Generator elektryczny

Generator elektryczny – urządzenie przetwarzające na energię elektryczną inne rodzaje energii, w tym energię mechaniczną. Większość generatorów wytwarza energię elektryczną w wyniku indukcji elektromagnetycznej. Generatory te mają elementy poruszające się w polu magnetycznym lub wytwarzane jest zmienne pole magnetyczne. Zjawisko odwrotne, czyli przekształcenie energii elektrycznej w energię mechaniczną występuje w silnikach. Silniki i generatory wykorzystujące zjawisko indukcji elektromagnetycznej mają wiele podobieństw. Zalicza się je do tak zwanych maszyn elektrycznych[1]. Część generatorów elektrycznych wytwarza energię elektryczną w wyniku innych zjawisk fizycznych.

Źródłem energii mechanicznej w generatorach indukcyjnych może być przegrzana para wodna, napędzająca turbinę parową, uzyskana ze spalania paliwa (w tym paliw kopalnych) lub z promieniowania słonecznego (eng.wiki Solar power in Spain), woda przepływająca przez turbinę wodną lub koło wodne, spalane paliwo w silniku spalania wewnętrznego lub turbinie gazowej, energia kinetyczna przepływającego powietrza w turbinie wiatrowej, napędzana siłą mięśni korba, sprężone powietrze lub jakiekolwiek inne źródło energii mechanicznej. Źródłem energii zamienianej bezpośrednio na energię elektryczną może być też ciepło wykorzystywane w termogeneratorach lub generatorach MHD, energia wiązań atomowych wykorzystywana w ogniwach paliwowych, energia promienista (promieniowanie alfa lub beta) czy też energia słoneczna wykorzystana w fotoogniwach.

Literą R oznaczono generatory z częściami ruchomymi – wirującym rotorem, a literą B generatory przetwarzające bezpośrednio energię pierwotną na energię elektryczną.

Alternator z początku XX wieku; wyprodukowany w Budapeszcie, stojący w elektrowni wodnej.
Generator w Zwevegem w Belgii
Rodzaje generatorów elektrycznych
Energia pierwotnaGenerator
MechanicznaPrądnicaR
Energia potencjalna i kinetyczna wodyTurbina wodnaR
Energia kinetyczna powietrzaTurbina wiatrowaR
Chemiczna – energia wiązań atomowychOgniwo paliwoweB
CieplnaSilnik spalinowyAgregat prądotwórczyR
Para wodna uzyskana ze spalania paliwaTurbogeneratorR
Bezpośrednia zamiana na energię elektrycznąTermogenerator – ogniwa termowoltaiczneB
Generator MHDB
Promieniowanie słoneczneOgrzane powietrze – ruch konwekcyjnyWieża słonecznaB/R
Para wodna uzyskana z promieniowania słonecznegoCieplna elektrownia słonecznaR
FotoogniwaOgniwa fotowoltaiczneB
Ciepło – promieniowanie podczerwoneTermowoltaiczne ogniwo z koncentratorem (lustrem)B
Energia promienistaEnergia cieplnaRadioizotopowy generator termoelektrycznyB
Bezpośrednia zamiana promieniowania jonizującego (β lub α) na energie elektrycznąBateria jądrowa – Baterie betawoltaiczneB
Bezpośrednia zamiana na ruchRadioizotopowy generator pizoelektrycznyB

Zasada działania

Generator elektryczny wykorzystujący zjawisko indukcji magnetycznej, nie „tworzy” zawsze obecnego w przewodniku ładunku elektrycznego, a jedynie go „przesuwa”. Można to porównać do pompy wodnej, która powoduje przepływ wody, ale nie „tworzy” wody w rurach. Generatory mogą też bazować na wykorzystaniu innych zjawisk fizycznych: piezoelektryczność, przepływ plazmy w polu magnetycznym – magnetohydrodynamika itp. Konstrukcja generatorów indukcyjnych jest podobna do budowy silnika elektrycznego. Wszystkie typy generatorów indukcyjnych (wykorzystujących zasady indukcji magnetycznej) mogą w specyficznych warunkach pracować jako silniki.

Terminologia

W generatorach indukcyjnych można wyróżnić dwie podstawowe części.

Elementy mechaniczne:

 • wirnik – rotor: część wirująca, na której zamontowano uzwojenie lub magnesy stałe
 • stojan: część stacjonarną na której zamontowano uzwojenie lub magnesy stałe

Elementy elektryczne:

 • twornik, w którym generowane jest napięcie i prąd elektryczny – wykonaną jako jedna lub więcej cewek indukcyjnych. Twornica może być umieszczona na rotorze lub stojanie w zależności od konstrukcji.
 • magneśnicę lub uzwojenie wzbudzenia, w którym wytwarza się pole magnetyczne. Magnes stały lub cewka indukcyjna, przez którą płynie prąd stały lub zmienny w zależności od typu i konstrukcji generatora. Magneśnica może być umieszczona na rotorze lub stojanie w zależności od konstrukcji.

Historia rozwoju

Zanim odkryto połączenie pomiędzy zjawiskami magnetyzmu i elektryczności, znano zjawiska elektrostatyczne. Wymyślono generatory elektrostatyczne wytwarzające bardzo wysokie napięcia. Charakteryzowały się one bardzo małą wydajnością prądową.

Pracowały na zasadzie wykorzystania poruszających się ładowanych elektrostatycznie trzpieni, płyt lub dysków, przenoszących ładunek elektryczny na elektrodę o wysokim potencjale. Ładunek elektrostatyczny był wytwarzany na dwa różne sposoby:

 • Indukcja elektrostatyczna
 • Efekt triboelektryczny (ładowanie przez pocieranie), gdzie kontakt między dwoma izolatorami powoduje gromadzenie się ładunków elektryczne w sposób charakterystyczny dla materiału, z jakiego wykonane są izolatory.

Z powodu trudności izolowania maszyn produkujących bardzo wysokie napięcia, elektrostatyczne generatory miały małą sprawność i nigdy nie zostały użyte w zastosowaniach komercyjnych – przy produkcji znaczących ilości energii elektrycznej. Maszyna Wimshurst i generator Van de Graaffa są przykładami tych maszyn używanych do dziś.

Dysk Faradaya

Dysk Faradaya

W latach 1831–1832 Michael Faraday odkrył zasady działania generatorów elektromagnetycznych. Reguła ta, nazwana później Prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya mówi, że na końcach przewodnika elektrycznego poruszającego się w polu magnetycznym pojawia się różnica potencjałów elektrycznych, a więc napięcie elektryczne, wprost proporcjonalne do szybkości ruchu tego przewodnika w poprzek strumienia magnetycznego. Równanie opisujące to zjawisko stało się jednym z równań Maxwella opisujących własności pola elektrycznego i magnetycznego oraz zależności między nimi. Zamknięcie obwodu powoduje przepływ prądu elektrycznego w wyniku różnicy potencjałów.

Michael Faraday zbudował pierwszy generator elektromagnetyczny, nazwany Dyskiem Faradaya, będący typem generatora homopolarnego. Zbudowany jest z miedzianego dysku wirującego wewnątrz biegunów podkowiastego magnesu stałego. Dysk Faradaya generuje małe napięcie i bardzo duży prąd. W latach 60 wieku XX Sir Mark Oliphant pracujący w Australian National University zbudował 500 MJ wysokoprądowy Dysk Faradaya, z którego uzyskiwano prąd o wartości aż do 2 MA.

Konstrukcja taka jest bardzo nieefektywna. Pojawiają się prądy płynące w przeciwnym do kierunku użytecznego, w rejonach poza strumieniem magnetycznym od magnesu stałego. Prądy te ograniczają moc wyjściową, którą można pobrać z dysku. Powodują także rozgrzewanie się dysku. W późniejszych typach generatorów homopolarnych rozwiązywano ten problem wykorzystując macierze magnesów stałych umieszczonych wokół obwodu, tak by ustabilizować kierunek przepływu prądu

Dynamo – prądnica prądu stałego

Dane techniczne prądnicy prądu stałego w procesach elektrolizy: Prąd 310 A; Napięcie 7 V, Moc: 2170 W, Prędkość obrotowa 1400 obr./min
Prądnica prądu stałego – przekrój poprzeczny

Dynamo było pierwszym generatorem elektrycznym zdolnym dostarczać energię elektryczną na skalę przemysłową. Dynamo, zwane też prądnicą prądu stałego wykorzystuje oddziaływanie elektromagnetyczne do zamiany ruchu wirowego na prąd elektryczny. Wykorzystanie komutatora pozwala uzyskać prąd pulsujący. Pierwsze Dynamo wybudował Hippolyte Pixii w 1832 roku.

Prądnica prądu stałego składa się ze stojana wytwarzającego stałe pole magnetyczne oraz obracającego się wirnika, na którym nawinięto uzwojenia. W małych maszynach – prądnicach pole magnetyczne wytwarzane jest przez jeden lub więcej magnesów stałych. W większych stałe pole magnetyczne jest wytwarzane przez cewki indukcyjne, w których płynie prąd stały. Cewka taka zwana jest także uzwojeniem wzbudzenia lub twornikiem. W przeszłości zanim upowszechnił się prąd zmienny, prądnice o dużych mocach były podstawowym źródłem energii elektrycznej.

Dynamo związane jest z szeregiem przypadkowych odkryć, w tym z: z silnikiem elektrycznym prądu stałego, alternatorem prądu zmiennego, silnikami asynchronicznym i synchronicznym oraz przekształtnikami elektromechanicznymi.

Ze względu na złożoność budowy prądnice prądu stałego nie są obecnie wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej dużych mocy. Powodem jest fakt, że komutator nie jest zdolny długotrwałe, bez uszkodzeń, przewodzić dużych prądów. Jak skomplikowane problemy techniczne musi rozwiązać konstruktor pokazuje urządzenie, które widać na rysunku obok. Rycina przedstawia prądnicę z 1917 roku wykorzystywaną w przemysłowym procesie elektrolizy i galwanizacji. Jest to typowy przykład złożoności problemów technicznych przy konstruowaniu komutatora zdolnego przewodzić duży prąd powstający w wirniku. Jak widać, komutator jest około 3 razy większy niż stojan i pozostała część wirnika.

Współczesne systemy dystrybucji energii elektrycznej oparte są na prądzie przemiennym. Znaczenie prądnic prądu stałego znacznie się zmniejszyło. Obecnie szeroko stosowane są tanie elektroniczne układy przetwarzające prąd zmienny na prąd stały. Nie ma w tej chwili potrzeby budować tak skomplikowanych systemów produkcji energii elektrycznej.

Prądnice prądu stałego stosuje się w samochodach, są jednak zastępowane wydajniejszymi i mniej awaryjnymi alternatorami. Prądnice prądu stałego stosuje się nadal w elektromaszynowych konwerterach.

Generatory elektromagnetyczne z częściami wirującymi

Jak widać w tabeli zamieszczonej powyżej, działanie większości generatorów elektrycznych oparta jest na koncepcji oddziaływania pola magnetycznego i poruszającego się przewodu, w którym generowany jest prąd elektryczny (generatory) lub na którym powstaje siła elektrodynamiczna (silniki).

Generator MHD

Generatory MHD wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio z przemiany energii cieplnej i kinetycznej gorącego zjonizowanego gazu przepływającego przez stałe pole magnetyczne. W generatorach MHD nie występują jakiekolwiek części ruchome. Wynalezienie generatorów MHD zostało spowodowane faktem, że plazma po przejściu przez generator nadal ma taką temperaturę, że potrafi wytworzyć parę w kotłach klasycznych elektrowni cieplnych. Pozwala to, teoretycznie, zwiększyć sprawność takich „kombinowanych układów termodynamicznych”.

Pierwszy projekt, który doczekał się realizacji to AVCO Mk.25 z 1965 roku. W 1987 roku rząd USA współfinansował demonstracyjną instalację w 25MW elektrowni.

Obecnie (2007) elektrownie cieplne z generatorami MHD i turbogeneratorami pracujące z kombinowanym cyklem termodynamicznym, są mniej wydajne niż połączenie turbiny gazowej i klasycznego „parowego” turbogeneratora.

Wzbudzenie

A small early 1900s 75 KVA direct-driven power station AC alternator, with a separate belt-driven exciter generator.

Strumień magnetyczny w indukcyjnych maszynach elektrycznych (generatory i silniki) jest wytwarzany przez uzwojenie wzbudzenia składające się z jednej lub kilku cewek indukcyjnych lub przez magnesy trwałe, np. magnesy neodymowe stosowane ze względu na duży strumień magnetyczny przy stosunkowo niewielkiej masie.

Jeśli uzwojenie wzbudzenia nie jest zasilane, nie pojawia się strumień magnetyczny, a w konsekwencji wirnik generatora może obracać się nie wytwarzając energii elektrycznej. W elektrowniach, w przypadku dużych generatorów, stosowane są pomocnicze małe generatory lub baterie akumulatorów wraz z odpowiednimi układami elektronicznymi – przekształtnikami DC/AC pozwalającymi zasilić uzwojenia wzbudzenia w przypadku rozruchu w trybie awaryjnym, po załamaniu się systemu energetycznego (tzw. black out) lub w przypadku pracy wyspowej, czyli pracy bez połączenia z resztą Krajowej Sieci Energetycznej bezpośrednio na zapotrzebowanie wydzielonej sieci energetycznej. Generatory awaryjne zwykle napędzane są silnikami diesla, utrzymywanymi w stanie gotowości do rozruchu. Zasilają też inne systemy niezbędne do bezpiecznej pracy elektrowni w stanie awaryjnym.

Obwód zastępczy

Schemat zastępczy układu generator-obciążenie pokazano na rysunku z prawej. określenie wartości napięcia i rezystancji wewnętrznej generatora następuje według zapisanej poniżej procedury:

 • przed uruchomieniem generatora mierzy się rezystancję na zaciskach przy pomocy omomierza. Jest to rezystancja wewnętrzna generatora dla prądu stałego
 • Uruchamiamy generator; przed podłączeniem do obciążenia mierzymy napięcie na zaciskach generatora. Jest to napięcie w stanie jałowym (Napięcie źródło napięciowe)
 • podłączamy obciążenie podczas pracy generatora i mierzymy napięcie na jego zaciskach, otrzymujemy napięcie wyjściowe
 • Mierzymy rezystancje obciążenia
 • Obliczamy rezystancję wewnętrzną prądu zmiennego według następującej formuły:

Uwaga 1: Wewnętrzna rezystancja generatora podczas pracy jest niewiele większa od rezystancji zmierzonej w spoczynku. Powyższa procedura pozwala zmierzyć obie wartości. Dla Obliczeń zgrubnie można pominąć pomiary i przyjąć że wartości, i są sobie równe.

Uwaga 2: W przypadku kiedy generowane jest napięcie zmienne do pomiarów należy używać mierników (woltomierzy) przystosowanych do pomiaru prądu zmiennego.

Generatory w pojazdach mechanicznych

Wczesne silniki samochodowe do początku lat 60 XX wieku wykorzystywały prądnice prądu stałego z elektromechanicznymi regulatorami napięcia. Takie prądnice nie były wydajne i charakteryzowały się dużą awaryjnością. Sukcesywnie były zastępowane alternatorami z wbudowanymi układami prostowniczymi. W pojazdach uzupełniają one po uruchomieniu silnika energię w akumulatorach. Zwykle wytwarzają prąd o natężeniu 50 – 100 A przy napięciu 12 V. Nowoczesne samochody mają elektro-hydrauliczne systemy wspomagania sterowania, systemy bezpieczeństwa i stabilizacji toru jazdy np. ESP, klimatyzację, elektronikę pokładową. Dodatkowe odbiorniki energii elektrycznej mogą powodować duży pobór mocy i przeciążać instalację. Zapobiegając nierozsądnemu wzrostowi średnicy kabli zasilających stosuje się często napięcie 24 V. Ciężarówki zwykle mają instalację o napięciu 24 V, pozwalającą zasilić rozrusznik silnika wysokoprężnego o dużej mocy.

Alternatory samochodowe mają zwykle 50–60% wydajność w szerokim zakresie prędkości i nie używają magnesów stałych jako magneśnic. Odkąd opanowano technologię spiekania i metalurgii proszków spadły koszty wytwarzania magnesów neodymowych, przez co zaczęto stosować je w alternatorach. Zwłaszcza w alternatorach stosowanych w motocyklach, ze względu na niską wagę i prostotę budowy takiego rozwiązania. Takie rozwiązania konstrukcyjne stosowane są także w samochodach hybrydowych.

Przykładem małego generatora prądu przemiennego (nazywanego potocznie prądem zmiennym) jest dynamo rowerowe. Dostarcza ono prądu do 0,5 A przy napięci 6 V lub 12 V (moc rzędu 3 – 6 W). Zastosowanie magnesu stałego jako magneśnicy pozwala wyeliminować konieczność zasilania obwodu wzbudzenia przez zewnętrzne źródło zasilania. W zależności od rodzaju materiału, z jakiego wykonano magneśnicę maksymalna wydajność takiego rodzaju zasilania oświetlenia wynosi 60%, przy typowym wynoszącym około 40%. Dynamo rowerowe jest coraz rzadziej stosowane. Wypierane jest przez oświetlenie LED z akumulatorami o dużej pojemności.

Ze względu na coraz szersze stosowanie elektroniki do nawigacji i systemów sterowania (samoster) na jachtach żaglowych rośnie zużycie energii elektrycznej. Szeroko stosowane są małe turbiny wiatrowe zamocowane na topie masztu lub wysuwane tunelowe turbiny wodne o konstrukcji zbliżonej do pomp łopatkowych. Parametry tych generatorów są tak dobrane by maksymalną efektywność osiągały przy typowej prędkości marszowej. Zasilają poprzez regulatory napięcia akumulatory i elektryczną instalację pokładową.

Generator spalinowy

Generator spalinowy
Przewoźny generator prądu elektrycznego

Generator spalinowy, zwany także agregatem prądotwórczym, jest połączeniem w jednym zintegrowanym bloku: układu sterującego, silnika spalinowego wraz z układem rozruchowym i generatora prądu zmiennego. W przypadku małych mocy (kilka-kilkanaście kW) elementy umieszczone są wewnątrz ramy tak by ułatwić przenoszenie. Zastosowany jest wtedy silnik benzynowy, ze względu na łatwość rozruchu i niską wagę. Generatory spalinowe większych mocy napędzane są silnikami wysokoprężnymi lub turbinami gazowymi. Wykonywane zwykle, jako instalacje stacjonarne, ale także istnieją przewoźne generatory z turbinami gazowymi o mocy ponad 2 MW. Generatory spalinowe stosowane są, jako rezerwowe źródła zasilania dla szpitali, elektrowni czy stacji transformatorowych, w miejscach, do których nie dociera sieć energetyczna lub istnieje konieczność czasowego zwiększenia mocy źródeł energii elektrycznej.

Generatory elektryczne zasilane siłą mięśni

Ręczny generator prądu

Generatory mogą być także zasilane siłą mięśni. Takie konstrukcje mogą być stosowane w czasie wojny lub miejscach pozbawionych zasilania, np. w czasie katastrof. Ze względu na małą moc mogą zasilać radiostacje polowe. napędzane były mechanizmem korbowym lub montowane tak by można było je napędzać odpowiednio przystosowanymi rowerami. Takie konstrukcje mogły służyć także do ładowania akumulatorów.

Spotyka się wykonania małych prądnic prądu stałego służących do zasilania oświetlenia roweru. Dynama rowerowe montowane są w piastach kół lub tak, by mogły być napędzane przez oponę roweru.

Obecnie bywają stosowane do zasilania radioodbiorników lub latarek LED-owych. Czasem spotyka się wykonania pozwalające zasilać telefony komórkowe. Wytwarzane są także błyskowe światła sygnalizacyjne zasilane siłą mięśni, które umieszcza się na tratwach ratunkowych. Stosowane są w tym przypadku mechanizmy sprężynowe lub bezpośrednie napędzanie małej prądnicy prądu stałego z układu korbowego.

Zobacz też

Przypisy

 1. Antoni M.Plamitzer, Maszyny elektryczne, rozdział: 1.1 Zadania oraz klasyfikacja maszyn i transformatorów, Warszawa, Wyd. Naukowo-Techniczne, s. 35, 1982, ISBN 83-204-0408-8.

Media użyte na tej stronie

Mobile electric generator.jpg
Autor: LukaszKatlewa, Licencja: CC BY-SA 3.0
Mobilny agregat prądotwórczy PAD 36 - 3/400 z silnikiem Andoria SW400
Faraday disk generator.jpg
Drawing of Faraday disk, the first electromagnetic generator, invented by British scientist Michael Faraday in 1831. The copper disk (D) rotated between the poles of a horseshoe shaped magnet (A), creating a potential difference between the axis and rim due to Faraday's law of induction. If an electrical circuit such as a galvanometer was connected between the binding posts (B) and (B') the motion induced a radial flow of current in the disk, from the axle toward the edge. The current flows into the spring contact (m) sliding along the edge of the disk, out of binding post (B') through the external circuit to binding post (B) , and back into the disk through the axle. Turning it in the opposite direction reverses the direction of current. The caption also says that passing a current from a Bunsen cell (battery) through it would cause the disk to turn, making it function as an electric motor. The labeled parts are given in the caption as:
 • (A) inducing magnet
 • (D) induced disk
 • (B) binding-screw for current entering or exiting axis of disk
 • (B') binding-screw for current entering or exiting circumference of disk
 • (m) rubber (sliding spring contact) for edge of disk.

The caption describes it as 'Foucault's and Le Roux's apparatus' so this picture was not drawn from Faraday's original machine, but one owned by Faraday's contemporary French physicist Léon Foucault. The Faraday disk was an inefficient generator because counter-currents flowed back through regions of the disk outside the magnetic field. It was the first homopolar generator

Alterations to image: cropped out caption and list of parts.
Gorskii 04414u.jpg
Original Description: Alternators made in Budapest, Hungary, in the power generating hall of a hydroelectric station in Iolotan on the Murghab River.

This was the Hindu Kush Hydro Power Plant, in today's Turkmenistan, the largest hydro power plant of Russian Empire (built 1909)

The plate reads "Ганц. электр[отехническіе] комп[аніи] въ Будапештѣ" - The Ganz Electrical Company / Budapest.
Hand generator.jpg
Autor: Audrius Meškauskas, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Military hand driven electric generator, on display in the Museum of Military Aviation, Dubendorf, Switzerland.
Generator-20071117.jpg
Autor: Peter Van den Bossche from Mechelen, Belgium, Licencja: CC BY-SA 2.0
After its closure, Zwevegem Electric Power Plant became a museum for the electricity company. New management decided however to close the museum and to destroy the plant and develop the land. Luckily, it has now been saved and restoration is under progress
DynamoElectricMachinesEndViewPartlySection USP284110.png
Dynamo Electric Machines End View Partly Section
Murray Alternator with Belt-Driven Exciter.jpg
From the text:

Fig 2770. Murray alternating current direct-connected unit with high speed Corliss engine and belt-driven exciter, 50, 75, 100 KVA alternator and 150 RPM engine.

Note: This image is only about 3 inches wide and 1.5 inches tall in the book -- a testament to the high printed-image quality of these 90 year old engineering books that cost $1 per volume in 1917.
High-Current Copper-Brush Commutated Dynamo.jpg
Text from public domain illustration:

Figure 328: A large current low voltage bipolar dynamo built for electrolytic work and here shown to illustrate the large size commutator and brushes necessary to collect the large current.

 • The machine here illustrated gives 310 amperes at 7 volts when running at a speed of 1400 RPM, corresponding to an output of 2.17 kilowatts.
 • Carbon brushes would not be suitable for this class of machine because even with copper brushes, whose conductivity is much higher than carbon, the commutator must be of considerable size to give the required brush contact area. The contrast between the axial lengths of the armature and the commutator is very marked.
 • The rocker construction is of the ordinary type, and heavy flexible cables conduct the current from the brush holders to the fixed terminals.

My Notes

 • While the size of this device is not listed in the book, the brushes alone are likely to have been 1.5 to 2 inches wide, meaning the commutator is probably a foot wide. The overall machine was probably about three feet tall and about four feet wide, weighing in at several hundred pounds.
 • The short rod on the left side of the copper brushes is most likely a handle, to allow the operator to rotate the position of the brushes. As the speed of the rotor varies, the ideal position of the brushes changes due to the spinning rotor dragging the field lines around with it.
 • Yes indeed, carbon brushes were not good enough for high-current applications. This needs to be mentioned in an article somewhere.
 • Each brush sits in a separate spring-tension carrier, so that as the brush wears away it is pushed down into the commutator to maintain contact.
 • The screws at the base of the unit were used to adjust the flat-belt tension, by moving the entire frame towards or away from the driving engine.

Public Domain source:

 • Hawkins Electrical Guide, Volume 1
 • Chapter 20: Commutation and the Commutator, Page 301.
 • Copyright 1917 by Theo. Audel & Co.
 • Printed in the United States

Scanned by Dale Mahalko, Gilman, WI, USA

DMahalko (talk) 08:07, 14 January 2008 (UTC)