Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Universitas Silesiensis
University of Silesia in Katowice
Ilustracja
Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Data założenia

8 czerwca 1968

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Adres

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Liczba studentów

24 983[1]

Rektor

prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Członkostwo

Socrates-Erasmus, Socrates-Lingua, Leonardo da Vinci 2, CEEPUS, CIRCEOS, IAU, CRE, AUDEM, IAUP, CBUR i in.

Położenie na mapie Katowic
Mapa konturowa Katowic, u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Śląski w Katowicach”
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Śląski w Katowicach”
Ziemia50°15′38″N 19°01′41″E/50,260556 19,028056
Strona internetowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) – polski uniwersytet w Katowicach; został utworzony 8 czerwca 1968 jako dziewiąta tego typu placówka funkcjonująca w ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Historia

Inicjatywa

Podejmowane w dwudziestoleciu międzywojennym starania o utworzenie w polskiej części Górnego Śląska uniwersytetu były procesem złożonym, a jego początek należy datować na rok 1921. Pierwsza inicjatywa powołania w województwie śląskim w 1921 uczelni należała do bpa Stanisława Adamskiego oraz Wojciecha Sosińskiego, posłów na Sejm Ustawodawczy. Z wnioskiem ustawodawczym nr 2455 z dnia 3 lutego 1921 r. na forum parlamentarnym wystąpili posłowie m.in.: ks. dr Władysław Chrzanowski, ks. Dachowski, ks. Kaczyński, ks. Hałko, W. Sosiński i inni z Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. Zgłoszenie wniosku o przygotowanie założenia w województwie śląskim uniwersytetu i politechniki nie miało jednak szans na realizację, przede wszystkim z powodu niedoboru personelu naukowo-dydaktycznego.

Myśl o utworzeniu w województwie śląskim tego typu placówki pojawiła się ponownie pod koniec lat 20 XX w. Potrzeba stworzenia w Katowicach instytucji, która m.in. podnosiłaby kwalifikacje nauczycieli szkół powszechnych i średnich zaowocowała powołaniem w 1928 roku Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Z czasem planowano przekształcenie ośrodka na uniwersytet, ambitnych założeń nie udało się jednak wtedy urzeczywistnić. Pierwotnie program studiów w Instytucie obejmował głównie przedmioty pedagogiczne, w miarę upływu czasu oferta edukacyjna poszerzała się o studia: historyczne, polonistyczne, przyrodnicze, geograficzne i matematyczno-fizyczne. Poza działalnością dydaktyczną, Instytut angażował się w prace naukowo-badawcze oraz wydawnicze. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój katowickiego ośrodka dydaktycznego, jednak już w marcu 1945 roku rozpoczęto działania zmierzające do jego reaktywacji.

Instytut Pedagogiczny w Katowicach nie posiadał uprawnień szkoły wyższej, a potrzeba powołania do życia instytucji zaspokajającej nie tylko potrzeby edukacyjne województwa śląskiego, ale również pełniącej funkcję ogniska polskiej kultury była nadal żywa. Z tego też powodu ponownie podjęto starania o utworzenie w Katowicach uniwersytetu. W maju 1945 roku powstał Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Efektem pracy Komitetu był Memoriał w sprawie założenia Uniwersytetu w województwie śląsko-dąbrowskim szeroko uzasadniający postulat utworzenia Uniwersytetu Śląskiego. „Komitet ten wypracował konkretny plan organizacyjny, kadrowy, lokalowy i gospodarczy”[2]. Wbrew oczekiwaniom i nadziejom, ówczesne warunki społeczno-polityczne nie były sprzyjające dla tej inicjatywy.

W 1946 powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach. W 1947 została jednak przeniesiona do Łodzi decyzją władz państwa (w 1956 włączona w skład ). W 1950 roku powołano do życia Państwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Katowicach, która zajęła miejsce likwidowanego ostatecznie Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. W ten sposób PWSP w Katowicach – pierwotnie utworzona w 1946 roku wznowiła swą działalność na terenie Katowic, a jej rektorem został prof. Józef Pieter. Pierwsze lata funkcjonowania uczelni były trudne, jednak późniejszy okres przyniósł znaczny rozkwit uczelni; PWSP w Katowicach uzyskała pełnię praw akademickich, stworzono kilka kierunków studiów humanistycznych.

W latach 50 XX w. na nowo odżyły nadzieje związane z utworzeniem w woj. śląskim wyższej uczelni humanistycznej. W 1957 roku na łamach tygodnika „Przemiany” prof. Józef Pieter pisał: „W ramach zasadniczej rewizji naszego szkolnictwa wyższego miejsce poczesne powinna znaleźć stara i zaniedbana, lecz wciąż aktualna, sprawa uniwersytetu dla okręgu górnośląskiego; sprawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualna jest ona nieledwie od chwili przyłączenia Górnego Śląska do Polski, to jest od roku 1921. […]
Największe w Polsce, około trzymilionowe skupisko ludności Górnego Śląska powinno mieć swoją wszechstronną uczelnię akademicką w postaci uniwersytetu. Nie mając jej, ludność Śląska jest w sposób jawny pokrzywdzona. […]
Kilka wyższych szkół już jest, to prawda, lecz jako uczelnie zawodowe mają one niewielkie szanse rozwoju […]. Uniwersytet to nie jest po prostu wieloliczbowa szkoła zawodowa. Jest to i być powinien – najbardziej twórczy ośrodek nauki i kultury, ośrodek intelektualny z najlepszymi warunkami do pracy badawczej […]. Takiego właśnie ośrodka naukowego Śląsk Górny żąda dla siebie ze względów kulturalnych i politycznych […]”[3].

Tymi słowami, w artykule Kiedy Uniwersytet w Katowicach?, ówczesny rektor PWSP w Katowicach upominał się o utworzenie w stolicy województwa wyższej szkoły humanistycznej. Kwestię tę podnosił również publicysta Stowarzyszenia PAX Szczepan Balicki. W artykule zatytułowanym Dziś Śląsk czeka na uniwersytet pisał: „Sieć wyższych uczelni już na pierwszy rzut oka wykazuje rażąca niesprawiedliwość polegającą na tym, że najludniejsze województwo, tj. katowickie, pozbawione jest uniwersytetu. Sprawa ta urosła do rangi poważnego problemu […]. Stworzono Politechnikę, Akademię Medyczną, W(yższą) S(zkołę) P(edagogiczną). Lecz na uniwersytet zabrakło tchu…”[4].

W czerwcu 1962 roku podjęto efektywne próby zainstalowania Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Katowicach, było to przełomowe wydarzenie dla inicjatywy tworzenia uniwersytetu. Początkowe plany uruchomienia w Katowicach zamiejscowych studiów humanistycznych uległy znacznej modyfikacji, ostatecznie otworzono kierunki matematyczne, fizyczne, nauki chemiczne? oraz studia prawnicze. Stanowisko prorektora do spraw Filii UJ objął prof. Kazimierz Popiołek. Ciągle żywa potrzeba utworzenia samodzielnego ośrodka uniwersyteckiego w miarę upływu czasu nabierała bardziej realnych kształtów, między innymi dzięki koncepcji połączenia dwóch uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach i Filii UJ w Katowicach. Rozmowy prowadzone z Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zaowocowały opracowaniem perspektyw rozwoju katowickiego ośrodka uniwersyteckiego, docelowo otwarcie uczelni przewidywano w roku 1975.

Ostatecznie decyzja Rady Państwa PRL w sprawie powołania uniwersytetu zapadła w 1968 roku[5], w Projekcie połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego możemy przeczytać: „[…] 3. Wnioskuje się, aby przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 1968/1969 do miesiąca września 1968 r. połączonym uczelniom Filii UJ i WSP nadać nazwę »UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH«”[6]. Na stanowisko rektora nowej uczelni powołany został prof. Kazimierz Popiołek, uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 1 października 1968 roku. Uczelnia rozpoczęła działalność, licząc 5724 studentów (na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych) kształcących się na czterech wydziałach: Humanistycznym; Matematyki, Fizyki i Chemii; Prawa i Administracji; Wychowania Technicznego.

Kalendarium

Władze uczelni

Władze uczelni w kadencji 2020–2024[7]:

 • rektor: prof. dr hab. Ryszard Koziołek
 • prorektor ds. nauki i finansów: prof. dr hab. Michał Daszykowski
 • prorektor ds. kształcenia i studentów: dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ
 • prorektor ds. rozwoju kadry: prof. dr hab. Ewa Jarosz
 • prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej: prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski

Podstawowe statystyki

Od rozpoczęcia działalności jako uniwersytet w 1968 do 2009 studia na tej uczelni ukończyło około 141 tysięcy absolwentów, w tym ponad 75 tysięcy po studiach dziennych[8].

Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata z lutego 2017 roku, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 9 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 891 pośród wszystkich typów uczelni[9].

Centra badawcze

 • Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami
 • Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
 • Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w katowicach
 • Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną
 • Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
 • Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych
 • Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA)
 • Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Program dydaktyczny

Od 22 lutego 1983 roku w strukturze uczelni działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku, który funkcjonuje dzięki współpracy z innymi uczelniami w Katowicach: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Wydziały

Do 30 września 2019

Od 1 października 2019

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe

Jednostki naukowo-dydaktyczne

 • Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Uniwersytet Śląski Dzieci
  • Uniwersytet Śląski Młodzieży
  • Uniwersytet Śląski Maturzystów
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Wszechnica Śląska – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe
  • Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli
  • Akademia Dyplomacji
 • Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych
 • Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • Ośrodek Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego[10]
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej
 • Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Jednostki wspólne z innymi podmiotami

Inne jednostki

 • Archiwum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Magazyn Studentów Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach „SUPLEMENT"
 • Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Gazeta Uniwersytecka”
 • Chór Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Harmonia”
 • Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”
 • Studenckie Studio Radiowe „EGIDA”
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Kampusy i budynki uczelniane

Rybnik, filia UŚ

Siedziba władz uczelni i większości wydziałów znajduje się w Katowicach. Pozostałe wydziały i inne jednostki dydaktyczne uczelni zlokalizowane są w innych miastach województwa śląskiego: Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. Od października 2001 r. do 30 września 2013 r. w Rybniku[11], Uniwersytet Śląski w Katowicach współtworzył razem z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Politechniką Śląską kampus akademicki zwany Zespołem Szkół Wyższych. Do 2009 roku w Jastrzębiu Zdroju funkcjonował Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, początki tej jednostki dydaktycznej sięgają 1998 roku.

Badania naukowe

Wysoki poziom badań naukowych potwierdzają m.in. kategorie jednostek przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ocenie parametrycznej jednostek naukowych oraz przyznanie statusu KNOW Centrum Studiów Polarnych, w którym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W konkursie ogłoszonym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Centrum uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.[12] O status KNOW mogą ubiegać się m.in. jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie.

Publikacje

Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest stroną ponad 250 międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry naukowo-dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Jednocześnie uczelnia aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych, należy również do międzynarodowych organizacji akademickich, w tym m.in.: IAU, CRE, AUDEM, IAUP, CBUR.

Rektorzy

 1. Kazimierz Popiołek 1968–1972 (2 lipca 1968 – 30 września 1972)[13]
 2. Henryk Rechowicz 1972–1980 (1 października 1972 – 5 grudnia 1980)[13]
 3. Sędzimir Klimaszewski 1980–1981, 1982–1990 (p.o. Rektora 5 grudnia 1980 – 15 grudnia 1980; Rektor: 16 grudnia 1980 – 30 września 1981, 1 czerwca 1982 – 30 września 1984, 1 października 1984 – 30 września 1987, 1 października 1987 – 30 listopada 1990)[13]
 4. August Chełkowski 1981–1982 (1 października 1981 – 16 stycznia 1982)[13]
 5. Maksymilian Pazdan 1990–1996 (1 grudnia 1990 – 31 sierpnia 1993, 1 września 1993 – 31 sierpnia 1996)[13]
 6. Tadeusz Sławek 1996–2002 (1 września 1996 – 31 sierpnia 1999, 1 września 1999 – 31 sierpnia 2002)[13]
 7. Janusz Janeczek 2002–2008 (1 września 2002 – 31 sierpnia 2005, 1 września 2005 – 31 sierpnia 2008)[13]
 8. Wiesław Banyś 2008–2016 (1 września 2008 – 31 sierpnia 2012, 1 września 2012 – 31 sierpnia 2016)[13]
 9. Andrzej Kowalczyk 2016–2020 (1 września 2016 – 31 sierpnia 2020)[13]
 10. Ryszard Koziołek od 2020 (od 1 września 2020 na kadencję do 31 sierpnia 2024)[14]

Absolwenci

Zobacz też

Przypisy

 1. Fakty i liczby. dane z 31.12.2018 r. [dostęp 2019-06-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-21)]. (pol.).
 2. „Przemiany”. Tygodnik (Katowice–Opole), R 2, 1957, nr 6(18) z dn. 10 II, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 225.
 3. „Przemiany”. Tygodnik (Katowice–Opole), R 2, 1957, nr 6(18) z dn. 10 II, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 224–225.
 4. „Słowo Powszechne” nr 36 z dn. 12 II 1959 r., cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 231.
 5. Historia miasta – Katowice miastem mhk.katowice.pl [dostęp 2017-01-20]
 6. Archiwum Państwowe w Katowicach. Komitet Wojewódzki PZPR. Wydział Nauki, Oświaty i Kultury, sygn. 301/XVI/23, k. 75–81, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 279.
 7. Władze Uniwersytetu Śląskiego. us.edu.pl. [dostęp 2021-08-09].
 8. Informacja z dnia 5 czerwca 2009 r.
 9. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC
 10. działalność zawieszona
 11. Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku. Uniwersytet Śląski. [dostęp 2014-04-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-16)]. (pol.).
 12. Centrum Studiów Polarnych pionierem w studiach nad lodowcami Arktyki, katowice.tvp.pl [dostęp 2017-12-27].
 13. a b c d e f g h i Rektorzy UŚ poprzednich kadencji | Uniwersytet Śląski w Katowicach, 17 września 2019 [dostęp 2022-09-06] (pol.).
 14. Prof. Ryszard Koziołek rektorem UŚ w kadencji 2020–2024 | Uniwersytet Śląski w Katowicach, 28 maja 2020 [dostęp 2022-09-06] (pol.).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Katowice location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mapa lokacyjna miasta Katowice. Punkty graniczne mapy:
 • N: 50.30 N
 • S: 50.125 N
 • W: 18.885 E
 • E: 19.125 E
Silesian Voivodeship location map2.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of en:Silesian Voivodeship with counties (powiats) and municipalities (gminas). Geographic limits of the map:
 • N: 51.1617 N
 • S: 49.2956 N
 • W: 17.8872 E
 • E: 20.0559 E
Education - Grad Hat.svg
Autor: Krzysztof Szymański, Licencja: CC BY 2.5
Czapeczka studencka
Cieszyn - Silesian University - faculties in Cieszyn.jpg
Autor: commons:Schweppes / pl-wiki: Schweppes, Licencja: CC BY 3.0
Główny budynek powstał w 1911 roku jako siedziba Polskiego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego, założonego przez Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego w 1904 roku. Obiekt wzniesiono na zakupionej w 1908 roku parceli należącej do Czempiela z Frysztatu. W 1971 roku wykorzystując tradycje Polskiego Seminarium Nauczycielskiego, utworzono Wyższe Studium Nauczycielskie jako Filię Uniwersytetu Śląskiego, która prowadziła edukację w zakresie filologii polskiej, historii, wychowania obywatelskiego, nauczania początkowego i wychowania muzycznego. W 1977 roku filia, zachowując swój dotychczasowy status, została przekształcona w Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Obecnie w Cieszynie znajduje się Wydział Artystyczny oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji.
UŚ rektorat deptak.jpg
Autor: Biurous, Licencja: CC BY-SA 4.0
University of Silesia in Katowice
Budynek Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego.jpg
Autor: Michał Sz., Licencja: CC BY-SA 4.0
budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Katowice - gmach Wydziału Nauk Społecznych.jpg
Autor: Michał Bulsa, Licencja: CC BY-SA 4.0
Gmach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11
Żyleta.jpg
Autor: olo81, Licencja: CC BY-SA 3.0
wydział nauk o ziemi
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; widok od frontu.jpg
Autor: Krzysztof Popławski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; Widok wejścia frontowego.
Katowice - Wydział Chemii UŚ.jpg
Autor: Lestat (Jan Mehlich), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Budynek główny Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Katowice - UŚ - WPiA.jpg
Autor: Lestat (Jan Mehlich), Licencja: CC-BY-SA-3.0
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Rybnik filia UŚ2p.jpg
(c) I, Przykuta, CC-BY-SA-3.0
Rybnik - filia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA).jpg
Autor: Zpz, Licencja: CC BY-SA 3.0
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)