Moment siły

Torque-vectors.svg
Zależności między siłą momentem siły pędem oraz momentem pędu

Moment siły[a] względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły

Wektor momentu siły jest wektorem osiowym (pseudowektorem), zaczepiony jest w punkcie O, a jego kierunek jest prostopadły do kierunku płaszczyzny wyznaczonej przez wektor i promień wodzący

Określa się także moment siły względem osi, jest on równy rzutowi wektora momentu siły na tę prostą. Współrzędne wektora nazywają się momentami siły względem odpowiednich osi

Jednostką momentu siły jest niutonometr [Nm]. Jednostka ta jest zdefiniowana analogicznie jak dżul, czyli jednostka energii. Aby unikać nieporozumień, nie nazywa się niutonometra dżulem.

W przypadku dźwigni dwustronnej o nierównych ramionach pozostanie ona w równowadze, gdy wartości momentów sił przyłożone do obu ramion będą równe, a ściślej, gdy suma wektorów momentów będzie równa zeru:

Simple lever forces.svg

W przypadku pokazanym na rysunku, gdy siły i są prostopadłe do wektorów i

Związek z mocą

Znając moc obracającego się urządzenia i jego prędkość kątową można wyznaczyć moment siły, ponieważ

gdzie:

– praca,
– ramię przyłożenia siły, mierzone od osi obrotu urządzenia.

W ten sposób można wyznaczyć na przykład moment obrotowy wału.

Zobacz też

Uwagi

  1. W inżynierii stosuje się terminy „moment obrotowy”, „moment skręcający” i inne.

Media użyte na tej stronie

Torque-vectors.svg
Moment siły - wektory
Rownia tarcie.svg
Autor: 4C, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Inclined plane - a simple tool, with friction / Równia pochyła - maszyna prosta, uwzględnione tarcie
Torque animation.gif
Animated GIF image demonstrating relationship between force (F), torque (τ), linear momentum (p), angular momentum (L), and position (r) of rotating particle.
Simple lever forces.svg
Rysunek przedstawiający wagę w równowadze