Wileńszczyzna

Wileńszczyzna
Herb
Herb
Położenie województwa wileńskiego
Państwa

 Litwa,  Białoruś

Stolica

Wilno

Ważniejsze miasta

Lida

Mapa rozsiedlenia ludności polskiej, 1916

Wileńszczyzna (lit. Vilniaus kraštas, biał. Віленшчына), Wileńskie – terytorium leżące obecnie w granicach Litwy i Białorusi.

Historia

Obszar Wileńszczyzny utożsamianej z województwem wileńskim od średniowiecza należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1569 roku wszedł wraz z całym państwem litewskim w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a w 1791 roku oba państwa w akcie Zaręczenia Wzajemnego oficjalnie scalono w jeden państwowy organizm – Rzeczpospolitą Polską. Jednak na sejmie grodzieńskim w 1793 r. całą Konstytucję 3 maja odrzucono, w późniejszych zrywach narodowych i tworzonych instytucjach nie zaprzestano odwoływania się do podziału federacyjnego dwuczłonowego (Rada Najwyższa Rządowa Litewska z 1794 r., Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego i Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1812 r.). Od XV wieku postępowała stopniowo polonizacja tego terenu, poprzez napływ ludności z ziem etnicznie polskich oraz poprzez powolne przyswajanie przez ludność, polskiej kultury i tradycji.

Utworzona 16 lutego 1918 r. pod koniec I wojny światowej w warunkach niemieckiej okupacji Republika Litewska ogłosiła Wilno, historyczną stolicę wielonarodowego byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, za stolicę nowego państwa, pomimo że Litwini posługujący się językiem nowolitewskim i identyfikujący się z nową państwowością litewską stanowili w Wilnie jedynie 0,8–2% ludności. W południowo-wschodniej części województwa wileńskiego w okresie II Rzeczypospolitej dominowali prawosławni i Białorusini (ok. 40–55%), ale w całym województwie wileńskim zdecydowanie dominowali Polacy (60%)[1]. W tym okresie identyfikowano pojęcie Wileńszczyzny ze zdominowanym przez Polaków obszarem przedrozbiorowych województw wileńskiego i trockiego.

Podczas okupacji niemieckiej, w Wilnie w dniu 10 września 1918 roku w Wilnie powstał konspiracyjny Związek Wojskowych Polaków Miasta Wilna (znany także jako Samoobrona Wileńska lub Samoobrona Litwy i Białorusi), który miał na celu zaatakowanie w dogodnym momencie wojsk niemieckich podległych Dowództwu Frontu Wschodniego (Oberbefehlshaber Ost – Ober-Ost). Wkrótce organizacja miał swoje filie w takich miejscowościach jak Lida, Wilejka, Oszmiana, Koszedary, Szyrwinty, Świr, Niemenczyn[2][3]. W dniu 11 listopada 1918 roku podpisano Rozejm w Compiègne – kończący I wojnę światową układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim i w tym samym dniu Litwini powołali w Wilnie swój rząd, jednak miał on charakter jedynie deklaracji, ponieważ faktyczną władzę w mieście nadal sprawowały przebywające tam wojska niemieckie[4]. 8 grudnia komuniści utworzyli w Wilnie swój Tymczasowy Rewolucyjny Rząd Robotniczo-Włościański. W dniu 8 grudnia 1918 roku z Samoobrony powstał Pułk Wileński stacjonujący w Wilnie w koszarach na Zarzeczu i Pułk Lidzki stacjonujący w Lidzie. W dniach 1-4 stycznia 1919 roku oddziały polskie zajęły Wilno wypierając z niego pozostające tam jeszcze częściowo wojska niemieckie i komunistów, natomiast rząd litewski wyjechał w dniu 2 stycznia pociągiem wraz z oddziałami niemieckimi[5]. W dniu 4 stycznia 1919 roku pod Wilnem doszło do pierwszego starcia między Armią Czerwoną i Wojskiem Polskim, a 5 stycznia doszło do ataku na bronione przez Polaków miasto, w wyniku którego do wieczora wyparto oddziały polskie[6].

Wojska polskie opanowały ponownie Wilno i całą Wileńszczyznę po ofensywie rozpoczętej 16 kwietnia 1919 roku[7].

W dniu 26 lipca 1919 r. Rada Najwyższa Ententy zaakceptowała zaproponowaną przez marszałka Ferdinanda Focha linii demarkacyjną między terytoriami litewskimi i polskimi[7], które pozostawiała większą część Wileńszczyzny z Wilnem po stronie polskiej.

W trakcie toczącej się wojny polsko-bolszewickiej, w lipcu 1920 roku wojska bolszewickie wspólnie z działającymi z nimi wojskami litewskimi, ponownie wyparły wojska polskie z Wileńszczyzny[7]. W konsekwencji część obszaru Wileńszczyzny została 12 lipca 1920 roku przekazane Litwie przez Rosję radziecką w podpisanym w Moskwie traktacie litewsko-sowieckim[7], jednak faktycznie Rosjanie przekazali okupowane miasto Litwie dopiero w dniu 26 sierpnia 1920 roku po porażce bolszewików w Bitwie Warszawskiej[7].

Gmach przedwojennego Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego w Wilnie

Po kolejnych polskich zwycięstwach nad Rosją sowiecką, w październiku 1920 roku naczelnik państwa polskiego, Józef Piłsudski, nakazał generałowi Żeligowskiemu upozorować bunt, po czym zająć Wilno i okolice. Powstało państwo Litwa Środkowa, jego proklamacja została ogłoszona przez Polaków 12 października 1920 roku. Od roku 1922 terytorium to stało się częścią państwa polskiego, gdy Sejm Litwy Środkowej przegłosował przyłączenie Litwy Środkowej do Polski jako Ziemię Wileńską. 17 grudnia 1929 roku honorowym obywatelem Wileńszczyzny został Józef Piłsudski.

W roku 1938 przywrócone zostały stosunki dyplomatyczne między Polską i Litwą. W nauce prawa międzynarodowego niesporne jest, że data nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1938 r. stanowi ostateczne uznanie istniejącej granicy polsko-litewskiej i polskiej przynależności państwowej Wilna i Wileńszczyzny przez Republikę Litewską. Dodatkowo państwo to utworzyło w Wilnie na podstawie wymiany not z 25 stycznia 1939 r. konsulat generalny. Żadne państwo na świecie nie ustanawia na swoim terytorium własnego konsulatu. 22 sierpnia 1939 r. konsulem litewskim w Wilnie został Antanas Trimakas[8][9]. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych nastąpiło pod groźbą wojny.

Wkroczenie Armii Litewskiej do Wilna w 1939 roku

Po sowieckiej agresji na Polskę, Wileńszczyzna w ramach paktu o podziale Polski zawartym z III Rzeszą, znalazła się pod władzą radziecką. Mimo że Litwa nie wypowiedziała formalnie wojny państwu polskiemu, administracyjnie zajęła część Wileńszczyzny (co stanowiło faktycznie okupację) i rozpoczęła rugowanie tutejszych Polaków. Polacy z Wileńszczyzny demonstrowali natomiast swój niechętny stosunek do państwa litewskiego i podkreślali swoją polską tożsamość. ZSRR przekazał rejon Litwie, w zamian za litewską zgodę na stacjonowanie 20 000 żołnierzy sowieckich na terenie tego państwa. Po II wojnie światowej Wileńszczyzna pozostała częściowo w Litewskiej SRR, a częściowo w Białoruskiej SRR, znaczna część ludności polskiej została przymusowo wysiedlona w nowe granice Polski w dwóch turach[10]. W I turze wysiedlono z Litwy około 200 tys. Polaków, a w II turze około 46 tys. Polaków.

W okresie rozpadu Związku Radzieckiego Polacy zamieszkujący południowo-wschodnią część Litewskiej SRR walczyli o autonomię Wileńszczyzny, jednak bez powodzenia.

Obecnie Wilno jest stolicą niepodległej Litwy, natomiast cała Wileńszczyzna (zarówno część litewska i białoruska) jest nadal zamieszkana przez przemieszane skupiska Polaków, Litwinów, Białorusinów i Rosjan.

Miasta

(c) Dmitrij M, CC BY 3.0

Największe miasta Wileńszczyzny współcześnie:

miastopopulacja
(2018)[11]
państwo
1.Wilno536 692Litwa
2.Lida101 616Białoruś
3.Mołodeczno95 011Białoruś
4.Smorgonie37 527Białoruś
5.Wilejka26 760Białoruś
6.Uciana25 859Litwa
7.Wiłkomierz20 591Litwa
8.Postawy19 881Białoruś
9.Głębokie19 084Białoruś
10.Wisaginia18 541Litwa
11.Oszmiana16 835Białoruś
12.Szczuczyn15 475Białoruś
13.Rakiszki12 337Litwa
14.Ostrowiec10 878Białoruś
15.Grzegorzewo10 636Litwa
16.Brzozówka10 311Białoruś
17.Wołożyn10 308Białoruś
18.Landwarów[a]10 160Litwa
19.Brasław9829Białoruś
20.Onikszty8848Litwa

Galeria

Zobacz też

Uwagi

 1. Miasto zaliczane do Wileńszczyzny jako przynależne do Ziemi Wileńskiej i woj. wileńskiego II Rzeczypospolitej.

Przypisy

 1. Mały Rocznik Statystyczny 1938, s. 23, tabela 14: Ludność według języka ojczystego w 1931.
 2. G. Łukomski, R. E. Stolarski, Walka o Wilno. Z dziejów Samoobrony Litwy i Białorusi 1918–1919, Warszawa 1994
 3. G. Łukomski, Walka Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie 1918–1920. Polityka i działania militarne, Poznań 1994, s. 38–39
 4. Waldemar Rezner, Walki o Wilno w styczniu 1919 roku – początek wojny polsko-sowieckiej, Europa Orientalis, Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, ISSN 2081-8742, 2 (2010), s.58
 5. Waldemar Rezner, Walki o Wilno w styczniu 1919 roku – początek wojny polsko-sowieckiej, Europa Orientalis, Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, ISSN 2081-8742, 2 (2010), s.66
 6. Waldemar Rezner, Walki o Wilno w styczniu 1919 roku – początek wojny polsko-sowieckiej, Europa Orientalis, Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, ISSN 2081-8742, 2 (2010), s.71
 7. a b c d e Radziwonowicz, Tadeusz, Walki polsko-litewskie w latach 1919-1920, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska", 11, 1998
 8. H. Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999, s. 211–212.
 9. K. Karski, J. Klimek, Przynależność państwowa Ziemi Wileńskiej, w: „Polityka Wschodnia” 1/2000, Centrum Badań Wschodnich UW, s. 146.
 10. Wilno woła… – Znad Wilii 2016 2(66), s.53,http://www.znadwiliiwilno.lt/wp-content/uploads/2020/09/Znad-Wilii-66.pdf.
 11. Численность населения на 1 января 2018 г. и среднегодовая численность населения за 2017 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов и поселков городского т..., www.belstat.gov.by [dostęp 2019-03-03] [zarchiwizowane z adresu 2018-04-05].

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

REF new (questionmark).svg
Autor: Sławobóg, Licencja: LGPL
Icon for missing references
Jašiūnai, dvaro rūmai.JPG
Autor: Vilensija, Licencja: CC BY-SA 3.0
Manor house, Jašiūnai, Šalčininkai District, Lithuania
Vilnius Voivodeship within Lithuania in the 17th century.png
(c) You must make credit to author of this image for using this image elsewhere., CC BY-SA 2.5
Vilnius Voivodeship (red) within Lithuania in the 17th century
Lithuanian soldiers marching in Lithuanian capital Vilnius 1939.jpg
Autor: Unspecified, Licencja: GFDL
Lithuanian soldiers marching in Lithuanian capital Vilnius 1939
Wileńskie.PNG
Autor: Mix321, Licencja: CC BY-SA 3.0
Map of Vilno voivodeship in Polish-Lithuanian Commonwelth and in Second Polish Republic
Ліда. Касцёл Узвіжання Святога Крыжа. 2016.jpg
Autor: Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч (http://forum.globus.tut.by/viewtopic.php?p=48200#48200), Licencja: CC BY-SA 3.0
Ліда. Касцёл Узвіжання Святога Крыжа. 2016
Arvydu dvaras 2012.jpg
Autor: Anaiptol, Licencja: CC BY-SA 3.0
Manor Arvydų-Bezdonių
Zwirko dom.JPG
Autor: Wyzyskiwaczkolorów, Licencja: CC BY-SA 3.0
Zwirko's birthplace
The Jesuit Church of St. Casimir Vilnius (5987234687).jpg
Autor: FaceMePLS from The Hague, The Netherlands, Licencja: CC BY 2.0

Founded by the Jesuits and dedicated to St. Casimir, construction of the church began in 1604. Povilas Bokša, the assistant provincial and Jan Prockowicz, a Jesuit architect oversaw the work. The church was finished and consecrated in 1635. It burned down in 1655, when the Russian army entered Vilnius. The church was twice more destroyed by fire in 1707 and 1749.

During the Second World War it suffered greatly and was closed. In 1961 it opened as a museum about atheism, and continued to be used as such until 1988. In 1989 the church was returned to the Catholic Church.

Bron: www.jesuit.lt/church/b-casim.htm
Les églises St-Anne et St-François des Bernardins (Vilnius) (7670908128).jpg
Autor: Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France, Licencja: CC BY 2.0

Au premier plan, le clocher construit dans un style gothique date du 19ème siècle.

A droite, l’église Saint-François des Bernardins (Saint François d’Assise). La construction est massive et trapue. Elle pouvait, le cas échéant, servir non seulement pour la prière mais aussi pour la défense. C’est ce dont témoignent 19 meurtrières dans la façade nord. Des fenêtres en ogive, des contreforts en gradins, la composition plate et calme de la façade, ainsi que le fronton Renaissance du XVIIe siècle avec sa fresque du XIXe siècle s’accordent bien avec la partie gothique de l’église.

A gauche, l'église Sainte-Anne

Extraits du site sur Vilnius

www.vilnius-tourism.lt/fr/tourisme/lieux-a-visiter/eglise...
Ukmerges Sv. apastalu Petro ir Povilo baznycia.jpg
Autor: Tocekas, Licencja: CC BY-SA 3.0
Šv. apaštalų Petro ir Povilo church, Ukmergė, Lithuania.
Maladzyechna, Belarus - panoramio (16).jpg
(c) Dmitrij M, CC BY 3.0
Maladzyechna, Belarus
Wilno Voivodship 1938.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Polacy na Wschodzie.jpg
Autor: Pulek1, Licencja: CC BY-SA 4.0
Polacy na Litwie i Białorusi
Mapa rozsiedlenia ludności polskiej z uwzględnieniem spisów z 1916 roku.jpg
„Mapa rozsiedlenia ludności polskiej z uwzględnieniem spisów władz okupacyjnych w 1916 r.” opracowana w Biurze Pracy Społecznej pod redakcją L. Dury, wydana przez zakład litograficzny W.Główczewskiego w Warszawie.
POL województwo wileńskie II RP COA.svg

Herb województwa wileńskiego II Rzeczypospolitej

Uwaga ta grafika jest wzorowana na projektowanym herbie województwa z 1928 r. Ostateczne projekty autorstwa Zygmunta Lorenca zostały opracowane w 1929 r. Jeśli masz do nich dostęp bardzo proszę o kontakt Poznaniak
Vilnius (12663871425).jpg
Autor: xorge, Licencja: CC BY-SA 2.0
Vue de Vilnius.
Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Litwy w 1929.jpg
Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Litwy na podstawie wyborów do parlamentu Litwy w 1923 r., spisu ludności w 1921 r. i wyborów do Sejmu w 1922.
Terytorium Litwy 1939-1940.svg
Autor: Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape ., Licencja: CC BY-SA 3.0
Map of territorial disputes and claims regarding Lithuania in 1939-1940. Map in Polish language.
Belarus Lida Castle (256497035).jpeg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0

500px provided description: Belarus. Lida Castle

????????. ??????? ????? [#autumn ,#city ,#????? ,#september ,#castle ,#????? ,#????? ,#belarus ,#lida ,#?????????? ,#???????? ,#2014 ,#???????? ,#???? ,#lida castle ,#??????? ?????]
Urząd Wojewódzki Wileński w Wilnie.jpg
Autor: Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 2.5
Urząd Wojewódzki Wileński w Wilnie
Šalčininkų dvaras - panoramio.jpg
(c) Aidas U., CC BY 3.0
Šalčininkų dvaras
Eišiškės, Lithuania - panoramio (151).jpg
(c) VietovesLt, CC BY 3.0
Eišiškės, Lithuania
Norviliskes Castle.jpg
Autor: Juliux, Licencja: CC BY-SA 3.0
Norivilškių pilis