Marynarka Wojenna

Marynarka Wojenna
Godło
Orzeł Marynarki Wojennej
Państwo

 Polska

Siły zbrojne

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa skrócona

MW

Data utworzenia

24 marca 1568 (Komisja Morska)
1626
(Komisja Okrętów Królewskich)
1918

Prefiks

ORP

Bandera

Naval Ensign of Poland2.svg

Proporzec

Naval Jack of Poland.svg

Najwyższe dowództwa
Cywilne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej

Wojskowe

Inspektorat Marynarki Wojennej (podporządkowany Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych)

Marynarka Wojenna (MW) – jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

Historia

Początek wojenno-morskiej obecności Polski datuje się na 1463, kiedy to zaimprowizowane oddziały elbląsko-gdańskie pokonały flotę krzyżacką w bitwie na Zalewie Wiślanym. W 1561, w odpowiedzi na manifest królewski powstała zorganizowana flota kaperska, zwana także flotą strażników morza. Podjęto też wtedy budowę pierwszego polskiego okrętu – galeonuSmok”. Od 1601 zaczęto budować pierwsze zawodowe siły morskie – królewską flotę wojenną, która prowadziła działania przeciwko Rosjanom i Szwedom. Największym i zarazem ostatnim zwycięstwem okrętów królewskich było pokonanie eskadry szwedzkiej w bitwie pod Oliwą.

Krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 rozpoczęto budowę Marynarki Wojennej. Zamieszczony w Monitorze Polskim nr 217 z dnia 30 listopada 1918 roku podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego rozkaz stwierdzał: „Z dniem 28 listopada 1918 roku [rocznica bitwy pod Oliwą] rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego Szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.

W latach 20 XX w. trzon floty stanowiły poniemieckie trałowce i torpedowce. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej marynarze uczestniczyli w działaniach lądowych na froncie. Znaczący rozwój Marynarki Wojennej nastąpił dopiero w latach 30 XX w., kiedy do służby trafiły, zbudowane głównie za granicą, nowoczesne niszczyciele, okręty podwodne i okręty minowe (trałowce, stawiacz min) oraz wodnosamoloty rozpoznawcze.

Podczas kampanii wrześniowej w 1939 polska Obrona Wybrzeża nie miała szans nawiązania równorzędnej walki z przeważającym Wehrmachtem, w tym Kriegsmarine. Dlatego tuż przed wybuchem wojny trzon polskiej floty w postaci trzech niszczycieli wysłano do Wielkiej Brytanii, gdzie stały się zaczątkiem Marynarki Wojennej u boku aliantów zachodnich. Większość okrętów pozostających w Polsce została zatopiona, niektórym udało się przedostać do Wielkiej Brytanii, a pozostałe internowały się w Szwecji. Marynarze broniący półwyspu Helskiego poddali się jako jeden z ostatnich punktów obrony w kraju.

Od chwili zajęcia całego kraju przez wojska Rzeszy Niemieckiej kierowanej przez NSDAP i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich kierowanego przez WKP(b) okręty Marynarki Wojennej stały się jedynym wolnym terytorium podbitego państwa polskiego. Dzięki nim po zajęciu kraju przez wojska dwóch agresorów Polska jako państwo istniejące de iure nie przestała egzystować de facto, zgodnie z prawem międzynarodowym okręty wojenne są bowiem uznawane za cząstkę terytorium państwa, którego noszą banderę, i nie podlegają jurysdykcji żadnego innego państwa (handlowe statki tej jurysdykcji podlegają)[1].

Odznaka specjalna

Od 1939 do 1947 roku Marynarka Wojenna funkcjonowała w ramach polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a jej skład opierał się na wydzierżawionych od Wielkiej Brytanii jednostkach, głównie niszczycielach i okrętach podwodnych. W tym czasie polskie okręty działały na Oceanie Atlantyckim oraz Morzu Śródziemnym, Północnym i Arktycznym, biorąc udział m.in. w konwojach atlantyckich i arktycznych oraz lądowaniu w Normandii.

Okres powojenny

Po II wojnie światowej do kraju powróciły jednostki pływające stanowiące własność Polski, jednak tworzona w powojennych realiach geopolitycznych Marynarka Wojenna rozwijała się w ścisłym powiązaniu ze Związkiem Radzieckim. Wszystkie istotne dla jej przyszłości decyzje podejmowane były w następstwie uzgodnień dokonywanych między Naczelnym Dowództwem WP a Naczelnym Dowództwem Armii Czerwonej[2]. Wyrazem powiązania, a nawet całkowitego uzależnienia od Moskwy organizowanej w tych warunkach Marynarki Wojennej była pierwsza obsada jej najważniejszych stanowisk. Na czele Marynarki Wojennej stanęli obywatele Związku Radzieckiego i oficerowie radzieccy kontradmirał Nikołaj Abramow – Dowódca Marynarki Wojennej, kmdr Iwan Szylingowski – Szef Sztabu Głównego MW i kmdr Józef Urbanowicz – Zastępca Dowódcy Marynarki Wojennej do spraw polityczno-wychowawczych. Podobnie wszystkie kierownicze stanowiska, włącznie z prokuraturą, sądem i wszechwładnym VIII Oddziałem Informacji Wojskowej, pełnili oficerowie radzieccy. Ogółem na siedem istniejących w 1945 roku etatów admiralskich tylko dwa powierzono Polakom, jednak oni byli pod nadzorem radzieckich przełożonych. Byli to kmdr Jerzy Kłossowski (szef Oddziału MW przy MON) i kmdr Adam Mohuczy (Zastępca Szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej)[2].

Lata 50 XX w. były nasycone represjami okresu stalinowskiego. W sfingowanych procesach skazano bezpodstawnie stu pięćdziesięciu marynarzy, z czego ponad 20 zostało straconych (między innymi komandorzy Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz, czy Zbigniew Przybyszewski za udział w rzekomym spisku komandorów). W więzieniu zmarł kontradmirał Adam Mohuczy, a wielu oficerom – w tym kontradmirałowi Włodzimierzowi Steyerowi czy też kmdr. Bolesławowi Romanowskiemu i kmdr por. Franciszkowi Dąbrowskiemu – zabroniono przebywania na wybrzeżu[3].

W czasach Układu Warszawskiego Marynarka Wojenna przygotowywała się do operacji desantowej na Półwyspie Jutlandzkim, w związku z czym masowo wcielano okręty desantowe, uzupełnione o rozbudowane siły lekkie w postaci kutrów torpedowych, rakietowych oraz trałowców. Do trzonu floty zaliczały się także niszczyciele i okręty podwodne oraz samoloty myśliwskie i śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych. Kolejne generacje uzbrojenia stanowiły jednostki pływające i statki powietrzne radzieckiej lub polskiej produkcji.

III Rzeczpospolita Polska

Od początku ostatniej dekady XX wieku trwa degradacja Marynarki Wojennej. W związku ze zmianą doktryny obronnej niemal całkowicie wycofano środki desantowe i lekkie siły uderzeniowe oraz zlikwidowano lotnictwo uderzeniowe. Od 1992 do 1995 wybudowano 3 niedozbrojone korwety rakietowo-artyleryjskie, z których jedna, ORP „Grom”, dopiero w grudniu 2007 r. została wyposażona w pociski przeciwokrętowe. W latach 2000–2005 do służby wprowadzono przestarzałe okręty podarowane przez kraje NATO fregaty rakietowe (Stany Zjednoczone) i okręty podwodne (Norwegia), które zastąpiły radzieckie jednostki tej samej generacji. Okres III Rzeczypospolitej jest okresem stałej degradacji Marynarki Wojennej połączonej z utratą możliwości bojowych i wykonywania zadań operacyjnych[4]. Marynarka Wojenna od początku RP, lat 90 XX w. jest pominięta w zakresie priorytetów modernizacyjnych i finansowania, środki przeznaczane na MW są mniejsze niż na dużo mniej liczebne Wojska Specjalne[4]. Od czasu przyjęcia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do tylko licząc do 2013 roku zlikwidowano ponad 100 okrętów bojowych i pomocniczych (62%), zaś stan osobowy Marynarki Wojennej zmniejszono o 36% do ok. 11 tys. marynarzy.

Najważniejszymi działaniami Marynarki Wojennej po 1989 były operacje na rzecz interesu wojennego USA „Pustynna Burza” (1990-1991), „Iracka Wolność” (2002-2003) oraz „Aktywny Wysiłek” (2005-2006). W 2016 po raz pierwszy dowództwo okrętu MW powierzono kobiecie[5].

Podstawy prawne

Podstawami prawnymi morskiego segmentu polskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz akty prawne niższego rzędu, w tym przede wszystkim ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 827 z późn. zm.). Zgodnie z artykułem 3 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej, zaś na podstawie art. 3 ust 4a tej samej ustawy, flotą dowodzą Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (do 2013 – Dowódca Marynarki Wojennej)[6]. Przepis ten nie narusza jednak postanowień prawa w zakresie cywilnego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sprawowanego za pośrednictwem Ministra Obrony.

Zadania[7]

Operacyjne

 • zapewnienie wczesnego wykrycia symptomów zagrożenia bezpieczeństwa państwa od strony morza;
 • realizacja programowych zadań szkolenia bojowego jednostek i przygotowanie sił do realizacji zadań w czasie zagrożenia i wojny;
 • utrzymanie wysokiej gotowości bojowej i mobilizacyjnej do realizacji zadań osłony operacyjnej morskiej granicy państwa i polskich obszarów morskich;
 • wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej i polskiej strefy ekonomicznej;
 • udział w ratowaniu życia w polskiej strefie ratownictwa SAR (Search and Rescue) oraz ratownictwo załóg samolotów we współdziałaniu z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej;
 • zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej istniejące obecnie na zasadach instytucji i urzędu państwowego;
 • demonstrowanie obecności morskiej w strefie zainteresowania państwa (32,8 tys. km² Wyłącznej Strefy Ekonomicznej i ponad 140 tys. km² obszaru zainteresowania Państwa);
 • udział w ochronie ekologicznej polskich obszarów morskich;
 • utrzymywanie gotowości do udziału w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych oraz uczestniczenia w programie „Partnerstwo dla pokoju”, a także współpracy bilateralnej i multilateralnej z siłami morskimi innych państw;
 • realizacja zadań polskiej morskiej racji stanu (demonstrowanie bandery, utrzymywanie więzi ze środowiskami polonijnymi).
 • odparcie uderzeń przeciwnika z kierunku morskiego;
 • zwalczanie sił przeciwnika w strefie obrony Marynarki Wojennej we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych;
 • utrzymanie panowania na morzu w przybrzeżnej strefie obrony;
 • udział w obronie przeciwdesantowej wybrzeża morskiego we współdziałaniu z wojskami lądowymi i wojskami lotniczymi – zwalczanie desantów morskich przeciwnika.

Sojusznicze

 • zapewnienie systematycznego monitoringu sytuacji morskiej w strefie obrony i rejonach przyległych, samodzielnie i we współdziałaniu z siłami morskimi nadbałtyckich państw NATO;
 • zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na liniach komunikacji morskiej przechodzących wzdłuż strefy obrony Marynarki Wojennej;
 • utrzymywanie ciągłości funkcjonowania systemu ratownictwa morskiego w polskiej strefie odpowiedzialności SAR, zgodnie z normami międzynarodowymi i NATO;
 • utrzymanie w gotowości sił i środków zdolnych do natychmiastowego reagowania w sytuacjach incydentalnych na morzu lub przeciwdziałania nagle powstałym zagrożeniom w strefie obrony, do czasu rozwinięcia sił Sojuszu;
 • wydzielenie określonego składu sił okrętowych i lotnictwa morskiego do wielonarodowego zgrupowania morskich sił reagowania Sojuszu.

Organizacja

Geographylogo.svg
Legenda
Porty wojenne:
Green pog.svg podległe 3. FO: Gdynia, Hel
Red pog.svg podległe 8. FOW: Kołobrzeg, Świnoujście

Dowództwo

Z dniem 1 stycznia 2014 na podstawie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 852) dowództwo uległo likwidacji, a jego zadania przejęło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Marynarką Wojenną dowodził Dowódca Marynarki Wojennej, który wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa Marynarki Wojennej.

 • Dowódca Marynarki Wojennej – wakat
 • Szef Sztabu – zastępca dowódcy – wakat
 • Szef Szkolenia – wakat

Uzbrojenie i wyposażenie

Okręty

Okręt jest to jednostka pływająca należąca do Marynarki Wojennej, nosząca należną jej banderę Marynarki Wojennej, dowodzona przez oficera Marynarki Wojennej wpisanego na listę oficerów, posiadająca załogę podlegającą dyscyplinie wojskowej[11].

Okręty Marynarki Wojennej podlegają wyłącznie władzom Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają immunitet[11]. Poza wyjątkami wskazanymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską przepisach prawa międzynarodowego organy obcego państwa nie mogą wykonywać w stosunku do okrętów aktów władczych ani ingerować w ich życie wewnętrzne. Wszelkie próby ingerencji stosunku do okrętów powinny być zdecydowanie odparte, a w razie zagrożenia życia załogi, bądź siłowego naruszenia immunitetu przysługującego okrętowi należy postępować zgodnie z zasadami użycia siły (ang. „Rules Of Engagement”) oraz przepisami prawa międzynarodowego[11]. Wyjątek stanowi udział w składzie sił sojuszniczych, w stosunku do których obowiązują dokumenty sojusznicze, pod warunkiem, że nie są sprzeczne z przepisami narodowymi. Na obcych wodach wewnętrznych, morzach terytorialnych i w strefach ekonomicznych oraz w portach zagranicznych jednostki pływające MW zobowiązane są do przestrzegania przepisów lokalnych państwa nadbrzeżnego.

W 14 grudnia 2021 roku, dwa okręty podwodne typu 207 (Kobben): ORP „Bielik” i ORP „Sęp” zostały wycofane ze służby[12][13]. Podobny los spotkał ORP „Czajka”, na której opuszczono banderę 8 grudnia 2021 roku[14].

NazwaNumerTypZdjęcieW służbie odWyporność

(t)

Uwagi
Fregaty
ORP Gen. K. Pułaski[15]272Oliver Hazard PerryPolish Warship gen.Pulaski.jpg20003658Przejęty od US Navy, zwodowany w 1979.
ORP Gen. T. Kościuszko[15]273Oliver Hazard PerryORP Generał Tadeusz Kościuszko.jpg20023658Przejęty od US Navy, zwodowany w 1978.
Korwety
ORP Kaszub[16] [17]240proj. 620ORP Kaszub Gdynia.jpg19871090Korweta zwalczania okrętów podwodnych.
ORP Ślązak[18]241proj. 621MORP Ślązak 2015-1.jpg20192200Budowany pierwotnie jako korweta wielozadaniowa, ukończony jako korweta patrolowa.
Małe okręty rakietowe
ORP Orkan[19]421proj. 660M (Orkan)ORP Orkan 2012 2 maja Oksywie.JPG1992369
ORP Piorun[19]422proj. 660M (Orkan)ORP Piorun.JPG1994369
ORP Grom[19]423proj. 660M (Orkan)ORP Grom 2016 A 104.jpg1995369
Okręty podwodne
ORP Orzeł[20]291proj. 877 Paltus (NATO: Kilo)ORP Orzeł foto 3.JPG19862460 nawodna

3180 podwodna

Niszczyciele min
ORP Kormoran[21]601proj. 258 (Kormoran II)Próby morskie ORP „Kormoran”.jpg2017830Zwodowano też trzecią jednostkę tego typu: ORP Mewa[22].
ORP Albatros602proj. 258 (Kormoran II)Gdansk Albatros.jpg2022830
Trałowce
ORP Gopło[23]630proj. 207DM (Gopło)ORP Gopło 630 DSC03310.jpg1982225
OORP: Gardno, Bukowo, Dąbie, Jamno, Mielno, Wicko,
Resko, Sarbsko, Necko, Nakło, Drużno, Hańcza[24]
631–642projektu 207P (Gardno)USTKA, AB. 577.JPG1984-1991216
OORP: Mamry, Wigry, Śniardwy, Wdzydze[24]643–646proj. 207M (Mamry)ORP Wdzydze.JPG1992-1994216
Okręty transportowo-minowe
ORP Lublin[25]821proj. 767 (Lublin)ORP Lublin i Świnoujście.jpg19891745
ORP Gniezno[25]822proj. 767 (Lublin)Polish Lublin Class Medium Landing Ship Type 767 1 (dark1).jpg19901745
ORP Kraków[25]823proj. 767 (Lublin)ORP Kraków i Świnoujście.jpg19901745
ORP Poznań[25]824proj. 767 (Lublin)ORP Poznań DN-SD-05-02984.JPEG19911745
ORP Toruń[25]825proj. 767 (Lublin)ORP Torun kz1.jpg19911745
Kutry transportowe
KTr 851, KTr 852, KTr 853[26]851-853proj. 716Barka proj 716 NTW 11 93.jpg1988

1991

1991

176
Okręty dowodzenia
ORP Kontradmirał Xawery Czernicki[27]511proj. 890511 ORP Czernicki (8643088445).jpg20012390Zwodowany w 1991 jako pływająca stacja demagnetyzacyjna.

W latach 2001–2008 okręt wsparcia logistycznego.

Okręt przeszedł remont i modernizację w latach 2019–2021[28].

Zbiornikowce
ORP Bałtyk[29]Z-1proj. ZP-1200ORP Bałtyk.JPG19913050Wyremontowany i zmodernizowany w 2016 roku[30].
Okręty rozpoznania radioelektronicznego
ORP Nawigator[31]262proj. 863 (Nawigator)ORP Nawigator Gdynia.jpg19751675
ORP Hydrograf[31]263proj. 863 (Nawigator)ORP Hydrograf.JPG19761675
Okręty ratownicze
ORP Piast[32]281proj. 570 (Piast)ORP Piast DN-SC-94-00863.JPEG19741886
ORP Lech[32]282proj. 570 (Piast)ORP Lech 5612.JPG19741810
ORP Zbyszko[33]R-14proj. 5002 (Zbyszko)ORP Zbyszko.jpg1991374Zmodernizowany w 2016 roku[34].
ORP Maćko[33]R-15proj. 5002 (Zbyszko)SAREX 2008 (06).jpg1992374Zmodernizowany w 2016 roku[34].
Okręty hydrograficzne
ORP Heweliusz[35]265proj. 874 (Heweliusz)ORP Heweliusz.JPG19821145
ORP Arctowski[35]266proj. 874 (Heweliusz)ORP Arctowski.JPG19821145Wyremontowany i zmodernizowany w 2022 roku[36].
Okręty szkolne
ORP Iskra[37]253barkentyna proj. B79/IIWidok prawej burty2 ORP Iskra.JPG1982498
ORP Wodnik[38]251proj. 888 (Wodnik)ORP Wodnik (projektu 888).jpg19761800Wyremontowany i zmodernizowany w 2020 roku[39].
Okręty-muzeum
ORP Błyskawica[40]H34GromORP Błyskawica 2017 DSC03256.JPG19372782W służbie liniowej do 1975, okręt-muzeum od 1976.

Pomocnicze jednostki pływające

Pomocnicza jednostka pływająca (PJP) w Marynarce Wojennej jest rodzajem okrętu nieuprawnionego do noszenia bandery wojennej i używania skrótu ORP przed nazwą, zazwyczaj pełniąca pomocniczą rolę w stosunku do okrętów bojowych. Okręty te noszą banderę PJP.

NazwaTypZdjęcieW służbie

od

Wyporność

(t)

Uwagi
Holowniki
H-11 Bolko[41]
H-12 Semko[42]
H-13 Przemko[43]
H-1 Gniewko[44]
H-2 Mieszko[45]
H-3 Leszko[46]
proj. B8602020
2020
2021
2020
2020
2021
490
H-6[47]
H-8[47]
proj. H-960Polish navy tugboat.JPG1992
1993
332
H-4[48]
H-5[48]
H-7[48]
proj. H-900/IIHolownik H7.JPG1980
1981
1981
218
H-9[49]
H-10[49]
proj. B820Holownik H-9 po prawej1993153
Zbiornikowce
Z-8[50]proj. B-199Zbiornikowiec Z-8.jpg19701225
Stacje demagnetyzacyjne
SD-11[51]
SD-13[51]
proj. B208Stacja demagnetyzacyjna SD-11.jpg1971
1972
595
Kutry
K-4[52]
K-10[52]
proj. 4234Kuter hydrograficzny K-10 Marynarki Wojennej w Kołobrzegu.jpg198946,0Kutry hydrograficzne[53].
K-5
K-7
K-9
proj. 4142M1 K5 Gdynia DSC03280.jpg1988
1988
1989
45,0Kutry transportowo-pasażerskie. Przeznaczone do transportu ładunków i ludzi w portach i redach[54].
K-20
K-21
proj. KH-K1989
1990
12,25Kutry holowniczo-komunikacyjne. Przeznaczone do obsługi pomostów pływających i prowadzenia prac holowniczych[55].
Motorówki
MH-1
MH-2
MH-3
MH-4
Wildcat 40201518,5Motorówki hydrograficzne[56].
M-12
M-21
M-22
proj. M35/MWMotorówka M22 (2).JPG1983
1983
1984
28,6 tMotorówki cumowniczne. Przeznaczone do prac manewrowych i holowniczych w portach[57].
Poławiacz torped
K-8[58]typ KormoranK-8 Kormoran p170809.jpg1971133Przeznaczony do poławiania torped z wody[59].

Ponadto, Marynarka Wojenna posiada:

Lotnictwo Marynarki Wojennej

TypPochodzenieLiczbaNumery maszynZdjęcieW służbie odPrzeznaczenieUwagi
Samoloty
M28B 1E Bryza Polska20404
0405
PZL M28 Bryza (3).jpg2001(1988)
2001(1988)[64]
samolot monitoringu ekologicznegoPierwotnie samoloty o numerach 0404 i 0405 wykorzystywane były jako samoloty transportowe (M-28B Bryza-1TD). W 2001 zostały zmodernizowane do wersji monitoringu ekologicznego (M-28B Bryza-1E)[65].

2 samoloty w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego[66].

M28B 1R Bryza Polska71022
1008
1017
1006
1114
1115
1116
Bryza-1R.JPG1994
1999
1999
2000
2000
2000
2000[64]
samolot rozpoznawczo-patrolowyPierwszy samolot o numerze 1022 wszedł do służby w 1994[67].

7 samolotów w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego[66].

M28B 1RM Bryza Bis Polska10810PZL M28 Bryza (5).jpg2008(1999)samolot rozpoznawczo-patrolowyPierwotnie samolot o numerze 0810 wykorzystywany był w wersji M-28B Bryza-1R. W 2008 samolot został zmodernizowany do wersji M-28B Bryza-1RM bis[67].

1 samolot w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego[66].

An-28TD Bryza
M28B Bryza
 Polska41117
1118
0723
1003
M28B.jpg2001
2002
2012
2012
samolot transportowySamoloty o numerach 1117 i 1118 weszły do służby odpowiednio w 2001 i 2002, a samoloty o numerach 1003 i 0723 w 2012[68].

4 samoloty w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego[66].

Śmigłowce
Kaman SH-2G Super Seasprite Stany Zjednoczone43543
3544
3545
3546
SH-2G na pokładzie fregaty ORP Pułaski (04).jpg2002, 2003śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnychWyprodukowane w latach 1992–1993, przejęte od USA wraz z fregatami typu Oliver Hazard Perry w 2002 i 2003[69].

4 śmigłowce w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego[66].

Ze względu na zakończenie wspierania tej konstrukcji przez producenta oraz jej znaczne zużycie, planuje się ich szybkie zastąpienie nowymi maszynami w liczbie 4-8 sztuk w ramach programu Kondor[70].

Mi-2D

Mi-2R

 ZSRR
 Polska
45245
5348
5830
5828[71]
Mi-2 lotnictwa morskiego.jpg?(1977)
2010(1978)
2010(1978)
2010(1978)
śmigłowiec szkoleniowy i transportowo-łącznikowyNajdłużej w MW ekspoloatowany jest śmigłowiec z numerem 5245. Trzy pozostałe przejęte od SP w 2010[72].

2 śmigłowce znajdują się w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego oraz 2 śmigłowce w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego[66].

Mi-14PŁ ZSRR81001
1003
1004
1005
1007
1008
1010
1011
Mi-14 0083.JPG1981[73]śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnychW służbie od 1981. W 2018 rozpoczęto procedurę wydłużenia resursów dla wszystkich maszyn[74].

8 śmigłowców w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego[66].

Przeznaczone są do zastąpienia przez zakupione 4 śmigłowce AW101 w wersji ZOP/CSAR[75].

Mi-14PŁ/R ZSRR21009
1012
Mil Mi-14 (7790728252).jpg2011(1981)[73]śmigłowiec poszukiwawczo- ratowniczyŚmiglowce Mi-14PŁ przebudowane do wersji ratowniczej[76].

2 śmigłowce w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego[66].

W-3WARM Anakonda Polska80209
0304
0505
0506
0511
0813
0815
0906
W-3WARM Anakonda.jpg1989
1989
1992
1992
1993
1998
1998
2002
śmigłowiec poszukiwawczo- ratowniczyWszystkie maszyny W-3 zostały zunifikowane do jednego standardu W-3WARM Anakonda[77].

6 śmigłowców znajduje się w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego oraz 2 śmigłowce w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego[66]

Broń przeciwlotnicza

NazwaPochodzenieLiczbaZdjęcieUwagiPrzypisy
armata przeciwlotnicza S-60MB ZSRR
 Polska
Szkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej (01).jpgWariant zmodernizowany.

4 armaty w każdej baterii.

[78][79][80]
armata przeciwlotnicza ZU-23-2 ZSRR
 Polska
Obchody 90. rocznicy odrodzenia SG WP - pokaz sprzętu (06).jpg[81]
PPZR Grom PolskaSzkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej (05).jpg[78]

Stacje radiolokacyjne i systemy dowodzenia

NazwaPochodzenieLiczbaZdjęcieUwagiPrzypisy
NUR-22-N (3D) Polska3MSPO 2011 Kielce IMGP7492.jpgRadiolokacyjna stacja wstępnego poszukiwania, po jednej sztuce na wyposażeniu 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego, 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego oraz Morskiej Jednostki Rakietowej[82][83][84][85]
TRS-15 Odra C Polska2MSPO 2011 Kielce IMGP7585.jpgStacja radiolokacyjna przeznaczona do wykrywania celów morskich o zasięgu do 50 km, na wyposażeniu Morskiej Jednostki Rakietowej[86][87]
Radary mobilne RM-100 Polska3Targi Balt Military - Jelcz.jpgTrudno wykrywalna, mobilna stacja radiolokacyjna RM-100, przeznaczona do wykrywania i automatycznego śledzenia celów nawodnych oraz określania ich współrzędnych[88][89][90][91][92]
Wozy dowodzenia i kierowania ogniem WD-95 PolskaSzkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej (06).jpgWozy dowodzenia systemu Blenda, na wyposażeniu dywizjonów przeciwlotniczych Marynarki Wojennej i baterii baz lotnictwa morskiego. 3 wozy w każdym dywizjonie i 1 w każdej baterii.[80]
Łowcza-3KN PolskaAugust 15, 2013 military parade in Warsaw DSC 2513.JPGMobilne stanowisko dowodzenia obroną przeciwlotniczą[93][94]
Zestawy REGA-4 PolskaZestaw automatyzacji dowodzenia dla dowódców drużyn przeciwlotniczych, zestawów artyleryjskich, holowanych i przewożonych oraz przenośnych zestawów rakietowych, na wyposażeniu dywizjonów przeciwlotniczych Marynarki Wojennej[78][95]
GCA-2000/GCA-2000M Stany Zjednoczone3Radiolokacyjne systemy precyzyjnego wspomagania lądowania (PAR). Dla całości SZRP zakupiono 5 stacji w wersji GCA-2000 oraz 9 w wersji GCA-2000M.

Na wyposażeniu lotnisk Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

[96][97][98]
Zestawy WD-2001 Rega-1 PolskaPolish military vehicle DSC 2353.JPGWóz dowodzenia baterii przeciwlotniczej na podwoziu samochodu terenowego Honker, na wyposażeniu Morskiej Jednostki Rakietowej[81][99]

Morska Jednostka Rakietowa

NazwaPochodzenieLiczbaStrukturaTyp pociskuZdjęcieUwagiPrzypisy
Naval Strike Missile Norwegia72 pociskiDwa dywizjony ogniowe,

łącznie 12 wyrzutni

przeciwokrętowy pocisk manewrującyJelcz P662D43 z wyrzutnia.JPG
Tag der polnischen Streikräfte (48616497331).jpg
Każdy dywizjon ogniowy składa się z 6 wyrzutni, każda wyrzutnia posiada po 4 kontenery z pociskami NSM.

Ograniczona możliwość zwalczania celów lądowych

[100][101][102][103][104]

Symbole i insygnia

Bandery i flagi

Każda jednostka pływająca, wchodząca w skład Marynarki Wojennej, nosi należną jej banderę wojenną. Bandera wojenna przysługuje jednostce pływającej od daty wcielenia w skład Marynarki Wojennej do daty skreślenia z jej składu. Bandera wojenna podniesiona na jednostce pływającej jest znakiem przynależności tej jednostki do Marynarki Wojennej. W żadnym wypadku nie wolno opuścić bandery przed przeciwnikiem[11]. Jeśli w czasie walki bandera zostanie zestrzelona lub zniszczona, natychmiast podnosi się następną. Okręt podwodny nie nosi bandery w położeniu podwodnym. Bandery i proporce podnoszone są na jednostkach pływających zgodnie z ceremoniałem morskim. Podobną rolę do bander pełnią w dowództwach, jednostkach wojskowych i na lotniskach flagi marynarki wojennej oraz lotnisk i lądowisk.

Znaki funkcyjne

Flagi i proporce funkcyjne podnosi się na okrętach i pomocniczych jednostkach pływających, gdy na ich pokładzie przebywa osoba, której przysługuje odpowiedni znak.

Mundury

Zobacz też

Uwagi

 1. a b Zniesiona 1 stycznia 2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1636).

Przypisy

 1. Dariusz Nawrot. „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, s. 208. Akademia Marynarki Wojennej. 
 2. a b Dariusz Nawrot. Historia Korpusu Oficerskiego Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, Post Scriptum. „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2011. Akademia Marynarki Wojennej. 
 3. MON: Historia MW, PRL.
 4. a b PLP: Degradacja MW.
 5. „Głos Szczeciński” – 30 listopada 2016, 1 grudnia 2016.
 6. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dziennik Ustaw z 2013 roku poz. 852). 2013. [dostęp 2014-01-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-21)]. (pol.).
 7. Zadania, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-12-08] (pol.).
 8. Jednostki podległe, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-12-08] (pol.).
 9. Struktura, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-12-08] (pol.).
 10. Strona główna, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-12-08] (pol.).
 11. a b c d Regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej. Marynarka Wojenna. s. 7. [dostęp 2012-10-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-08-06)].
 12. Andrzej Nitka - 10 maja 2021, Zakończyła się dezaktywacja ostatnich okrętów podwodnych typu Kobben, Radar, 10 maja 2021 [dostęp 2021-08-05] (pol.).
 13. Ostatnie opuszczenie bander na ORP Sęp i ORP Bielik, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-12-15] (pol.).
 14. AL/REL, Ostatnie opuszczenie bandery na ORP Czajka | PortalMorski.pl, www.portalmorski.pl [dostęp 2021-12-08] (pol.).
 15. a b Fregata, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2020-05-13] (pol.).
 16. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 17. Korweta ZOP, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2022-04-21] (pol.).
 18. Uroczystość pierwszego podniesienia bandery na ORP Ślązak, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2019-11-28] (pol.).
 19. a b c Małe okręty rakietowe typu ORKAN. mw.mil.pl. [dostęp 2012-05-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-13)]. (pol.).
 20. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 21. Niszczyciel Min typu Kormoran II, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2020-05-13] (pol.).
 22. Wycofanie ORP Flaming [zarchiwizowane z adresu 2021-08-13].
 23. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 24. a b Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 25. a b c d e Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 26. Kutry transportowe, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2020-04-26] (pol.).
 27. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 28. „Czernicki” wraca po remoncie do służby – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2021-02-05].
 29. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 30. ORP „Bałtyk” prawie jak nowy, polska-zbrojna.pl [dostęp 2020-04-26].
 31. a b Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 32. a b Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 33. a b Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 34. a b „Zbyszko” i „Maćko” – prawie jak nowi, polska-zbrojna.pl [dostęp 2021-04-11].
 35. a b Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 36. ORP Arctowski wrócił do służby po remoncie, defence24.pl [dostęp 2022-04-08] (pol.).
 37. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 38. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2020-05-13].
 39. Zmodernizowany „Wodnik” powrócił do służby – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2020-12-11].
 40. Okręt Muzeum, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2020-05-13] (pol.).
 41. Uroczystość pierwszego podniesienia bandery na Holowniku H-11 Bolko, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-03-10] (pol.).
 42. Uroczystość pierwszego podniesienia bandery na Holowniku H-12 Semko, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-03-10] (pol.).
 43. Święto Marynarki Wojennej w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Nowy holownik podniósł banderę – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2021-06-27].
 44. Uroczystość pierwszego podniesienia bandery na holowniku H-1 Gniewko, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-03-10] (pol.).
 45. Uroczystość pierwszego podniesienia bandery na holowniku H-2 Mieszko, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-03-10] (pol.).
 46. Uroczystość pierwszego podniesienia bandery na holowniku H-3 Leszko, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2021-03-10] (pol.).
 47. a b H-8 – holownik uniwersalny Marynarki Wojennej, www.graptolite.net [dostęp 2021-03-10].
 48. a b c Mistrzowie drugiego planu, Wydawnictwo militarne ZBIAM [dostęp 2021-01-29] (pol.).
 49. a b Stanisław Biela, Holowniki redowo-portowe typu B 820.
 50. Marynarka Wojenna chce kupić zbiornikowce, trojmiasto.pl, 18 czerwca 2016 [dostęp 2021-01-29] (pol.).
 51. a b Sześciu chętnych na nowy okręt Marynarki Wojennej – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2021-01-29].
 52. a b Grupa Kutrów i Motorówek dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP. – Nasz Bałtyk – morskie czasopismo, www.naszbaltyk.com [dostęp 2021-01-29].
 53. Ciślak 1995 ↓, s. 173.
 54. Ciślak 1995 ↓, s. 172.
 55. Ciślak 1995 ↓, s. 166–167.
 56. Ciślak 2015 ↓, s. 20–21.
 57. Ciślak 1995 ↓, s. 178.
 58. Pierwsza kobieta-dowódca zespołu okrętów w Marynarce Wojennej, trojmiasto.pl, 14 lutego 2017 [dostęp 2021-01-29] (pol.).
 59. Ciślak 1995 ↓, s. 168.
 60. ..:: :: Siły okrętowe ::.., archiwum2019-8fow.wp.mil.pl [dostęp 2020-04-29].
 61. Zbiam, Umowa na remont B7, Wydawnictwo militarne ZBIAM, 25 maja 2018 [dostęp 2020-04-26] (pol.).
 62. Marek Kozubal-22 listopada 2019, Analiza Radaru: Marynarka Wojenna powoli rdzewieje, Radar, 22 listopada 2019 [dostęp 2020-04-26] (pol.).
 63. Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2022-04-08] (pol.).
 64. a b PZL M28B Bryza w Wojsku Polskim, Gdzie zaczyna się wojsko…, 8 października 2010 [dostęp 2020-05-12] (pol.).
 65. Samolot monitoringu ekologicznego An-28E. Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. [dostęp 2017-05-04]. (pol.).
 66. a b c d e f g h i Strona główna, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2020-07-21] (pol.).
 67. a b Samolot patrolowo-rozpoznawczy An-28B1R. Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. [dostęp 2017-05-04]. (pol.).
 68. Samolot transportowy An-28TD. Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. [dostęp 2017-05-04]. (pol.).
 69. Łukasz Pacholski: SH-2G – polskie modyfikacje. dziennikzbrojny.pl, 2011-11-13.
 70. Dziewięciu chętnych na pokładowy śmigłowiec Kondor – Defence24, defence24.pl [dostęp 2020-05-19].
 71. Mi-2 Marynarka Wojenna | [dostęp 2019-12-11] (pol.).
 72. Śmiglowiec transportowy Mi-2, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2019-12-11] (pol.).
 73. a b Szachownice i kotwice – BLMW na ratunek – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2019-12-11].
 74. Wydłużono resurs ratowniczego Mi-14. Prace na śmigłowcach ZOP – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2019-12-11].
 75. Umowa na dostawy AW101 podpisana, DziennikZbrojny.pl [dostęp 2020-06-24] (pol.).
 76. Śmigłowiec poszukiwawczo-ratowniczy Mi-14PŁ/R, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2019-12-11] (pol.).
 77. Śmigłowce Anakonda w jednolitej wersji – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2020-04-26].
 78. a b c Nowy dowódca H-8 i Grupy Jednostek Pływających, polska-zbrojna.pl [dostęp 2020-04-28].
 79. Następcy armat S-60, polska-zbrojna.pl [dostęp 2018-05-29].
 80. a b Przegląd Sił Zbrojnych 1/2021
 81. a b Morska Jednostka Rakietowa – Magnum-x, www.magnum-x.pl [dostęp 2019-10-25].
 82. Morska Jednostka Rakietowa – Magnum-x, www.magnum-x.pl [dostęp 2021-01-21].
 83. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2021-01-21].
 84. Polskie radary w polskich rękach – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2021-01-21].
 85. Radwar dla Marynarki Wojennej, www.altair.com.pl [dostęp 2021-01-21] (ang.).
 86. Morska Jednostka Rakietowa, www.jednostki-wojskowe.pl [dostęp 2021-01-21].
 87. MSPO 2018: Umowa na dostawy radarów Odra, DziennikZbrojny.pl [dostęp 2021-01-21] (pol.).
 88. Radar mobilny RM-100, www.pitradwar.com [dostęp 2021-01-22].
 89. Radiolokacyjna Odra szykowana na wojnę, www.rp.pl [dostęp 2021-01-22] (pol.).
 90. Dostawa radarów mobilnych RM-100, DziennikZbrojny.pl [dostęp 2021-01-22] (pol.).
 91. e-RAPORT MSPO 4/2016 – Morskie radary PIT-Radwar – Altair Agencja Lotnicza, www.altair.com.pl [dostęp 2021-01-22].
 92. „Efekt polonizacji” według gen. Kozieja: polskie radary ograniczeniem Morskiej Jednostki Rakietowej – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2021-01-22].
 93. ŁOWCZA-3 w nowym systemie obrony powietrznej i przeciwlotniczej, web.archive.org, 27 grudnia 2014 [dostęp 2021-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2014-12-27].
 94. Marynarka Wojenna, archiwum.mw.wp.mil.pl [dostęp 2021-01-21].
 95. PIT-RADWAR, System automatyzacji dowodzenia obroną przeciwlotniczą REGA – PIT-RADWAR, www.pitradwar.com [dostęp 2020-08-05].
 96. Radary precyzyjnego lądowania dla SZ RP – czy można było inaczej? – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2021-04-16].
 97. GCA-2000 dla SZ RP, www.altair.com.pl [dostęp 2021-04-16] (ang.).
 98. WZE S.A. z umową na awaryjny serwis radiolokacyjnych systemów lądowania, Wydawnictwo militarne ZBIAM, 2 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-16] (pol.).
 99. Morska Jednostka Rakietowa, www.jednostki-wojskowe.pl [dostęp 2021-01-22].
 100. Pociski NSM do naprawy, Wydawnictwo militarne ZBIAM, 6 listopada 2020 [dostęp 2021-01-22] (pol.).
 101. Kongsberg naprawi pociski Morskiej Jednostki Rakietowej – Defence24, defence24.pl [dostęp 2021-01-22].
 102. Tomasz Dmitruk, Ocena stanu realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013–2022, 2017-2026 i 2021-2035. W zestawieniu uwzględniono także wybrane zadania zawarte w Planie Zakupu Środków Materiałowych. wg stanu na dzień 27 grudnia 2020 roku, „Dziennik Zbrojny”, 21 grudnia 2020.
 103. Morska Jednostka Rakietowa – Magnum-x, www.magnum-x.pl [dostęp 2021-01-22].
 104. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy gotowy do działań – Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2021-01-22].

Bibliografia

 • Jarosław Ciślak. „Polska Marynarka Wojenna 1995” Wydawnictwo Lampart w koedycji z Wydawnictwem Bellona. Warszawa 1995. (ISBN 83-86776-08-0)
 • Grzegorz Piwnicki, Bogdan Zalewski. „Polska wojskowa polityka morska od X do końca XX wieku” Dowództwo Marynarki Wojennej – Oddział Społeczno-Wychowawczy. Gdynia 2002. (ISBN 83-88698-25-7)
 • Strona internetowa Marynarki Wojennej – http://www.mw.mil.pl
 • Dariusz Nawrot, „Polska Marynarka Wojenna i jej korpus oficerski w II wojnie światowej”, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2002.
 • Historia MW: Polska Rzeczpospolita Ludowa. MON. [dostęp 2019-03-06].
 • Polskie Lobby Przemysłowe zabiera głos w sprawie powstrzymania degradacji Marynarki Wojennej. gospodarkamorska.pl. [dostęp 2019-03-06].
 • Jarosław Ciślak. Kutry i motorówki hydrograficzne Marynarki Wojennej. „Morze Statki i Okręty”. 5―6/2015, s. 16–21, 2015. Magnum X. ISSN 1426-529X. 

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

REF new (questionmark).svg
Autor: Sławobóg, Licencja: LGPL
Icon for missing references
POL Marynarka Wojenna.svg
Orzeł Marynarki Wojennej RP
Green pog.svg
Shiny green button/marker widget.
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
ORP Orkan 2012 2 maja Oksywie.JPG
Autor: Pomuchelskopp, Licencja: CC BY-SA 3.0
ORP Orkan w porcie wojennym w Gdyni (Oksywie)
Szkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej (06).jpg
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej, Licencja: Attribution
Szkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej
Gdansk Albatros.jpg
Autor: Andrzej Otrębski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Gdańsk - okręt ORP Albatros (602) w trakcie budowy w stoczni Remontowa Shipbuilding
Widok prawej burty2 ORP Iskra.JPG
ORP Iskra na morzu północnym.
511 ORP Czernicki (8643088445).jpg
Autor: Mark Harkin, Licencja: CC BY 2.0
511 ORP Czernicki (or ORP Kontradmiral Xawery Czernicki) multitask logistical support ship of the Polish Navy
ORP Arctowski.JPG

Polski okręt hydrograficzny Arctowski.
MSPO 2011 Kielce IMGP7585.jpg
Autor: Nikodem Nijaki, Licencja: CC BY-SA 3.0
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2011 w Kielcach
Próby morskie ORP „Kormoran”.jpg
Autor: Tomasz Grotnik, Licencja: Attribution
W środę, 10 sierpnia br., rozpoczął się kolejny etap prób morskich niszczyciela min Kormoran, podczas których zweryfikowane zostaną podstawowe parametry okrętu. Próby prowadzone są na wodach Zatoki Gdańskiej i potrwają do piątku 12 sierpnia br.
Kuter hydrograficzny K-10 Marynarki Wojennej w Kołobrzegu.jpg
Autor: zeesenboot, Licencja: CC BY 2.0
Länge: 18,7 m, erbaut 1988. Gehört zur Hydrographischen Unterstützungsabteilung der polnischen Marine: www.dzh.mw.mil.pl/index.php?akcja=grupy
M1 K5 Gdynia DSC03280.jpg
Autor: Michal Derela, Licencja: CC BY-SA 4.0
Motorówka reprezentacyjna Marynarki Wojennej M-1 i kuter transportowy K-5 w Gdyni
W-3WARM Anakonda.jpg
Autor: Marcinb75, Licencja: CC BY-SA 4.0
Śmigłowiec ratownictwa morskiego W-3WARM Anakonda
ORP Poznań DN-SD-05-02984.JPEG
The POLISH Lublin Class (Type 767) LCT/Minelayer ORP POZNAN (824) opens its ramp in preparation to receive a combat raiding raft during Baltic Operations (BALTOPS) 2004. The mission of BALTOPS 2004 is to promote mutual understanding, confidence, cooperation, and interoperability among forces and personnel of the participating nations and support national unit/staff training objectives through a series of robust training exercises.
ORP Zbyszko.jpg

ORP Zbyszko
Motorówka M22 (2).JPG
Motorówka M22 w czasie holowania.
ORP Heweliusz.JPG

Polski okręt hydrograficzny Heweliusz.
Szkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej (01).jpg
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej, Licencja: Attribution
Szkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej
Naval Ensign of Poland2.svg
Naval Ensign of Poland
ORP Grom 2016 A 104.jpg
Autor: Ciacho5, Licencja: CC BY-SA 4.0
ORP Grom – mały okręt rakietowy projektu 660 typu Orkan.
POL Flaga Wiceadmirał.svg
Autor: Author: Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Flaga wiceadmirała floty Polskiej Marynarki Wojennej
POL Flaga MON.svg
Flaga Ministra Obrony Narodowej.
ORP Wodnik (projektu 888).jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Okręt szkolny ORP Wodnik (projektu 888, typu Wodnik)
POL Wojska Specjalne.svg
Orzeł Wojsk Specjalnych RP.
POL navy airfields flag IIIRP.svg
Flaga lotnisk i lądowisk marynarki wojennej. Wprowadzona w 1993.
ORP Hydrograf.JPG

ORP Hydrograf
ORP Orzeł foto 3.JPG

Polski okręt podwodny Orzeł.
Barka proj 716 NTW 11 93.jpg
Barka desantowa proj. 716. Zdjęcie wykonane podczas Military Arms 93 w Sopocie
ORP Gopło 630 DSC03310.jpg
Autor: Michal Derela, Licencja: CC BY-SA 4.0
Trałowiec ORP "Gopło" w Gdyni
POL Flaga D-ca MW.svg
Flaga dowódcy Marynarki Wojennej RP.
Bryza-1R.JPG

Bryza-1R of the Polish Air Force.
POL Navy Commissioning Pennant.svg
Znak dowódcy okrętu w polskiej Marynarce Wojennej
Polish Warship gen.Pulaski.jpg
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej, Licencja: Attribution
ORP „PUŁASKI” WRACA DO KRAJU
PL navy flag IIIRP.svg
Flaga Marynarki Wojennej. Wprowadzona w 1993.
POL Wojska Lotnicze.svg
Autor: Poznaniak, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Orzeł Sił Powietrznych RP
Kolobrzeg.navy.5.JPG
Autor: Aneta S., Licencja: CC BY-SA 2.5
Naval base in Kołobrzeg, Poland - left: Project 918M (Pilica class) ASW craft, right: H-9 tugboat.
August 15, 2013 military parade in Warsaw DSC 2513.JPG
Autor: Wistula, Licencja: CC BY-SA 3.0
August 15, 2013 military parade in Warsaw
POL Flaga Generał.svg
Autor: Author: Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Flaga generała na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej
Zbiornikowiec Z-8.jpg
Autor: Janusz Jakubowski, Licencja: CC BY 2.0
Świnoujście. Port wojenny. 16.06.2016 r.
ORP Błyskawica 2017 DSC03256.JPG
Autor: Michal Derela, Licencja: CC BY-SA 4.0
ORP Błyskawica, 2017.
Holownik H7.JPG
Zdjęcie wykonane na Helu Holownika H-7.
ORP Kraków i Świnoujście.jpg
Autor:

This image was produced by me, David Castor (user:dcastor). The pictures I submit to the Wikipedia Project are released to the public domain. This gives you the right to use them in any way you like, without any kind of notification. This said, I would still appreciate to be mentioned as the originator whenever you think it complies well with your use of the picture. A message to me about how it has been used would also be welcome. You are obviously not required to respond to these wishes of mine, just in a friendly manner encouraged to. (All my photos are placed in Category:Images by David Castor or a subcategory thereof.)

David Castor Wikimedia.jpg

, Licencja: CC0
Minelayer-landing ship ORP Kraków in Świnoujście, Poland.
ORP Lublin i Świnoujście.jpg
Autor:

This image was produced by me, David Castor (user:dcastor). The pictures I submit to the Wikipedia Project are released to the public domain. This gives you the right to use them in any way you like, without any kind of notification. This said, I would still appreciate to be mentioned as the originator whenever you think it complies well with your use of the picture. A message to me about how it has been used would also be welcome. You are obviously not required to respond to these wishes of mine, just in a friendly manner encouraged to. (All my photos are placed in Category:Images by David Castor or a subcategory thereof.)

David Castor Wikimedia.jpg

, Licencja: CC0
Minelayer-landing ship ORP Lublin in Świnoujście, Poland.
M28B.jpg
Autor: Marcinb75, Licencja: CC BY-SA 4.0
samolot transportowo - desantowy lotnictwa morskiego M28B Bryza
ORP Torun kz1.jpg
Autor: Kenraiz, Licencja: CC BY-SA 4.0
ORP Toruń wpływający do portu szczecińskiego
Tag der polnischen Streikräfte (48616497331).jpg
Autor: Gerrit Burow from Berlin, Deutschland, Licencja: CC BY 2.0
Der Tag der polnischen Armee findet jährlich am 15.August statt. Der Tag der polnischen Armee wurde im Juli 1992 ins Leben gerufen und erinnert an die Schlacht bei Warschau vom 13. bis zum 15. August 1920. (WIKI)
SH-2G na pokładzie fregaty ORP Pułaski (04).jpg
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej, Licencja: Attribution
SH-2G został przebazowany na pokład fregaty ORP Pułaski, razem z okrętem ma uczestniczyć w manewrach NATO na Atlantyku
K-8 Kormoran p170809.jpg
Autor: Michal Derela, Licencja: CC BY-SA 4.0
Poławiacz torped K-8 Marynarki Wojennej w Gdyni
POL Wojska Lądowe.svg
Orzeł Wojsk Lądowych RP
ORP Piorun.JPG

Polski okręt rakietowy Piorun.
ORP Nawigator Gdynia.jpg
Autor: Michal Derela, Licencja: CC BY-SA 4.0
Okręt rozpoznawczy ORP "Nawigator" (262) w Gdyni.
Polish navy tugboat.JPG

Polish navy tugboat.
ORP Generał Tadeusz Kościuszko.jpg
Autor: Andrew, Licencja: CC BY 2.0
Probably booked in for a paint job back in Gdansk!
POL Bandera pjp.svg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Jelcz P662D43 z wyrzutnia.JPG
Autor: PW2, Licencja: CC BY-SA 3.0
Polish Navy's NSM launcher with 4 missile containers, on Jelcz P662D43 military truck and three-dimensional radar TRS-15M Odra (NUR-15) in the background.
USTKA, AB. 577.JPG
Autor: Antekbojar, Licencja: CC0
Trałowiec ORP Jamno w Ustce.
POL Flaga Admirał floty.svg
Autor: Author: Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Flaga admirała floty Polskiej Marynarki Wojennej
Naval Jack of Poland.svg
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
ORP Wdzydze.JPG

ORP Wdzydze, a minesweeper of the Polish Navy.
PL Ensign Jacht Klub MW Kotwica.svg
Bandera Jacht Klubu Marynarki Wojennej "Kotwica".
Flag of NATO.svg
Flaga Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).
Polish Lublin Class Medium Landing Ship Type 767 1 (dark1).jpg
Autor: Darkone, Licencja: CC BY-SA 2.5
Dieses Bild zeigt ein Landungsschiff der Polnischen Marine (Lublin Class - Medium Landing Ship - Type 767) zu Besuch im Marinestützpunkt "Hohe Düne" anlässlich der Hanse Sail 2008.
H-11 Bolko polish navy tug.jpg
(c) Gov.pl, CC BY 3.0 pl
Holownik H-11 Bolko należący do Marynarki Wojennej RP
ORP Ślązak 2015-1.jpg
Autor: Żeglarz, Licencja: CC BY-SA 4.0
ORP „Ślązak” podczas prób stoczniowych na Zatoce Gdańskiej.
MSPO 2011 Kielce IMGP7492.jpg
Autor: Nikodem Nijaki, Licencja: CC BY-SA 3.0
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2011 w Kielcach
POL Wojska Obrony Terytorialnej.svg
Orzeł Wojsk Obrony Terytorialnej – wprowadzony 2018.
Mi-2 lotnictwa morskiego.jpg
Autor: Marcinb75, Licencja: CC BY-SA 4.0
śmigłowiec lotnictwa morskiego Mi-2
Polish military vehicle DSC 2353.JPG
Autor: Wistula, Licencja: CC BY-SA 3.0
RADIOSTACJA KF RF-5800H 400W NA POJEŹDZIE, Honker 2000
POL Flaga Admirał.svg
Autor: Author: Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Flaga admirała Polskiej Marynarki Wojennej
Stacja demagnetyzacyjna SD-11.jpg
Autor: Janusz Jakubowski, Licencja: CC BY 2.0
Świnoujście. Port wojenny. 14.06.2016 r.
Mil Mi-14 (7790728252).jpg
Autor: Grzegorz Jereczek from Gdańsk, Poland, Licencja: CC BY-SA 2.0
I Morskie Pokazy Lotnicze - Darłowo 2012
POL Flaga Kontradmirał.svg
Autor: Author: Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Flaga kontradmirała Polskiej Marynarki Wojennej
ORP Bałtyk.JPG

Polski zbiornikowiec floty Bałtyk.
Obchody 90. rocznicy odrodzenia SG WP - pokaz sprzętu (06).jpg
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej, Licencja: Attribution
Obchody 90. rocznicy odrodzenia SG WP - pokaz sprzętu wojskowego (01)
Szkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej (05).jpg
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej, Licencja: Attribution
Szkolenie przeciwlotników Marynarki Wojennej