Zabór rosyjski

Zabór rosyjski w 1821; Królestwo Polskie i ziemie zabrane na tle granic Rzeczypospolitej z 1772
Ziemie Rzeczypospolitej po rozbiorach

Zabór rosyjski – część terytorium I Rzeczypospolitej zagarnięta przez Imperium Rosyjskie w wyniku rozbiorów Polski (1772–1795), pokoju w Tylży (1807) i postanowień kongresu wiedeńskiego (1815); zabór obejmował ziemie zabrane i Królestwo Polskie.

Obszar ziem dawnej Rzeczypospolitej pod władzą imperatora rosyjskiego zmieniał się na przestrzeni lat od I rozbioru w 1772 do chwili odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918. Obszary bezpośrednio przejęte przez Rosję w wyniku rozbiorów (ziemie zabrane) stały się integralną częścią Imperium, na których wprowadzono większość rosyjskich rozwiązań prawno-administracyjnych.

W wyniku postanowień pokoju w Tylży do tych ziem dołączył obwód białostocki. Po kongresie wiedeńskim na terenach byłego Księstwa Warszawskiego (oprócz departamentów: bydgoskiego i poznańskiego) utworzono Królestwo Polskie połączone z Rosją unią personalną. Imperator Aleksander I oktrojował Konstytucję, która była zaliczana do najbardziej liberalnych w pokongresowej Europie. Jednakże swoboda obywateli pod zaborem rosyjskim zmalała, gdy w 1819 Aleksander I zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną, co było jednym z powodów wybuchu powstania listopadowego w 1830. Po upadku powstania car Mikołaj I wydał Statut Organiczny Królestwa Polskiego, którym formalnie zniósł dotychczasową Konstytucję oraz włączył Królestwo bezpośrednio do systemu rosyjskiego samodzierżawia. Niemniej, aż do powstania styczniowego zachowano niektóre lokalne instytucje podporządkowane organom centralnym (np. Rada Stanu). Królestwo zachowało też aż do odzyskania niepodległości przez Polskę swój własny system prawa cywilnego.

I rozbiór Polski – rok 1772

W jego wyniku Rosja zajęła: polskie Inflanty, północną część województwa połockiego oraz województwa: witebskie, mścisławskie i południowo-wschodnią część mińskiego (ok. 92 tys. km²; 1,3 mln ludzi).

II rozbiór Polski – rok 1793

Zostały zagarnięte ziemie ukraińskie i białoruskie na wschód od linii DrućPińskZbrucz, tj. województwa: kijowskie, bracławskie, część podolskiego, wschodnią część wołyńskiego i brzeskiego, mińskie i część wileńskiego (ok. 250 tys. km²).

III rozbiór Polski – rok 1795

Trzeci rozbiór objął ziemie litewskie, białoruskie i ukraińskie na wschód od Bugu i linii NiemirówGrodno (ok. 120 tys. km²). Po III rozbiorze Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

Późniejsze zmiany

W 1807 zabór rosyjski objął uzyskany od Prus obwód białostocki. Na ostateczne ukształtowanie granic zaboru rosyjskiego miało wpływ utworzenie Księstwa Warszawskiego (istniało w latach 1807–1814), a po jego upadku, utworzenie w 1815 Królestwa Polskiego, będącego częścią Rosji.

Zabór rosyjski obejmował w 1815 82% terytorium dawnej Rzeczypospolitej w granicach z 1772, tj. ziemie litewsko-ruskie (tzw. ziemie zabrane) oraz inne ziemie rdzennie polskie. Utworzone na części terytorium zaboru Królestwo Polskie, straciło swą autonomię w wyniku powstań narodowych w 1830 i 1863.

Po I wojnie światowej i pokoju ryskim (w 1921), kończącym wojnę polsko-bolszewicką, znaczna część ziem dawnego zaboru rosyjskiego pozostała przy ZSRR bądź znalazła się w granicach Litwy i Łotwy.

Początki zaboru

Spośród trzech zaborców to Rosja odegrała rolę decydującą, nie tylko jako sprawca (wraz z Prusami) rozbiorów, ale również ze względu na wielkość zagarniętego przez siebie obszaru. Po III rozbiorze (1795) zaanektowała ponad 60% ówczesnego terytorium Rzeczypospolitej z połową jej ludności.

W dużej mierze przyczyniła się do tego władczyni Rosji – cesarzowa Katarzyna II. Prowadząc początkowo wobec Polski politykę uzależnienia, ostatecznie przyłączyła do Rosji ziemie białoruskie, ukraińskie i litewskie należące do Rzeczypospolitej i, wraz z innymi zaborcami, wymazała z mapy jej przedrozbiorowe granice.

Czasy ponapoleońskie

Wyprawa wojsk francuskich do Rosji w 1812 zakończyła czasy potęgi Napoleona w Europie. O dalszych losach ziem polskich radzono na kongresie wiedeńskim w 1814 i 1815. Omawiano wówczas problemy związane ze zmianami granic państwowych. Decydującą rolę podczas kongresu odegrał car Aleksander I. Zaproponował utworzenie z terenów byłego Księstwa Warszawskiego – Królestwa Polskiego (zwanego później Kongresówką). Liczyło ono 127 tysięcy km² i 3,3 miliona mieszkańców. 27 listopada 1815 car nadał Królestwu konstytucję, w której tworzeniu pomagał mu Polak – książę Adam Jerzy Czartoryski. Do jednych z najważniejszych postanowień w niej zawartych należały:

  • związanie Polski z Rosją poprzez osobę cara, który był jednocześnie królem Polski
  • zapewnienie wolności osobistej i majątkowej obywatelom
  • rozporządzenie o posługiwaniu się językiem polskim w urzędach.

Namiestnikiem, czyli zastępcą cara na obszarze Królestwa Polskiego, został gen. Józef Zajączek. Naczelnym wodzem mianowano wielkiego księcia Konstantego, brata cara. Kongresówka nie była jednak niepodległym państwem, toteż idee narodowowyzwoleńcze pozostawały wciąż żywe. Pierwsze tajne związki zaczęto organizować w środowisku oficerskim. Z inicjatywy majora Waleriana Łukasińskiego powstało m.in. Wolnomularstwo Narodowe (1819). Dążyło ono do przyłączenia reszty terenów polskich do Królestwa Polskiego oraz do utrzymania tożsamości narodowej. Tajne stowarzyszenia tworzyły się również w środowisku młodzieżowym. Zaliczyć do nich należy organizację Panta Koina (gr. wszystko wspólne), której głównym celem było podniesienie poziomu umysłowego i moralnego młodego pokolenia.

Powstanie listopadowe

Pod koniec 1828, przy Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, powstała tajna organizacja, która za zadanie postawiła sobie wywołanie powstania. Przewodził jej ppor. Piotr Wysocki. Podchorążówka dopięła celu, rozpoczynając wieczorem 29 listopada 1830 powstanie. Na rozkaz Wysockiego cywilni spiskowcy zaatakowali Belweder – siedzibę wielkiego księcia Konstantego, któremu jednak udało się zbiec. Wojskowi podążyli ulicami Warszawy pod Arsenał, gdzie zdobyli broń. Władzę w mieście objęła Rada Administracyjna, która prowadziła rozmowy pokojowe z Konstantym. Wkrótce przekształciła się w Rząd Tymczasowy. Jego członkiem był m.in. Joachim Lelewel. 5 grudnia 1830 nowy rząd powierzył gen. Józefowi Chłopickiemu funkcję dyktatora. 18 stycznia 1831 musiał podać się do dymisji, ponieważ prowadził politykę mającą na celu porozumienie z Rosją. Sejm powołał Rząd Narodowy. Jego prezesem został książę Adam Jerzy Czartoryski, zaś na czele armii stanął gen. Michał Radziwiłł. Regularne działania wojenne rozpoczęły się na początku lutego 1831. Licząca 115 tysięcy ludzi armia rosyjska pod dowództwem Iwana Dybicza wkroczyła do Królestwa, kierując się na stolicę. Wojsko polskie składało się z niewielu ponad 50 tysięcy żołnierzy. Pierwszą zwycięską potyczkę stoczono pod Stoczkiem (14 lutego), gdzie dowodził gen. Józef Dwernicki, a generalną bitwę o Olszynkę Grochowską (25 lutego 1831). Sprawujący wówczas faktyczne dowództwo gen. Józef Chłopicki został ciężko ranny. Kolejnym naczelnym wodzem mianowano gen. Jana Skrzyneckiego. Na szefa sztabu powołano natomiast gen. Ignacego Prądzyńskiego. Polskie wojska stoczyły wkrótce aż trzy zwycięskie bitwy: pod Iganiami, Wawrem i Dębem Wielkim. Skrzynecki nakazał jednak wstrzymać ofensywę i wycofał wojska.

26 maja 1831 doszło do starcia pod Ostrołęką, w którym Polacy ponieśli duże straty i tylko odważny atak artylerii Józefa Bema pozwolił im wycofać się pod Warszawę. W czerwcu zmarł głównodowodzący wojskami rosyjskimi. Stanowisko to objął Iwan Paskiewicz. Nie udało się zmusić Rosjan do wyprowadzenia wojsk z Królestwa. Działania powstańcze na Litwie również zakończyły się niepowodzeniem. Opinia publiczna domagała się ustąpienia Skrzyneckiego, co też nastąpiło 11 sierpnia. Naczelnym wodzem mianowano gen. Henryka Dembińskiego. Zmiana ta nie zadowoliła społeczeństwa. Doszło do manifestacji ludności Warszawy. Władzę przekazano gen. Janowi Krukowieckiemu, który pełnił ją jako dyktator. Jednak pobłażliwość wobec wroga doprowadziła do jego dymisji. Po krwawych walkach wojska rosyjskie 8 września 1831 wkroczyły do Warszawy. Powstanie listopadowe upadło. Jego klęska stała się powodem emigracji około 10 tysięcy Polaków. Większość wyjeżdżających z kraju stanowiła szlachta, choć znajdowali się wśród nich także chłopi i mieszczanie. Kierowano się do Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Stanów Zjednoczonych.

Zabór rosyjski po powstaniu listopadowym

Za granicą toczono dyskusje nad przyczynami klęski powstania i metodami dalszej walki o niepodległość Polski. Doprowadziło to do rozłamu wśród emigrantów. Niesnaski przybierały formę ostrych sporów. Dochodziło do nich zwłaszcza we Francji. Jednym ze stronnictw był działający tam obóz złożony z arystokracji, skupiający się wokół księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, z siedzibą w Hôtel Lambert. Program stronnictwa zakładał odzyskanie niepodległości na drodze powstania zbrojnego. Liczono na poparcie Wielkiej Brytanii i Francji. Dostrzegano też potrzebę zniesienia pańszczyzny i równouprawnienia zamożnego mieszczaństwa ze szlachtą. Inne poglądy głosiło Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które powstało 17 marca 1832 również na terenie Francji. Na jego czele stanął Tadeusz Krępowiecki. Program Towarzystwa zawierał hasła walki o niepodległość w oparciu o lud i rewolucjonistów z innych krajów. Zakładał również uwłaszczenie chłopów. W Wielkiej Brytanii tworzono Gromady Ludu Polskiego (Grudziąż, Humań, Praga), które występowały przeciwko szlachcie i burżuazji.

W kraju, następstwem klęski powstania listopadowego, były liczne represje. Namiestnikiem Królestwa został Iwan Paskiewicz. Jego okrutne rządy zaznaczyły się wzniesieniem Cytadeli warszawskiej, miejsca więzienia i straceń powstańców, mimo to Polacy nie rezygnowali z dążeń niepodległościowych. Ważną rolę w działaniach konspiracyjnych odegrali m.in. Józef Zaliwski, Szymon Konarski i Piotr Ściegienny. Na początku lat 60. XIX wieku ruch narodowy przekształcił się w akcję spiskową. Była to odpowiedź Polaków na brutalne działania wojsk rosyjskich, wymierzone w pokojowe manifestacje patriotyczne.

Powstanie styczniowe

W Warszawie powstało stronnictwo „czerwonych”. Składało się ono z inteligencji, rzemieślników, oficerów w służbie rosyjskiej i studentów. Zwolennicy pełnej autonomii Królestwa na powołanie tej organizacji odpowiedzieli utworzeniem stronnictwa „białych”. Działalność „czerwonych”, przygotowujących powstanie, została wykryta przez władze carskie. Aby uniemożliwić rozpoczęcie zrywu, margrabia Aleksander Wielopolski, powołany przez cara na stanowisko naczelnika rządu cywilnego (zwolennik ugody z carem) zaplanował brankę (pobór młodych ludzi do wojska rosyjskiego). Na wieść o krokach podjętych przez zaborcę, przyspieszono wybuch powstania. Rozpoczęło się ono w nocy z 22 na 23 stycznia 1863. Powołano do życia Rząd Narodowy, który ogłosił manifest wzywający do walki wszystkich Polaków. Wydał też dwa dekrety zapowiadające zniesienie pańszczyzny (projekt ten nie został jednak zrealizowany). Zabrakło silnego wodza, który poprowadziłby cały naród do walki ze znienawidzonym caratem. Na tym tle toczyły się spory pomiędzy stronnictwami „białych” i „czerwonych”. Pierwszym przywódcą powstania został Stefan Bobrowski. Po nim funkcję tę pełnił Ludwik Mierosławski, a następnie Marian Langiewicz, ponownie Stefan Bobrowski i Karol Majewski. Wojna od początku miała charakter partyzancki. Stoczono około tysiąca potyczek. Do ważniejszych należy zaliczyć starcia pod Węgrowem, Małogoszczem, Miechowem i Siemiatyczami. W październiku 1863 władzę dyktatorską objął Romuald Traugutt. Wiosną następnego roku został aresztowany, a potem stracony. Ostatecznym ciosem dla powstania był ukaz uwłaszczeniowy z marca 1864. Nadając chłopom ziemię, car odciągnął ich od walki. Powstanie styczniowe było ostatnim zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków w XIX wieku. Podobnie, jak poprzednie próby odzyskania niepodległości, zakończyło się przegraną. Tysiące Polaków wywieziono na zesłanie na Syberię, język polski usunięto ze szkół i urzędów, zlikwidowano odrębność Królestwa Polskiego, powołując na jego miejsce Kraj Nadwiślański, chociaż z samej nazwy "Królestwo Polskie" nigdy nie zrezygnowano (np. Car wciąż tytułował się jako Król Polski). Przez następne lata, na znak żałoby narodowej, spora część społeczeństwa nosiła czarne stroje, a także biżuterię z symbolami narodowymi.

Druga połowa XIX wieku

W latach 70. XIX wieku na terenie zaboru rosyjskiego, obok stowarzyszeń wolnościowych, zaczęły powstawać organizacje socjalistyczne. Jednym z ich działaczy był Ludwik Waryński – założyciel partii Wielki Proletariat (1882). W 1892 socjaliści z zaboru rosyjskiego, których większość przebywała na emigracji, uchwalili w Paryżu szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1893 na czoło przywódców PPS wysunął się Józef Piłsudski. W 1906 doszło do podziału tej partii na PPS – Frakcję Rewolucyjną skupiającą zwolenników walki narodowowyzwoleńczej (działał tu Piłsudski) i PPS – Lewicę opowiadającą się przede wszystkim za rewolucją. W 1893 powstała Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (później Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy). Głosiła ona jedność międzynarodowego ruchu robotniczego.

W 1905 wybuchły w Rosji strajki, które zapoczątkowały rewolucję także na ziemiach polskich objętych zaborem rosyjskim. Trwała ona do 1907 i przyniosła robotnikom poprawę ich sytuacji materialnej. Dała także możliwość tworzenia organizacji związkowych. Język polski powrócił do urzędów i części szkół.

Największe miasta w zaborze rosyjskim

Warszawa, ok. 1900
Łódź, ok. 1896
Wilno, 1888

Lista największych miast zaboru rosyjskiego w 1897 według danych ze spisu powszechnego oraz ich późniejsza przynależność państwowa:

miastopopulacjaguberniawojewództwo
(w 1771)
rok przyłączenia
do Rosji
19302014
1.Warszawa683 692Coat of Arms of Warsawa gubernia (Russian empire).png warszawskaPOL województwo mazowieckie IRP COA.svg mazowieckie1815/1831PolskaPolska
2.Łódź314 020Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowskaPOL województwo łęczyckie IRP COA.svg łęczyckie1815/1831PolskaPolska
3.Wilno154 532Coat of arms of Vilna Governorate 1878.svg wileńskaPOL województwo mińskie IRP COA.svg wileńskie1795PolskaLitwa
4.Mińsk90 912Coat of Arms of Minsk Governorate.png mińskaPOL województwo mińskie IRP COA.svg mińskie1793Białoruś
5.Kowno70 920Kovno Governorate COA.png kowieńskaPOL województwo trockie IRP COA.svg trockie1795Litwa
6.Dźwińsk (pol. Dyneburg)69 675Coat of arms of Vitebsk Governorate 1856.svg witebskaPOL Inflanty IRP COA.svg inflanckie1772Łotwa
7.Białystok66 032Coat of arms of Grodno Governorate 1878.svg grodzieńskaPOL województwo podlaskie IRP COA.svg podlaskie1807PolskaPolska
8.Żytomierz65 895COA of Volin gubernia.png wołyńskaPOL województwo kijowskie IRP COA.svg kijowskie1793Ukraina
9.Witebsk65 871Coat of arms of Vitebsk Governorate 1856.svg witebskaPOL województwo witebskie IRP COA.svg witebskie1772Białoruś
10.Lipawa64 489Courland Governorate COA.png kurlandzkaDucatus Curlandiæ et Semigalliæ 1.svg Ks. Kurlandii1795Łotwa
11.Berdyczów53 351Coat of Arms of Kiev Governorate.png kijowskaPOL województwo kijowskie IRP COA.svg kijowskie1793Ukraina
12.Lublin50 385Coat of Arms of Lublin gubernia (Russian empire).png lubelskaPOL województwo lubelskie IRP COA.svg lubelskie1815/1831PolskaPolska
13.Grodno46 919Coat of arms of Grodno Governorate 1878.svg grodzieńskaPOL województwo trockie IRP COA.svg trockie1795PolskaBiałoruś
14.Brześć46 568Coat of arms of Grodno Governorate 1878.svg grodzieńskaCoat of Arms of Bieraście Voivodeship.svg brzeskolitewskie1795PolskaBiałoruś
15.Częstochowa45 045Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowskaPOL województwo krakowskie IRP COA.svg krakowskie1815/1831PolskaPolska
16.Mohylew43 119Coat of Arms of Mogilev Governorate.png mohylewskaCoat of Arms of Viciebsk Voivodeship.svg mścisławskie1772Białoruś
17.Homel36 775Coat of Arms of Mogilev Governorate.png mohylewskaPOL województwo mińskie IRP COA.svg mińskie1772Białoruś
18.Kamieniec Podolski35 934Coat of Arms of Podolia Governorate.png podolskaPOL województwo podolskie IRP COA.svg podolskie1793Ukraina
19.Mitawa35 131Courland Governorate COA.png kurlandzkaDucatus Curlandiæ et Semigalliæ 1.svg Ks. Kurlandii1795Łotwa
20.Bobrujsk34 336Coat of Arms of Minsk Governorate.png mińskaPOL województwo mińskie IRP COA.svg mińskie1793Białoruś
21.Piotrków31 182Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowskaPOL województwo sieradzkie IRP COA.svg sieradzkie1815/1831PolskaPolska
22.Humań31 016Coat of Arms of Kiev Governorate.png kijowskaPOL województwo bracławskie IRP COA.svg bracławskie1793Ukraina
23.Winnica30 563Coat of Arms of Podolia Governorate.png podolskaPOL województwo bracławskie IRP COA.svg bracławskie1793Ukraina
24.Radom29 896Coat of Arms of Radom gubernia (Russian empire).png radomskaPOL województwo sandomierskie IRP COA.svg sandomierskie1815/1831PolskaPolska
25.Czerkasy29 600Coat of Arms of Kiev Governorate.png kijowskaPOL województwo kijowskie IRP COA.svg kijowskie1793Ukraina
26.Pińsk28 368Coat of Arms of Minsk Governorate.png mińskaCoat of Arms of Bieraście Voivodeship.svg brzeskolitewskie1793PolskaBiałoruś
27.Płock26 966Coat of Arms of Płock gubernia (Russian empire).png płockaPOL województwo płockie COA.svg płockie1815/1831PolskaPolska
28.Pabianice26 765Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png piotrkowskaPOL województwo sieradzkie IRP COA.svg sieradzkie1815/1831PolskaPolska
29.Siedlce26 234Coat of Arms of Siedlce gubernia (Russian empire).png siedleckaPOL województwo lubelskie IRP COA.svg lubelskie1815/1831PolskaPolska
30.Łomża26 093Coat of Arms of Łomża gubernia (Russian empire).png łomżyńskaPOL województwo mazowieckie IRP COA.svg mazowieckie1815/1831PolskaPolska

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Coat of Arms of Piotrków gubernia (Russian empire).png
Piotrków gubernia (Russian empire), coat of arms
Coat of arms of Vilna Governorate 1878.svg
Coat of arms of Governorate of Vilna, 1878
Rzeczpospolita Rozbiory 4a.png
Autor: Original author was Halibutt, translation by Alokasta, Licencja: CC BY-SA 3.0
Mapa rozbiorów Polski
Coat of Arms of Podolia Governorate.png
Coat of Arms of Podolia Governorate, Russian Empire
Coat of Arms of Bieraście Voivodeship.svg
Coat of Arms of Bieraście Voivodeship
Royal Castle Warsaw.jpg
Royal Castle Warsaw about 1900
Coat of Arms of Łomża gubernia (Russian empire).png
Łomża gubernia (Russian empire), coat of arms
Coat of Arms of Radom gubernia (Russian empire).png
Radom gubernia (Russian empire), coat of arms
Bronisław Wilkoszewski – widok na Nowy Rynek (Piotrkowska).jpg

Fotografia, wykonana z okna jednej z kamienic, przedstawia widoku ulicy Piotrkowskiej w stronę Nowego Rynku (obecnie Plac Wolności). Widoczna na pierwszym planie kamienica pod numerem 6 została wybudowana w 1882 roku przez "Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żyrardowskich Hielle i Dittrich". Na parterze funkcjonował skład fabryczny Zakładów Żyrardowskich, w którym sprzedawano bieliznę: damską, męską i pościelową. Kamienica Hiellego i Dittricha była komfortowo wyposażona. W mieszkaniach znajdowały się ubikacje i łazienki z wannami. Za kamienicą widać kościół Świętej Trójcy (obecnie pw. Zesłania Ducha Świętego). Na najdalszym planie dostrzec można kamienicę znajdująca się przy Nowym Rynku (obecnie Plac Wolności) zwyczajowo zwaną przez łodzian "kamienicą pod lwem", z powodu wieńczącej fasadę figury lwa.

Fotografia pochodzi z wydanego w 1896 roku albumu Bronisława Wilkoszewskiego „Widoki m. Łodzi”. Saryusz Bronisław Paweł Wilkoszewski (1847-1901), zwany "łódzkim Canaletto" był mistrzem fotografii ilustracyjnej. Udokumentował zabudowę Łodzi z końca XIX wieku przede wszystkim wille, fabryki, budynki użyteczności publicznej, obiekty sakralne, ulicę Piotrkowską. Jego zakład fotograficzny znajdował się w willi "Trianon" w Pasażu Meyera 5 (obecnie ulica Moniuszki).
Courland Governorate COA.png
Coat of arms of Kurlandia (Courland) Governorate, Russian Empire.
Coat of Arms of Viciebsk Voivodeship.svg
Coat of Arms of Viciebsk and Amścisłaŭ Voivodeship
Coat of Arms of Mogilev Governorate.png
Coat of arms of Mogilev Governorate, Russian Empire
Coat of Arms of Siedlce gubernia (Russian empire).png
Siedlce gubernia (Russian empire), coat of arms
Coat of Arms of Kiev Governorate.png
Coat of Arms of Kiev Governorate, Russian Empire
Coat of arms of Vitebsk Governorate 1856.svg
Coats of arms of Vitebsk Governorate
Vilnius in 1888.jpg
Vilnius in 1888
Ducatus Curlandiæ et Semigalliæ 1.svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
Ducatus Curlandiæ et Semigalliæ. Coat of arms
Coat of Arms of Warsawa gubernia (Russian empire).png
herb guberni warszawskiej Królestwa Polskiego, 1869 (autor: B. Kione)
Coat of Arms of Płock gubernia (Russian empire).png
Płock gubernia (Russian empire), coat of arms
Coat of Arms of Lublin gubernia (Russian empire).png
Lublin gubernia (Russian empire), coat of arms
Coat of Arms of Minsk Governorate.png
Coat of Arms of Minsk Governorate, Russian Empire
Russian Partition in 1821.png
Autor: Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, based on layers of user:Poznaniak, Licencja: CC BY-SA 4.0
Russian Partition in 1821
COA of Volin gubernia.png
Coat of arms of Volhynian Governorate, Russian Empire
Coat of arms of Grodno Governorate 1878.svg
Autor: Лобачев Владимир, Licencja: CC BY-SA 4.0
Coat of arms of Grodno Governorate 1878
Rzeczpospolita Rozbiory 4.png
Autor: Original author was Halibutt, translation by Alokasta, Licencja: CC BY-SA 3.0
Rozbiory Polski - mapa
Kovno Governorate COA.png
Coat of arms of Kovno Governorate (1843-1915), Russian Empire. The image depicts a monument to 1812 French invasion of Russia. It stood near Kaunas Town Hall.