Kresy Wschodnie

Rzeczpospolita przed 1660 rokiem; Kresy w ówczesnym rozumieniu znajdowały się w prawym dolnym krańcu mapy
Mapa pokazująca procent ludności żydowskiej w strefie osiedlenia ok. 1905 roku
Wincenty Pol – twórca pojęcia kresów we współczesnym rozumieniu
Antoni Józef Rolle – autor Zameczków podolskich na kresach multańskich

Kresy Wschodnie[1] lub po prostu Kresy[1][2] – dawne wschodnie pogranicze Polski, funkcjonujące w okresie międzywojennym i dawniej jako część polskiego terytorium państwowego, a obecnie stanowiące fragmenty obszarów państwowych Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Według encyklopedii PWN kresy w najbardziej ogólnym tego słowa znaczeniu to „ziemie znajdujące się na skraju państwa, pogranicze”[3]. Termin kresy wschodnie jest pojęciem wielowarstwowym, zarówno geograficzno-politycznym, jak i historycznym[4], socjologicznym, kulturowym i literackim. Stanowi element polskiej narracji historyczno-politycznej i bywa wykorzystywany propagandowo, będąc jednocześnie źródłem mitologii i pamięci historycznej. Termin ten, w dużej mierze koresponduje z rosyjskim imperialnym pojęciem okrainy (Oкраины)[5], oraz stanowi element polskiego dyskursu historycznego, równocześnie odnosząc się do terenów zamieszkiwanych przez różne grupy narodowe i etniczne (Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Żydów, Niemców i innych). Z tej przyczyny postrzegany jest przez część badaczy jako jednostronnie wyrażający wyłącznie polską optykę i pamięć. Funkcjonując w polskim obiegu, pojęcie kresów stanowi źródło narracji historycznych i kulturowych, rozumiany bywa też jako obszar polskiej „swojskości”, bywa synonimem „małej ojczyzny” Polaków wysiedlonych po II wojnie światowej z terenów, które, na skutek Konferencji Jałtańskiej (4–11 lutego 1945 r.), znalazły się poza granicami Polski[2][6][7][8].

Według badań CBOS z 2012 r. blisko 2% Polaków w tamtym okresie pochodziło z Kresów, a ponad 12% miało urodzonych na Kresach przodków w linii prostej. Łącznie osób pochodzących z Kresów w Polsce żyło od 4,3 mln do 4,6 mln, z czego 25% w woj. dolnośląskim, 10% w woj. śląskim, 9% w woj. lubuskim i 9% w woj. mazowieckim. Kresowe pochodzenia deklarowało 51% mieszkańców woj. lubuskiego, 47% woj. dolnośląskiego, 30% woj. opolskiego, 25% woj. zachodniopomorskiego, 18% woj. warmińsko-mazurskiego i 17% woj. pomorskiego[9][10].

Pochodzenie i znaczenie nazwy

Procent Polaków deklarujących pochodzenie kresowe, 2012 r.

Zakres znaczenia terminu „kresy” ulegał zmianom na przestrzeni dziejów. W XVII i XVIII wieku nazwa własna „Kresy” (wielką literą) oznaczała wąski pas ziem pogranicznych (zwanych „ukrainnymi”) w południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej[2], na których rozciągnięte były linie chorągwi[11]. Po wojnach z Rosją i Turcją w XVII wieku utracone ziemie wysunięte najdalej na wschód i południowy wschód nazywano jednak raczej łacińskim terminem „avulsa” – ziemie oderwane, których odzyskanie uważano za oczywisty polityczny obowiązek[12]. Samo pojęcie „kresy” we współczesnym rozumieniu pojawiło się w latach 50. XIX wieku, wprowadzone przez Wincentego Pola w wydanej w 1854 roku rapsodii rycerskiej Mohort. Zostało ono tam użyte w znaczeniu staropolskim jako określenie żyjącego własnym rytmem odległego pogranicza. Niedługo potem nabrało szerszego znaczenia pod względem geograficznym – oznaczało południowo-wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej, utracone w wyniku zaborów na rzecz Imperium Rosyjskiego, w nomenklaturze rosyjskiej nazywane „guberniami południowo-zachodnimi” lub „Krajem Południowo-Zachodnim”[2]. W XIX wieku cały obszar zaboru rosyjskiego, który nie wszedł w skład Królestwa Polskiego, w polskiej kulturze powszechnie nazywano „ziemiami zabranymi”.

Mapa rozsiedlenia ludności polskiej z uwzględnieniem spisów z 1916 roku. Odsetek ludności polskiej w powiatach

Na początku XX wieku, a przede wszystkim w okresie II Rzeczypospolitej termin „Kresy” ponownie zaczęto pisać wielką literą, a jego znaczenie uległo rozszerzeniu na obszary wchodzące w przeszłości w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Galicję Wschodnią. W tym czasie Lwów i Wilno uznano za główne miasta kresowe. Po traktacie ryskim z 1921 roku, który m.in. ustalał przebieg nowej polskiej granicy wschodniej, pojawiło się pojęcie „Kresy Utracone”, zwane także „Kresami Zewnętrznymi” lub „Kresami Dalszymi”, przez które rozumiano ziemie dawnej Rzeczypospolitej, które na mocy traktatu weszły w skład późniejszego ZSRR. Odpowiednio, „Kresami Wewnętrznymi”, „Kresami Bliższymi” lub po prostu „Kresami” stały się ziemie położone między wschodnią granicą II Rzeczypospolitej a linią Curzona[2]. Ponadto w obrębie Kresów Wschodnich niekiedy występowało rozróżnienie na „Kresy Północno-Wschodnie” i „Kresy Południowo-Wschodnie” (mając na myśli odpowiednio ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Halicko-Włodzimierskiej) – odrębne pod względem historycznym, kulturowym, etnicznym i demograficznym.

Po II wojnie światowej i w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej termin „Kresy” został wyeliminowany ze słownika polskich pojęć narodowych. W wyniku polityki podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu polskich władz komunistycznych, był on w praktyce słowem zakazanym[13]. W polskiej historiografii powszechnie stosowano wówczas określenia pochodzące z terminologii radzieckiej – „Zachodnia Białoruś” i „Zachodnia Ukraina”. Po zmianach ustrojowych na początku lat 90. XX wieku polska historiografia odzyskała swobodę posługiwania się terminem „Kresy”, jednocześnie jednak poszukiwano nowego, bardziej neutralnego określenia, które byłoby akceptowalne dla historyków z państw na wschód od Polski. Popularne stały się wówczas nazwy zaproponowane w 1993 roku przez Jana Jerzego Milewskiego: „ziemie północno-wschodnie II Rzeczypospolitej” zamiast „Zachodniej Białorusi” i odpowiednio „ziemie południowo-wschodnie II Rzeczypospolitej” zamiast „Zachodniej Ukrainy”[14]. Ich zwolennikiem był także Tomasz Strzembosz, zdaniem którego nie były to żadne „kresy”, obrzeża państwa polskiego, ale jego centrum[15]. Jednak nowe określenia nie spotkały się z akceptacją m.in. na Białorusi[16]. Na początku XXI wieku wielu polskich historyków nadal chętnie posługuje się terminami „Kresy” i „Kresy Wschodnie”[1][17].

Różnorodność kulturowa

Na kresach południowo-wschodnich nie występowały wyraźne lub trwałe granice polityczne, kulturowe, etniczne czy religijne. Były one obszarem wzajemnego przenikania kultur cechujących się pokrewieństwem językowym i wspólnym pochodzeniem[2]. Ogólnie na kresach krzyżowały się różne uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturalne, co w długiej perspektywie mogło prowadzić do współpracy i przenikania, lub też do konfliktów i wzajemnej izolacji poszczególnych zamieszkujących je grup[1]. Sąsiedztwo bywało czynnikiem zarówno integrującym, jak i dezintegrującym[18].

Bliskość geograficzna sprzyjała czasem konfrontacji politycznej, kulturalnej i gospodarczej pomiędzy grupami, w zależności od stopnia ich samoidentyfikacji[1]. Szczególnie objawiło się to w XX wieku, gdy kresy stały się areną silnych tendencji nacjonalistycznych, na które nałożyły się uprzedzenia, stereotypy, brak wzajemnej wiedzy i wartościowanie się nawzajem przez poszczególne grupy. Na tę różnorodność nałożyło się doświadczenie ideologii komunizmu, na które zareagowano w różny sposób. Polacy odnieśli się do niej w większości negatywnie, podczas gdy Białorusini w dużym stopniu zaakceptowali ją jako swoją i włączyli w proces kształtowania się ich tożsamości narodowej[18].

Kresy zamieszkiwali przedstawiciele blisko trzydziestu narodów. Byli to: Polacy, Rusini, Ukraińcy, Żydzi, Litwini, Łotysze, Estończycy, Białorusini, Niemcy, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Turcy, Tatarzy, Ormianie, Grecy, Wołosi, Rumuni, Serbowie, Holendrzy, Karaimi, Szkoci, Austriacy, Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Cyganie i inni. Wyraźnie zaznaczała się również różnorodność religijna. Na kresach mieszkali rzymscy katolicy, grekokatolicy, prawosławni, judaiści, katolicy obrządku ormiańskiego, karaimi, muzułmanie, buddyści, protestanci (luteranie, kalwini, baptyści, adwentyści i zielonoświątkowcy) czy świadkowie Jehowy[19].

Kresy w polskiej świadomości narodowej

Henryk Sienkiewicz – popularyzator mitu polskiego etosu rycerskiego na wschodzie

W świadomości Polaków kresy były określoną rzeczywistością przypominającą dni chwały i potęgi, ale także klęski i męczeństwa. Zostały one utrwalone w micie kształtowanym głównie przez literaturę od XVII wieku, zgodnie z którym był to obszar stanowiący szkołę polskiego rycerstwa i jego etosu. Tematem największych pochwał i mitologizacji stały się przewagi polskich rycerzy, odnoszone podczas nieustających na tym obszarze wojen[2] – walk toczonych na „przedmurzu”[17]. Ideologizowano ich i przedstawiano na wzór antycznych herosów[2]. Czynił tak między innymi polski pisarz Henryk Sienkiewicz[17]. Na kształtowanie się w polskiej kulturze poczucia straty miała także twórczość poetów romantycznych pochodzących z dawnych wschodnich ziem Rzeczypospolitej – Adama Mickiewicza z Nowogródka[20] i Juliusza Słowackiego z Krzemieńca[21]. Przyczyniało się to do powstania w polskiej myśli politycznej i szerzej, w polskiej świadomości narodowej, idei jedności tych obszarów z całą Polską[2] i integrowania tamtejszych kultur z polską kulturą[13]. Zwolennicy tej idei uważali kresy za miejsce wielkiej, nie ukończonej cywilizacyjnej pracy. W polskiej kulturze postrzegano jednak ten obszar także jako scenerię międzycywilizacyjnego spotkania[17]. W okresie II Rzeczypospolitej idea Kresów była bardzo popularna i miała dużą siłę oddziaływania. Istniało w tym okresie wiele organizacji posiadających słowo „Kresy” w swojej nazwie[13].

Obecnie pojęcie kresów nadal jest mocno zakorzenione w polskiej kulturze[1]. Kresy sprzed II wojny światowej często przedstawiane są w kontekście sentymentalnym i wspomnieniowym, jako „kraj lat dziecinnych” i raj utracony. Natomiast kresy czasów II wojny światowej i późniejszych to w kulturze polskiej przede wszystkim doświadczenie tragedii; miejsce, w których polskość stała się ofiarą zbrodni[17]. Zdaniem prof. Wojciecha Śleszyńskiego, Kresy Wschodnie w znacznym stopniu uległy już wymazaniu z polskiej pamięci zbiorowej. Według niego jest to skutek wieloletniej polityki władz komunistycznych, obecnego ukierunkowania Polski na Unię Europejską i jej oddalania się od Białorusi. Prowadzi to do obrastania Kresów coraz większym mitem, które straciły swój rzeczywisty obraz, stając się w oczach Polaków dzikim, postkomunistycznym obszarem Europy[18]. Skutkiem tego ma być coraz słabsze rozumienie w Polsce procesów politycznych i społecznych, które zachodzą na Białorusi, Litwie i Ukrainie[22].

Polacy, urodzeni na Kresach:

Kresy południowe, północne i zachodnie

Największy zasięg terytorialny Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle dzisiejszych granic

Określenia „kresy” używano także wobec innych terytoriów niż ziemie na wschód od centrum Polski. Jan Ludwik Popławski identyfikował z kresami wszystkie polskie ziemie pograniczne. Od 2 połowy XIX wieku, przede wszystkim w okresie nasilenia germanizacji, w polskiej publicystyce politycznej zaczęto stosować pojęcie kresów do ziem historycznie polskich znajdujących się w składzie Królestwa Prus (kresy zachodnie, kresy północne), choć w tym przypadku częściej posługiwano się terminem „pogranicze”. Pojęcia „Kresy Zachodnie” szczególnie często używała publicystyka Narodowej Demokracji. Obejmowały one zwykle jej zdaniem Górny Śląsk i Pomorze, a według niektórych publicystów ziemie sięgające rzek Odry i Nysy. W okresie II Rzeczypospolitej terminu „kresy” używano również ze względów politycznych na określenie różnych innych terenów spornych, np. Spisza i Orawy („Kresy Południowe”) oraz pogranicza białorusko-litewsko-polskiego[13].

Kresy w znaczeniach innych niż geograficzne

Zdaniem prof. Andrzeja Nowaka termin „kresy” może mieć sens nie tylko przestrzenny, ale także czasowy – jako kres istnienia polskiej kultury i tożsamości na ziemiach, które znalazły się poza granicami Polski[12]. Pod wpływem depolonizacyjnej polityki zaborców, ale także w wyniku konkurencji ze strony umacniającej się świadomości narodowej Litwinów, Ukraińców i w końcu Białorusinów, kultura polska stopniowo traciła swoją pozycję i siłę, ulegała ciągłemu regresowi[21]. Prof. Wojciech Śleszyński określenia „kresy” używa także w kontekście „kresu pamięci” – wymazania z polskiej pamięci zbiorowej dziedzictwa ziem wschodnich[22]. Według niego, Kresy są także subiektywnym, metafizycznym światem wspomnień i uczuć osób, które je odwiedzają lub na różny sposób doświadczają – nie ma jednych Kresów, są Kresy każdego z nas[23].

Kresy 1918–1939

W maju 1919 roku Związek Sejmowy Ludowo-Narodowy przedłożył w sejmie wniosek nagły w sprawie zapewnienia autonomii Galicji Wschodniej. Działo się to w momencie, kiedy Armia Czerwona doszła do Zbrucza, a kiedy nie podpisano jeszcze traktatu wersalskiego, i mocarstwa zachodnie nie podjęły jeszcze decyzji „o zezwoleniu Polsce zajęcia Galicji po Zbrucz”. Pod wnioskiem podpisali się: Aleksander Skarbek, Stanisław Głąbiński, Marian Seyda, Edward Dubanowicz, Stanisław Grabski, Wojciech Korfanty, Jan Zamorski, Witold Teofil Staniszkis, Aleksander Dębski i inni[24]. Kiedy sytuacja polityczna zmieniła się na korzyść Polski, wniosek został wycofany, a jego autorzy zadeklarowali się jako zwolennicy asymilacji narodowej[25].

Po podpisaniu traktatu ryskiego w 1921 roku, który m.in. ustalał przebieg nowej polskiej granicy, na wschód od ówczesnej granicy pozostało większość ziem odebranych Polsce jeszcze za czasów II rozbioru i ziemie zajęte przez Rosję w I rozbiorze. Na terenach tych pozostała liczna społeczność polska, szacowana na 1,2 miliona[26] do 2 milionów[27] Polaków. Kolejne ponad 100 tysięcy Polaków wyemigrowało w granice II Rzeczypospolitej ze wschodu, byli to głównie ziemianie i inteligencja.

Rosja sowiecka wobec polskiej społeczności pozostałej na wschód od Zbrucza początkowo zorganizowała akcję polegającą na uczynieniu z Polaka wzorcowego obywatela sowieckiego. Ku temu zmierzała wprowadzona autonomia i pozorowana szeroka swoboda w polskich okręgach narodowościowych, Marchlewszczyźnie i Dzierżyńszczyźnie. Zsowietyzowaną społeczność polską planowano wykorzystać jako element destabilizacyjny wobec II Rzeczypospolitej[28][29][30]. Jednymi z większych miast o charakterze polskim były wówczas Mińsk i Żytomierz. Z biegiem czasu oczywistym stało się, że Polacy nie byli podatni na wyczekiwaną przez Sowietów zmianę swojej mentalności. Postanowiono więc rozwiązać „kwestię polską” na obszarze ZSRR inną metodą, a mianowicie poprzez całkowitą eksterminację Polaków. Okręgi narodowościowe zostały zlikwidowane w latach trzydziestych XX wieku. Szacuje się, że podczas rozpętanej czystki etnicznej co najmniej 111 tysięcy Polaków zostało wymordowanych, prawie 29 tysięcy skazano na pobyt w obozach koncentracyjnych w strukturach Gułagu, a ponad 100 tysięcy deportowano m.in. do Kazachstanu, na Syberię, w rejony Charkowa i Dniepropietrowska.

Kresy w czasie II wojny światowej i po niej

Podział administracyjny okupowanych ziem polskich w latach 1939–1941

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku obszar kresów wchodzący do tej pory w skład II Rzeczypospolitej znalazł się pod okupacją radziecką, a po ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 roku – pod okupacją niemiecką. Na terenie kresów nastąpiło wówczas bardzo duże nasilenie konfliktów narodowościowych, które przybrały charakter czystek etnicznych. Konflikt dotyczył przede wszystkim relacji między ludnością polską i ludnością ukraińską na Wołyniu i we wschodniej Galicji. Po II wojnie światowej wschodnia granica Polski została ustalona na linii Curzona, w wyniku czego obszary nazywane kresami znalazły się poza jej terytorium[13].

W latach 1939–1941 Kresy Wschodnie były okupowane przez ZSRR i – do 1940 r. – Litwę (Wileńszczyzna), w latach 1941–1944 – przez III Rzeszę, w latach 1944–1945 – ponownie przez ZSRR. 22 października 1940 roku brytyjski ambasador w ZSRR Stafford Cripps przedstawił stronie radzieckiej memorandum, w którym Wielka Brytania gotowa była uznać, do czasu podjęcia konsultacji de facto suwerenność ZSRR w Estonii, Łotwie, Litwie, Besarabii i Północnej Bukowinie i tych częściach byłego państwa polskiego, które znajdują się obecnie pod władzą (control) radziecką[31].

Aneksja terytorium Polski została zaakceptowana przez Wielką Brytanię i USA podczas konferencji teherańskiej oraz jałtańskiej. Decyzje w sprawie zmian granic Polski przez Wielką Brytanię, ZSRR i USA podjęte bez udziału i zgody Rządu RP na uchodźstwie były pogwałceniem zasad Karty Atlantyckiej i polsko-brytyjskiej umowy sojuszniczej.

Po konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945), wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podpisał 16 sierpnia 1945 umowę z ZSRR, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944. W konsekwencji Kresy Wschodnie zostały odłączone od Polski i wcielone do republik związkowych ZSRR: Białoruskiej SRR, Litewskiej SRR i Ukraińskiej SRR[32]. Zakończyła się tym samym sowiecka okupacja Kresów Wschodnich (chociaż opór zbrojny i represje wobec ludności trwały do początku lat pięćdziesiątych) oraz w drodze cesji nabył to terytorium Związek Radziecki. W świetle prawa międzynarodowego wszystko, co działo się przed podpisaniem wyżej wspomnianej umowy na Kresach Wschodnich w granicach określonych w traktacie ryskim, działo się na terytorium Polski.

Rząd RP na uchodźstwie (od 5 lipca 1945 r. nieuznawany przez Wielką Trójkę, a po 1972 r. już przez żadne państwo na świecie) aż do końca swego istnienia formalnie nie uznawał oderwania Kresów od Polski. Na emigracji funkcjonowały liczne organizacje kresowe, m.in. Związek Ziem Północno-Wschodnich RP (1942-1972), Związek Ziem Południowo-Wschodnich RP (1943-1970), Związek Ziem Wschodnich RP (utworzony w 1955), Koło Lwowian w Londynie (utworzone w 1960), Koło Lwowian w Sztokholmie, Związek Żołnierzy Kresowych w Niemczech, Koło Kijowian, Koło Samborzan, Koło Drohobyczan, Związek Miłośników Wilna im. Króla Zygmunta Augusta w Chicago, Związek Ziem Wschodnich w Melbourne. Kresowiacy od 1949 r. mieli swoją reprezentację w emigracyjnym „parlamencie” – w Radzie Narodowej RP/ Radzie Rzeczypospolitej działacze kresowi skupiali się w Klubie Ziem Wschodnich. Wydawano czasopisma związane z Kresami (m.in. w l. 1946-1950 tygodnik „Lwów i Wilno”)[33]. Do najbardziej znanych emigracyjnych działaczy kresowych zaliczali się m.in.: Stanisław Mackiewicz, Józef Godlewski, Stefan Tyszkiewicz, Kazimierz Okulicz, Adam Treszka.

Linia Curzona i zmiany terytorium Polski, 1945

Demografia

Ludność według deklarowanej narodowości 1921

WojewództwoLudność [tys.]Polacy [%]Żydzi [%]Inne słowiańskie [%]Pozostali [%]
wileńskie (*)
nowogródzkie800,854739 Białorusini1
poleskie879,4251742 Białorusini/„tutejsi”16
wołyńskie1437,6Ukraińcy
tarnopolskie1428,5454,850 Ukraińcy0,2
stanisławowskie1339,223768 Ukraińcy2
lwowskie2789
(*) woj. powstało 1925

Ludność według deklarowanego języka ojczystego 1931

WojewództwoLudność [tys.]Polski [%]Jidysz i hebrajski [%]Ukraiński i „ruski”[a][b][c][%]Białoruski [%]Pozostałe [%]
wileńskie127659,78,50,022,7litewski 5,2
nowogródzkie105752,47,30,139,1rosyjski 0,7
poleskie113214,510,04,86,6„tutejsi”62,5
wołyńskie208616,69,968,40,1niemiecki 2,3
tarnopolskie160049,34,945,50,0niemiecki 0,2
stanisławowskie148022,47,468,830,0niemiecki 1,1
lwowskie312757,77,536,660,0niemiecki 0,4

Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9 grudnia 1931 r[34].

Narodowości Polski według danych spisu powszechnego 1931[35]
Mapa języków II RP, 1937[36]
Polacy w województwach kresowych w 1931 roku według spisu powszechnego (%)

Miasta w 1931

Ludność miast stanowili w większości Polacy z dużym odsetkiem ludności żydowskiej (do ok. 20%). W 1931 r. największymi miastami Kresów II RP były:

MiastoLiczba ludności
Lwów312 200
Wilno195 100
Stanisławów60 000
Brześć nad Bugiem50 700
Grodno49 700
Równe41 900
Borysław41 500
Łuck35 600
Tarnopol33 900

Dane z roku 1939

Na Kresach Wschodnich RP żyło, w 1939, ok. 13 mln ludzi, w tym[37]:

 • Polacy – 43,1%
 • Ukraińcy – 33%
 • Żydzi – 8,3%
 • Białorusini – 7,6%
 • Tutejsi – 6%
 • Inni – 2%

Dane szacunkowe z roku 1939

WojewództwoPolacy %Ukraińcy %Żydzi %Białorusini %Inni %
Białostockieok. 71%11,9%14,5%2,6%
Wileńskieok. 52%8,5%32%7,5%
Nowogródzkieok. 34%7,3%58,3%0,4%
Poleskie11,2–14,5%19,3%ok. 10%59,5%?
Wołyńskie15,5–16,5%ok. 69%10%5,5–4,5%
Tarnopolskie37%53%10%
Stanisławowskieok. 16,5%72,9%9,5%1,1%
Lwowskie46,5%ok. 41,8%10,9%0,8%

Mały rocznik statystyczny 1941

Ludność terenów zajętych przez ZSRR po napaści na Polskę 17 września i po podpisaniu paktu o granicach i przyjaźni pomiędzy III Rzeszą a ZSRR 28 września 1939[38].

NaródLiczba ludności [tys.]
Polacy5274 (39,7%)
Żydzi1109 (8,3%)
Pozostali (*)6916 (52%)
Ogółem13299
(*) Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Tatarzy, Niemcy, Rosjanie i.in.

Współczesność

Procentowy udział ludności polskiej na Litwie i Białorusi (2011)

Według sondażu przeprowadzonego w 2007 przez Instytut Pentor dla tygodnika „Wprost” 52,2% obywateli Polski uważa Kresy Wschodnie z Wilnem[39] i Lwowem za ziemie polskie, w tym 51% badanych w wieku poniżej 29 lat (wychowanych po 1989)[40].

Miasta

Największe miasta Kresów Wschodnich współcześnie, uwzględniając wyłącznie miasta, które leżały w granicach Korony przed unią lubelską oraz w Rzeczypospolitej (bez posiadłości lennych), z wyjątkiem miast powstałych po utracie obszaru przez Polskę (podkreślone zostały stolice województw I RP):

miastorok utratywojewództwo w I RPwojewództwo w II RP
1.Kijów1667Województwo kijowskie
2.Mińsk1793, 1920Województwo mińskieOkręg miński (1919-20)
3.Lwów1772, 1945Województwo ruskieWojewództwo lwowskie
4.Ryga1621Województwo wendeńskie
5.Wilno1795, 1945Województwo wileńskieWojewództwo wileńskie
6.Homel1772Województwo mińskie
7.Mohylew1772Województwo mścisławskie
8.Witebsk1772Województwo witebskie
9.Winnica1793Województwo bracławskie
10.Grodno1795, 1945Województwo trockieWojewództwo białostockie
11.Brześć1795, 1945Województwo brzeskolitewskieWojewództwo poleskie
12.Smoleńsk1667Województwo smoleńskie
13.Czernihów1667Województwo czernihowskie
14.Połtawa1667Województwo kijowskie
15.Kowno1795Województwo trockie
16.Czerkasy1793Województwo kijowskie
17.Chmielnicki (Płoskirów)1793, 1920Województwo podolskieOkręg podolski (1919-20)
18.Żytomierz1793Województwo kijowskie
19.Iwano-Frankiwsk (Stanisławów)1772, 1945Województwo ruskieWojewództwo stanisławowskie
20.Równe1793, 1945Województwo wołyńskieWojewództwo wołyńskie
21.Krzemieńczuk1667Województwo kijowskie
22.Tarnopol1772, 1945Województwo ruskieWojewództwo tarnopolskie
23.Łuck1795, 1945Województwo wołyńskieWojewództwo wołyńskie
24.Bobrujsk1793, 1920Województwo mińskieOkręg miński (1919-20)
25.Biała Cerkiew1793Województwo kijowskie

Związki i stowarzyszenia polskie

Kresowe poczty sztandarowe podczas trwania XIV Światowego Kongresu Kresowian w Częstochowie na Jasnej Górze. 2008
Tablica „Obrońcom ludności polskiej Kresów Południowo-Wschodnich”, Warszawa
Wlepka, Sulejówek, lipiec 2013
Tradycja Kresów – Pierogi ruskie gotowane, okraszone przysmażoną na tłuszczu cebulą

Obecnie w Polsce oraz na emigracji działa wiele związków i stowarzyszeń kultywujących pamięć o kulturze i tradycji Kresów. W Polsce działają m.in.: Związek Sybiraków[41], Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich[42], Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP[43], oddziały terenowe Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich[44], Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia[45], Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna[46], Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej[47], Towarzystwo Miłośników Brzeżan i Ziemi Podolskiej, Dolnośląskie Stowarzyszenie Miłośników Brzeżan i Ziemi Podolskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej[48], Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”[49], Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków[50], Stowarzyszenie Kresy – Pamięć i Przyszłość[51], Federacja Organizacji Kresowych, Stowarzyszenie „Dziedzictwo Kresów”[52]

Na emigracji są to m.in.: Ognisko Rodzin Osadników Kresowych, Związek Ziem Wschodnich RP, czy Związek Żołnierzy 5 Dywizji Piechoty, Koło Lwowian w Londynie (Wielka Brytania)[53], Związek Ziem Wschodnich RP w Melbourne (Australia)[54], Koło Lwowian w Chicago (Stany Zjednoczone), Związek Ziem Wschodnich RP W Toronto (Kanada).

Najwięcej organizacji i stowarzyszeń istnieje na terenach utożsamianych z kresami, głównie na Ukrainie, w mniejszym stopniu na Białorusi, Litwie i Łotwie:

Ukraina

 • Kijów: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie[55], Związek Polaków na Ukrainie (z 73 oddziałami[56] m.in. w Kijowie, Żytomierzu, Kamieńcu Podolskim, Odessie, Berdyczowie, Płoskirowie, Latyczowie, Nityszynie, Sławucie, Szepetówce, Wołoczyskach, Czarnym Ostrowie), Instytut Polski w Kijowie[57],
 • Lwów: oddział Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia we Lwowie, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie[58], Instytut Lwowski[59], Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy”[60], Zespół Pieśni i Tańca „Weseli Lwowiacy”[61], Organizacja Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych miasta Lwowa,
 • Łuck: Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 • Brzeżany: Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im. bł. Marceliny Darowskiej[62],
 • Żytomierz: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków[63], Związek Polaków Żytomierszczyzny „Polonia”[64], Związek Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny[64], Katolicki Klub Sportowy „Polonia” w Żytomierzu[64], Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia im. Św. Łukasza w Żytomierzu[64], Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu[64], Dobroczynne Towarzystwo Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie[64], Chór im. J. Zarębskiego w Żytomierzu[64], Stowarzyszenie Kombatantów Wojska Polskiego w Żytomierzu[64], Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Żytomierzu[64], Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego i Polskie Studium Teatralne w Żytomierzu[64], Studencki Klub Polski w Żytomierzu[64], Miejska Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Polskie Bractwo Szlacheckie” w Żytomierzu[64], Żytomierska Obwodowa Społeczna Młodzieżowa Organizacja „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny”[64], Stowarzyszenie „Cmentarz Katolicki” w Żytomierzu[64], Towarzystwo Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie im. J. I. Kraszewskiego[64], Klub Stypendystów „Semper Polonia” w Żytomierzu[64], Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu[64], Polski Dziecięcy Śpiewający Zespół „Dzwoneczki” w Żytomierzu[64], Zespół tańca polskiego „Koroliski”[64], Żytomierska obwodowa Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Związek Szlachty Polskiej” w Żytomierzu[64],
 • Odessa: Towarzystwo Kultury Polskiej „Polonia” w Odessie,
 • Symferopol: Stowarzyszenie Polaków na Krymie w Symferopolu, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy im. A. Mickiewicza na Krymie, Krymski Oddział Stowarzyszenia Uczonych Polskich na Ukrainie w Symferopolu,
 • Jałta: oddział Stowarzyszenie Polaków na Krymie, towarzyszenie Polaków w Jałcie „Odrodzenie”,
 • Sewastopol: oddział Stowarzyszenie Polaków na Krymie, Zjednoczenie Polaków Sewastopola „Jedność”, Stowarzyszenie Obywateli Polskiej Narodowości „Nadzieja”, Towarzystwo Kultury Polskiej „Polonia” w Sewastopolu,
 • Mikołajów: Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie[65], Stowarzyszenie „Polonia Semper Fidelis” w Mikołajowie,
 • Chersoń: Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu[66],
 • Jużnoukraińsk: Stowarzyszenie Polaków „Polonia” w Jużnoukraińsku,
 • Dżankoj: Stowarzyszenie Polaków Dżankoja,
 • Pierwomajsk: Rejonowe Stowarzyszenie Polaków „Nadzieja”, Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Pierwomajsku,
 • Izmaił: Stowarzyszenie „Dom Polski „Kujawy” w Izmaile,
 • Tulczyn: Stowarzyszenie „Dom Polski” w Tulczynie, Tulczyńskie Rejonowe Stowarzyszenie „Dom Polski”, Oddział ZPU „Jedność” w Żmerynce[64],
 • Berdiańsk: Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku[67],
 • Winnica: Winnicki Miejski Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków[64], Polskie Stowarzyszenie Medyczne w Obwodzie Winnickim[64], Winnicka Miejska Organizacja Społeczna „Konfederacja Polaków Podola” / Polska Szkoła Niedzielna w Winnicy[64], Organizacja Społeczna „Konfederacja Polaków Podola – ХХІ wieku” w Winnicy[64], Winnickie Obwodowe Dobroczynne Towarzystwo „Dom Polski” im. T.M. Leoniuka[64], Stowarzyszenie Polskie Studentów Medyków w Winnicy[64], Winnickie Obwodowe Dobroczynne Stowarzyszenie „Świetlica Polska”[64], Winnickie polonijne stowarzyszenie „Kresowiacy”[64],
 • Chmielnicki (dzisiejsza nazwa Chmielnicki): Zjednoczenie Polaków przy Kościele Rzymsko-Katolickim pw. Jezusa Króla Wszechświata[64], Kulturalno-Oświatowe Centrum im. J. Słowackiego Wspólnoty Polskiej miasta Chmielnickiego[64], Polskie Stowarzyszenie Muzyczne[64], Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. W Reymonta[64],
 • Kamieniec Podolski: Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Kamieńcu Podolskim[64], Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Kamieńcu Podolskim[64], Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza wspólnoty polskiej Kamieńca Podolskiego[64],
 • Gródek Podolski: Towarzystwo Dobroczynne „Polonia” w Gródku Podolskim[64], Towarzystwo Polskich Rodzin Katolickich na Podolu[64], Klub Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA[64],
 • Jarmolińce: Związek Polaków Podola oddział w Jarmolińcach[64], Zrzeszenie Społeczne Rejonu Jarmolińskiego „Jedność”[64],
 • Połonne: Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Połonnem[64],
 • Starokonstantynów: Społeczna Organizacja Zjednoczenie Polaków w Starokonstantynowie[64],
 • Smotrycz: Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. L. Kaczyńskiego w Smotryczu[64],
 • Szaróweczka: „Asocjacja Nowe Życie” w Szaróweczce[64], Drużyna Harcerzy „Przyjaciele” w Szaróweczce[64],
 • Nowogród Wołyński: Nowograd Wołyńska Polska Społeczna Organizacja im. Adama Mickiewicza w Nowogradzie Wołyńskim[64], Nowograd Wołyński Charytatywny Fundusz „Towarzystwo Polskich Rodzin Katolickich im. Św. Wincentego[64], Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im. J. Lublinskiego w Nowogradzie Wołyńskim[64], Nowograd Wołyńska Rejonowa Organizacja Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia Zwiagelszczyzny”[64],
 • Berdyczów: Berdzyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości[64],
 • Emilczyn: Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Jana Pawła II w Emilczynie[64], Towarzystwo Polskiej Kultury „Odrodzenie” w Emilczynie[64],
 • Baranówka: Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Polska Świetlica” w Baranówce[64], Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. J. I. Kraszewskiego w Baranówce[64],
 • Andruszówka: Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. Eustachego Iwanowskiego w Andruszówce[64],
 • Horoszów: Rejonowy Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków im. W. Reymonta w Horoszowie[64],
 • Czerwonoarmijsk: Rejonowa Społeczna Organizacja „Towarzystwo Polaków «Pułyny»” w Czerwonoarmijsku[64],
 • Lubar: Lubarskie Polskie Stowarzyszenie[64],
 • Malin: Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. H. Sienkiewicza w Malinie[64],
 • Romanów: Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Romanowie[64],
 • Różyn: Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Polaków im. Ernesta Malinowskiego w Różynie[64],
 • Bykówka: Stowarzyszenie Polaków im. Jana Pawła II w Bykówce[64],
 • Dołbysz: Towarzystwo Polaków im. Jana Pawła II w Dowbyszu[64], Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny „Polonia” w Dowbyszu/Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie w Dowbyszu[64],
 • Horodnica: Stowarzyszenie „Róża” w Horodnicy[64],
 • Pierszotrawieńsk: Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Tokariwka” w Perszotraweńsku[64],
 • Susły: Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Jana Stypuły w Susłach[64],
 • Bar: Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków[64],
 • Kalinówka: Kalinowski Rejonowy Centrum Kultury Polskiej[64],
 • Koziatyn: Stowarzyszenie Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury,
 • Kuryłówka: Dom Polski Pamięci Ignacego Paderewskiego w Kurylówce,
 • Połtawa: Związek Miłośników Kultury Polskiej Ziemi Połtawskiej „Polonia” w Połtawie,

Białoruś, Litwa, Łotwa

Zespół tańca Domu polskiego z Lidy „Kresowe Zabawy”. Pierwsze Święto polskiej kultury w Mińsku (2016)
Przemarsz Polaków w Wilnie 2 maja 2008

Polska Macierz Szkolna na Białorusi (Grodno)[68], Wspólnota Młodej Polonii (Grodno), Klub Studentów Polskich w Grodnie, Związek Polaków na Białorusi (Grodno)[69], Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo” (Grodno), Związek Polaków na Litwie[70] (oddziały w Wilnie, Solecznikach, Landwarowie, Podbrodziu, Turmontach, Jawniunach, Szyłutach, Kijuciach koło Oran, Druskiennikach, Wisaginie, Akademii, Kownie, Wędziagole i Kłajpedzie), Fundacja Kultury Polskiej na Litwie im. Józefa Montwiłła (Wilno), Klub Studentów Polskich (Wilno), Polska Partia Ludowa (Wilno), Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (Wilno), Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (Wilno), Związek Polaków na Łotwie (Ryga)[71], Stowarzyszenie „Odrodzenie Inflant” (Dyneburg)[72], Towarzystwo miłośników historii Ziemi Łatgalskiej „Inflanty” (Dyneburg)[73].

Pozostałe

Towarzystwo Kultury Polskiej w Maćkowcach[64], Centrum Kulturalno-Oświatowe Polaków im. J. Olszańskiego w Mukarowie Podleśnym[64], Rejonowe Stowarzyszenie Polaków „Rodzina” w Gryszkowcach[64], Społeczna Organizacja Dzieci i Młodzieży „Źródło” w Irszańsku[64], Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. J. Słowackiego w Nowej Borowej[64], Stowarzyszenie Polaków „Odrodzenie” w Nowyj Zawod[64], Towarzystwo Kultury Polskiej na Owruczczyźnie w Prykuły[64], Stowarzyszenie Polaków im. H. Sienkiewicza w Tetirkach[64],

Nadrzędną organizacją skupiającą związki i stowarzyszenia kresowe jest obecnie Światowy Kongres Kresowian[74], któremu przewodniczy Jan Skalski. Doniosłą rolę w podtrzymywaniu narodowej pamięci o Kresach odgrywa także Stowarzyszenie Instytut Kresów Rzeczypospolitej[75].

W Polsce i na emigracji zostały także powołane różne fundacje wspierające Polaków pozostałych poza granicami Kraju na wschodzie, m.in. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”[76], Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego, Fundacja Charytatywna Pomoc Polakom na Kresach imienia Księdza Doktora Mosinga[77], Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Kresów Wschodnich, stowarzyszenie „Expatria” zajmujące się pomocą najuboższym i chorym polskim dzieciom z Kresów[78], Fundacja Kresy-Syberia[79] czy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

Media

Od wielu lat sprawami kultury kresów zajmuje się m.in. redakcja Polskiego Radia w Katowicach w audycji Lwowska Fala prowadzonej przez Danutę Skalską[80], oraz reaktywowane polskie Radio Lwów[81] i Polskie Radio „Berdyczów”[64].

W formie druku publikowane są, lub były:

Historiografia białoruska, litewska i ukraińska wobec pojęcia „Kresów”

Białoruska karykatura przedstawiająca traktat ryski jako rozbiór Białorusi

Słowo „kresy” wywołuje negatywne skojarzenia wśród Białorusinów, Litwinów i Ukraińców. Zdaniem prof. Wojciecha Śleszyńskiego, z punktu widzenia tych narodów określenie to jest zbyt polskie i podkreśla peryferyjność ich ziem w stosunku do Warszawy czy Krakowa. „Kres” bowiem, czyli koniec, to pojęcie konstruowane z perspektywy centrum, czyli etnicznych obszarów polskich[1]. Według Jana Szumskiego używanie terminu „Kresy” jest prowokujące i niesprawiedliwe dla Białorusinów[95].

Jednocześnie wiedza i zrozumienie sensu pojęcia „kresy” w białoruskiej historiografii są ograniczone. Biełaruskaja encykłapiedyja w bardzo krótkim haśle „Kresy Wschodnie” opisuje jako nazwę, której w latach 1921–1939 używały oficjalne władze polskie w stosunku do obszarów nazywanych w białoruskiej historiografii „Zachodnią Białorusią” i „Zachodnią Ukrainą”. W przybliżeniu odpowiada to tej części Kresów, które po traktacie ryskim znalazły się w składzie II Rzeczypospolitej („Kresy Wewnętrzne”). Źródło nie wspomina, że nazwa używana była wcześniej i później, a także o tym, że obejmowała szerszy i zmienny obszar[96].

Ukraińscy naukowcy i badacze są ustosunkowani zdecydowanie negatywnie do terminu Kresy Wschodnie. Roman Czmełyk, dyrektor jednego z największych lwowskich muzeów historycznych – Muzeum Etnograficznego, uważa, że termin „Kresy Wschodnie” powinien nie być stosowany lub zastąpiony terminem bardziej „poprawnym”, natomiast ukraiński historyk – Łeonid Zaszkilniak stwierdził, że do czasu gdy pamięć historyczna nie zmieni tego terminu przez najbliższe trzy-cztery pokolenia, terminu „Kresy Wschodnie” należy używać jak najrzadziej[97].

Zobacz też

Uwagi

 1. „Metoda, użyta przy badaniu stosunków językowych wśród mniejszości słowiańskich w Małopolsce Wschodniej, była zupełnie inną, inną też będzie dokładność wyników językowych w tej dzielnicy, oczywiście, jeżeli chodzi o ustalenie podziału tych mniejszości na poszczególne grupy, nie zaś o odgraniczenie ich od ludności polskiej. Tutaj, z powodu protestów ludności staroruskiej, odżegnującej się od nazwy języka „ukraińskiego”, której narzucenie, jako jedynie obowiązującej, mogłoby wpłynąć ujemnie na przebieg akcji spisowej, a więc wyłącznie ze względów technicznych, nie zaś zasadniczych, wprowadzono równolegle oba określenia: „język ukraiński” i „język ruski”, dając jednocześnie obu odłamom ludności możność określenia języka ojczystego nazwą dowolnie wybraną. Uzyskane w obu rubrykach liczby nie zostaną jednak ogłoszone oddzielnie, lecz będą złączone w jedną wspólną pozycję spisową języka ojczystego ukraińskiego (ruskiego), tak jak to zostało dokonane w dopiero co przytoczonym oszacowaniu. Stanie się to dlatego, „że oba wyrazy zostały użyte na oznaczenie jednej i tej samej grupy etnicznej i że za zasadnicze określenie języka tej grupy jest uważane określenie – „ukraiński” (patrz wywiad z p. Dr. Buławskim – „Sprawy Narodowościowe” Nr. 1/1932, s. 6). W ten sposób nastawienie ideologiczne spisu 1931 r. w stosunku do mniejszości słowiańskich w Małopolsce, pomimo uzasadnionej względami natury technicznej różnicy terminologii, zasadniczo nie różni się od nastawienia spisu 1921 oraz wszystkich przedwojennych spisów austrjackich, które, tak jak i spis 1931 r., wychodziły z założenia nierozróżniania podziału tych mniejszości, a mianowicie: podziału językowego w spisach austriackich, narodowościowego zaś w spisie 1921 r. (…) Zresztą stwierdzenie istnienia w Małopolsce nieistniejącej ani na Ziemiach Wschodnich ani nigdzie poza granicami Rzeczypospolitej odrębnej narodowości lub języka „ruskiego”, czwartego z kolei w Słowiańszczyźnie Wschodniej obok białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, nie mogłoby być obecnie naukowo uzasadnione.” Alfons Krysiński, Ludność polska i mniejszości w świetle spisów 1921 i 1931, Warszawa 1933, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Biblioteka Spraw Narodowościowych nr 11, s. 44–46.
 2. „Naród nie jest społecznością homogeniczną, stąd też w przypadku ukraińskiego etnosu zamieszkującego terytorium II Rzeczypospolitej możemy wyróżnić następujące grupy prezentujące różny stopień świadomości i samoidentyfikacji: 1. Ukraińcy świadomi swej odrębności narodowej, kultywujący swą odrębność i manifestujący ją na zewnątrz; 2. Ukraińcy o ugruntowanej świadomości narodowej, ograniczający ją jednak do sfery rodzinnej i konfesyjnej; 3. Ukraińcy o niewykształconej świadomości narodowej, zachowujący poczucie odrębności na poziomie etnicznym oraz utrzymujący więź ze swym wyznaniem, słabo znający język literacki, ale modlący się po rusku (Rusini)”'; Robert Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–1939, Lublin 2003, wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ​ISBN 83-917615-4-1​, s. 45.
 3. „Liczebność Rusinów, których – poza przywódcami, określającymi się coraz wyraźniej jako Rosjanie, czego dowodzili przez przyjmowanie języka rosyjskiego- uznać należy za zbiorowość etniczną, była znikoma. Na podstawie statystyk wyborczych oraz liczby członków instytucji i stowarzyszeń kulturalnych (Towarzystwo im. Michaiła Kaczkowskiego) oraz gospodarczych (Rewizyjny Związek Ruskich Spółdzielni, Ruskij Rolniczyj Sojuz) pozostających pod wpływami „staroruskimi” można ją szacować na 4 do 8% ogółu populacji ukraińskiej.” Grzegorz Hryciuk Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, Wyd. Adam Marszałek, ​ISBN 83-7441-121-X​, s. 104. „A. Krysiński szacował rzeczywistą liczebność grupy uważającej się za „Rusinów” na 250 tys.” Andrzej Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979, Wyd. Zakład Narodowy im Ossolińskich, ​ISBN 83-04-00017-2​, s 9. przypis 14.

Przypisy

 1. a b c d e f g Śleszyński 2013 ↓, s. 7.
 2. a b c d e f g h i Encyklopedia…, s. 9.
 3. kresy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-07-09].
 4. Leonard Drożdżewicz, Wschodnia geografia historyczna, „Znad Wilii”, nr 4 (60) z 2014 r., s. 146 http://www.znadwiliiwilno.lt/wp-content/uploads/2020/04/Znad-Wilii-60.pdf.
 5. Tomasz Kamusella. 2018. The Russian Okrainy (Oкраины) and the Polish Kresy: Objectivity and Historiography. Global Intellectual History. DOI: 10.1080/23801883.2018.1511186.
 6. Marek Barwiński. Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym – zarys problematyki.. „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica”. 4, 2002. 
 7. L. A. Suchomłynow. Kresy południowo-wschodnie: dwie perspektywy dyskursu.. „Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje.”, 2008. 
 8. Muzeum II WŚ w Gdańsku, Konferencja w Jałcie | Muzeum II Wojny Światowej, muzeum1939.pl [dostęp 2020-12-04] (pol.).
 9. KRESOWE KORZENIE POLAKÓW, t. BS/50/2012, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, 2012 (pol.).
 10. CBOS: co siódmy Polak pochodzi z Kresów. dzieje.pl, 2016-07-14. [dostęp 2018-03-02].
 11. Kresy, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 664.
 12. a b Nowak 2011 ↓, s. 8.
 13. a b c d e Encyklopedia…, s. 10.
 14. Szumski 2010 ↓, s. 21.
 15. Szumski 2010 ↓, s. 23.
 16. Szumski 2010 ↓, s. 22.
 17. a b c d e Nowak 2011 ↓, s. 7.
 18. a b c Śleszyński 2013 ↓, s. 8.
 19. Stanisław Srokowski: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. bialyorzel24.com, 2020-07-14. [dostęp 2020-08-10].
 20. Leonard Drożdżewicz, WIELCY POLACY Z KRESÓW PÓŁNOCNO-WSCHODNICH, Roman Koropeckyj „Adam Mickiewicz. Życie romantyka”, „Znad Wilii”, nr 3 (59) z 2014 r., s. 89–93.
 21. a b Nowak 2011 ↓, s. 9.
 22. a b Śleszyński 2013 ↓, s. 9.
 23. Śleszyński 2013 ↓, s. 10.
 24. Adam Pragier, Czas przeszły dokonany, Londyn 1966, Wyd. Bolesław Świderski s. 253.
 25. „W dobie rokowań wersalskich, gdy przynależność b. Galicji do Polski była kwestionowana, zwłaszcza przez Wielką Brytanię, przedstawiciele Stronnictwa Narodowego wystąpili w Sejmie z projektem, który przewidywał dla obszarów mających obok ludności polskiej znaczną osiadłą ludność innej narodowości, szeroką autonomię ustawodawczą, dla zapewnienia mniejszościom narodowym swobodnego rozwoju narodowego, kulturalnego i gospodarczego. Miało to dotyczyć nie samej tylko Małopolski wschodniej, ale także Wołynia i ziem białoruskich. W pojmowaniu projektodawców, Aleksandra Skarbka, Stanisława Grabskiego i Stanisława Głąbińskiego, był to wszelako gest taktyczny, mający na celu stępienie ostrza traktatu o ochronie mniejszości, narzuconego Polsce w Wersalu. Wcale nie oznaczał porzucenia przez Narodową Demokrację doktryny państwa narodowego.” Adam Pragier, Czas przeszły dokonany, Londyn 1966, Wyd. Bolesław Świderski, s. 253.
 26. M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa-Wrocław 1991, s. 74–75.
 27. Dane według dr hab. Janusza Kurtyki Biuletyn IPN, nr. 1-2 (96-97) 2009.
 28. „U granic Rzeczypospolitej wyrastał tym samym niewielki rozmiarami, posiadający jednak dla propagandy bolszewików istotne znaczenie, Piemont – zalążek przyszłej Polskiej SRR, a zarazem dogodne poletko eksperymentów sowietyzacyjnych”. Jan Jacek Bruski, Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921-1926, Kraków 2010, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, s. 203, ​ISBN 978-83-62261-13-0​.
 29. „Właśnie zaznaczona sowietyzacja Polaków była głównym celem i sednem dokonywanego przez bolszewików eksperymentu. Polski rejon narodowościowy, nazywany potocznie Marchlewszczyzną Radziecką, w tym eksperymencie zajmował, bez przesady, najważniejsze i zarazem szczególne miejsce. Główni realizatorzy tego pomysłu, komuniści polscy, największy wysiłek w kierunku sowietyzacji ludności polskiej kierowali właśnie w polskim rejonie, mając tutaj najwłaściwsze warunki i możliwości. Znajdowali się poza tym w odosobnieniu administracyjno-terytorialnym, prawie bez ograniczeń mogąc sprawować władzę, mając zapewnione ku temu środki materialne i kadrowe. Rejon znajdował się niedaleko granicy państwowej z Polską, więc w zamierzeniu władz miał sprawować ważną rolę propagandowo-polityczną w oddziaływaniu na mieszkających po drugiej stronie Polaków.” Henryk Stroński, Koniec eksperymentu. Rozwiązanie Marchlewszczyzny i deportacje ludności polskiej do Kazachstanu w latach 1935–1936 w świetle nowych dokumentów archiwalnych. Por. też Henryk Stroński, Nieudany eksperyment. Treść, formy i skutki sowietyzacji ludności polskiej na Ukrainie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, [w:] Polska droga do Kazachstanu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Żytomierz 12–14 października 1996 roku, pod redakcją Tadeusza Kisielewskiego, Warszawa 1998, Wyd. Instytut Historii PAN, s. 7–23, ​ISBN 978-83-86301-71-3​.
 30. „W 2010 roku minie 85 lat od czasu powstania i 75 lat od likwidacji polskiego rejonu autonomicznego na Ukrainie – radzieckiej Marchlewszczyzny. Miał być zaczątkiem przyszłej, bolszewickiej Polski. Poligonem, na którym miano przetestować przekształcanie Polaków w „ludzi radzieckich”. Po dziesięciu latach okazało się, że eksperyment się nie powiódł.” Piotr Kościński, Rocznica radzieckiej Marchlewszczyzny, „Rzeczpospolita” 29 grudnia 2009 (dostępne 5.12.2012).
 31. Magdalena Hułas, Memorandum Stafforda Crippsa z 22 października 1940 r. Polskie aspekty, w: Dzieje Najnowsze 1993, 4, s. 85.
 32. Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej (Dz.U. z 1946 r. nr 2, poz. 5).
 33. Paweł Gotowiecki, O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich RP (1942-1955), Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012, ISBN 978-83-7543-247-3.
 34. Grzegorz Hryciuk Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, Wyd. Adam Marszałek, ​ISBN 83-7441-121-X​, s. 73–83, Robert Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–1939, Lublin 2003, wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ​ISBN 83-917615-4-1​, s. 47., „Statystyka Polski” seria C, z. 36, Warszawa 1936; „Statystyka Polski”, seria C, z. 65 Warszawa 1938; „Statystyka Polski”, seria C, z. 68 Warszawa 1938; „Statystyka Polski”, seria C, z. 71, Warszawa 1938; „Statystyka Polski”, seria C, z. 78, Warszawa 1938; „Statystyka Polski”, seria C, z. 87 Warszawa 1938.
 35. Henryk Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Warszawa-Wrocław 1983, ​ISBN 83-04-00712-6​ (1983, wyd. II 1985).
 36. Mapa opracowana na podstawie: 1. Eugeniusz Romer, Powszechny atlas geograficzny, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1928 2. Atlas historyczny Polski, PPWK Warszawa-Wrocław 1998, s. 46.
 37. a b Rafał Wnuk, Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), Warszawa 2007. Wyd. Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Studiów Politycznych PAN, s. 13, ​ISBN 978-83-60464-47-2​.
 38. Mały Rocznik Statystyczny Polski, Ministerstwo informacji, Londyn 1941, s. 9–10.
 39. Romuald Mieczkowski, Wilno woła… ŚLADAMI „POTOPU” NA LITWIE – Znad Wilii 2016 2(66), s. 53, http://www.znadwiliiwilno.lt/wp-content/uploads/2020/09/Znad-Wilii-66.pdf.
 40. Antoni Dudek. Nie ma jak Lwów. „Wprost”. 10 (1263), s. 30–33, 10 marca 2007. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost”. ISSN 0209-1747. 
 41. Związek Sybiraków.
 42. Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich.
 43. Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP.
 44. Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
 45. Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia.
 46. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna.
 47. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.
 48. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej.
 49. Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
 50. Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków.
 51. Stowarzyszenie Kresy – Pamięć i Przyszłość.
 52. Stowarzyszenie Dziedzictwo Kresów.
 53. Koło Lwowian.
 54. Związek Ziem Wschodnich RP.
 55. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie.
 56. Polacy na Ukrainie – rozmowa ze Stanisławem Kosteckim – prezesem Związku Polaków na Ukrainie.
 57. Instytut Polski w Kijowie.
 58. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie.
 59. Instytut Lwowski.
 60. Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy.
 61. Zespół Pieśni i Tańca „Weseli Lwowiacy”.
 62. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im.bl. M.Darowskiej (Brzeżany).
 63. Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie obchodzi dwudziestolecie.
 64. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca Organizacje polskie i zespoły artystyczne.
 65. Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie.
 66. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu.
 67. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku.
 68. Polska Macierz Szkolna na Białorusi.
 69. Związek Polaków na Białorusi.
 70. Związek Polaków na Litwie.
 71. Związek Polaków na Łotwie.
 72. Stowarzyszenie „Odrodzenie Inflant”.
 73. Towarzystwo miłośników historii Ziemi Łatgalskiej „Inflanty”.
 74. Światowy Kongres Kresowian.
 75. Instytut Kresowy.
 76. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
 77. Fundacja Charytatywna Pomoc Polakom na Kresach imienia Księdza Doktora Mosinga.
 78. „Expatria”.
 79. Fundacja Kresy-Syberia.
 80. Lwowska Fala.
 81. Radio Lwów.
 82. Semper Fidelis.
 83. Cracowia Leopolis.
 84. Kresowy Serwis Informacyjny.
 85. Krakowskie Pismo Kresowe.
 86. Brama Halicka.
 87. Kurier Galicyjski.
 88. Wołanie z Wołynia.
 89. Dziennik Kijowski.
 90. Gazeta Lwowska.
 91. Echa Polesia.
 92. Kurier Wileński.
 93. Magazyn Wileński.
 94. Polak na Łotwie – pismo Związku Polaków na Łotwie.
 95. Szumski 2010 ↓, s. 10.
 96. Беларуская… 1999 ↓, s. 541.
 97. Jurij Smirnow, Dlaczego „Kresy”?, [w:] „Kurier Galicyjski”, 13–30 stycznia 2012, nr 1(149).

Bibliografia, literatura

 • «Крэсы Ўсходне». W: Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш.: Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. T. 8: Канто – Кулі. Mińsk: Biełaruskaja Encykłapiedyja, 1999, s. 541. ISBN 985-11-0144-3. (biał.)
 • kresy. W: Encyklopedia Gazety Wyborczej. Wyd. 1. T. Tom 9: krema – ludno. Kraków: Mediasat Poland / Mediasat Group S.A., Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Agora S.A., s. 9−10. ​ISBN 83-89651-44-0​. ISBN 84-9789-829-X.
 • Jan Szumski: Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944–1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii. Wyd. 1. Kraków: ARCANA sp. z o.o., 2010, s. 362. ISBN 978-83-60940-21-1.
 • Andrzej Nowak: Wstęp. Elegia o Kresach. W: Joanna Wieliczka-Szarkowa: Czarna księga Kresów. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo AA, 2011, s. 7−13. ISBN 978-83-62927-37-1.
 • Wojciech Śleszyński: Kresy Wschodnie, czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć. Wyd. 1. Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2013, s. 168. ISBN 978-83-7565-271-0.

Media użyte na tej stronie

Disambig.svg
Symbol wieloznaczności
Wikimedia Community Logo.svg
Logo społeczności Wikimedia. Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do większości logotypów związanych z ruchem Wikimedia, to logo nie jest zarejestrowane jako znak towarowy.
Kresowe poczty sztandarowe 2008.jpg
Autor: Kresen, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Association of the Polish Borderland Settlers Retinue flags.
Jozef Pilsudski1.jpg
Józef Piłsudski
Kresy pamiętamy - sticker art.JPG
Autor: Bladyniec, Licencja: CC BY-SA 4.0
Wlepka "Kresy pamiętamy" na ławce w mieście Sulejówek.
Vilnius Pilies street in the morning.jpg
Autor: Marcin Białek, Licencja: CC BY-SA 4.0
Ulica Zamkowa (Pilies gatvė) w Wilnie.
Czesław Niemen.png
Autor: Гражина Рутовска, Archiwum Grażyny Rutowskiej, sygnatura: 40-9-144-9, Licencja: CC BY-SA 4.0
Снимка на Чеслав Немен, по време на изпълнение от XIII-тия фестивал за полски песни в Ополе.
Polish-Lithuanian Commonwealth at its maximum extent.svg
(c) User:Samotny Wędrowiec, CC BY-SA 3.0
A map showing the Polish-Lithuanian Commonwealth at its maximum extent following the Truce of Деулино, superimposed on present-day national borders. The map shows in red all of the territory that was ruled by Zygmunt III Waza in 1619 (the Polish monarch at that time), which made up the Commonwealth; it can be further divided up into:
Joseph Conrad.PNG
Joseph Conrad
Lwów Rynek pierzeja południowa.jpg
Autor: Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 2.5
Pierzeja południowa Rynku we Lwowie
Kresowe Zabawy.jpg
Autor: Gruszecki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Młodzieżowy zespół tańca Domu polskiego z Lidy "Kresowe Zabawy". Pierwsze Święto polskiej kultury w Mińsku
Caricature for Riga Peace 1921.png
Białoruska karykatura traktatu ryskiego: „Precz z haniebnym ryskim rozbiorem! Niech żyje wolna, niepodzielna, włościańska Białoruś!”
Kazimierz Górski 1995.JPG
Autor: Jan Małkowski, Licencja: CC BY-SA 3.0
Kazimierz Górski, an associated football coach from Poland.
Polen in den Grenzen vor 1660.jpg
Мапа ВКЛ від 1660 до 1667
Polska 1939-1941.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Tereny Polski zajęte przez III Rzeszę i ZSRR (21.10.1939 - 22.06.1941) (Polski)
Lesseur-Hetman Żółkiewski.jpg
Hetman Stefan Żółkiewski, waterpaint, goache on ivory, 4.9x3.8cm, Polish Museum in Rapperswil, Switzerland
Curzon linia.svg
Autor: Willtron, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Linia Curzona
Adam Mickiewicz według dagerotypu paryskiego z 1842 roku.jpg
Adam Mickiewicz według dagerotypu paryskiego z 1842 roku
Polish language frequency in Poland in 1931.PNG
Autor: Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, based on layers of User:Mix321, Licencja: CC BY-SA 3.0
Polish language frequency in Poland in 1931
Polacy na Wschodzie.jpg
Autor: Pulek1, Licencja: CC BY-SA 4.0
Polacy na Litwie i Białorusi
Map showing percentage of Jews in the Pale of Settlement in the Russian Empire, c. 1905.png
Autor: Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk based on layers of User:Thomas Gun, Licencja: CC BY-SA 4.0
Map showing percentage of Jews in the Pale of Settlement in the Russian Empire, c. 1905
Mapa rozsiedlenia ludności polskiej z uwzględnieniem spisów z 1916 roku.jpg
„Mapa rozsiedlenia ludności polskiej z uwzględnieniem spisów władz okupacyjnych w 1916 r.” opracowana w Biurze Pracy Społecznej pod redakcją L. Dury, wydana przez zakład litograficzny W.Główczewskiego w Warszawie.
Polacy w Wilnie.jpg
Autor: Sfu, Licencja: CC BY-SA 4.0
Przemarsz Polonii na Litwie, Wilno, 2 maja 2008.
Ruskie.jpg
Autor: Stako, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Polskie pierogi ruskie (w wykonaniu żony Wikipedysty Stako)
Tablica obroncom ludności kresów.png
Autor: Lonio17, Licencja: CC BY-SA 4.0
Tablica pamiątkowa "Obrońcom ludności polskiej kresów...." umieszczona w kościele św. Jacka na ul. Freta w Warszawie
Pochodzenie kresowe 2012.png
Autor: Mix321, Licencja: CC BY-SA 4.0
Percentage of Polish citizens self-declaring as people from Kresy.
Orzeszkowa1900.jpg
Eliza Orzeszkowa z domu Pawłowska herbu Korwin, primo voto Orzeszko, secundo voto Nahorska, pseudonim „E.O.”, „Bąk (z Wa-Lit-No)”, „Li...ka”, „Gabriela Litwinka” (ur. 6 czerwca 1841 w Milkowszczyźnie, zm. 18 maja 1910 w Grodnie) – polska pisarka epoki pozytywizmu, autorka powieści Nad Niemnem (1888), nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905.
Antoni Rolle.jpg
Antoni Rolle (1830-1894) Polish physician and writer
Polacy na Kresach 1931.PNG
Autor: Mix321, Licencja: GFDL
Poles in eastern voivodships of Poland in 1931 according to National Census
Wincenty Pol.PNG
Wincenty Pol
Poland1937linguistic.jpg
Autor: Mariusz Paździora, Licencja: CC BY 3.0
Polska 1937: języki
St Lem resize.jpg
Autor: Courtesy of Lem's secretary, Wojciech Zemek. Resize and digital processing by Masur., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Stanisław Lem in 1966
BELARUS - GRODNO (Гродна). Farny catholic church..jpg
Autor: Jurasikt, Licencja: CC BY 3.0
BELARUS / GRODNO (Гродна). Farny catholic church.
Juliusz Słowacki 1.PNG
Juliusz Słowacki
Stanisław Moniuszko.PNG
Stanisław Moniuszko