Królestwo Polskie (kongresowe)

Królestwo Polskie
1815–1832
Flaga Królestwa Polskiego
Herb Królestwa Polskiego
Flaga Królestwa PolskiegoHerb Królestwa Polskiego
Hymn: Pieśń narodowa za pomyślność króla
Położenie Królestwa Polskiego
KonstytucjaKonstytucja Królestwa Polskiego
Język urzędowypolski
StolicaWarszawa
Ustrój politycznymonarchia konstytucyjna
Ostatnia głowa państwakról Mikołaj I
Zależne odCesarstwa Rosyjskiego
W jego imieniunamiestnik Iwan Paskiewicz
Ostatni szef rządukról Mikołaj I
Powierzchnia
 • całkowita

128 500 km²
Liczba ludności (1815)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia
 • narody i grupy etniczne

3 200 000
24,9 osób/km²
Polacy (dominujący), Żydzi, Niemcy i inni
walutazłoty
Utworzone aktem końcowym kongresu wiedeńskiegoz ziem Księstwa Warszawskiego
16 czerwca 1815
Inkorporacjaw skład Imperium Rosyjskiego jako region autonomiczny
26 lutego 1832
Religia dominującareligia rzymskokatolicka polecona szczególniejszej opiece rządu[1]
Mapa Królestwa Polskiego
Царство Польское
Królestwo Polskie
1832–1918
Flaga Królestwa Polskiego
Herb Królestwa Polskiego
Flaga Królestwa PolskiegoHerb Królestwa Polskiego
Hymn: Pieśń narodowa za pomyślność króla
KonstytucjaStatut Organiczny dla Królestwa Polskiego
PaństwoImperium Rosyjskie
Język urzędowypolski (do 1867), rosyjski
StolicaWarszawa
Ostatnia głowa terytoriumPrzewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego Rosyjskiej SFRR Lew Kamieniew
W jego imieniuNamiestnik[a]
(w imieniu cesarza Rosji) Paweł Jengałyczew (ostatni)[b]
Ostatni szef rząduPrzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Włodzimierz Lenin[c]
Powierzchnia
 • całkowita

128 500 km²
Liczba ludności (1897)
 • całkowita 
 • gęstość zaludnienia
 • narody i grupy etniczne

9 402 253
73,2 osób/km²
Polacy (75%),
Żydzi (13,5%),
Niemcy (4,3%)
walutazłoty, rubel
Inkorporacjaw skład Imperium Rosyjskiego jako region autonomiczny
26 lutego 1832
Cesja terytorium na podstawie traktatu brzeskiegoRosja na rzecz państw centralnych
3 marca 1918
Religia dominującakatolicyzm
Strefa czasowaUTC +1
Mapa Królestwa Polskiego
Twórca Królestwa Kongresowego, cesarz Rosji i król Polski Aleksander I Romanow, portret pędzla Aleksandra Molinariego z 1813 roku
Koronacja cesarzowej i królowej Aleksandry przez Mikołaja I w Zamku Królewskim w Warszawie 24 maja 1829 roku, obraz przypisywany Antoniemu Brodowskiemu
Podział administracyjny Królestwa Kongresowego w 1830 roku
Ziemie zaboru rosyjskiego w 1821 roku: Królestwo Polskie (kongresowe) i ziemie zabrane na tle granic Rzeczypospolitej z 1772 roku
Mapa fizyczna i administracyjna Królestwa Polskiego, 1815–1830
Mappa Generalna Królestwa Polskiego, 1821
Królestwo Polskie i zachodnie gubernie Rosji (1902)
Sztandar wojsk polskich Królestwa Polskiego

Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), Królestwo Kongresowe, potocznie Kongresówkapaństwo utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego, połączone unią personalną z Imperium Rosyjskim w latach 1815–1832 w oparciu o Konstytucję Królestwa Polskiego (1815)[2]. Od 1832 do 1917 związek Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim regulował Statut Organiczny (1832), choć jego przepisy nigdy nie weszły w życie, ze względu na obowiązujący od 1833 do 1917 „stan oblężenia”.

Utworzone formalnie na mocy traktatu rosyjsko-austriacko-pruskiego z 3 maja 1815, w którym mocarstwa dokonały podziału ziem Księstwa Warszawskiego. Artykuł V tego traktatu głosił, że ziemie Księstwa Warszawskiego pozostające pod kontrolą rosyjską zostają połączone z Rosją nieodzownie przez swoją konstytucję i oddane na wieczne czasy w ręce Najjaśniejszego Cesarza Wszechrosji. Traktat podziałowy wszedł później do aktu końcowego postanowień kongresu wiedeńskiego z 9 czerwca 1815.

To skłania historiografię współczesną do uznania jego postanowień za faktyczną cesję terytorium okupowanego Księstwa Warszawskiego, co polscy historycy Stefan Kieniewicz i Władysław Zajewski nazywają IV rozbiorem Polski[3][4], z czym nie zgadza się Mieczysław Żywczyński twierdząc, że termin „rozbiory” odnosił się do całego państwa polskiego w granicach z roku 1772[5], ponadto najczęściej termin IV rozbiór Polski jest odnoszony do utraty suwerenności w roku 1939 po skoordynowanej pomiędzy III Rzeszą i ZSRR agresji na Polskę.

W latach 1815–1832 posiadało własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Królewskim Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją – osoba monarchy[d] (każdy imperator Rosji był jednocześnie królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była polska korona cesarska. W wyniku powstania listopadowego król Mikołaj I Romanow 26 lutego 1832 roku zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, wzmacniając związek Królestwa z Cesarstwem przy zachowaniu autonomii administracyjnej, a ponadto przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową[6][7].

Później następowało stopniowe ograniczanie autonomii Królestwa Polskiego, zwłaszcza po stłumieniu powstania listopadowego w roku 1831 i powstania styczniowego w 1864 roku aż do formalnego zniesienia autonomii polityczno-administracyjnej tego terytorium w 1867 roku. Wciąż jednak zachowało się wiele odrębności prawno-ustrojowych (m.in. kodeks cywilny, ustrój wsi, status ludności żydowskiej, status jęz. polskiego), które odróżniały Królestwo Polskie od Cesarstwa Rosyjskiego[8].

W latach 1832–1918 Królestwo Polskie zostało silniej zintegrowane z Cesarstwem Rosyjskim (choć cesarze rosyjscy nosili tytuł króla Polski i reprezentowali ich namiestnicy). Posiadało stopniowo ograniczaną, a następnie zlikwidowaną autonomię; po jej likwidacji w roku 1874 zaczęto używać półoficjalnie na określenie ziem królestwa nazwę Kraj Nadwiślański (ros. Привислинский край), choć nazwa „Królestwo Polskie” nadal funkcjonowała. W roku 1912 oderwano gubernię chełmską[9].

W lecie 1915 jego terytorium znalazło się pod okupacją Niemiec i Austro-Węgier, ale do 1917 de iure stanowiło ono część Imperium Rosyjskiego. Po przejęciu władzy w Rosji przez Rząd Tymczasowy stało się teoretycznie częścią Republiki Rosyjskiej, a następnie 7 listopada 1917 Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Zrzekła się ona swoich roszczeń do terytorium dawnego Królestwa na podstawie artykułu 3 traktatu brzeskiego.

Organizacja państwa

Konstytucja

27 listopada 1815 Królestwu została oktrojowana przez cesarza Rosji konstytucja, opracowana przez zespół z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim na czele, która była kompilacją Konstytucji Księstwa Warszawskiego (1807) i Konstytucji 3 maja (1791). Utrzymywała uprzywilejowaną pozycję szlachty zarówno we władzach (sejm, urzędy, sądownictwo), jak i w gospodarce. Gwarantowała prywatną własność oraz wolność słowa i druku, wolność osobistą, wyznania i wiary. Na mocy konstytucji Królestwo Polskie miało zagwarantowane: własne terytorium, władze, system monetarny i oświatowy. Konstytucja uznawana jest za dość liberalną w tamtych czasach, jej zasady były jednak z czasem lekceważone przez Rosjan.

Warstwy arystokratyczne i większość społeczeństwa polskiego z entuzjazmem poparły powstanie Królestwa Kongresowego w 1815 roku i potraktowały ten moment jako przywrócenie niepodległości. Jednak wobec łamania zasad konstytucji przez cesarzy Rosji narastało niezadowolenie, które doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego. Powstanie formalnie miało na celu obronę Konstytucji Królestwa Polskiego. 25 stycznia 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego dokonał detronizacji Mikołaja I jako króla Polski.

Po klęsce powstania car Mikołaj I zawiesił postanowienia Konstytucji i wprowadził Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego. W historii lata 1815–1830 nazywane są okresem „złudzeń przedlistopadowych”. Po upadku powstania tytuł prawny Imperium Rosyjskiego do Królestwa Polskiego był wyprowadzany przez carat z prawa podboju, nie zaś z postanowień kongresu wiedeńskiego wprowadzających formę unii personalnej Królestwa Polskiego z Imperium Rosyjskim z zastrzeżeniem rządów konstytucyjnych.

Ustrój

Królestwo Polskie miało być monarchią konstytucyjną.

Był to początek wiecznej unii personalnej z Rosją (na wzór wcześniejszych unii: polsko-litewskiej i polsko-saskiej) – każdy kolejny cesarz Rosji miał być królem polskim na mocy wiążącej go konstytucji. Do rozległych kompetencji monarchy należały: polityka zagraniczna, wyłączna inicjatywa ustawodawcza, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, mianowanie wyższych urzędników, prawo weta wobec uchwał Sejmu itp. W jego imieniu działał obecny stale w Królestwie namiestnik. Pierwszym był w 1815 gen. Wasyl Łanskoj. Po śmierci jego następcy, gen. Józefa Zajączka, w 1826 car zrezygnował z mianowania następnego i przekazał jego kompetencje Radzie Administracyjnej (rządowi). Jednak już po stłumieniu powstania listopadowego nowym namiestnikiem został generał Iwan Paskiewicz.

Terytorium i ludność

Królestwo Polskie powstało z ziem dotychczasowego Księstwa Warszawskiego, lecz bez zwróconych Prusom: zachodniej części Wielkopolski (Poznańskie) i Bydgoszczy, z których to utworzone zostało Wielkie Księstwo Poznańskie, oraz ziemi chełmińskiej z Toruniem, Chełmnem i Brodnicą, włączonej bezpośrednio do rejencji kwidzyńskiej w Prusach Zachodnich. Ponadto z lewobrzeżnych okolic Krakowa utworzono Wolne Miasto Kraków, nad którym kontrolę sprawować mieli wszyscy trzej zaborcy, zaś Cesarstwo Austrii zagarnęło prawobrzeżny okręg Wieliczki i Podgórza. Dotychczasowy monarcha Księstwa Warszawskiego, Fryderyk August I, został zmuszony do zrzeczenia się wszelkich praw do Księstwa i zwolnienia wojska ze złożonej przysięgi.

Królestwo Polskie objęło terytorium 128,5 tys. km² z 3,2 mln ludności (1815)[10].

Według rosyjskiego spisu powszechnego z 1897 roku ludność obecnych ziem polskich należących do Cesarstwa Rosyjskiego, tj. ziemie Królestwa Polskiego z okręgiem Białostockim, ale bez części guberni suwalskiej (pierwsza statystyka), oraz ludność ówczesnego Królestwa Polskiego (ostatnie dwie kolumny) przedstawiała się następująco:

Narodowości (1897 rok)
Ziemie Cesarstwa Rosyjskiego, obecnie wchodzące w skład Polski[11]Terytorium Królestwa Polskiego[12]
narodowośćliczebnośćudział procentowy w populacjiliczebnośćudział procentowy w populacji
Polacy6 962 10075,2%6 755 50372,0%
Żydzi1 310 30014,2%1 267 19413,5%
Niemcy392 1004,2%407 2744,3%
Ukraińcy360 3003,9%335 3373,5%
Rosjanie112 2001,2%267 1602,8%
Białorusini45 2000,5%29 3470,3%
Litwini93000,1%305 5673,2%
Inni61 8000,7%34 8710,4%
Razem9 253 300100,0%9 402 253100,0%
Wzrost zaludnienia Królestwa Polskiego (liczby podano w tysiącach)

Miasta

Największe miasta Królestwa Polskiego w 1897 według danych ze spisu powszechnego:

miastopopulacjagubernia
1.Warszawa683 692Coat of Arms of Warsawa gubernia (Russian empire).png warszawska
2.Łódź314 020Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowska
3.Lublin50 385Coat of Arms of Lublin gubernia (Russian empire).png lubelska
4.Częstochowa45 045Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowska
5.Piotrków31 182Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowska
6.Radom29 896Coat of Arms of Radom gubernia (Russian empire).png radomska
7.Płock26 966Coat of Arms of Płock gubernia (Russian empire).png płocka
8.Pabianice26 765Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowska
9.Siedlce26 234Coat of Arms of Siedlce gubernia (Russian empire).png siedlecka
10.Łomża26 093Coat of Arms of Łomża gubernia (Russian empire).png łomżyńska
11.Kalisz24 418Coat of Arms of Kalisz gubernia (Russian empire).png kaliska
12.Będzin23 757Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowska
13.Kielce23 178Coat of Arms of Kielce gubernia (Russian empire).svg kielecka
14.Włocławek22 907Coat of Arms of Warsawa gubernia (Russian empire).png warszawska
15.Suwałki22 648Coat of Arms of Suwałki gubernia (Russian empire).png suwalska

Podział administracyjny Królestwa Polskiego na przestrzeni lat

1815–18161816–18371837–18451845–18661867–1915
DepartamentyWojewództwaGubernie
warszawski
mazowieckie
mazowiecka
warszawska
warszawska
kaliski
kaliskie
kaliska
kaliska
krakowski
krakowskie
krakowska

(od 1841 kielecka)

radomska
piotrkowska
radomski
sandomierskie
sandomierskie
kielecka
radomska
łomżyński
augustowskie
augustowska
suwalska
łomżyńska
płocki
płockie
płocka
lubelski
lubelskie
lubelska
lubelska
lubelska
siedlecka
siedlecki
podlaskie
podlaska

Wyznania religijne

Katolicy stanowili w 1827 roku 84% ludności Królestwa Polskiego, wyznawcy obrządku greckiego 1,9%, protestanci 4,4%, Żydzi 9,1%[13].

W 1871 roku obszar Królestwa Polskiego zamieszkiwało 6 026 421 mieszkańców, z czego 4 596 956 (76,28%) stanowili katolicy rytu łacińskiego, a 327 845 (5,44%) – protestanci[14].

Gospodarka

Królestwo Polskie istniało w początkowym kształcie przez 15 lat. W tym okresie miał miejsce znaczny rozwój gospodarczy, dotyczył zwłaszcza tworzących się przemysłów metalurgicznego, górniczego i włókienniczego. Przemysł metalurgiczny to głównie hutnictwo żelaza i cynku, które rozwijało się w rejonie Dąbrowy Górniczej i Starachowic. Wydobycie węgla, cynku i miedzi koncentrowało się w Zagłębiu Dąbrowskim. Przemysł włókienniczy obejmował manufaktury sukiennicze i bawełniane w Łodzi oraz setki warsztatów sukienniczych, zlokalizowanych w Kaliszu, Sieradzu i Warszawie (kalisko-mazowiecki okręg przemysłowy). Rozwój tej dziedziny produkcji był możliwy głównie dzięki eksportowi na rynki rosyjskie, czemu sprzyjały niskie, preferencyjne cła na granicy z Rosją. Eksport zagraniczny zwiększył się w Królestwie trzykrotnie, a niektóre polskie wyroby zdobyły uznanie na rynkach światowych. Ojcem owej industrializacji Królestwa Polskiego był minister skarbu Rady Administracyjnej, książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki.

Rozwijały się miasta, głównie Warszawa, Kalisz, Lublin i Płock[15]. Warszawę uporządkowano urbanistycznie, rozpoczęto wielką przebudowę Kalisza[16]. Powstawały nowe miasta związane z rozwijającym się przemysłem w okolicach Łodzi. Znacznie rozwinęły się w Królestwie inwestycje komunikacyjne, obejmujące budowę sieci bitych dróg, uspławnienie rzek, rozpoczęto budowę Kanału Augustowskiego. Gorzej przedstawiał się rozwój produkcji rolniczej, głównie na skutek utrzymywania feudalnych struktur pańszczyźnianych na wsi. Rządząca szlachta nie zamierzała przeprowadzać uwłaszczenia chłopów, jakiego dokonano na zachodzie Europy z korzyścią dla koniunktury rolnej.

Nauka i oświata

Znacznie rozbudowane zostało szkolnictwo elementarne i zawodowe, w 1816 utworzono Uniwersytet Warszawski, a w 1820 Instytut Politechniczny w Warszawie. W 1816 założono w Marymoncie Instytut Agronomiczny, pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie wyższą szkołę rolniczą; organizatorem i pierwszym dyrektorem instytutu był Jerzy Beniamin Flatt. Rozkwitały (poza granicami Królestwa, ale we współpracy z jego ośrodkami naukowymi) Uniwersytet w Wilnie i Liceum Krzemienieckie[e], dzięki działalności Kuratora Okręgu Wileńskiego, którym był książę Adam Czartoryski.

Po stłumieniu powstania listopadowego zamknięto Uniwersytet Warszawski, zlikwidowano Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk. W 1839 utworzono Okręg Naukowy Warszawski, bezpośrednio podporządkowany Ministerstwu Oświaty w Petersburgu. Ustawy oświatowe z 1833 i 1840 miały na celu obniżenie poziomu szkół w Królestwie Polskim i unifikację polskiego rządowego szkolnictwa średniego z systemem szkolnictwa w Imperium Rosyjskim[17].

Kultura

W literaturze i sztuce nurty oświeceniowe i klasycystyczne wypierane były przez nowe idee romantyzmu, krzewiące bunt przeciwko cywilizacji feudalno-mieszczańskiej i sławiące kult ducha i wolność jednostki. W konkretnych realiach Królestwa Polskiego romantyzm sprzyjał i pobudzał do działań rewolucyjnych i niepodległościowych.

Wojsko

Historia

Lata początkowe

Na początku XIX wieku w Królestwie Polskim, a także na ziemiach zabranych, Galicji i w Poznańskiem, formowała się nowa, wyłoniona przez szlachtę, formacja społeczna: inteligencja. Stała się ona wnet elitą kulturalną społeczeństwa. W jej kręgach powstawały tajne związki młodzieżowe, zwłaszcza studenckie w miastach uniwersyteckich.

Elity były początkowo pozytywnie nastawione do króla, którym był cesarz rosyjski, w latach 1815–1825 Aleksander I, od 1829 roku Mikołaj I Romanow. Dopiero pod koniec panowania Aleksandra i za rządów Mikołaja dała się odczuć zmiana w stosunkach dworu z Polską. W wojsku głównodowodzącym był wielki książę Konstanty, brat Aleksandra I. Wprawdzie Konstanty spolonizował się w znacznym stopniu, zwłaszcza po zaślubieniu Polki Joanny Grudzińskiej, lecz znienawidzony był za ostrą pruską dyscyplinę, jaką zaprowadził w wojsku polskim. Przeciwko niemu zawiązało się w 1828 roku sprzysiężenie Wysockiego w Szkole Podchorążych Piechoty[18].

Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego było nieprzestrzeganie przez cesarzy rosyjskich postanowień konstytucji 1815 roku. Namiestnik carski, gen. Józef Zajączek, 15 czerwca 1819 roku zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną. 10 maja 1820 roku zawieszono wolność zgromadzeń i zakazano działalności masonerii. W roku 1822 skazano Waleriana Łukasińskiego, przywódcę Wolnomularstwa Narodowego[19]. W 1823 roku Rosjanie rozbili sieć tajnych stowarzyszeń w prowincjach zabranych. Nikołaj Nowosilcow rozpoczął prześladowanie członków towarzystw filomatów i filaretów. 13 lutego 1825 roku cesarz, wprowadzając poprawkę do konstytucji, zlikwidował jawność obrad sejmowych.

Jednocześnie wzmogły się prześladowania polskich organizacji niepodległościowych. W roku 1827 nastąpiły aresztowania członków Towarzystwa Patriotycznego. Sąd sejmowy, wydając łagodne wyroki na podejrzanych i oczyszczając ich z zarzutu zdrady stanu, pośrednio potwierdził, że występowali oni w dobrej wierze przywrócenia przestrzegania zapisów konstytucji 1815 roku[20].

Innym powodem niezadowolenia części polskiej opinii publicznej było odwlekanie przez cara tzw. rozszerzenia wewnętrznego. Rosja zobowiązała się w akcie końcowym kongresu wiedeńskiego do powiększenia Królestwa Polskiego o bliżej nieokreślone terytorium, „jakie [car] uzna za stosowne”[21]. Duża część polskich elit politycznych oczekiwała, że car wypełni to zobowiązanie przyłączając do Królestwa część lub całość obszaru prowincji zabranych, a więc ziem utraconych na rzecz Rosji między 1772 a 1807 rokiem[22].

W lipcu i sierpniu 1830 roku wybuchły zwycięskie rewolucje we Francji i w Belgii, które doprowadziły do podważenia systemu Świętego Przymierza.

24 listopada Kongres Narodowy w Brukseli zdetronizował króla Niderlandów i ogłosił faktyczną niepodległość Belgii. 29 listopada wybuchło powstanie w Warszawie[23].

Powstanie listopadowe

Sejm w czasie powstania listopadowego zdetronizował Mikołaja I 25 stycznia 1831, choć oktrojowana przez Aleksandra I konstytucja z 1815 uznawała unię Królestwa z Rosją za wieczystą i nierozerwalną. W lutym 1831 wojska rosyjskie dowodzone przez feldmarszałka Iwana Dybicza wkroczyły na terytorium Królestwa. Wojska polskie stoczyły kilka udanych bitew, jednak wobec niemożliwości rozbicia rosyjskich sił głównych zepchnięte zostały do głębokiej defensywy. Powstanie zaczęło wygasać po zdobyciu Warszawy 8 września 1831 przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza. 21 października skapitulowała twierdza w Zamościu, ostatni punkt oporu powstańców. Po upadku powstania listopadowego Romanowowie zachowali tytuł króla Polski. Na podstawie porozumienia zawartego w 1833 w Münchengrätzu trzej zaborcy gwarantowali wzajemnie nienaruszalność swego stanu posiadania na terytorium polskim, współdziałanie w tropieniu konspiracji niepodległościowych i wydawanie zbiegów[24].

Ograniczenie autonomii

Po powstaniu listopadowym autonomia Królestwa Polskiego została znacznie ograniczona. W 1832 wprowadzony został tzw. Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego, który na czas stanu wojennego miał zastępować zawieszoną konstytucję. Unia konstytucyjna łącząca Królestwo z Cesarstwem została przemianowana na unię realną. Zniesiono Sejm, Wojsko Polskie i odrębną koronację w Warszawie[24].

Namiestnikiem Królestwa został Iwan Paskiewicz, otrzymał on także tytuł księcia Warszawy. Skazano zaocznie na śmierć uczestników powstania, którzy wyemigrowali. Masowo przeprowadzano także konfiskaty majątków, wcielano do wojska na 25 lat, zarządzano przesiedlenia. Mnożyły się kolejne wyroki zesłania i katorgi. Okres ten nosi nazwę „nocy paskiewiczowskiej”.

Ziemie Królestwa okupowane były przez stutysięczną armię rosyjską, w 1833 roku wprowadzono na wiele lat stan wojenny, który zniesiono dopiero po klęsce Rosji pod Sewastopolem w czasie wojny krymskiej. Ponadto Kongresówka musiała uiścić kontrybucję w wysokości 22 milionów rubli (budżet Królestwa nie przekraczał 10 mln). W 1834 roku wprowadzono granicę celną pomiędzy Królestwem a cesarstwem rosyjskim. Ponieważ głównym rynkiem zbytu polskich towarów była Rosja, spowodowało to zachwianie gospodarki Królestwa Kongresowego i wycofanie znacznych kapitałów i przeniesienie nierentownej w tych warunkach produkcji do Rosji. W 1837 roku zniesiono podział Królestwa Polskiego na województwa, wprowadzając w ich miejsce gubernie, wprowadzono rosyjski kodeks karny oraz zlikwidowano polskie szkolnictwo wyższe. Wzmożono rusyfikację.

Odwilż posewastopolska

Nowy car Rosji Aleksander II po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, w ramach tzw. odwilży posewastopolskiej w Rosji, również w Królestwie Polskim wprowadził pewne zmiany: zniósł stan wojenny obowiązujący od upadku powstania listopadowego, ogłosił amnestię, złagodził cenzurę, otworzył polskie szkoły, m.in. Akademię Sztuk Pięknych i Akademię Medyko-Chirurgiczną. Polacy znów mogli sprawować urzędy. Założono Towarzystwo Rolnicze, które skupiło większość ziemiaństwa z Królestwa. Na jego czele stanął hrabia Andrzej Artur Zamoyski. Podczas spotkań oficjalnie omawiano problemy ekonomiczne, a nieoficjalnie Towarzystwo pełniło rolę nielegalnego parlamentu[25]. Polacy mieszkający na Śląsku, głównie w okolicach Prudnika, z powodu praktyk germanizacyjnych zaczęli posyłać swoje dzieci do szkół na terenie Królestwa Polskiego, aby w spokoju mogły uczyć się języka polskiego[26].

Polacy wiązali z tym wielkie nadzieje na odzyskanie pełnej autonomii, takiej, jak w latach 1815–1830; jednakże car, nie chcąc składać tak daleko idących obietnic, podczas wizyty w Warszawie w 1856 powiedział do witających go: żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń.

Pomimo tego udało się uzyskać pewne zwiększenie zakresu autonomii: Aleksander Wielopolski, dyrektor Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego w rządzie Królestwa Polskiego, ukrócił samowolę urzędników carskich, zastępując ich Polakami, w 1862 utworzył w Warszawie na bazie Akademii Medyko-Chirurgicznej Szkołę Główną oraz przywrócił Radę Stanu, zaś w czerwcu 1862 został naczelnikiem nowo powołanego Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego[27][28].

W lutym i kwietniu 1861 miały miejsce w Warszawie krwawe zamieszki, po których w październiku 1861 władze rosyjskie wprowadziły stan wojenny na obszarze całego kraju. Został on zniesiony w grudniu 1862[29].

Powstanie styczniowe

Zniesienie autonomii

Po powstaniu styczniowym zniesiono Radę Administracyjną, zastępując ją Komitetem Urządzającym dla Królestwa Polskiego. W 1874 roku, po śmierci Fiodora Berga, stanowisko namiestnika nie zostało ponownie obsadzone, a większość jego kompetencji przeniesiono do nowego urzędu generał-gubernatora warszawskiego[30]. Z czasem samo Królestwo zaczęto też określać mianem Kraju Nadwiślańskiego (ros. Привислинский край, Priwislinskij kraj). W 1866 roku 10 guberni Królestwa Polskiego włączono bezpośrednio do cesarstwa rosyjskiego, w 1867 zakazano używania języka polskiego w administracji i szkolnictwie. Miastom, które czynnie poparły powstanie, odebrano w ramach represji prawa miejskie, powodując ich upadek.

Po wprowadzeniu samorządów chłopskich, w wyniku przeprowadzonej przez Narodową Demokrację od stycznia do marca 1905 roku akcji składania wniosków o wprowadzenie języka polskiego do gmin, władze rosyjskie zmuszone zostały w czerwcu 1905 roku do dopuszczenia języka polskiego jako urzędowego na szczeblu gminnym[31]. W okresie tym powstawały również liczne polskie organizacje społeczne, jak np. gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”[32]. Po krwawym stłumieniu manifestacji w czasie rewolucji 1905 roku generał-gubernator warszawski Gieorgij Skałon wprowadził 10 listopada 1905 stan wojenny.

W roku 1912 okrojono Kongresówkę, przyłączając bezpośrednio do Rosji nowo utworzoną gubernię chełmską. Pomimo urządzenia administracji na wzór obowiązujący w pozostałej części imperium (w 1915 roku jedyną pozostałością odrębności Królestwa był urząd Prokuratorii Generalnej), Królestwo Polskie nigdy nie zostało przez Rosjan zniesione (nie miało to jednak większego znaczenia).

I wojna światowa

Ewakuacja

Podczas I wojny światowej (1914–1918), w wyniku ofensywy wojsk państw centralnych, przeprowadzonej od maja do sierpnia 1915, całe terytorium Królestwa Polskiego znalazło się pod okupacją Niemiec i Austro-Węgier. Ewakuowane zostały administracja, przemysł, instytucje finansowe wraz z ich zasobami oraz szkoły wyższe[f]. Duża część tych instytucji przez dłuższy czas przemieszczała się ze swoimi archiwami po różnych częściach Rosji, kontynuując swoje formalno-prawne, ale de facto tylko symboliczne działanie. Najpóźniej na początku 1918 większość z nich została rozwiązana dekretami bolszewickimi. W 1915 nastąpiła też wymuszona ewakuacja ludności. W celu utrzymania porządku na terytorium Królestwa, komitety obywatelskie zorganizowały straże i sądy obywatelskie. Natomiast w Rosji, w celu udzielania pomocy wygnańcom oraz reprezentowania interesów Polaków, utworzony został Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego.

Okupacja

Granice okupacji niemieckiej i austriackiej oraz Ober-Ostu

Na większości terytorium Królestwa Polskiego ustanowione zostały jako władze okupacyjne: niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie oraz austro-węgierskie Generalne Gubernatorstwo Lubelskie. Administracja terenów guberni suwalskiej należała do Ober-Ostu, zaś powiaty nadbużańskie wchodziły w skład obszaru operacyjnego armii. Władze okupacyjne ustanowiły własne sądy, likwidując zorganizowane po ewakuacji władz rosyjskich sądy obywatelskie. 12 września 1915 roku generalny gubernator warszawski rozwiązał Centralny Komitet Obywatelski. W celu ułatwienia sobie okupacji władze okupacyjne ustanowiły samorząd terytorialny. Natomiast 15 listopada 1915 roku umożliwiły otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Władze okupacyjne zezwoliły również na działanie Rady Głównej Opiekuńczej i Polskiej Macierzy Szkolnej.

Jesienią 1916 roku okupanci rozpoczęli tworzenie na terenie Królestwa Polskiego zależnego od nich państwa polskiego. Miało to umożliwić wystawienie polskiej armii do walki z Ententą, w sytuacji, gdy zasoby mobilizacyjne państw centralnych w trzecim roku wojny ulegały wyczerpaniu. W wyniku klęski Niemiec na froncie zachodnim oraz rozpadu Austro-Węgier okupacja zakończyła się w listopadzie 1918 roku, a ustanowione przez okupantów Królestwo Polskie dało początek niepodległemu państwu polskiemu.

Bezkrólewie

W dniu 15 marca 1917 r. cesarz Rosji Mikołaj II abdykował w imieniu swoim i swojego syna. Następnego dnia miała miejsce warunkowa odmowa przyjęcia korony przez wielkiego księcia Michała. Fikcja prawna monarchii (w tym tronu rosyjsko-polskiego) istniała do 14 września 1917 r., kiedy to Rząd Tymczasowy Rosji proklamował republikę.

Likwidacja spraw

Od 28 marca 1917 r., przy rządzie Rosji istniała Komisja Likwidacyjna do spraw Królestwa Polskiego, powołana w celu przygotowania rozrachunków majątkowych pomiędzy Polską i Rosją, a także w celu rozwiązania aparatu administracyjnego Królestwa, ewakuowanego z jego terenu. Jej powstanie było związane z manifestem Rządu Tymczasowego w sprawie niepodległości Polski, wydanym 17/30 marca 1917 r.[33]

Cesja

Podstawą prawną do rozporządzania przez państwa centralne terenami zdobytymi od Rosji był artykuł 3 traktatu pokojowego pomiędzy państwami centralnymi a bolszewickim rządem Rosji, zawartego 3 marca 1918 roku w Brześciu Litewskim, zgodnie z którym Niemcy i Austro-Węgry miały ustalić los tych terytoriów w porozumieniu z ich ludnością. Rozejm w Compiègne (1918) oraz traktaty pokojowe (Traktat wersalski, Traktat w Saint-Germain-en-Laye itd.) uznawały korzyści uzyskane przez państwa centralne w pokoju brzeskim za niebyłe, nakazywały im szanować niepodległość wszystkich terytoriów, które stanowiły część byłego Cesarstwa Rosyjskiego w dniu 1 sierpnia 1914 roku, jako trwałą i niezbywalną.

Zobacz też

 • Dziennik Praw Królestwa Polskiego (1815-1871)

Uwagi

 1. Od 1874 generał-gubernator warszawski.
 2. Do lutego 1917 r. W 1915 r. opuścił Warszawę.
 3. W imieniu Rady Komisarzy Ludowych zawarty został traktat pokojowy w Brześciu.
 4. Koronował się jedynie Mikołaj I w 1829 roku.
 5. Wszystkie te uczelnie uległy likwidacji po upadku powstania listopadowego.
 6. Przeniesiony do Rostowa nad Donem Uniwersytet Warszawski działał tam pod nazwą „Cesarski Uniwersytet Warszawski w m. Rostowie nad Donem” do końca lipca 1917 roku.

Przypisy

 1. Maciej Loret, Watykan a Polska (1815–1832), w: Biblioteka Warszawska, r. 1913, t. II, s. 210.
 2. Stefan Zembrzuski, Rosja i Królestwo Polskie. Stosunki prawno-państwowe od r. 1815 do 1832, w: „Przegląd Prawa i administracji” R. 1904, t. XXIX, cz. I, s. 907.
 3. Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, Trzy powstania narodowe, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 2006, ISBN 83-05-13443-1, OCLC 76348177.
 4. Władysław Zajewski: Kongres wiedeński i Święte Przymierze, w: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, 1815–1849, 1991, ​ISBN 83-214-0658-0​.
 5. Mieczysław Żywczyński: Historia Powszechna, 1789–1870, s. 192, ​ISBN 83-01-11992-6​.
 6. Słownik encyklopedyczny: Historia, pod. red. Wojciecha Głucha, Wrocław 1997/98, Wydawnictwo Europa, s. 377, ​ISBN 83-85336-69-9​.
 7. Lech Mażewski. Oblany egzamin z polityki. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806–1874., Radzymin 2016, Wydawnictwo von Borowiecky, ​ISBN 83-60748-88-8​.
 8. Kowalski M., Polska monarchia w XIX i XX wieku.. [dostęp 2012-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-14)].
 9. Słownik encyklopedyczny: Historia, pod. red. Wojciecha Głucha, Wrocław 1997/98, Wydawnictwo Europa, s. 202, ​ISBN 83-85336-69-9​.
 10. Marian Kallas: Historia ustroju Polski X-XX w. Warszawa: PWN, 2001, s. 216. ISBN 83-01-13467-4.
 11. Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth-Century Central-Eastern Europe – Google Książki, books.google.com [dostęp 2017-11-18].
 12. Demoscope Weekly – Dodatkowy katalog wskaźników statystycznych.
 13. Wacław Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1993, s. 32–33.
 14. N. Bonwetsch: Russia. W: New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, t. X. Grand Rapids: Baker Book House, 1953, s. 121.
 15. Anna Maria Drexlerowa: Kultura miejska w Królestwie Polskim. Cz. 1: 1815–1875: Warszawa, Kalisz, Lublin, Płock. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2001, s. 7. ISBN 83-88372-18-1.
 16. Iwona Barańska: Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002, s. 55–64. ISBN 83-85638-24-5.
 17. Adam Massalski, Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833-1862, Warszawa 2007, s. 16–17.
 18. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 68.
 19. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 65.
 20. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 66–67.
 21. Akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego, art. 1.
 22. T. Łepkowski, Powstanie listopadowe, Warszawa 1987, seria „Dzieje narodu i państwa polskiego”, tom III, zeszyt 5, s. 5.
 23. K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795–1914, s. 70.
 24. a b K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, s. 118.
 25. Robert Śniegocki, Historia. Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej, wyd. Nowa Era, Warszawa 2007.
 26. Filip Robota – Gminne Centrum Kultury w Białej, gckbiala.pl, 21 stycznia 2015 [dostęp 2020-10-06] (pol.).
 27. S. Strumph-Wojtkiewicz: Powstanie styczniowe. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1963, s. 40.
 28. A. Radziwiłł, W. Roszkowski: Historia 1798-1871, s. 353–361.
 29. http://www.rp.pl/artykul/732973.html?print=tak&p=0 150. rocznica stanu wojennego.
 30. Malte Rolf: Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 79. ISBN 978-83-235-2572-1.
 31. Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. I, Warszawa 1988, s. 102.
 32. Andrzej Bogusz, Sokolstwo łódzkie 1905–1995, Łódź: [Muzeum Historii Miasta Łodzi], 1995, ISBN 83-901851-5-6, OCLC 749533307.
 33. Aleksander Lednicki: Pamiętnik 1914-1918. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 1994, s. 13–14, 69, 106. ISBN 83-86575-13-1. Kazimierz Władysław Kumaniecki Odbudowa państwowości polskiej Warszawa – Kraków 1924, s. 67. Na manifest ten powoływał się mały traktat wersalski w słowach rząd rosyjski odezwą z 30 marca 1917 roku zgodził się na przywrócenie niepodległego Państwa Polskiego.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Disambig.svg
Symbol wieloznaczności
Coat of Arms of Suwałki gubernia (Russian empire).png
Suwałki gubernia (Russian empire), coat of arms
Tsardom of Poland (1815).svg
Autor: TRAJAN 117 Inkscape-ws.svg Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 3.0
The Tsardom of Poland in 1815.
Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png
Piotrków gubernia (Russian empire), coat of arms
Royal Standard of the Tsar of Poland (1815–1830).svg
Autor: Malarz pl, Licencja: CC BY-SA 3.0
Flaga Króla Polski (jednocześnie Cara Rosji) w latach 1815-1830
Coat of Arms of Łomża gubernia (Russian empire).png
Łomża gubernia (Russian empire), coat of arms
Coat of Arms of Radom gubernia (Russian empire).png
Radom gubernia (Russian empire), coat of arms
Emperor Alexander I of Russia by Alexander Molinari 1813.png
Emperor Alexander I of Russia by Alexander Molinari 1813
Polska 1907 adm.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Podział administracyjny Królestwa Polskiego z roku 1907
Kalisz Leopold Weiss Palace 1914.jpg
Kalisz, Poland, Leopold Wiess Palace, destroyed by Germans in 1914
Coronation of Alexandra Feodorovna by Nicolas I of Russia in the Castle of Warsaw in 1829.PNG
Koronacja cesarzowej i królowej Aleksandry przez Mikołaja I w Zamku Królewskim w Warszawie 24.V.1829r.
OkupacjaKP1914-18.PNG
Autor: Mix321, Licencja: GFDL
German and Austrian administration in former Kingdom of Poland, 1914-1918.
German occupation colored light blue; Austrian occupation colored light green.
Seal of Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki.jpg
Autor: Maciek Szostek, Licencja: CC BY-SA 3.0
Pieczęć Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Fotografia wykonana w czasie dni otwartych NBP w Łodzi.
Coat of Arms of Siedlce gubernia (Russian empire).png
Siedlce gubernia (Russian empire), coat of arms
KingdomofPoland1815.jpg
Autor: Mariusz Paździora, Licencja: CC BY 3.0
Kingdom of Poland 1815-1830: physical and administrative
Administrative division of Congress Poland in 1830.PNG
Autor: Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, based on layers of User:Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 4.0
Administrative division of Congress Poland in 1830
Coat of Arms of Warsawa gubernia (Russian empire).png
herb guberni warszawskiej Królestwa Polskiego, 1869 (autor: B. Kione)
Coat of Arms of Płock gubernia (Russian empire).png
Płock gubernia (Russian empire), coat of arms
Coat of Arms of Lublin gubernia (Russian empire).png
Lublin gubernia (Russian empire), coat of arms
1820 Царство Польское.jpg
Geographic atlas of the Russian Empire, Kingdom of Poland and Grand Duchy of Finland is located in governorates in the Russian and French. Kingdom of Poland. 1821.
Kongress Poland infantryman.PNG
Kongress Poland infantry sergeant
Russian Partition in 1821.png
Autor: Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, based on layers of user:Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 4.0
Russian Partition in 1821
Coat of Arms of Kalisz gubernia (Russian empire).png
Kalisz gubernia (Russian empire), coat of arms
Medium Coat of Arms of Congress Poland.svg
Autor:  :Coat of Arms of Russian Empire.svg autorstwa Oren neu dag.
Inne elementy, modyfikacje elementów i ich aranżacja: Avalokitesvara, redukcja rozmiaru: McSush
, Licencja: CC BY-SA 3.0
Uwaga! Jest to współczesna rekonstrukcja średniego herbu Królestwa Kongresowego
Great Coat of Arms of Congress Poland.svg
Autor:  :Angelic Supporter (Heraldry).svg oraz Płaszcz autorstwa Sodacan,
Coat of Arms of Russian Empire.svg autorstwa Oren neu dag.
Inne elementy, modyfikacje elementów i ich aranżacja: Avalokitesvara, redukcja rozmiaru: McSush
, Licencja: CC BY-SA 3.0
Uwaga! Jest to współczesna rekonstrukcja wielkiego herbu Królestwa Kongresowego
Rzeczpospolitapodrozb.png
Autor: Killroyus, Licencja: CC BY-SA 4.0
Zasięg Rzeczypospolitej przed rozbiorami i państwa polskie istniejące po nich.
Military ensign of Vistula Flotilla of Congress Poland.svg
Polska bandera handlowa od 1784 do XIX w. - dla statków Kompanii Chersońskiej i wiślanych
Congress Poland in 1815.PNG
Autor: User:mathiasrex Maciej Szczepańczyk, based on layers of User:kgberger, Licencja: CC BY 3.0
Congress Poland in 1815
Gubernie zachodnie krolestwo polskie 1902.jpg
Mapa "Gubernie Zachodnie i Królestwo Polskie" z encyklopedii Samuela Orgelbranda z r. 1902 - litografia