Protisty

Protisty

Collage – protisty
Systematyka
Domena

eukarionty

Królestwo

protisty

Nazwa systematyczna
Protista

Protisty (łac. Protista) – jedno z pięciu królestw, wyróżnianych w ostatnich hierarchicznych systemach klasyfikacji organizmów (np. w podziałach Whittakera i Margulis oraz Cavaliera-Smitha). Obejmuje wszystkie jądrowce, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do monofiletycznych kladów zwierząt, roślin i grzybów.

Zgodnie z aktualną wiedzą należy tu zbiór taksonów o bardzo różnych powiązaniach filogenetycznych – cała grupa ma charakter polifiletyczny i parafiletyczny (sztuczny). Nie istnieje żadna zaawansowana ewolucyjnie cecha, która wyróżniałaby protisty od pozostałych eukariontów. Większość protistów to jednokomórkowce, zdarzają się też wielokomórkowce, a nawet organizmy zbliżone do tkankowego poziomu organizacji. Protisty można podzielić na podstawie sposobu odżywiania na autotroficznie, heterotroficzne oraz miksotroficzne.

Rozmnażają się przez podział komórki, czasem jednak spotyka się też rozród płciowy. Wielokomórkowce rozmnażają się za pomocą zarodników (zoospory).

Uważa się, że magazynujący glikogen i zaopatrzeni w wić przedstawiciele królestwa Protista byli przodkami zwierząt.

Protisty to prawdopodobnie najstarsze eukarionty, które pojawiły się w ewolucji ponad 1,5 miliarda lat temu[1]. Według niektórych szacunków wykonanych metodą zegara molekularnego, wspólny przodek eukariontów, będący protistem, żył ok. 2,3 mld lat temu[2]. Interpretacja skamieniałości jest problematyczna, gdyż w niektórych przypadkach sporne jest, czy są one pochodzenia eukariotycznego, czy prokariotycznego. Jedne z najstarszych skamieniałości, co do których eukariotycznego pochodzenia nie ma wątpliwości, pochodzą sprzed ok. 1,6 mld lat, a należą do taksonu Grypania spiralis. Jako Grypania opisywane są również skamieniałości starsze, ale mogą one być pochodzenia prokariotycznego[3]. Ponadto Grypania spiralis była prawdopodobnie glonem, a więc nie we wszystkich systemach zaliczana byłaby do protistów. Nie jest również jasny status skamieniałości Gabonionta sprzed 2,1 mld lat, które mogą być szczątkami eukariontów, ale też tylko pseudoskamieniałościami[4].← mln lat temu
Protisty istnieją od ponad 1,5 mld lat
←4,6 mld54148544341935929925220114566232


Budowa

Protisty to eukarionty, w większości jednokomórkowe, o zróżnicowanej budowie morfologicznej, o wielkości od 10 μm do kilku milimetrów. W budowie protista można zazwyczaj wyróżnić przód, tył, stronę grzbietową oraz brzuszną. Nie występują tu typowe tkanki. Można jednak wyróżnić w niektórych przypadkach części liściokształtne, łodygokształtne, a nawet korzeniokształtne.

Protisty wykształciły pellikulę, czyli błonę komórkową podścieloną tworami błoniastymi, wzmacniającymi całą konstrukcję. Jej dodatkową właściwością jest duża elastyczność, pozwalającą na poruszanie się ruchem ameboidalnym. Komórki protistów wypełnia cytoplazma, najczęściej podzielona na gęstszą zewnętrzną ektoplazmę oraz rzadszą, ulokowaną centralnie w komórce endoplazmę. W endoplazmie ulokowana jest większość organelli, wśród których należy wymienić: aparat Golgiego, lizosomy, wakuole. W komórce wykształciło się też jądro, mitochondria oraz plastydy.

Sposoby poruszania się

Protisty mają różne „układy lokomocyjne” i poruszają się za pomocą pełzania, ruchów rzęsek i wici czy błonki falującej.

Pierwotniaki wykształciły różne organella ruchu, dzięki którym mogą poruszać się w celu odnajdywania pokarmu lub ucieczki przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Są to:

 • wić (flagellum), rzęska (cilium) – twory identyczne pod względem konstrukcji, różniące się jednak liczbą, wielkością oraz tym, że rzęski połączone są włókienkami pod warstwą błony komórkowej (pellikuli), co pozwala na skoordynowanie ich ruchów;
 • nibynóżki (pseudopodia) – wykształcone u niektórych zarodziowców, ich działanie polega na przelewaniu cytoplazmy do różnych rejonów komórki, a co za tym idzie tworzenie uwypukleń czy wypustek komórki; pozwala to na przemieszczanie się ruchem ameboidalnym oraz na „oblewanie” ciała potencjalnej ofiary.

Mogą one również trwale osiadać na dnie zborników wodnych lub swobodnie unosić się w wodzie.

Rodzaj organelli ruchu stanowi jedno z głównych kryteriów podziału protistów na typy:

 • wiciowce – o stałym kształcie ciała i jednej lub więcej wici;
 • pełzaki – o zmiennym kształcie ciała i zdolności do wynicowania nibynóżek;
 • słonecznice – o kulistym ciele i cienkich, promieniście rozchodzących się nibynóżkach;
 • orzęski – o ciałach pokrytych równoległymi rzędami rzęsek;
 • sporowce – całkowicie pozbawione narządów ruchu.

Odżywianie

Protisty to organizmy heterotroficzne lub autotroficzne. Część protistów może się odżywiać na przemian autotroficznie i heterotroficznie (miksotrofizm).

Protisty autotroficzne przeprowadzają fotosyntezę za pomocą barwników fotosyntetycznych. Zaliczamy do nich głównie różne odmiany chlorofilu, fikobiliny (niebieskie), karoteny (pomarańczowy karoten i czerwony likopen) oraz ksantofile (żółte: fukoksantyna, luteina, flawoksantyna). Materiał zapasowy jest gromadzony pod postacią wielocukrów (glikogen, skrobia), mannitolu lub tłuszczów.

Ponieważ protisty to małe organizmy o względnie niskim tempie przemian i dużej powierzchni, wydalanie jest prowadzone w drodze dyfuzji. Woda i szkodliwe metabolity usuwane są bezpośrednio przez błonę z udziałem wodniczek tętniących, wyrzucających te substancje na zewnątrz organizmu.

Wyróżnia się dwa rodzaje odżywiania heterotroficznego:

Endocytoza, którą dzielimy na:

Wchłanianie pokarmu, które dzielimy na:

Oddychanie

Protisty oddychają całą powierzchnią swojego ciała. Mogą żyć zarówno w środowiskach tlenowych, jak i beztlenowych (w niszach bogatych w substancje organiczne). Niektóre mogą zmieniać sposób oddychania z beztlenowego na tlenowy.

Rozmnażanie

Protisty rozmnażają się:

 • bezpłciowo – zazwyczaj polega to na podziale prostym komórki – powstają dwie komórki potomne o jednakowym podłożu genetycznym, co prowadzi do szybkiego zwiększenia liczby osobników danego gatunku. Protisty wielokomórkowe rozmnażają się poprzez zarodniki. Zasadniczą wadą jest brak zmienności genetycznej;
 • płciowo – prowadzi to do powstawania nowych osobników o zmodyfikowanym materiale genetycznym. Nie dość, że gamety pochodzą od różnych osobników, to na dodatek podczas procesu rozmnażania dokonuje się ich „mieszanie”. U protistów rozmnażających się płciowo występuje przemiana faz jądrowych i przemiana pokoleń, występują różne cykle życiowe – haploidalny, diploidalny i haplodiploidalny z przemianą pokoleń.

Wśród protistów występują zarówno formy haploidalne, jak i diploidalne.

Wyróżnia się też proces płciowy – koniugację. Nie jest to rozmnażanie, tylko wymiana genów pomiędzy dwoma osobnikami, która prowadzi do rekombinacji genów

Zmysły, wrażliwość

Protisty zdolne są do odbioru bodźców zewnętrznych oraz reagowania na nie. Odbywa się to na zasadzie elektrycznej, dzięki polaryzacji błony komórkowej. Niektóre protisty wykształciły specyficzne organella do percepcji wrażeń świetlnych – jak np. czerwona plamka oczna (stigma). Inne natomiast reagują na zmiany prądów wody (reotaksja).

Systematyka

Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy[5][6] wszystkie eukarionty dzieli się na 6 lub 7 "supergrup" systematycznych, spośród których większość jest dziś uważana za grupy monofiletyczne. Oznacza to, że mogą być poprawnie uznawane za taksony we współczesnej systematyce organizmów żywych, w przeciwieństwie do tradycyjnie wydzielanych grup, takich jak np. protisty zwierzęce ("pierwotniaki") albo protisty roślinopodobne, które są tworami polifiletycznymi. Odpowiednikiem tego podziału dla królestwa zwierząt byłaby choćby niepoprawna, polifiletyczna grupa "zwierząt latających", do której należą poprawnie grupy monofiletyczne, takie jak nietoperze albo owady uskrzydlone.

Królestwo Protista obejmuje wszystkich przedstawicieli Eukaryota, którzy nie należą do królestwa zwierząt, roślin lub grzybów.

W popularnym systemie klasyfikacji (Adl et al.), którego uaktualnione wersje publikuje się co kilka lat[7][8][5], najczęściej wyróżniane są następujące supergrupy eukariontów:

W najnowszej wersji tej klasyfikacji[5] supergrupa Excavata została uznana za niemonofiletyczną, co oznacza, że nie powinna być uważana za poprawny takson. Oprócz tego wydzielono kilka mniejszych "supergrup" oraz wprowadzono podział wszystkich eukariontów na dwie domeny: Amorphea i Diaphoretickes. Ostatecznie pełniejsza wersja tej klasyfikacji przedstawia się następująco (niektóre mniejsze grupy pominięto):

Tradycyjny podział protistów

Filogeneza protistów i pozostałych tradycyjnych królestw według systemu Cavaliera-Smitha z 2013

Zwyczajowo dzieli się protisty na zwierzęce, roślinopodobne i grzybopodobne, nie są to jednak poprawne grupy taksonomiczne i we współczesnej systematyce biologicznej stosuje się podział opisany wyżej.

Podział protistów zwierzęcych

Protisty zwierzęce były na podstawie starej klasyfikacji zaliczane do królestwa zwierząt, wchodząc w skład typu pierwotniaki (Protozoa). Są to organizmy jednokomórkowe odżywiające się cudzożywnie na drodze fagocytozy, pasożytnicze lub drapieżne.

Podział protistów roślinnych

Euglena

Protisty roślinopodobne to jedno- lub wielokomórkowce, niekiedy na tkankowym poziomie organizacji. Charakteryzują się autotrofizmem. Chloroplast może pochodzić z endosymbiozy wtórnej.

Podział protistów grzybopodobnych

Protisty grzybopodobne – kilka grup protistów zaliczanych kiedyś do grzybów, ale z nimi nie spokrewnionych. Wykazały to badania sekwencji DNA jednych i drugich.

 • Typ: Myxomycota (śluzowce)
  • lądowe, odżywiają się martwą materią
   • przykład: śluzowiec
 • Typ: Oomycota (lęgniowce)
  • wodne lub glebowe, saprofityczne lub pasożytnicze
   • przykład: fitoftora roztoczkowce

Zobacz też

Przypisy

 1. EJ. Javaux, AH. Knoll, MR. Walter. Morphological and ecological complexity in early eukaryotic ecosystems.. „Nature”. 412 (6842), s. 66-69, 2001. DOI: 10.1038/35083562. PMID: 11452306. 
 2. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać SB. Hedges, JE. Blair, ML. Venturi, JL. Shoe. A molecular timescale of eukaryote evolution and the rise of complex multicellular life. „BMC Evol Biol”. 4 (art. nr 2), 2004. DOI: 10.1186/1471-2148-4-2. PMID: 15005799. PMCID: PMC341452. 
 3. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać JL. Payne, AG. Boyer, JH. Brown, S. Finnegan i inni. Two-phase increase in the maximum size of life over 3.5 billion years reflects biological innovation and environmental opportunity. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 106 (1), s. 24-27, 2009. DOI: 10.1073/pnas.0806314106. PMID: 19106296. PMCID: PMC2607246. 
 4. Amy Maxmen, Ancient macrofossils unearthed in West Africa, [w:] News [online], Nature, 30 czerwca 2010, DOI10.1038/news.2010.323.
 5. a b c Sina M. Adl i inni, Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes, „Journal of Eukaryotic Microbiology”, 2018, DOI10.1111/jeu.12691, ISSN 1066-5234 [dostęp 2019-04-11] (ang.).
 6. Archibald i inni, Handbook of the Protists, wyd. 2nd ed, 2017, ISBN 978-3-319-28149-0, OCLC 1000577227 [dostęp 2019-04-11].
 7. Sina M. Adl i inni, The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists, „The Journal of Eukaryotic Microbiology”, 52 (5), 2005, s. 399–451, DOI10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x, ISSN 1066-5234 [dostęp 2019-04-11] (ang.).
 8. Sina M. Adl i inni, The Revised Classification of Eukaryotes, „Journal of Eukaryotic Microbiology”, 59 (5), 2012, s. 429–514, DOI10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x, PMID23020233, PMCIDPMC3483872 [dostęp 2019-04-11] (ang.).

Bibliografia

 • Biologia 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Gdynia: Operon, 2005. ISBN 83-7461-115-4.
 • Czesław Jura: Bezkręgowce: Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. ISBN 83-01-14595-1.

Media użyte na tej stronie

Wikispecies-logo.svg
Autor: (of code) -xfi-, Licencja: CC BY-SA 3.0
The Wikispecies logo created by Zephram Stark based on a concept design by Jeremykemp.
Filogenia Cavalier-Smith 2013 - 5 reinos.svg
Autor: User:RoRo Drawings: User:Nova except cyanobacteria from User:RoRo, Licencja: CC BY 3.0
Hipótesis al año 2013 del árbol filogenético de la vida, según Cavalier-Smith(2013, 2010a, 2010b, 2009). Se muestran los 5 reinos de Whittaker-Margulis (1969, 1971).


Referencias: Cavalier-Smith (2013) Early evolution of eukaryote feeding modes, cell structural diversity, and classification of the protozoan phyla Loukozoa, Sulcozoa and Choanozoa. Cavalier-Smith (2010) Deep Phylogeny, Ancestral Groups and the Four Ages of Life. Cavalier-Smith (2010) Kingdoms Protozoa and Chromista and the Eozoan Root of the Eukaryotic Tree. Cavalier-Smith (2009) Megaphylogeny, Cell Body Plans, Adaptive Zones: Causes and Timing of Eukaryote Basal Radiations. Whittaker (1969) On the Broad Classification of Organisms. Margulis (1971) Whittaker's Five Kingdoms of Organisms: Minor revisions suggested by considerations of the origin of mitosis.


Dibujos, salvo el de la cianobacteria, tomados del usuario Nova en el svg: Cladogram chloroplast supergroups.svg
Malaria.jpg
Autor:
 • image by Ute Frevert;
 • false color by Margaret Shear
, Licencja: CC BY 2.5
Malaria is caused by a parasite (Plasmodium) transmitted to people and animals by mosquitoes of the genus Anopheles. The sporozoite life-stage of the parasite develops inside oocysts and are released in large numbers into the hemocoel of mosquitoes. This false-colored electron micrograph shows a sporozoite of Plasmodium bergei migrating through the cytoplasm of midgut epithelia of an Anopheles stephensi mosquito.
Protist collage.jpg
(c) ???, CC-BY-SA-3.0
Protist collage. "Commons" and "Wikipedia" image combination.
Euglena.svg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0