Gwary podlaskie (polskie)

Gwary podlaskie języka polskiegogwary dialektu mazowieckiego używane na obszarze nad Narwią i Bugiem z Białymstokiem, Białą Podlaską, Drohiczynem, Sokółką i Bielskiem Podlaskim. Na kształtowanie się tych gwar do dziś mają wpływ gwary białoruskie i ukraińskie, a także dialekt północnokresowy.

Cechy gwar podlaskich

  • fonetyka międzywyrazowa nieudźwięczniająca
  • mazurzenie (nie występuje na wschodnim Podlasiu)
  • samogłoska pochylona a wymawiana identycznie jak w języku polskim, natomiast pochylone e jako é, czyli samogłoska pośrednia między i a y lub e a i
  • kontynuanty o ścieśnionego wymawiane różnie
  • samogłoski nosowe wymawiane podobnie jak w języku ogólnopolskim
  • wymawianie y jako głoski pośredniej między y i i
  • pełnogłos, wytworzony pod wpływem gwar wschodniosłowiańskich
  • przejście nagłosowego ja- w je- i ra- w re-
  • śródgłosowe przejście -ar- w -er-
  • akcent zgodny z ogólnopolskim

Bibliografia