Minerał

Zbiór minerałów
Fluorescencja minerałów

Minerał (fr. minéral, od gal. mina „kopalnia”) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych[1].

Do minerałów nie zalicza się mineraloidów – substancji bezpostaciowych o jednorodnej strukturze chemicznej, powstałych w wyniku zniszczenia struktury krystalicznej minerału pod wpływem promieniowania oraz rtęci. Za minerał nie jest też uznawana ropa naftowa i jej niekrystaliczne pochodne. Minerałem nie jest woda w stanie ciekłym (natomiast lód jest minerałem). Do minerałów nie zalicza się substancji pochodzenia biologicznego, o ile pod wpływem procesów geologicznych nie uległy przekształceniu w substancje krystaliczne (np. fosforyty powstałe z organizmów morskich)[1]. Za minerały nie są uznawane „minerały syntetyczne”, otrzymywane sztucznie w laboratoriach lub zakładach przemysłowych. Do najczęściej produkowanych syntetyków należą: ałunit, chalkantyt, syntetyczny korund, cyrkonia, lopezyt oraz diament syntetyczny. Minerałami nie są sole mineralne rozpuszczone w wodzie (woda mineralna) lub obecne w pożywieniu, czy w parafarmaceutykach.

Dawniejsze definicje do minerałów zaliczały wszystkie substancje i ich roztwory stałe powstałe w wyniku procesów geologicznych, bez względu na postać i fazę[2][3].

Najpospolitszym minerałem na Ziemi jest bridgmanit.

Geneza minerałów

Minerały skał magmowych

Pierwotnym procesem tworzącym minerały jest krystalizacja magmy w zakresie 1600–800 °C. W ten sposób powstają głównie krzemiany, glinokrzemiany oraz – w mniejszym stopniu – siarczki, węglany, fosforany, tlenki i inne. Z utworów pomagmowych (utwory hydrotermalne i gazy) powstają minerały wypełniając szczeliny w skałach (np. geody kwarcowe SiO
2
lub kalcytowe CaCO
3
), oraz nowe fazy krystaliczne wykrystalizowane z gazów lub z wcześniej zmienionych minerałów w procesach metasomatycznych i pneumatolitycznych, np. minerały pegmatytów.

Minerały skał osadowych

Na powierzchni Ziemi minerały ulegają wietrzeniu pod wpływem czynników atmosferycznych i wód. Ulegają utlenieniu, rozpuszczeniu, rozkruszeniu itp. w takich procesach powstaje np. kaolinit Al
4
[Si
4
O
10
](OH)
8
, w wyniku wietrzenia granitu i rozkładu skaleni. Kalcyt CaCO
3
powstaje również w wyniku sedymentacji z wód morskich tworząc wapień. Procesy utleniające i ługujące prowadzą do powstania tzw. paramorfozy, np. goethytu α-FeOOH po pirycie FeS
2
. Z ewaporacji (odparowania) wód morskich powstają minerały takie jak gips CaSO
4
·2H
2
O
lub halit NaCl.

Minerały skał metamorficznych

Gdy skały podlegają działaniu wysokiej temperatury lub ciśnienia, ulegają przeobrażeniu (metamorfizmowi). Jako że większość minerałów nie jest trwała w stanie stałym w szerokim zakresie ciśnienia i temperatury, przeobrażeniu ulega ich struktura wewnętrzna oraz często również skład chemiczny. Powstają nowe fazy krystaliczne, jak np. staurolit (Fe,Mg)
2
Al
9
(Si,Al)
4
O
20
(O,OH)
4
, bądź dochodzi do powstania odmian polimorficznych, np. andaluzyt Al2[O|SiO4] poprzez podniesienie ciśnienia przechodzi w kyanit, a w przypadku wzrostu ciśnienia i temperatury w silimanit. Przemianie w tym przypadku zachodzi pozycja glinu w strukturze wewnętrznej. Na kontaktach intruzji magmowych ze skałami otaczającymi, np. węglanowymi wapieniami lub dolomitami powstają skały bogate w krzem Si, jak i węglan wapnia CaCO
3
nazywane skarnami. Pospolite minerały w tym przypadku to wollastonit CaSiO
3
, wezuwian Ca
10
(Mg,Fe)
2
Al
4
[(OH) 4/(SiO
4
)
5
/(Si
2
O
7
)
2
]
, bądź wiele odmian granatów, jak np. grossular Ca
3
Al
2
(SiO
4
)
3
.

W wyniku oddziaływania lotnych składników magmy i utworów hydrotermalnych oraz wód powierzchniowych może spowodować przeobrażenie istniejących minerałów oraz powstanie nowych faz krystalicznych. Proces, w którym zachodzi powstanie nowych minerałów i zmiana składu chemicznego istniejących, nazywamy metasomatozą, bądź w przypadku udziału lotnych składników magmy – pneumatolizą. Przykładem jest powstawanie kasyterytu SnO
2
w wyniku działania na kwarc SiO
2
lotnego SnF
4
.

Minerały złożowe

Wśród minerałów, niemających znaczenia skałotwórczego, ważną rolę odgrywają minerały złożowe – np. galena, sfaleryt, chalkopiryt, malachit, halit, piryt. Są one źródłem wielu surowców wykorzystywanych w gospodarce.

Mieszanina mineralna

Mieszaniną mineralną nazywamy mieszaninę faz krystalicznych (minerałów) powstałą w wyniku procesu geologicznego, niekiedy z udziałem bezpostaciowych substancji mineralnych[4]. Mieszaniny związków organicznych niemal nie występują w przyrodzie w stanie czystym. Są nimi na przykład żywice kopalne (bursztyn, rezynit), substancje bitumiczne, asfalty, węgle kopalne i pokrewne substancje organogeniczne. Wiele mieszanin mineralnych określono jako nowe minerały i nadano im odrębne nazwy, np. berezowit okazał się w istocie mieszaniną cerusytu i krokoitu, konitmagnezytu i dolomitu, a krablit – kwarcu i ortoklazu. Mieszaninami są również limonity, w których przeważa getyt.

Szczególną grupę stanowią mieszaniny odmian polimorficznych. Na przykład mieszanina regularnego pirytu (FeS
2
) i rombowego markasytu (FeS
2
) lub pospolite skorupowe odmiany blendy cynkowej, które zawierają regularny sfaleryt (ZnS) i heksagonalny wurcyt (Zns). Podobieństwo właściwości fizycznych często utrudnia rozpoznanie i skatalogowanie składu takich mieszanin. Kiedy analiza chemiczna również nie pomaga, konieczne jest posługiwanie się metodami analizy fazowej (metody rentgenograficznej), lub termicznej analizy różnicowej.

Odrębną grupę substancji mineralnych tworzą odmieszane izomorficzne roztwory stałe nietrwałe w warunkach naszego otoczenia. Stanową świadectwo procesów geologicznych, które prowadziły do ich powstania. Ten typ zrostów zwraca uwagę w badaniach petrograficznych. Są one określane odrębnymi nazwami. Na przykład pertyty są odmieszanymi izomorficznymi roztworami stałymi skaleni potasowych K[AlSi
3
O
8
]
i sodowo-wapniowych nNa[AlSi
3
O
8
]·mCa[Al
2
Si
2
O
8
]
.

Klasyfikacja

Klasyfikacja minerałów polega na uporządkowaniu ich w gromady, klasy, grupy i szeregi.

Właściwości fizyczne i krystalochemiczne

Cechy charakteryzujące minerały:

Minerały skałotwórcze

Minerały stanowiące główne składniki skał nazywa się minerałami skałotwórczymi. Są to: kwarc, skalenie, amfibole, pirokseny, miki, kalcyt, dolomit, minerały ilaste, oliwiny. Większość z nich to krzemiany lub glinokrzemiany. Minerały, które zwykle są obecne w pewnych typach skał, ale w niewielkich ilościach (do kilku %), to minerały poboczne, a w jeszcze mniejszych (zwykle < 1%), to minerały akcesoryczne.

Polimorfizm i izomorfizm

Wiele pierwiastków i związków chemicznych o identycznym składzie krystalizuje w różnych formach morfologicznych, tworząc tym samym różne minerały. Zjawisko to nazywamy polimorfizmem np. krzemionka SiO
2
w zależności od ciśnienia i temperatury tworzy odmiany polimorficzne: kwarc-α i kwarc-β, trydymit, krystobalit, coesyt, stiszowit. Siarczek cynku tworzy m.in. wurcyt i sfaleryt. Węgiel C krystalizuje w postaci diamentu lub grafitu. Postacie polimorficzne służą jako geotermometry lub geobarometry.

Zjawisko krystalizowania różnych substancji w taką sama postać krystalograficzną o identycznej strukturze wewnętrznej nazywamy izomorfizmem np. z halitem NaCl izomorficzna jest galena i PbS i peryklaz MgO.

Politypia

Jest to szczególny rodzaj polimorfizmu polegający na tym, iż identyczne warstwy w sieci krystalicznej układają się na sobie w różnej konfiguracji, zmieniając period identyczności sieci w kierunku prostopadłym do nakładających się warstw. Modyfikacje politypowe są najczęstsze wśród minerałów warstwowych np. grafit C, lub inne krzemiany warstwowe. W graficie warstwy atomowe utworzone w sześcioboczne pierścienie są różnie zorientowane względem siebie; odmiany politypowe grafitu – 1Hd, 2H, 3R (cyfra oznacza, co ile warstw się powtarza, litera zaś układ krystalograficzny – 3R co trzecia warstwa, układ romboedryczny (trygonalny)). Najczęstszymi minerałami politypowymi są również wurcyt ZnS (2H, 4H, 6H, 10H, 3R, 15R), oraz minerał syntetyczny karborund SiC.

Mineralogia

Nauką zajmującą się minerałami jest mineralogia. Naukami wywodzącymi się z mineralogii są: petrografia, petrologia, gemmologia (nauka o kamieniach szlachetnych), krystalografia i jej pochodne. Mineralogia dzieli się także na topomineralogię (nauka o występowaniu minerałów), mineralogię genetyczną, mineralogię opisową. Jest nauką interdyscyplinarną, pełni istotną rolę w badaniach w zakresie chemii, fizyki, ochrony środowiska, astronomii, medycyny, oraz w naukach technicznych.

Galeria

Przydatne przedmioty w zbieraniu i kolekcjonowaniu minerałów

 • młotek (kilka rodzajów wagowych; ok. 500 g, 1000 g, 2000 g)
 • szkło powiększające
 • ostrza stalowe
 • 3–5% HCl
 • okulary ochronne
 • pudełeczka na okazy
 • albumy mineralogiczne
 • nożyk
 • pędzelek
 • kawałek nieszlifowanej porcelany

Zobacz też

Przypisy

 1. a b E. H. Nickel. International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names: Definition of a mineral. „Mineralogy and Petrology”. 55 (4), s. 323–326, 1995. Springer Wien. DOI: 10.1007/BF01165125. (ang.). 
 2. Encyklopedia Techniki – chemia, Warszawa: WNT, 1965.
 3. Jerzy Chodkowski (red.), Mały słownik chemiczny, wyd. V, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976.
 4. Wielofazowe układy niejednorodne, dawniej często uważane za minerały i obdarzone osobnymi nazwami, są obecnie niekiedy określane mianem wspomnianych mineraloidów.

Bibliografia

 • Andrzej Bolewski, Mineralogia szczegółowa, W-wa: Wyd. Geologiczne, 1965.
 • Andrzej Bolewski, Andrzej Manecki, Mineralogia szczegółowa, Warszawa: Polska Agencja Ekologiczna, 1993, ISBN 83-85636-03-X.
 • W. Schumann, Minerały świata, Alma-Press, 2003.
 • J. Bauer, Przewodnik Skały i minerały, Multico, 1997.
 • K. Maślankiewicz, Kamienie szlachetne, Wyd. Geologiczne, 1982.
 • N. Sobczak, Mała encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych, Alfa, 1986.
 • C. Hall, Klejnoty, Kamienie szlachetne i ozdobne, Wiedza i Życie, 1996.
 • W. Schuman, Kamienie szlachetne i ozdobne, Alma-Press, 2004.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Spectrolite.jpg
(c) Tiia Monto, CC BY-SA 3.0
Ta fotografia została wykonana za pomocą Sony ILCE-5000.
ChalcanthitefranceII.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY 3.0
Chalcanthite and Gypsum - Canaveille mine - Pyrénées Orientales France (20x16cm)
Kyanit bok.JPG
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
kyanit_4,5 x 3 cm
DiamanteEZ.jpg
Autor: Eurico Zimbres FGEL/UERJ, Licencja: CC BY-SA 2.0 br
The Oppenheimer Diamond, named after Ernest Oppenheimer, a gold mining entrepreneur, is one of the biggest uncut diamonds. This diamond is a nearly perfectly-formed yellow diamond crystal weighing about 253.7 carats (50.74 g). It measures approximately 20 × 20 millimeters and was discovered in 1964 at the Dutoitspan Mine, Kimberly, South Africa.
Selpologne.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 4.0
Halite
Location: Wieliczka Salt Mine, UNESCO World Heritage Site, Wieliczka, Małopolskie, Poland
Size: 16×15×13 cm
Rutile-unit-cell-3D-balls.png

Ball-and-stick model of part of the crystal structure of rutile, one of the mineral forms of titanium dioxide, TiO2.

Oxygen atoms are coloured red, titaniums are grey.

X-ray crystallographic data from:
R. W. G. Wyckoff (1963) Second edition. Interscience Publishers, New York, New York. Crystal Structures 1, 239-444

CIF retrieved from The American Mineralogist Crystal Structure Database.
See R. T. Downs, M. Hall-Wallace, "The American Mineralogist Crystal Structure Database.", American Mineralogist (2003) 88, 247-250 for details.

Image generated in Accelrys DS Visualizer.
StilbiteInde2.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 4.0
Stilbite
Locality : Nasik quarry, Nasik District, Maharashtra, India
Size : XX10cm
Quartz Brésil.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 4.0
Quartz
Location: Minas Gerais - Brasil
Size : 18x15x13 cm
Topaze1.jpg
Autor: Archaeodontosaurus, Licencja: CC BY-SA 3.0
Topaz
Locality : Vermelhão Mine, Saramenha, Ouro Preto, Minas Gerais, Southeast Region, Brazil, Size (3x1.5cm)
Apatite Canada.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 4.0
Apatite-(CaF) (Fluorapatite) Doubly-terminated crystal in calcite
Locality : Yates mine, Otter Lake, Pontiac RCM, Outaouais, Québec, Canada
Size of crystal 32cm
Epidoto.jpeg
Autor: Eurico Zimbres FGEL-UERJ/Tom Epaminondas mineral collector, Licencja: CC BY-SA 2.0 br

Epidote; Green Epidote crystals

Origin: Capelinha Mine, Minas Gerais, Brazil
Calcitemoux2.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 3.0
Calcite - Moux quarry, Carcassonne, Aude, Languedoc Rousillon, France (XX5.1x3.2cm)
HemimorphiteMexiqueFrome11.jpg
Autor: Didier Descouenss, Licencja: CC BY-SA 3.0
hemimorphite - Ojuela Mine, Mapimí, Mun. de Mapimí, Durango, Mexico - (21 × 12 cm)
Fluorescent minerals hg.jpg
Autor: (Hgrobe 06:16, 26 April 2006 (UTC)) - credit: Hannes Grobe/AWI, Licencja: CC BY-SA 2.5
Collection of various fluorescent minerals under ultraviolet UV-A, UV-B and UV-C light. Chemicals in the rocks absorb the ultraviolet light and emit visible light of various colors, a process called fluorescence.
Actinolite Portugal.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 4.0
Actinolite (acicular form) with calcite
Locality : Montijos Quarry, Monte Redondo, Leiria, Leiria District, Portugal.
Size 8x7.5 cm
Czaroit1.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY 3.0
oszlifowany czaroit w formie zgładu. Wymiary próbki 7,5 x 4 cm
Spinel.jpg
sharp spinel crystals in white marble/calcite matrix from Luc Yen, Yen Bai Province, Vietnam
Pyriteespagne.jpg
Autor: DidierDescouens, Licencja: CC BY-SA 4.0
Pyrite cube
Locality : Ampliación a Victoria mina, Navajún, La Rioja, Spain
Size : 4x4x4cm
Waryscyt wavellit 4.jpg
Autor: Piotr Sosnowski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Waryscyt i wavellit z kop. Wiśniówka Duża w woj. Świętokrzyskim.
Almandin.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 4.0
Almandine on gray-green schist
Locality : Granatenkogel Mt. (north slope), Gaisberg valley, Obergurgl, Ötz valley,North Tyrol, Tyrol, Austria
Size 19x11x7cm
Gadolinitas.jpg
(c) WesternDevil, CC-BY-SA-3.0
Ši nuotrauka daryta 2003 m. birželio mėn. lankantis Montanoje, JAV, lankantis mineralų muziejuje, tik šiek tiek pakoreguota su programomis, fotografuota su OLYMPUS C-480 fotoaparatu.
FluoriteValzergueFillonjaune.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 3.0
Fluorite - Valzergues Mine, Aveyron, Midi-Pyrénées France - (39x20cm)
Pichblende.jpg
Autor: Template:Farhan, Licencja: CC BY-SA 2.5

Author is Joachimsthal,Bohemia,Czechoslovakia Creative commons

http://minerals.no-ip.com/Minerals/html/Pichblende1.html
Malachite Kolwezi Katanga Congo.jpg
Autor: Didier Descouens, Licencja: CC BY-SA 3.0
Malachite
Locality: Katanga Copper Crescent, Katanga (Shaba), Democratic Republic of Congo (Zaïre)
Different minerals.jpg
Autor: Brocken Inaglory, Licencja: CC BY-SA 3.0
minerales ya pulidos y tallado