Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe, B+R, B&R, R&D (od ang. research and development) – pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, techniczne testowanie produktów lub procesów, zapewnianie koniecznego wyposażenia oraz uzyskiwanie praw własności intelektualnej w odniesieniu do wyników prac[1].

Praktyczny aspekt takich prac to najczęściej odkrywanie nowych zależności i związków elementów danej dziedziny rzeczywistości w procesie usprawniania, ulepszania, doskonalenia techniki, technologii, metodyki. Wynikiem tych prac mogą być dalsze odkrycia, wynalazki, nowe hipotezy, koncepcje i teorie.

W programach rządowych dotyczących naukowego i naukowo-technicznego rozwoju państwa oraz w badaniach marketingowych, rozwojowych i strategicznych przedsiębiorstw działalność ta jest zwykle określana skrótem B+R (od „badania i rozwój”)[2].

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z podatkowej Ulgi B+R niezależnie od wielkości prowadzonej firmy. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w ramach tzw. Ustawy o innowacyjności, która ma na celu przebudowę polskiej przedsiębiorczości na bardziej innowacyjną, korzystającą z nowoczesnych technologii. Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga B+R daje możliwość z korzystania z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to m.in.:

 • koszty pracy,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze,
 • uzyskanie i utrzymanie patentu,
 • nabycie materiałów i surowców,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej (koszty wynajmu samej aparatury).[3]


Zobacz też

Przypisy

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych (CELEX: 32010R1217).
 2. Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r.. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień 2004. [dostęp 2012-05-04].
 3. Jak odliczyć ulgi B+R? Porady i informacje, www.ksiegowoscspolki.pl [dostęp 2023-01-05].

Linki zewnętrzne