France OF10.png Maréchal de France[e]
 GrecjaArmy-GRE-OF-06.svg TaxiarchosArmy-GRE-OF-07.svg YpostratigosArmy-GRE-OF-08.svg AntistratigosArmy-GRE-OF-09.svg Stratigosbrak
 HiszpaniaOficial6.png General de brigadaOficial7.png General de divisiónOficial8.png Teniente generalOficial9.png General de EjércitoOficial10.png Capitán general[f]
 Iran17- Sartipp 2nd-IRGC.png سرتیپ دوم پاسدار
18- Sartipp-IRGC.png سرتیپ پاسدار
19- Sarlashgar-IRGC.png سرلشکر پاسدار20- Sepahbod-IRGC.png سپهبد پاسدار21- Arteshbod-IRGC.png ارتشبد پاسدارbrak
 IzraelIDF tat aluf.svg Tat-AlufIDF aluf.svg AlufIDF rav aluf.svg Rav-Alufbrakbrak
 JaponiabrakJGSDF Major General insignia (b).svg 陸将補(rikushōho)[g]
generał brygady
JGSDF Lieutenant General insignia (b).svg 陸将(rikushō)
generał dywizji
JGSDF General insignia (b).svg陸上幕僚長たる陸将(rikujō bakuryōchō taru rikushō)
generał
brak
 KanadaCDN-Army-BGen-Shoulder.svgBrigadier-GeneralCDN-Army-MGen-Shoulder.svgMajor-GeneralCDN-Army-LGen-Shoulder.svgLieutenant-GeneralCDN-Army-Gen-Shoulder.svg Generalbrak
 Kuba[12]Cuba-Army-OF-6.svg General de BrigadaCuba-Army-OF-7.svg General de DivisiónCuba-Army-OF-8.svg General de Cuerpo de EjércitoCuba-Army-OF-9b.svg General de Ejército[h][i]Cuba-Army-OF-10.svg Comandante en Jefe[j]
 LitwaOF-6 brigados generolas SP.jpg brigados generolasOF-7 generolas majoras SP.jpg generolas majorasOF-8 generolas leitenantas SP.jpg generolas leitenantasbrakbrak
 Meksyk[13]Mexico army OF6.svg General BrigadierMexico army OF7.svg General de brigadaMexico army OF8.svg General de divisiónbrakbrak
 MongoliaMongolian Army-BRG-service.svg бригадын генералMongolian Army-MJG-service.svg хошууч генералMongolian Army-LTG-service.svg дэслэгч генералMongolian Army-GEN-service.svg генералbrak
 Niemcy[14]Dienstgrad Bundeswehr Heer 311 Brigadegeneral.svg BrigadegeneralDienstgrad Bundeswehr Heer 321 Generalmajor.svg GeneralmajorDienstgrad Bundeswehr Heer 331 Generalleutnant.svg GeneralleutnantDienstgrad Bundeswehr Heer 341 General.svg Generalbrak
 NorwegiaNOR OF6.png Brigadier[k]NOR OF7.png GeneralmajorNOR OF8.png GenralløytnantNOR OF9.png Generalbrak
 Portugalia19 - Brigadeiro-general.svg Brigadeiro-general20 - Major-general.svg Major-general21 - Tenente-general.svg Tenente-general22 - General.svg General23 - Marechal.svg Marechal[l]
 RosjaRAF A F6MajGen 2010.png генерал-майорRAF A F7LtGen 2010.png генерал-лейтенантRAF A F8ColGen 2010.png генерал-полковникRAF A F9GenArmy 2010.png генерал армииRAF A F10MarshRF after2010.png Маршал Российской Федерации[m]
 RumuniaRO-Army-OF6.png General de brigadaRO-Army-OF7.png General maiorRO-Army-OF8.png General locotenentRO-Army-OF9.png GeneralRomania-Army-OF-10.svg Mareșal
 Słowacja[15]Army-SVK-OF-06.svg Brigádny generálArmy-SVK-OF-07.svg GenerálmajorArmy-SVK-OF-08.svg GenerálporučíkArmy-SVK-OF-09.svg Generálbrak
 SzwajcariaCHE OF6 Br.svg Brigadier[n]CHE OF7 Div.svg DivisionarCHE OF8 KKdt.svg KorpskommandantCHE OF9 General.svg General[o]brak
 SzwecjaSWE-Brigadgeneral-svart.png BrigadgeneralSWE-Generalmajor-sv.png GeneralmajorSWE-Generallöjtnant-sv.png GenerallöjtnantSWE-General-sv.png Generalbrak
 Turcja[16]Turkey-army-OF-6.svg TuğgeneralTurkey-army-OF-7.svg TümgeneralTurkey-army-OF-8.svg KorgeneralTurkey-army-OF-9a.svg Orgeneral[p]Turkey-army-OF-10.svg Maresal
 UkrainaUA-OF6-BG-GSB-H(2015).png Бригадний генералUA-OF7-MAJ-GEN-GSB-H(2015).png Генерал-майорUA-OF8-LT-GEN-GSB-H(2015).png Генерал-лейтенантUA-OF9-COL-GEN-GSB-H(2015).png Генерал-полковникUA-OF10-ARMY-GEN-GSB-H(2015).png Генерал армії України[q]
 Wielka BrytaniaUK Army OF6.png Brigadier[r]UK Army OF7.png Major General[s]UK Army OF8.png Lieutenant General[t]UK Army OF9.png GeneralUK Army OF10.png Field Marshal[u]
 WęgryRank Army Hungary OF-06.svg DandártábornokRank Army Hungary OF-07.svg VezérőrnagyRank Army Hungary OF-08.svg AltábornagyRank Army Hungary OF-09.svg Vezérezredesbrak
 Włochy[17]Rank insignia of generale di brigata of the Army of Italy (1973).svg Generale di brigata / Brigadier Generale[v]Rank insignia of generale di divisione of the Army of Italy (1973).svg Generale di divisione / Maggior GeneraleRank insignia of generale di corpo d'armata of the Army of Italy (1973).svg Generale di corpo d'armata / Tenente GeneraleRank insignia of generale di corpo d'armata con incarichi speciali of the Army of Italy (1973).svg Generale di corpo d'armata con incarichi specialiRank insignia of generale of the Army of Italy (1973).svg Generale[w]

Stany Zjednoczone

W Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych stopnie generalskie są używane przez Wojska Lądowe, Korpus Piechoty Morskiej i Siły Powietrzne.

Oryginalna nazwa stopniaTłumaczenie nazwyLiczba gwiazdekPolski odpowiednik
General of the Armies 6 Star.svg[x]generał armii (l.mn.)6 (nieoficjalnie)brak odpowiednika
General of the Army Army-USA-OF-10.svg[y]generał armii (l.poj.)5Marszałek Polski Marszałek Polski.svg[18]
General Army-USA-OF-09.svggenerał4generał Naramiennik General.svg
Lieutenant General Army-USA-OF-08.svggenerał porucznik3generał broni Naramiennik Generał broni land.png
Major General Army-USA-OF-07.svggenerał major2generał dywizji Naramiennik Generał dywizji land.png
Brigadier General Army-USA-OF-06.svggenerał brygadier1generał brygady Naramiennik Generał brygady land.png

Zobacz też

Uwagi

 1. Zachowano oryginalną pisownię stopni wiceadmirała i kontradmirała.
 2. a b c generał armii
 3. Chorwacki brygadier (brigadir) ma trzy "plecionki", będące odpowiednikami gwiazdek – o jedną więcej niż pułkownik (pukovnik); natomiast brigadni general ma jedną i trzy generalskie sznury.
 4. Général de Brigade ma dwie gwiazdki, brak jednogwiazdkowego generała.
 5. We współczesnej Francji marszałek nie jest stopniem wojskowym.
 6. W posiadaniu Jego Królewskiej Mości w ramach swoich konstytucyjnych funkcji/Posiadanych przez Szefów Obrony/Tytuł; Honorowy lub pośmiertnie ranga
 7. Dwa kwiaty chryzantemy (?), brak odpowiednika jednogwiazdkowego generała.
 8. Stopniem wyższym od kubańskiego czterogwiazdkowego generała (General de Ejército) jest odmiennie oznaczony Comandante en Jefewódz naczelny – odpowiednik marszałka.
 9. Raúl Castro jako naczelny dowódca Kubańskich Sił Zbrojnych nosi stopień General de Ejército
 10. Insygnia noszone przez Fidela Castro
 11. Norweski brygadier jest jednogwiazdkowym generałem.
 12. Tytuł; Honorowy lub pośmiertny, czasu wojny; na przykład w Hiszpanii, ten stopień jest utrzymywany wyłącznie przez HM Król Hiszpanii.
 13. W ZSSR istniały cztery stopnie generalskie i trzy marszałkowskie: marszałek [rodzaju wojsk], główny marszałek [rodzaju sił zbrojnych], Marszałek Związku Radzieckiego.
 14. Szwajcarski brygadier jest jednogwiazdkowym generałem.
 15. Stopień nadawany tylko i wyłącznie w wypadku zagrożenia wojennego. Ostatnim oficerem w tym stopniu był generał Henri Guisan (1874–1960), mianowany podczas II wojny światowej
 16. Stopniem wyższym od tureckiego czterogwiazdkowego generała (Orgeneral) jest odmiennie oznaczony (brak gwiazdek, złote epolety) Maresal – marszałek.
 17. Generał armii Ukrainy, mimo nazwy, ma oznaczenia typowe dla marszałka: do 2016 – jedna gwiazdka, większa od generalskich, na wzór marszałkowskiej z czasów ZSRR, i złoty tryzub w złotym wieńcu; obecnie dwie skrzyżowane buławy i złoty tryzub.
 18. Stopień brygadiera ("Brigadier": korona i trzy romby) ma oznaczenie analogiczne do pułkownika ("Colonel": korona i dwa romby) mimo to według klasyfikacji NATO brytyjski brygadier odpowiada generałowi brygady, OF-6.
 19. Romb, pałasz skrzyżowany z laską marszałkowską (głównodowodzącego).
 20. Korona, pałasz i laska marszałkowska (głównodowodzącego).
 21. Najwyższy stopień to Field Marshal (marszałek polny). W lotnictwie występują następujące stopnie odpowiadające stopniom generalskim (oznaczane dwoma szerokimi czarnymi paskami rozdzielonymi szerokim srebrnym): Air Commodore, Air Vice-Marshal, Air Marshal, Air Chief Marshal, Marshal of the Royal Air Force (marszałek lotnictwa).
 22. We włoskich wojskach lądowych między pułkownikiem a generałem brygady ("Generale di brigata") występują jeszcze dwa stopnie: colonello comandante di corpo i colonnello che grado superiore ("pułkownik tymczasowo w randze generała brygady")
 23. Szef Sztabu Obrony
 24. stopień wojsk lądowych, Siły Powietrzne i Korpus Piechoty Morskiej odpowiednika nie mają. Tytuł ten w historii otrzymali tylko George Washington (pośmiertnie) i John Pershing. Nie istnieją oficjalne oznaczenia stopnia. Usytuowanie tego stopnia w hierarchii jest zresztą niejasne. Mianowicie gen. Pershing otrzymał po I wojnie światowej ten stopień jako stopień honorowy odpowiadający stopniowi marszałka; jako oznaczenie stopnia nosił 4 złote gwiazdki (podczas gdy posiadacz stopnia generała nosił 4 srebrne gwiazdki); sama nazwa stopnia pierwotnie miała brzmieć General of the Army (analogicznie do stopnia Admiral of the Navy przyznanego admirałowi Deweyowi), ale zmieniono ją na General of the Armies, ponieważ w skład wojsk podległych we Francji Pershingowi wchodziły także jednostki Korpusu Piechoty Morskiej a nie tylko wojsk lądowych (ang. Army). Kiedy w 1944 r. utworzono stopień General of the Army (oznaczony 5 srebrnymi gwiazdkami), nie zadbano o jego jednoznaczne usytuowanie w hierarchii (nieoficjalnie uznawano oba stopnie za równorzędne, ale z racji tego, że gen. Pershing dłużej nosił swój stopień, przyznano mu starszeństwo). W 1945 r. pojawiła się propozycja utworzenia wyższych normalnych niehonorowych stopni General of the Armies i Admiral of the Navy, które miały być oznaczone 6 srebrnymi gwiazdkami i miały odpowiadać stopniowi generalissimusa; stopnie te mieli otrzymać gen. Douglas MacArthur i adm. Chester Nimitz – wynikało to z przygotowań do inwazji na Japonię. Po kapitulacji Japonii zrezygnowano z tego zamiaru. Gen. Pershing do śmierci w 1948 r. odmawiał noszenia 5 lub 6 srebrnych gwiazdek zamiast 4 złotych. W 1976 prezydent Gerald Ford zadecydował o przyznaniu Waszyngtonowi pośmiertnie stopnia General of the Armies, ale równocześnie nie określono, jakie oznaczenie będzie stosowane (4 złote czy 6 srebrnych gwiazdek).
 25. stopień wojsk lądowych, w lotniczych odpowiednik to General of the Air Force, piechota morska odpowiednika nie ma.

Przypisy

 1. Dziennik Rozkazów Wojskowych z 3 kwietnia 1919 r. Nr 37, poz. 1198.
 2. Dziennik Rozkazów Wojskowych z 15 lutego 1921 r. Nr 6, poz. 117.
 3. Dz.U. z 1922 r. nr 32, poz. 256
 4. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 43 z 17 kwietnia 1919 roku, poz. 1378.
 5. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 33 z 25.03.1919 r.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 228).
 7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800).
 8. Ministerstwo Obrony Narodowej - Kadra dowódcza - Generał brygady / Kontradmirał. gov.pl, 2021-12-1. [dostęp 2021-12-30].
 9. Ministerstwo Obrony Narodowej - Kadra dowódcza - Generał dywizji / Wiceadmirał. gov.pl, 2021-11-22. [dostęp 2021-12-30].
 10. Ministerstwo Obrony Narodowej - Kadra dowódcza - Generał broni / Admirał floty. gov.pl, 2021-11-22. [dostęp 2021-12-30].
 11. Ministerstwo Obrony Narodowej - Kadra dowódcza - Generał. gov.pl, 2019-11-12. [dostęp 2021-12-30].
 12. https://www.minfar.gob.cu/far/grados-militares?field_clasificacion_value=tropas
 13. http://www.sedena.gob.mx/pdf/MGUDEFAM_2019.pdf
 14. https://www.bundeswehr.de/de/aktuelles/mediathek/dienstgradabzeichen-heer-69056
 15. http://www.vhu.sk/oznacenie-vojenskych-hodnosti-prislusnikov-ozbrojenych-sil-slovenskej-republiky-od-112016/
 16. http://www.kkk.tsk.tr/rutbeler.aspx
 17. https://web.archive.org/web/20100801094145/http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/gradi_270906.pdf
 18. Szkic o najwyższych stopniach wojskowych str. 121

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

PL Epolet gen bryg.svg
Naramiennik generała brygady Wojska Polskiego (1919-39).
Flag of Croatia.svg
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Israel.svg
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Mongolian Army-GEN-service.svg
Autor: Saruul 04, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mongolian Armed Forces - General shoulder board - Service uniform
Mongolian Army-BRG-service.svg
Autor: Saruul 04, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mongolian Armed Forces - Brigadier general shoulder board - Service uniform
Cuba-Army-OF-10.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Comandante en Jefe for the army and air force of Cuba
IDF rav aluf.svg
Autor: Gal m, Licencja: CC BY-SA 3.0
The IDF rank Rav Aluf (Ra'al)
23 - Marechal.svg
Portuguese Army marechal rank badge.
UK Army OF10.png
Marszałek polny
Army-GRE-OF-07.svg
Autor: Diafora, Licencja: CC BY-SA 3.0
Shoulder rank insignia of an Ypostratigos (Major General) of the Hellenic Army (1968 to today)
PL Epolet marsz.svg
Naramiennik Marszałka Polski (Wojsko Polskie 1919-39).
Rank insignia of generale di divisione of the Army of Italy (1973).svg
Autor: F l a n k e r, Licencja: CC-BY-SA-3.0
insignia for the shoulder of the rank of generale di divisione (divisional general) of the Italian Army.
RAF A F8ColGen 2010.png
Rank insignia of the Russian federation’s armed forces, here "Colonel general" (OF8) Army – shoulder strap service uniform (1994 – 2010).
PLAMjGeneral r.png
Autor: 解放的高加索, Licencja: CC BY-SA 4.0
PLA Major General insignia rotated
Army-HRV-OF-08.svg
(c) Conquistador, CC BY-SA 3.0
rank insignia of general pukovnik (Lieutenant General) on the epaulettes on the service uniform of the Croatian Army for the generals
OF-6 brigados generolas SP.jpg
Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų karių laipsnio ženklas: brigados generolas.
Army-SVK-OF-08.svg
Autor: Arturolorioli, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the military of Slovakia, here shoulder board of the «Generalporuchik / Lieutenant general» – branch of service: ground forces OF-8.
RO-Army-OF6.png
Insignia of Brigadier General of the Romanian Army
CDN-Army-MGen-Shoulder.svg
Autor: Zscout370, Licencja: CC BY-SA 3.0
Canadian military insignia
20 - Major-general.svg
Portuguese Army major-general rank badge.
Mexico army OF6.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mexican Army rank insignia of General Brigadier
JGSDF General insignia (b).svg
JGSDF_General_insignia
Generał dywizji m.PNG
Generał dywizji. Wojska Lądowe.
Oficial8.png
Autor: Supertoni123, Licencja: CC BY-SA 3.0
Spanish Army OF-8 - Lieutenant general
Rank insignia of Генерал of the Bulgarian Army.png
Autor: Bulldog4eto, Licencja: CC BY 3.0
Shoulder rank insignia of Генерал (General) of the Сухопътни войски на България (Bulgarian Army)
Dienstgrad Bundeswehr Heer 341 General.svg
Autor: Pmox, Licencja: CC BY-SA 3.0
Bundeswehr German Army rank insignia
SWE-Brigadgeneral-svart.png
Autor: Undanurvägen, Licencja: CC BY-SA 3.0
Insignia of a Swedish Brigadgeneral (Brigadier General).
19 - Brigadeiro-general.svg
Portuguese Army brigadeiro-general rank badge.
Army France OF8.png
Generał korpusu (generał broni)
Rank insignia of Бригаден генерал of the Bulgarian Army.png
Autor: Bulldog4eto, Licencja: CC BY 3.0
Shoulder rank insignia of Бригаден генерал (Brigadier general) of the Сухопътни войски на България (Bulgarian Army)
21 - Tenente-general.svg
Portuguese Army tenente-general rank badge.
Gbrygady m.png
Ranga generała brygady.
Mexico army OF8.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mexican Army rank insignia of General de División
Marszałek Polski.svg
Naramiennik z oznaką stopnia Marszałka Polski
Turkey-army-OF-9a.svg
Autor: Arturolorioli, Licencja: CC BY-SA 4.0
Turkey Army Orgeneral Ranks - Artwork modified from original File:Turkey-army-OF-8.svg by Jakednb
Mongolian Army-LTG-service.svg
Autor: Saruul 04, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mongolian Armed Forces - Lieutenant general shoulder board - Service uniform
CDN-Army-BGen-Shoulder.svg
Autor: Zscout370, Licencja: CC BY-SA 3.0
Canadian military insignia
Turkey-army-OF-7.svg
Autor: Jakednb, Licencja: CC BY-SA 4.0
Turkish Army officer rank - Tümgeneral (OF-7)
POL SC-S 2018 18 nadinspektor.svg
Pochewka na naramiennik nadinspektora Służby Celno-Skarbowej.
UA-OF10-ARMY-GEN-GSB-H(2015).png
Rank insignia of the Armed forces of Ukraine, here "General of the Army of Ukraine" (OF10) – shoulder strap dress uniform (performance since 2016) Army.
RAF A F10MarshRF after2010.png
Marshal of the Russian Federation, shoulder strap of the service uniform.
CzArmy 2011 OF6-Brigadni general shoulder.svg
Autor: Asadwarraich; translation cz, de, en, ru: by User:HHubi, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the Czech Republic Army, here shoulder board of the Brigadier general – generic all services (OF-6, since 2011).
Cuba-Army-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of General de Brigada for the army and air force of Cuba
UK Army OF6.png
Benerał Brygady (od 1920)
Army-USA-OF-10.svg
General of the Army shoulder strap rank insignia for the United States Army.
CzArmy 2011 OF9-Armadni general shoulder.svg
Autor: Asadwarraich; translation cz, de, en, ru: by User:HHubi, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the Czech Republic Army, here shoulder board of the Army general – all services (OF-9, since 2011).
OF-7 generolas majoras SP.jpg
Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų karių laipsnio ženklas: generolas majoras.
Army-USA-OF-07.svg
Major General shoulder strap rank insignia for the United States Army.
POL SC-S 2018 19 generał.svg
Pochewka na naramiennik generała Służby Celno-Skarbowej.
IDF aluf.svg
Autor: Gal m, Licencja: CC BY-SA 3.0
The IDF rank Aluf
UA-OF6-BG-GSB-H(2015).png
Shoulder mark of Major General of Ukraine (horizontal) GF (2016-2020)
Army-BEL-OF-07.svg
Generaal-Majoor OF-7 Belgium
Army France OF10.png
Marszałek Francji
Army-USA-OF-09.svg
General shoulder strap rank insignia for the United States Army.
Mexico army OF7.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mexican Army rank insignia of General de Brigada
IDF tat aluf.svg
Autor: Gal m, Licencja: CC BY-SA 3.0
The IDF rank Tat Aluf (Ta'al)
Turkey-army-OF-8.svg
Autor: Jakednb, Licencja: CC BY-SA 4.0
Turkish Army officer rank - Korgeneral (OF-8)
UA-OF8-LT-GEN-GSB-H(2015).png
Shoulder mark of Colonel General of Ukraine (horizontal) GF (2016-2020)
Nadbrygadier (naramiennik).svg
Autor: Kub347, Orem, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dystynkcja (pochewka na naramiennik) jak w tytule.
Army-HRV-OF-06.svg
(c) Conquistador, CC BY-SA 3.0
rank insignia of brigadni general (Brigadier General) on the epaulettes on the service uniform of the Croatian Army for the generals
Oficial9.png
Autor: Supertoni123, Licencja: CC BY-SA 3.0
Spanish Army OF-9 - Army General / General of the Army
Army-SVK-OF-06.svg
Autor: Arturolorioli, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the military of Slovakia, here shoulder board of the «Brigadier general» OF6 – branch of service: ground forces.
RAF A F9GenArmy 2010.png
Rank insignia of the Russian federation’s armed forces, here "General of the Army" (OF9) Army – shoulder strap service uniform (1997 – 2010).
POL Flaga Generał.svg
Autor: Author: Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Flaga generała na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej
Army France OF7.png
Generał dywizji
CHE OF7 Div.svg
Rank insignia of Swiss Army, here shoulder mark “Divisional general” (Div), OF7, two-star rank.
18- Sartipp-IRGC.png
Autor: MrInfo2012, Licencja: CC BY-SA 3.0
سردار سرتیپ (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران)
SWE-Generallöjtnant-sv.png
Autor: Undanurvägen, Licencja: CC BY-SA 3.0
Insignia of a Swedish Generalmajor (Lieutenant General).
22 - General.svg
Portuguese Army general rank badge.
19- Sarlashgar-IRGC.png
Autor: MrInfo2012, Licencja: CC BY-SA 3.0
سردار سرلشگر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران)
UA-OF7-MAJ-GEN-GSB-H(2015).png
Shoulder mark of Lieutenant General of Ukraine (horizontal) GF (2016-2020)
Dienstgrad Bundeswehr Heer 321 Generalmajor.svg
Autor: Pmox, Licencja: CC BY-SA 3.0
Bundeswehr German Army rank insignia
Cuba-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of General de División for the army and air force of Cuba
UK Army OF8.png
Generał Porucznik
Bosnia and Herzegovina Colonel-general Insignia.svg
Colonel-general insignia of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina
CDN-Army-Gen-Shoulder.svg
Autor: Zscout370, Licencja: CC BY-SA 3.0
Canadian military insignia
Rank insignia of generale di brigata of the Army of Italy (1973).svg
Autor: F l a n k e r, Licencja: CC-BY-SA-3.0
insignia for the shoulder of the rank of generale di brigata (brigadier general) of the Italian Army.
Turkey-army-OF-6.svg
Autor: Jakednb, Licencja: CC BY-SA 4.0
Turkish Army officer rank - Tuğgeneral (OF-6)
Dienstgrad Bundeswehr Heer 331 Generalleutnant.svg
Autor: Pmox, Licencja: CC BY-SA 3.0
Bundeswehr German Army rank insignia
Rank insignia of Генерал-лейтенант of the Bulgarian Army.png
Autor: Bulldog4eto, Licencja: CC BY 3.0
Shoulder rank insignia of Генерал-лейтенант (Lieutenant-general) of the Сухопътни войски на България (Bulgarian Army)
Army-USA-OF-06.svg
Brigadier General shoulder strap rank insignia for the United States Army.
21- Arteshbod-IRGC.png
Autor: MrInfo2012, Licencja: CC BY-SA 3.0
سردار ارتشبد (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران)
Rank Army Hungary OF-09.svg
Vezérezredesi rendfokozat
PL Epolet gen broni.svg
Naramiennik generała broni Wojska Polskiego (1919-39).
Naramiennik General.svg
Naramiennik generała (czterogwiazdkowego) Wojsk Lądowych RP.
OF-8 generolas leitenantas SP.jpg
Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų karių laipsnio ženklas: generolas leitenantas.
PLALtGeneral r.png
Autor: 解放的高加索, Licencja: CC BY-SA 4.0
PLA Lieutenant General insignia rotated
SWE-General-sv.png
Autor: Undanurvägen, Licencja: CC BY-SA 3.0
Insignia of a Swedish General.
CHE OF9 General.svg
Autor: Ultimate Destiny, Licencja: CC0
Rank insignia of Swiss Army, here shoulder mark “General”, OF9, four-star rank.
NOR OF8.png
Lieutenant General
Rank Army Hungary OF-07.svg
Vezérőrnagyi rendfokozat
Cuba-Army-OF-8.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of General de Cuerpo de Ejército for the army and air force of Cuba
Rank insignia of Генерал-майор of the Bulgarian Army.png
Autor: Bulldog4eto, Licencja: CC BY 3.0
Shoulder rank insignia of Генерал-майор (Major-general) of the Сухопътни войски на България (Bulgarian Army)
Army-USA-OF-08.svg
Lieutenant General (United States) shoulder strap rank insignia for the United States Army.
Army-SVK-OF-07.svg
Autor: Arturolorioli, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the military of Slovakia, here shoulder board of the «Generalmajor / Major general» OF7 – branch of service: ground forces.
Army-SVK-OF-09.svg
Autor: Arturolorioli; translation sk, de, en, ru: by User:HHubi, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the military of Slovakia, here shoulder board of the «General» – all services OF-9.
Oficial10.png
Autor: Supertoni123, Licencja: CC BY-SA 3.0
Spanish Army OF-10 - Capitán General (since 1999)
Romania-Army-OF-10.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Mareșal for Romanian Armed Forces
Oficial7.png
Autor: Supertoni123, Licencja: CC BY-SA 3.0
Spanish Army OF-7 - Major General
RO-Army-OF8.png
Insignia of Lieutenant General of the Romanian Army
PL policja 1995 gen insp.svg
Naramiennik generalnego inspektora Policji (wzór 1995).
POL SM 2018 IX 16 nadinspektor.svg
Nadinspektor Straży Marszałkowskiej – naramiennik – wrzesień 2018.
RO-Army-OF9.png
Insignia of General of the Romanian Army
RO-Army-OF7.png
Insignia of Major General of the Romanian Army
General m.png
Ranga generała
Cuba-Army-OF-9b.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of General de Ejército for the army and air force of Cuba
PL Epolet gen dyw.svg
Naramiennik generała dywizji Wojska Polskiego (1919-39).
Army-HRV-OF-10.svg
(c) Conquistador, CC BY-SA 3.0
Rank insignia of the Croatian armed forces, here epaulette of the Staff general (Stožerni general, OF-10), Army.
PLA Senior Colonel r.png
Autor: 解放的高加索, Licencja: CC BY-SA 4.0
PLA Senior Colonel ranks
Army-GRE-OF-08.svg
Autor: Diafora, Licencja: CC BY-SA 3.0
Shoulder rank insignia of an Antistratigos (Lieutenant General) of the Hellenic Army (1968 to today)
UK Army OF7.png
Generał Major
Rank insignia of generale of the Army of Italy (1973).svg
Autor: F l a n k e r, Licencja: CC-BY-SA-3.0
insignia for the shoulder of the rank of generale (general) of the Italian Army
6 Star.svg
Conjectural Design, proposed 1945, for rank insignia for US General of the Armies
JGSDF Lieutenant General insignia (b).svg
JGSDF_Lieutenant_General_insignia
Rank Army Hungary OF-06.svg
Dandártábornoki rendfokozat
Mongolian Army-MJG-service.svg
Autor: Saruul 04, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mongolian Armed Forces - Major general shoulder board - Service uniform
CzArmy 2011 OF7-Generalmajor shoulder.svg
Autor: Asadwarraich; translation cz, de, en, ru: by User:HHubi, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the Czech Republic Army, here shoulder board of the Major general – generic all services (OF-7, since 2011).
UA-OF9-COL-GEN-GSB-H(2015).png
Shoulder mark of Colonel-General of Ukraine (horizontal) GF
Bosnia and Herzegovina Major-general Insignia.svg
Major-general insignia of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina
CHE OF8 KKdt.svg
Rank insignia of Swiss Army, here shoulder mark “Commander of the corps/ Corps commander”, OF8, three-star rank.
Army-GRE-OF-06.svg
Autor: Diafora, Licencja: CC BY-SA 3.0
Shoulder rank insignia of a Taxiarchos (Brigadier General) of the Hellenic Army (1968 to today)
Army-BEL-OF-08.svg
Luitenant-Generaal OF-8 Belgium
Army-HRV-OF-07.svg
(c) Conquistador, CC BY-SA 3.0
rank insignia of general bojnik (Major General) on the epaulettes on the service uniform of the Croatian Army for the generals
Army-GRE-OF-09.svg
Autor: Diafora, Licencja: CC BY-SA 3.0
Shoulder rank insignia of a Stratigos (full General) of the Hellenic Army (1975 to today)
Rank insignia of generale di corpo d'armata of the Army of Italy (1973).svg
Autor: F l a n k e r, Licencja: CC-BY-SA-3.0
insignia for the shoulder of the rank of lieutenant general of the Italian Army.
Oficial6.png
Autor: Supertoni123, Licencja: CC BY-SA 3.0
Spanish Army OF-6 - Brigadier general
Army-HRV-OF-09.svg
(c) Conquistador, CC BY-SA 3.0
rank insignia of general zbora (General) on the epaulettes on the service uniform of the Croatian Army for the generals
Bosnia and Herzegovina Brugadier-general Insignia.svg
Brigadier-general insignia of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina
Army-BEL-OF-06.svg
Brigade-Generaal OF-6 Belgium
CHE OF6 Br.svg
Rank insignia of Swiss Army, here shoulder mark “Brigadier general” (Br), OF6, one-star rank.
Army-BEL-OF-09.svg
Generaal OF-9 Belgium
PL policja 1995 nadinsp.svg
Naramiennik nadinspektora Policji (wzór 1995).
17- Sartipp 2nd-IRGC.png
Autor: MrInfo2012, Licencja: CC BY-SA 3.0
سردار سرتیپ دوم (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران)
PLAGeneral r.png
Autor: 解放的高加索, Licencja: CC BY-SA 4.0
PLA General insignia rotated
NOR OF6.png
Brigadier
RAF A F7LtGen 2010.png
Rank insignia of the Russian federation’s armed forces, here "Lieutenant general" (OF7) Army – shoulder strap service uniform (1994 – 2010).
Dienstgrad Bundeswehr Heer 311 Brigadegeneral.svg
Autor: Pmox, Licencja: CC BY-SA 3.0
Bundeswehr German Army rank insignia
CzArmy 2011 OF8-Generalporucik shoulder.svg
Autor: Asadwarraich; translation cz, de, en, ru: by User:HHubi, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the Czech Republic Army, here shoulder board of the Lieutenant general – generic all services (OF-8, since 2011).
GenerałSW poziomo.png
Generał Służby Więziennej
Army France OF9.png
Generał armii
CDN-Army-LGen-Shoulder.svg
Autor: Zscout370, Licencja: CC BY-SA 3.0
Canadian military insignia
RAF A F6MajGen 2010.png
Rank insignia of the Russian federation’s armed forces, here "Major general" (OF6) Army – shoulder strap service uniform (1994 – 2010).
NOR OF7.png
Major General
Turkey-army-OF-10.svg
Autor: Jakednb, Licencja: CC BY-SA 4.0
Turkish Army officer rank - Mareşal (OF-10)
Gbroni m.png
Ranga generała broni.
JGSDF Major General insignia (b).svg
JGSDF_Major_General_insignia
Generał brygadier (naramiennik).svg
Autor: Kub347, Orem, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dystynkcja (pochewka na naramiennik) jak w tytule.
20- Sepahbod-IRGC.png
Autor: MrInfo2012, Licencja: CC BY-SA 3.0
سردار سپهبد (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران)
SWE-Generalmajor-sv.png
Autor: Undanurvägen, Licencja: CC BY-SA 3.0
Insignia of a Swedish Generalmajor (Major General).
Rank insignia of generale di corpo d'armata con incarichi speciali of the Army of Italy (1973).svg
Autor: F l a n k e r, Licencja: CC-BY-SA-3.0
insignia for the shoulder of the rank of lieutenant general - special in charges of the Italian Army
Army France OF6.png
Generał brygady
Rank Army Hungary OF-08.svg
Altábornagyi rendfokozat